Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2.1. Державна концепція освіти з напрямку «Безпека життя і діяльності людини» : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

1.2.1. Державна концепція освіти з напрямку «Безпека життя і діяльності людини»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Державна концепція безпеки людини в Україні базується на основних принципах безпеки людини, які проголошені у Концеп-ції ООН про «Сталий людський розвиток». Метою цієї концепції є створення умов для збалансованого безпечного існування кожної окремої людини сучасності і наступних поколінь. Економіка, ста-більність природи, державних кордонів, суспільні цінності розгля-даються як засоби досягнення цієї мети.

Країни Європейської спільноти започаткували роботу зі ство-рення децентралізованої системи освіти в сфері ризику як найваж-ливішої складової Частково Відкритої Угоди Ради Європи щодо зменшення негативних ризиків і взаємодопомоги при запобіганні та ліквідації наслідків природних і техногенних небезпек. Понад 400 університетів практично всіх країн Європи оголосили свою під-тримку цієї програми і серед них – 32 вищі навчальні заклади Укра-їни. Важливою в цьому є Болонська конвенція, яку ратифікувала Україна, що повинно сприяти розвитку вищої освіти, інтеграції в світовий освітній простір.

Концепція визначила основні тенденції сучасної науки в галу-зі освіти з БЖДЛ: розширення тематики навчальних дисциплін, безпосередньо спрямованих на певні теми безпеки – безпека праці, цивільна оборона, безпека дорожнього руху тощо, безпека в побуті, екологічна безпека, безпека здоров`я, основи ергономіки. Цей доку-мент вимагає посилення інтеграційних процесів з гуманітарними та фундаментальними дисциплінами і науковими напрямами – право-знавство, соціологія, психологія, суспільствознавство, природничі науки – фізичні, хімічні, біологічні та прикладні – технічні.

Навчальні дисципліни, що мають безпосереднє відношення до БЖДЛ – «Безпека праці», «Безпека праці в галузі», «Валеологія», Розділ 1. Основи теорії безпеки життєдіяльності людини та суспільства

«Екологія», «Основи медичних знань», «Основи ергономіки», «Ци-вільна оборона», «Економіка, комерція та підприємництво», «Пра-во», «Природничі науки», «Пожежна безпека», «Техногенна без-пека», «Інформаційна безпека», «Економічна безпека»,. Освіта та виховання у сфері БЖДЛ спрямовані на одержання фундаменталь-них знань, умінь і навичок, формування поглядів, цінностей і по-ведінки з метою запобігання виникнення ризику життю, здоров`ю людей та природі, яка є основою здорового життя.

Методологічні основи освіти з БЖДЛ становлять: системний та діяльностний підходи, принцип проектування діяльності. Концеп-ція освіти з напрямку «Безпека життя і діяльності людини» визна-чає освіту з БЖДЛ, виходячи зі стратегії сталого людського розви-тку на ХХІ століття, досвіду Європейської спільноти зі створення децентралізованої системи освіти в сфері ризику, з чинних в Україні нормативно-правових актів, досвіду вітчизняних фахівців і особис-того досвіду автора.

Мета освіти з БЖДЛ – підготовка майбутнього фахівця до ак-тивної участі в забезпеченні тривалого повноцінного життя та діяль-ності в суспільстві, яке динамічно змінюється. Для цього необхід-но: забезпечити високий рівень стану індивідуальної захищеності, пов’язаною з колективною, громадською безпекою; підготувати лю-дину до активної участі в забезпеченні тривалого повноцінного жит-тя в суспільстві, яке динамічно змінюється у зв’язку із процесами глобалізації, інтеграції; розвивати науково-методичну роботу як в закладах освіти, так і поза ними.

Завдання освіти з БЖДЛ: формування культури людини щодо безпеки, її відповідних моральних цінностей, поглядів, поведінки. Важливо забезпечити певний стан індивідуальної захищеності лю-дини шляхом формування і розвитку тих її якостей, які сприяють розвитку безпеки, а також необхідних знань та умінь.

Пріоритети освіти з БЖДЛ складаються з формування адек-ватної соціальної позиції особи щодо власної безпеки, мотивації без-печної поведінки в усіх сферах життя – побуті, виробництві, приро-ді, суспільстві, засвоєння для цього певних знань та умінь. Безпека особи – результат взаємоузгодженої співпраці державної системи підтримки безпеки людини та системи освіти. Тому зміст освіти, її структура, технологія навчання формується з позиції, що людина є найголовнішим об’єктом захисту від чинників ризику.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства