Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

1.2. Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Курс безпеки життя та діяльності людини (БЖДЛ) існує для того, щоб показати людині, робітнику найбільш небезпечні для його здоров’я і життя ділянки діяльності – у природі, побуті, виробни-цтві. Поєднання знань про людину, як елемента середовища та про небезпеки, яке воно формує – основа для створення систем попе-редження та захисту від них. Це: ідентифікація типу ситуації, ви-значення факторів, які зменшують рівень небезпеки та втрат від її розвитку, оцінка рівня ризику та прогнозування наслідків, дій для зменшення шкоди, а отже прийняття адекватного рішення та реалі-зація виробленого плану дій з подальшим запобіганням прояву по-дібних ситуацій.

Важливими є питання взаємовідношень між людьми, суспіль-ствами, державами з різними світоглядами, релігіями. Це проблеми, Розділ 1. Основи теорії безпеки життєдіяльності людини та суспільства

пов’язані з тероризмом, вандалізмом та мілітаризмом, криміналь-ною обстановкою та хижацьким ставленням до природи, поширен-ням людиноненависницьких ідей. Вони пов’язані з світоглядом, культурою, духовністю людини, суспільства.

На життя, здоров’я людини в сучасному техногенному серед-овищі впливають багато негативних факторів, про які повинні знати всі і які породжені перед усім діяльністю самої людини, суспільства, про що свідчить рис. 1.

Рис. 1. Джерела чинників ризику в системі»Людина-Техніка-Середовище»

Отже, як видно з наведеної діаграми, найбільш вагомим факто-ром прояви небезпечних та шкідливих чинників є людина, психічні якості якої часто формують негативні наслідки. Комплексний під-хід до вивчення проблем безпеки забезпечується системою знань з різних галузей сучасної науки. Важливим є, наприклад, людський чинник у забезпеченні діяльності як окремої людини, так і груп людей, всього суспільства. Людина, суспільство – частина біосфе-ри – предмет вивчення екології. Тому тут проявляються дуже тісні взаємозв’язки між цими науками та їх науковими дисциплінами. Об’єкт вивчення у них єдиний – взаємозв’язки, взаємовпливи між елементами досліджуваних систем: «людина–машина (техніка)– середовище» в БЖД та живі-неживі об’єкти в екології. Тому важли-вим розділом є екологічна безпека, яка вивчає питання глобальної безпеки у природі та індивідуальної – безпека харчових продуктів, радіаційна та екологічна безпека. Розуміння структури навколиш-нього середовища, умов формування та проявлення його негативних факторів пов’язано з уявленнями про будову, властивості Всесвіту,

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

його законами, механізмами енерго-інформаційного обміну в при-роді. Коло питань, що розглядає інтегративний курс безпеки жит-тєдіяльності людини та суспільства широкий і вимагає уніфікації оцінки знань та умінь майбутнього фахівця. Для уніфікації вимог до якості знань студентів – майбутніх спеціалістів в різних галузях на-родного господарства в Україні розроблена і впроваджена Державна концепція освіти в цьому напрямі, яка затверджена Міністром осві-ти і науки України в березні 2001 року.