Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4.1. Дії полів різноманітного походження на людину : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

4.4.1. Дії полів різноманітного походження на людину


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

У сучасному виробництві або використовують поля у різних технологіях (наприклад інформаційні мережі – радіо, телебачен-ня), або вони виникають, як побічні ефекти (передача електричного струму, особливо великої напруги). Поле – форма існування мате-рії, яка часто може шкідливо впливати на здоров’я людини і тому потрібно знати основні його джерела та методи захисту.

З розвитком енергетики та електрифікації народного господар-ства, створенням єдиної енергетичної системи країни, розширенням мережі ЛЕП і збільшенням напруги в них до 1150 кВ, з’явилися тех-ногенні джерела, що перевищують природний фон. Вони становлять небезпеку для людини і потребують певних методів захисту. Тому обабіч ЛЕП встановлюють санітарно-захисні зони (СЗЗ), ширина яких залежить від напруги:

 

Напруга ЛЕП, кВ

Ширина СЗЗ, м

300

20

500

30

750

40

1150

55

На території СЗЗ для ЛЕП із напругою 750 кВ і вище забороня-ється проведення сільськогосподарських, інших робіт особами мо-лодше 18 років. Помічено, що в смузі потужних ЛЕП припиняється розвиток рослин – дерев, чагарників, біля таких ліній не зустріча-ються тварини.

При тривалому хронічному впливі електричного поля (ЕП) відзначаються суб’єктивні розлади у вигляді скарг невротичного характеру: почуття ваги і головний біль у скроневій і потиличній областях, погіршення пам’яті, підвищення стомлюваності, відчуття млявості, слабість, дратівливість, болі в області серця, розлади сну; пригноблений стан, апатія, своєрідна депресія з підвищеною чут-ливістю до яскравого світла, різких звуків і інших подразників, що з’являються наприкінці робочої зміни. Різноманітні розлади в стані здоров’я працюючих, обумовлені функціональними порушеннями в діяльності нервової і серцево–судинної систем астенічного характе-ру є одним із перших проявів фахової патології.

Існують гігієнічні нормативи на дію електричних полів і засоби захисту від них. Припустимі рівні напруженості електричних полів

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

встановлює ГОСТ 12.1.002–84 «Електричні поля промислової час-тоти. Припустимі рівні напруженості і вимоги до проведення контр-олю на робочих місцях». Стандарт визначає гранично допустимі рів-ні (ГДР) напруженості електричного поля (ЕП) частотою 50 Гц для персоналу, який обслуговує електроустановку – не більше 25 кВ/м.

Перебування в ЕП напруженістю більше 25 кВ/м без застосуван-ня засобів захисту не припустимо, але в ЕП напруженістю до 5 кВ/м включно припускається перебування протягом робочого дня. При на-пруженості ЕП більше 20 і до 25 кВ/м час знаходження персоналу не повинен перевищувати 10% часу робочої зміни. Всередині житлових приміщень – не більше 0,5 кВ/м, на селітебній території – не більше 1 кВ/м, в ненаселених територіях (незабудовані території, сільгоспу-гіддя) – не більше 15 кВ/м, на спецтериторіях – не більш 20 кВ/м. Ре-зультати досліджень вчених США показують, що рак мозку в 13 разів частіше трапляється у електриків, чим у людей інших професій.

Шкідливі високовольтні лінії електропередач (ЛЕП), для яких відповідно до СанПіН №2971–84 встановлені гранично допустимі рівні напруженості електричного поля. На ділянках перетину ЛЕП з автомобільними шляхами 1–4 категорій – не більше 10 кВ/м. Не-припустимо, щоб житлові будинки, навчально-виховні заклади зна-ходилися в таких зонах. Небезпечно будувати поблизу потужних ЛЕП металеві гаражі, хатинки, сараї для зберігання металевого інвентаря, бо можливо ураження людини наведеним електричним струмом.

Припустимий час перебування в ЕП напруженістю від 5 і до 20 кВ/м включно обчислюють за формулою: Т=(50/Е)–2, де: Т – при-пустимий час перебування в ЕП при відповідному рівні напруже-ності в годинах; Е – напруженість діючого ЕП у контрольованій зоні, В/м.

Розрахунок залежності припустимої напруженості (Е) від часу перебування в ЕП проводять за формулою: Е=50/(Т+2), де: Т – час перебування в ЕП, години. Припустимий час перебування в ЕП може бути реалізований одноразово або дрібно протягом робочого дня. В інший робочий час напруженість ЕП не повинна перевищу-вати 5 кВ/м.

До засобів захисту від ЕП на частоті 50 Гц віднесені: а) стаціо-нарні екрануючі пристрої – козирки, навіси, перегородки; б) пере-носні (пересувні) екрануючі засоби захисту – навіси, намети, пере-городки, щити, парасолі, екрани. До індивідуальних засобів захисту

Розділ 4. Класифікація забруднень, наслідки їх впливів на людину

відносять: захисний костюм – куртку і штани, комбінезони, що екра-нують, головні убори – металева або пластмасова каска для теплого часу року і шапка-вушанка з прокладкою з металізованої тканини для холодного періоду, спеціальне взуття, що має гумову електро-провідну підошву, або виконану цілком із електропровідної гуми.

Дуже небезпечне статичне електричне поле, яке часто виникає від тертя хімічно різнорідних речовин, особливо вибухо-, пожежоне-безпечних. Небезпека – від електричної іскри, яка викликає вибух, пожежу. Особливо це важливо у місцях розливу електризуючихся рідин – етилового ефіру, бензолу, бензину (на бензозаправках), ети-лового спирту. Ємкості в яких їх зберігають повинні бути обов’язково заземлені. Часто в такі рідини додають антистатики. При роботі в умовах, де виникають електричні поля люди-робітники повинні бути захищені. Всі частини стаціонарних, переносних, а також інди-відуальних засобів захисту повинні мати електричний контакт між собою і бути заземленими. Припустимий розмір захисного опору за-землення устроїв не більше 10 Ом.

Велике значення мають електромагнітні поля. Це форма матерії, що виникає біля заряджених часток, які рухаються. При відділенні від них вона може існувати самостійно у вигляді електромагнітних хвиль (польова форма матерії), для якої характерна певна довжина хвилі, частота. Основними параметрами електромагнітних коливань є: довжина хвилі, частота коливань (ν), швидкість поширення (V). В залежності від частоти коливань електромагнітніих полів виникають електромагнітні випромінювання (ЕМВ), які ділять на ряд діапазо-нів. Вся шкала електромагнітних хвиль при зменшенні довжини хви-лі, але збільшенні її частоти складається з діапазонів: електромагнітні хвилі або радіохвилі, інфрачервоні або теплові хвилі, видимий спектр, ультрафіолетове, рентгенівське випромінювання і гама-промені.

Енергію (Е), яку переносять електромагнітні хвилі визначає фор-мула: Е=hν, де: h – постійна Планка (h=6,625.10-34 Дж·сек), ν – часто-та коливань. Отже, чим вище частота ЕМВ, тим більше енергія і тим небезпечніше випромінювання. Тому особливо небезпечними ЕМВ будуть діапазони, починаючи з дуже високої частоти (ДВЧ). Енергія електромагнітних полів характеризується двома складовими – елек-тричною (Е, В/м) та магнітною (Н, Вт/м2). Одиниці виміру інтенсив-ності енергії ЕМП залежать від довжини хвилі. Енергія від кіломе-трових до метрових хвиль оцінюється напруженістю електричного

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

поля (Е), від дециметрових до міліметрових характеризує поверхнева густина потоку енергії (Н, Вт/м2=0,1мВт/см2=100мкВт/см2 ).

Природне електромагнітне поле Землі також є джерелом енергії і поширюється у вигляді електромагнітних хвиль в діапазоні від 10 мГц до 10 гГц. Цей діапазон включає в себе інфрачервоне (ІЧ), ви-диме, ультрафіолетове (УФ), яке поділяють на два піддіапазони – м’яке (МУФ) та жорстке (ЖУФ), яке за властивостями близьке до рентгенівського та гама випромінювань – дуже небезпечне.

Генерують електромагнітні поля (ЕМП), або електромагнітні випромінювання (ЕМВ) радіолокатори, гостронаправлені антени кругового огляду, що призводить до значного збільшення інтенсив-ності ЕМП НВЧ-діапазона і створення на місцевості зони великої протяжності з високою щільністю потоку енергії. З-за цього біля та-ких об’єктів повинні існувати санітарно-захисні території, на яких сторонні особи не повинні перебувати.

Застосування в промисловості систем, пов’язаних із генеруван-ням, передачею і використанням енергії електромагнітних коливань супроводжується виникненням у навколишньому середовищі елек-тромагнітних полів. При підвищенні гранично допустимих рівнів (ГДР) впливу електромагнітного поля на людину формується елек-тромагнітне забруднення (параметричне) – електромагнітний смог, який може викликати захворювання.

Експерти ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) оці-нюють сучасний ступінь електромагнітного забруднення навколиш-нього середовища як електромагнітний смог, який за шкідливістю, небезпечністю не поступається хімічними речовинами.

Тривалий вплив поля низької частоти (довгі, наддовгі хвилі) викликає функціональні порушення центральної нервової системи і серцево-судинної системи людини, а також деякі зміни у складі кро-ві, які особливо виражені при високій напруженості електричного поля. Опромінення електромагнітним полем великої інтенсивності може призвести до руйнівних змін у тканинах і органах. Важкі по-разки виникають тільки в аварійних випадках і зустрічаються вкрай рідко. На ранніх стадіях порушення в стані здоров’я носять зворот-ний характер.

Найбільш очевидним ефектом впливу мікрохвиль на організм є нагрівання органів і тканин, що пов’язано з перетворенням поглине-ної тканинами ДВЧ-енергії у теплову. Під впливом інтенсивних ви-соко- та дуже високочастотних полів у людей і тварин розвиваються

Розділ 4. Класифікація забруднень, наслідки їх впливів на людину

розлади практично всіх життєво важливих органів і систем організ-му, тому необхідно застосовувати засоби ефективного захисту.

У приміщеннях, де є джерела електромагнітного поля, особли-во високочастотного, можуть виникати вторинні випромінювання, навіть у сусідніх приміщеннях. Провідником енергії можуть стати електроосвітлювальна та телефонна мережа. Для запобігання роз-повсюдження енергії ЕМП треба застосувати електричні фільтри спеціальних конструкцій.

Електромагнітні поля, як і радіоактивні випромінювання, ор-ганами почуттів людини, крім світлових та теплових, не сприйма-ються. Небезпека для людини від електромагнітних випромінювань зростає в міру зменшення довжини хвилі, тобто збільшення частоти коливань. Найнебезпечне гама випромінювання. Це електромагніт-не (квантове) випромінювання з великою проникаючою спромож-ністю і малою спроможністю іонізації, з енергією 0,1–20 МеВ. Його джерелом є космічні об’єкти, деякі радіоактивні елементи, мінера-ли.

За останні 100 років технічна діяльність людини в розвитку електротехнологій, електроенергетики (електрифікований тран-спорт, радіозв'язок і телебачення, космічні системи радіоспостере-джень і глобальні інформаційні мережі) створила поля, які в багато разів перевищують природні. Так, перша дизель-генераторна елек-тростанція в Києві з'явилася тільки в 1907 році (6 дизель генерато-рів «Siemens» по 400 квт), а в даний час потужність усіх генераторів України складає близько 25 000 Мвт. В Україні експлуатуються лінії електропередач (ЛЕП) напругою від 110 до 750 кВ змінного струму і лінія-вставка 800 кВ постійного струму.

Першим спеціалістом, який звернув увагу на вивчення дії елек-тромагнітних хвиль на людину, був лікар П.І. Іжевський. Ще в 1900 році він захистив дисертацію на тему «Вплив електричних хвиль на організм людини», що сприяло розвитку методів та засобів безпеки при роботі з радіоапаратурою. Він першим застосував методи фізі-отерапевтичного лікування електромагнітними полями. Тепер, че-рез широке розповсюдження радіолокаторів та гостронаправлених антен кругового огляду, кількості теле-, радіопередавачів значно зросла інтенсивність ЕМВ зверхвисокочастотного діапазону і на великих площах територій утворилася підвищена щільність потоку енергії, відносно природного фону.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Зниження рівня ЕМВ від радіотехнічних об’єктів цивільної та військової авіації, метеорологічної служби в силу специфіки вико-нуваних задач практично неможливе, але потрібно застосовувати різноманітні засоби захисту. Гранично допустимі рівні ЕМП (РЕМП), які створюють телевізійні станції в діапазоні частот (ν) від 48 до 1000 МГц визначає формула: РЕМП=21ν0,37

Шкідливу дію ЕМВ враховує держстандарт ГОСТ 24375–80 та Державні санітарні норми і правила (№239) захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. Поглинання енергії в різних діапазонах біологічним об’єктом залежить від його форми і розмірів, орієнтації в електромагнітному полі, від довжини хвилі, а також електричних властивостей тканин. Глибина проникнення коливань НВЧ у різноманітні тканини зменшується із збільшенням частоти, зменшенням довжини хвилі.

Опромінення електромагнітним полем великої інтенсивності може призвести до руйнівних змін в тканинах і органах. При інтенсивності 20 мкВт/см2 спостерігається зменшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску, збільшення температури тіла, нервові розлади. При 6 мВт/см2 помічені зміни у статевих залозах, складі крові, умовно рефлекторній діяльності, клітинах печінки, корі головного мозку. При інтенсивності 1 Вт/см2 – втрата зору. Важкі поразки виникають тільки в аварійних випадках і зустрічаються вкрай рідко. На ранніх стадіях порушення в стані здоров’я носять зворотний характер.

Негативний вплив визначається поглинанням енергії молекула-ми води на частоті 1 гГц і складає 50% загальних втрат енергії мікро-хвиль, на частоті 10 гГц – 90 %, а на частоті 30 гГц – біля 98 %, що су-проводжується розігріванням – тепловим ефектом. Незвична теплова дія ДВЧ (дуже високочастотних) випромінювань була виявлена при їх впливі на око. Температура в його прозорих середовищах збільшу-валася значно швидше, чим у навколишніх тканинах. Пояснюється це насамперед тим, що в цьому органі майже немає судин, тому охоло-дження кров’ю неможливе. У зв’язку з цим може виникнути катарак-та кришталика, яка пов’язана з термокоагуляцією білків.

Незвичайність термічної дії мікрохвиль, із вираженими патологіч-ними змінами, виявлена і на сім’яниках чоловіків, що може сприяти статевій стерильності. Поразки сім’яників при ДВЧ-опромінюванні відзначалися при підвищенні в них температури до 35ОС, а при впли-ві інфрачервоних променів – підвищення температури до 42–43о С. НВЧ-поле викликає також поразку і яєчників у жінок. Під впливом

Розділ 4. Класифікація забруднень, наслідки їх впливів на людину

інтенсивних ДВЧ-полів у людей і тварин розвиваються розлади прак-тично всіх життєво-важливих органів і систем організму. Шкідливий вплив електричної складової (Е) ЕМП змінного струму промислової частоти на нервову систему, гіпофіз, наднирки, а випромінювань Для особистої безпеки треба застосувати один або всі разом універсальні методи захисту – часом, відстанню, речовиною – екранами. Останніми можуть бути окуляри типу ОРЗ–5, скло яких вкрито напівпровіднико-вим шаром оксиду олова, спеціальний костюм з металізованої тканини. Цим можна зменшити потужність дії поля не менше ніж у 1000 раз. Корисним є застосування попереджуючої сигналізації – світлової, зву-кової при зростанні, особливо аварійному, напруженості поля.

З перевищенням допустимих напруженості та щільності потоку енергії ЕМ-поля необхідно застосувати засоби і форми захисту пер-соналу: зменшення напруженості і щільності потоку енергії ЕМП шляхом використання узгоджених навантажень і поглиначів по-тужності; екранування робочого місця; віддалення робочого місця від джерела ЕМП; раціональне розміщення в робочому приміщенні устаткування, що випромінює енергію електромагнітного поля; за-стосування попереджуючої сигналізації та засобів індивідуального захисту; встановлення раціональних режимів роботи.

Лазерне випромінювання – це когерентне, електромагнітне випро-мінювання у видимому або невидимому УФ-діапазоні. Для нього ха-рактерна сумісність всіх коливань в одній фазі і тому воно монохрома-тичне, на відміну від звичайного – поліхроматичного світла. Лазерне випромінювання може бути видимим (довжина хвилі 0,4–0,77 мкм), інфрачервоним (0,77–1,0), ультрафіолетовим (0,4–0,05 мкм) і навіть рентгенівським. Воно несе велику кількість енергії, що дозволяє ви-користовувати його у промислових, військових цілях – для зв’язку, обробки металів, знищення бойової техніки. Наприклад, створені лазери що випромінюють енергію потужністю 500000 млрд Ватт за секунду – це дорівнює енергії ядерного вибуху.

При дії на живі тканини лазерний промінь викликає тепловий, світловий, ударний ефекти, що призводить до перебудови й навіть руйнування внутріклітинних структур. Результат дії лазерного ви-промінювання, як і після дії НВЧ опромінення – порушення сер-цевого ритму, втома, роздратування. Небезпечними є навіть лазери надмалої потужності, наприклад лазерні указки, які набули широ-кого використання. При попаданні її променя на сітківку ока вона може бути серйозно пошкоджена.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Питання

Чим вірізняються фізико-хімічні забруднення від хімічних, фізичних?

Які існують джерела фізико-хімічних забруднень, в чому їх небезпека?

Як розрахувати тривалість безпечного перебування в елек-тричному полі та значення його напруги?

Що таке електромагнітні випромінювання, їх джерела, види?

Які види електромагнітних полів виникають в природі, ви-робництві?

Які існують критерії нормування дії ЕМП на людину?

Чим небезпечні ЛЕП для людини і чому?

Які допустимі рівні напруженості ЕМП і як вони впливають на людину?

Що таке лазерне випромінювання, його види та небезпеки?