Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Сучасне життя насичене великою кількістю небезпечних факто-рів – хімічних, фізичних, біологічних, фізико-хімічних, які часто не-гативно впливають на здоров’я людей, всього живого у природі. Різ-номанітність дій всіх шкідливих чинників – абіотичних, біотичних настільки велика, що часто важко встановити окрему їх дію і тому важливо, щоб кожна людина могла їх вирізняти і вміти самостійно приймати дії захисту від них. Тому головним завданням курсу без-печної життєдіяльності людини є навчити її орієнтуватися у небез-пеках, загострити чуття небезпеки.

Проблема безпеки людини у всіх її сферах діяльності дуже складна, комплексна, має глибинний характер. Вона своїми кореня-ми входить у різні структури людського буття – психо-фізіологічні, морально-етичні, світоглядні, релігійно-етнічні, кульурні, техніко-технологічні, природні, екологічні проблеми. Проблема безпечної життєдіяльності людини не може бути якісно розв`язана тільки шляхом технологічних інновацій. Для цього потрібні загальнотео-ретичні знання принципів безпеки, дії небезпечних факторів, умов їх проявів, що особливо важливо для фахівців.

Саме ці питання розглянуті у підручнику, який складається з де-сяти розділів, в яких висвітлені теоретичні основи безпеки життєді-яльності – поняття про види небезпек, ризиків, ергономічні аспекти безпечної діяльності людини, надана класифікація небезпек.

Розглянуто джерела забруднень – хімічні, біологічні, фізичні, фізико-хімічні, які шкідливо впливають на здоров’я людини у різ-них сферах її життєдіяльності – побутовій, виробничій, природній, соціальній. Та основним елементом ергономічної системи є людина, тому подано матеріал про енергоінформаційні, фізіологічні, психіч-ні властивості, без знання яких неможливо свідомо забезпечити без-пеку як власну, так і колективну в будь-якій сфері діяльності.

Перший розділ підручника висвітлює історію виникнення на-уки про ергономічні, ергологічні основи безпечної життєдіяльності людини, її взаємодії з світом техніки, який активно змінює природу та впливає на здоров’я і якість життя людини.

В другому розділі висвітлені основні фактори, принципи безпе-ки, чинники, що впливають на людину – умови та категорії тяжкості праці.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Третій розділ досліджує проблеми ризиків, як негативних явищ та причини їх проявів, зокрема біоритмів, як внутрішніх факторів ризику в різних професіях.

У четвертому розділі класифіковані види забруднень, їх джере-ла та впливи на людину. Тут докладно розглянуто проблему радіо-активних випромінювань – дозові межі їх дії та методи захисту від них.

П’ятий розділ присвячений людині – основному елементу ерго-номічної системи «Людина-машина-середовище». В ньому розгля-нуто біологію людини – висвітлено її структурно-функціональні, психо-фізіологічні властивості, від яких залежить її безпека в будь-якій сфері діяльності, а отже працездатність. Розглянуто значення нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів, систе-ми травлення, кровоносної, лімфатичної, дихальної систем, шкіри, опірно-рухового апарату та обміну речовин у забезпеченні безпеч-ної життєдіяльності людини, здоров’я та тривалого життя як при-родних систем її безпеки. В цьому розділі розглянуті питання про здоровий образ життя, про надання першої медичної допомоги, про транспортні засоби пересування, комп’ютерні системи, соціально-політичні небезпеки, а також впливи самої людини та суспільства на довкілля і навпаки. Це важливо, бо незнання будови, функцій тіла людини не сприяє свідомій організації безпечної життєдіяльності у всіх сферах життя – природній, побутовій, виробничій, соціальній. Важливими є знання про надання долікарняної допомоги в різних ситуаціях, які виникають у побуті, виробництві, при відпочинку на природі.

Необхідною є інформація шостого розділу про перебування лю-дини в оточуючому середовищі, насиченому небезпечними та шкід-ливими факторами; знання про безпеку від фізичного насильства над особою, про соціально-політичні, психічні небезпеки – бродяж-ництво, алкоголізм, наркоманії, проституція, вандалізм, тероризм, які набули широкого прояву в сучасному суспільстві через незна-ння причин їх виникнення та руйнівної дії на життя людини.

Сьомий розділ присвячений проблемам соціально-політичних небезпек.

У восьмому розділі висвітлені проблеми небезпек життєдіяль-ності людини в природному середовищі, причини і наслідки еколо-гічних небезпек.

Передмова

Питання безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних си-туацій розглянуто у девятому розділі. Подана класифікація та за-гальні характеристики надзвичайних ситуацій, розглянуто причини антропогенних і техногенних аварій, катастроф, природних небез-пек у зв’язку безпекою населення в надзвичайних ситуаціях та за-безпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайного стану і дії в різних умовах.

Десятий розділ досліджує правові та організаційні основи без-пеки життєдіяльності, зокрема антропоохоронне право як основу безпеки людини, управління та нагляд за станом безпеки життєді-яльності.

Кожний розділ, підрозділ починається питаннями діючої норма-тивної програми, що допоможе студенту зосередитися на її вимогах до знань та умінь для забезпечення особистої безпеки та оточуючих людей. Матеріал підручника розрахований на студентів факультетів вищих навчальних закладів, фахівців у сфері безпеки життя, праці і діяльності людини, для вчителів середніх шкіл, викладачів. Підруч-ник містить словник термінів, іменний та предметний покажчики, схеми практичних робіт, що важливо для студентів-заочників при дистанційному навчанні та довідкові матеріали, гнобхідні для їх ви-конання.

Автор вдячний рецензентам, видавництву, всім хто надав пора-ди, які поліпшили якість викладеного матеріалу.