Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.7.2. Система управління безпекою : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

3.7.2. Система управління безпекою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Система управління безпекою праці (СУБП) спрямована на за-хист людини від дії небезпечних та шкідливих факторів. Її основу складають законодавчі акти, підзаконні акти. Аналіз ефективності функціонування СУБП на підприємстві проводиться в певній по-слідовності. Наявність цільових програм з попередження виробни-чого травматизму і професійних захворювань, усуненню їх причин. У разі відсутності таких програм їх потрібно розробити. Важливим є: цілеспрямованість щорічних комплексних заходів, інших планів роботи з попередження виробничого травматизму і профзахворю-вань, підвищення рівня ефективності безпеки праці в будь-якій сфе-рі діяльності. Виконання цих планів, заходів, розпоряджень, пропо-зицій, посадових інструкцій з безпеки праці – обов'язкове.

Створення мотивації до безпечної роботи полягає в застосуванні організаційно-розпорядницьких, соціально-психологічних і еконо-мічних методів управління, тобто виконання наказів, розпоряджень, заходів з охорони праці, право-виховна робота з персоналом. Важ-ливою є оцінка і стимулювання робіт з безпеки праці, відшкодуван-ня збитків потерпілому, створення і використання фонду охорони праці.

Важливим є впровадження і виконання вимог системності управління охороною праці (СУОП) – навчання, інструктаж з без-пеки праці, контроль наявності вимог з охорони праці в конструк-торській і технологічній документації, матеріально-технічному забезпеченні засобами індивідуального і колективного захисту. Сис-тема управління безпекою праці вимагає безпечного стану будинків, споруд, устаткування, виробничих процесів, нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці, режиму праці і відпочинку.

Важливим є забезпечення людей санітарно-побутовими примі-щеннями, лікувально-профілактичним обслуговуванням. Необхідно ролводити професійний відбір кадрів, застосовувати протиаварійний захист, страхування працівників від нещасних випадків, впроваджува-ти соціальний захист потерпілих. Дуже важливим є протипожежний захист, охорона навколишнього природного середовища. Для ефектив-Розділ 3. Небезпечні становища. Ризик – оцінка небезпеки

ного функціонування СУБП на підприємстві складається відповідний план заходів, який відображається в колективному договорі.

Комплексне, системне управління охороною праці, що охоплює всі задачі і функції управління, застосування аудита цієї діяльності – запорука успіху в попередженні травматизму, профзахворювань, ава-рій і пожеж на виробництві. Важливим в процесі аудиту є не тільки перевірка організаційно-технічного стану безпеки, але і правильність добору кадрів, застосування при цьому сучасних методів для форму-вання психологічно сумісного колектива.

Питання

Яка роль стандартів безпеки

Які основні державні та міждержавні вимоги до безпеки праці?

Чому  необхідно  впроваджувати  уніфіковані  міжнародні стандарти безпечної праці?

В чому значення СУБП ?