Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.6. Причини нещасних випадків : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

3.6. Причини нещасних випадків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Найбільш складним і відповідальним етапом у розслідуванні нещасних випадків, травм є встановлення їх причин. Дуже часто тут припускають гру-бі помилки, що не сприяє розробці ефективних заходів у боротьбі з травма-тизмом. Аналізу нещасних випадків передує їх класифікація за причинами. Але загально прийнята класифікація причин виробничого травматизму в даний час відсутня, проте більшість авторів виділяють декілька груп.

Технічні причини – залежать від рівня досконалості технологічних процесів, конструктивних хиб устаткування, недостатності механізації та автоматизації важких робіт, недосконалості огороджень, захисних пристроїв, засобів сигналізації і блокувань, міцностних дефектів матеріа-лів, невідомих раніше небезпечних властивостей оброблюваних об’єктів. Ці причини іноді називають конструкторськими або інженерними.

У зв’язку з цим існують вимоги, які висувають до верстатів і устат-кування всіх типів: передачі ремінні, ланцюгові, зубцюваті, розташовані поза корпусами верстатів. Вони – основа небезпеки травмування і тому повинні мати суцільну огороду або жалюзі, мати допоміжні пристрої (ручки, скоби) для зручного і безпечного відчинення, зняття, перемі-щення механізмів. Внутрішні поверхні дверцят, за якими розташовані механізми передач, що потребують періодичного доступу при наладці верстатів і спроможні травмувати, повинні бути пофарбовані в чер-воний колір. Захисні пристрої (екрани), які обмежують робочу зону, повинні захищати працюючого від стружки, що відлітає, мастильно-охолоджувальної рідини. Для відключення електродвигунів і припи-нення роботи верстата треба застосовувати кнопки управління черво-ного кольору. Робоча зона на металорізальних верстатах, призначених для обробки заготовок, повинна бути відгороджена захисним пристро-єм. Особливу увагу треба приділяти кріпленню виробів, деталей.

Організаційні причини – цілком залежать від рівня організації праці на підприємстві. До них, наприклад, відносяться недобудови на території промислового об’єкта, захаращені проїзди, проходи; порушення правил експлуатації устаткування, експлуатації тран-спортних засобів, інструмента; хиби в організації робочих місць, у навчанні робітників безпечним методам праці.

Санітарно-гігієнічні причини – перевищення значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, недостатнє або нераціональне освітлення, збільшені рівні шуму, вібрацій та наявність різноманітних випромінювань вище припустимих значень, порушення правил особистої гігієни.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Психофізіологічні причини, до яких слід віднести фізичні і нервово-психічні перевантаження. Людина може чинити помил-кові дії через стомлення, викликане великою фізичною перевто-мою, перевантаженнями – статичними і динамічними, розумовим, перенапругою аналізаторів (зорового, слухового), монотонністю праці – стреси (англ. – напруженість, стан організму, який пере-дує хворобам, нещасним випадкам). Часто ці чинники називають людськими факторами. До травм може призвести невідповідність анатомо-фізіологічних і психічних особливостей організму людини характеру виконуваної роботи, тобто порушення основних ергоно-мічних вимог. Але однією з основних причин, як установлено аналі-зом виробничого травматизму, є людськи фактор. Важливість таких факторів в будь якій ергономічній системі можна підкреслити тим, що в 1957 році у США була створена організація «Суспільство люд-ських факторів», а з 1958 р. видається часопис «Людські фактори».

Важко змінити своєрідну психологію певної частини робітників, що виражається в легковажному відношенні до можливості травму-вання або нанесенню шкоди здоров’ю, у зневазі до своїх обов’язків додержувати правил безпеки. Зневажливе відношення до правил техніки безпеки від робітника до керівника у будь-якій сфері діяль-ності, є основною причиною багатьох аварій і нещасних випадків, результатом низької трудової і виробничої дисципліни. Часто лю-дина є не тільки жертвою нещасного випадку, але і винуватцем.

Питання

Назвіть причини травм, що залежать від людини.

Охарактеризуйте основні причини травм, травматизму.

Поняття про травматизм, його види і причини.

В чому суть психофізіологічних причин травматизму?

Що таке людський чинник, його значення у травмуванні?