Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Аналіз стану травматизму : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

3.5. Аналіз стану травматизму


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Небезпечні чинники часто призводять до травми, а шкідливі чинники – до захворювання. Тільки з організаційних причин від-бувається біля 80% всіх нещасних випадків у побуті та виробництві. Але оздоровити умови діяльності, підвищити безпеку неможливо за допомогою одних лише організаційних заходів, потрібно впро-вадження певних технічних заходів.В системі заходів щодо профі-лактики травматизму, вироблених усіма країнами, істотна роль при-діляється розробці і впровадженню комплексних програм безпеки праці.

За даними Міжнародної організації праці, в усьому світі щодня реєструється понад 500 смертельних випадків у сільському госпо-дарстві, промисловості і сфері послуг. Щорічно більше 300 тисяч трудящих одержують виробничі травми і фахові захворювання. Кожні три хвилини гине один робітник в результаті нещасного ви-падку, а щосекунди четверо робітників одержують виробничу трав-му. У світі через це економічні втрати складають біля 1% світового валового національного продукту. Статистика свідчить, що розпо-діл травматизму по основним галузям виробництва протягом ряду років залишається постійним. Однією з травмонебезпечних галузей є агропромисловий комплекс, де смертельні травми в процентному відношенні складають у рослинництві – 24% від загальної кількос-ті травм, тваринництві – 21%, будівництві – 16%, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування – 14%, в транспорті – 11%, деревообробці і лісозаготівлі – 3%, харчовій промислоості, житло-вому і комунальному господарстві – 0,7%, молочній галузі – 0,5%, інші – 6%.

Небезпека одержання травми більша в побутовій ніж промис-ловій сфері, в якій травматизм у 5-20 разів нижчий. У зв’язку з на-сиченням побутової сфери діяльності енергоємними об’єктами, небезпечними речовинами побутовий травматизм значний: при-готування їжі – 45%, прибирання і ремонт помешкання – 30%, при його опаленні 26%.

Друге місце після побутового травматизму займають вуличні травми, наприклад, при ожеледі. Зріс обсяг травм, заподіяних авто-транспортом – з вини пішоходів і пасажирів – 75%, з вини водіїв – 25%. Дитячий травматизм складає біля 25%, в тому числі 12–15% припадає на шкільний. Проте поверхнева оцінка не дає достовірного

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

уявлення про розподіл травм між виробничою і побутовою сферами, тому що поряд із відмінністю за кількістю травм існує і відмінність у кількості «зайнятих» в обох сферах. Показники виробничого травма-тизму, як наприклад у місті Бердянську, формуються в основному за рахунок великих підприємств, зайнятих у машинобудуванні, хімічній промисловості – заводи, торговий порт.

Виділяють три основних методи аналізу причин травм, що дозво-ляє впроваджувати заходи щодо попередження нещасних випадків. Для цього необхідно систематично аналізувати причини проявів травм, професійних захворювань. Перший метод – статистичний, який за-снований на аналізі статистичного матеріалу з травматизму, накопиче-ного за кілька років у вигляді таблиць, діаграм і графіків. Різновидом даного методу є груповий – травми групуються за окремими однорід-ними ознаками: час травмування; вік потерпілого, його кваліфікація і спеціальність, місце травмування – виробниче, побутове, природне.

Другий – топографічний (гр. топос – місце, гр. графо – писати), який полягає у вивченні причин нещасних випадків за місцем події, за впливом характеристик місця на травмування.

Третій – монографічний – аналіз небезпечних і шкідливих фак-торів, властивих тій чи іншій (одній – моно) ділянці діяльності лю-дини, устаткуванню, технологічному процесу. Цей метод застосову-ють не тільки для аналіза вже наявних нещасних випадків, але й для виявлення потенціальних небезпек на досліджуваній ділянці.

Четвертий метод – економічний, полягає у визначенні втрат, ви-кликаних виробничим травматизмом для того, щоб з'ясувати еко-номічну ефективність для розробки і впровадження заходів щодо проявів нещасних випадків. Однак цей метод не дозволяє виявити причини травматизму і тому його вважають додатковим.

Важливим засобом запобігання травматизму, професійних захво-рювань є належна організація робочого місця згідно вимогам науко-вої організації праці, вимогам законодавства про безпечну працю.

Питання

Охарактеризуйте основні причини виробничого травматизму.

Який стан травматизму у світі, в Україні?

Як розподіляється рівень травматизму по основним галу-зям виробництва?

Які Ви знаєте методи аналізу походження травм, охарак-теризуйте їх?

Розділ 3. Небезпечні становища. Ризик – оцінка небезпеки