Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.3. Причини та результати ризику : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

3.3. Причини та результати ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

В системі «людина–машина» перша ланка є найслабшою, з-за своєї складності, а отже, саме тут можливе зростання вірогідності проявлення помилок, які спричиняють формуванню ризику. На-приклад, 90% всіх травм є наслідком прямої вини потерпілих (Ан-глія). Із 100 загиблих у США пілотів 90 є жертвами власних поми-лок. Щоб таких помилок було менше у людини повинна поступово формуватися обережність, яка є набутою психічною властивістю, наслідком свідомого і дисциплінованого ставлення людини до пра-ці, обов’язків. Протилежністю є необережність. Це дії, які виходять за рамки вимог безпеки, правил та інструкцій, режиму праці і відпо-чинку, через недисциплінованість чи незнання технологічних про-цесів і пов’язаних з ними потенційних небезпек. Часто це наслідок анатомо-фізіологічних і психічних вад людини або наслідок звикан-ня до безпеки. Надмірна обережність також робить людину незахи-щеною в екстремальних ситуаціях, які можуть виникнути в інших ланках.

Для зменшення ризику, як негативного явища важливою є така комплексна риса, як компетентність. Це наявність певних знань, умінь і повноважень, необхідних для вирішення справи. Компетент-ність – запорука підвищення на посаді. Її протилежністю є неком-петентність, яка часто і стає причиною аварій, надзвичайних си-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

туацій. Часто цьому сприяють зовнішньо-внутрішні фактори. Ними можуть бути внутрішні біологічні ритмічні процеси, на які впли-вають зовнішні фактори – зміни дня та ночі, сонячна активність. Біоритми – внутрішні, багатофункціональні «годинники», в основі роботи яких знаходяться складні біохімічні та біофізичні процеси, які впливають на життєдіяльність людини. Роботи, пов'язані з під-вищеною небезпекою, несприятливими умовами праці, широко по-ширені. Це призводить до зростання кількості помилок, підвищення напруженості праці і в результаті – погіршення здоров'я працюю-чих. Виникає потреба в здійсненні заходів, спрямованих на враху-вання «людського фактора». Для запобігання дії від’ємних факто-рів необхідно враховувати їх стресогенний характер в ускладнених умовах, коли люди піддаються впливу різних екстремальних факто-рів (наприклад інформаційних). З-за цього у людини знижуються адаптаційні можливості організму, збільшується число помилкових дій. В результаті – закономірне виникнення і наступний розвиток розладів здоров'я.

Для зменшення небезпеки необхідно враховувати чотири скла-дових ризику. Перша – професійна, яка враховує складність профе-сії і ступінь відповідальності людини за прийняті рішення, а також медичні, соціальні, екологічні та економічні наслідки її помилкових дій. Друга – якість психофізіологічних функцій, яка враховує осо-бливості зміни професійно важливих характеристик за певний час і відхилення їх рівня від зафіксованого. Третя – період, що пройшов після відпочинку, який впливає на функціональний стан людини. Четверта – річна періодична зміна функціонального стану людини, в чому важливу роль відіграє зміна фаз біоритмів. При неврахуван-ні цих складових у діяльності людини в будь-якій сфері виникають травми, нещасні випадки, причини яких треба вивчати з метою їх запобігання.

Питання

Охарактеризуйте значення психіки людини у прояві ризику.

Яке значення компетентності фа у запобіганні ризику?

Які професійно-психологічні характеристика запобігають проявам ризику?

Охарактеризуйте складові ризику.

Що таке людський фактор?

Що таке компетентність, її значення в безпеці?

Розділ 3. Небезпечні становища. Ризик – оцінка небезпеки