Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Причини та результати ризику : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

3.3. Причини та результати ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

В системі «людина–машина» перша ланка є найслабшою, з-за своєї складності, а отже, саме тут можливе зростання вірогідності проявлення помилок, які спричиняють формуванню ризику. На-приклад, 90% всіх травм є наслідком прямої вини потерпілих (Ан-глія). Із 100 загиблих у США пілотів 90 є жертвами власних поми-лок. Щоб таких помилок було менше у людини повинна поступово формуватися обережність, яка є набутою психічною властивістю, наслідком свідомого і дисциплінованого ставлення людини до пра-ці, обов’язків. Протилежністю є необережність. Це дії, які виходять за рамки вимог безпеки, правил та інструкцій, режиму праці і відпо-чинку, через недисциплінованість чи незнання технологічних про-цесів і пов’язаних з ними потенційних небезпек. Часто це наслідок анатомо-фізіологічних і психічних вад людини або наслідок звикан-ня до безпеки. Надмірна обережність також робить людину незахи-щеною в екстремальних ситуаціях, які можуть виникнути в інших ланках.

Для зменшення ризику, як негативного явища важливою є така комплексна риса, як компетентність. Це наявність певних знань, умінь і повноважень, необхідних для вирішення справи. Компетент-ність – запорука підвищення на посаді. Її протилежністю є неком-петентність, яка часто і стає причиною аварій, надзвичайних си-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

туацій. Часто цьому сприяють зовнішньо-внутрішні фактори. Ними можуть бути внутрішні біологічні ритмічні процеси, на які впли-вають зовнішні фактори – зміни дня та ночі, сонячна активність. Біоритми – внутрішні, багатофункціональні «годинники», в основі роботи яких знаходяться складні біохімічні та біофізичні процеси, які впливають на життєдіяльність людини. Роботи, пов'язані з під-вищеною небезпекою, несприятливими умовами праці, широко по-ширені. Це призводить до зростання кількості помилок, підвищення напруженості праці і в результаті – погіршення здоров'я працюю-чих. Виникає потреба в здійсненні заходів, спрямованих на враху-вання «людського фактора». Для запобігання дії від’ємних факто-рів необхідно враховувати їх стресогенний характер в ускладнених умовах, коли люди піддаються впливу різних екстремальних факто-рів (наприклад інформаційних). З-за цього у людини знижуються адаптаційні можливості організму, збільшується число помилкових дій. В результаті – закономірне виникнення і наступний розвиток розладів здоров'я.

Для зменшення небезпеки необхідно враховувати чотири скла-дових ризику. Перша – професійна, яка враховує складність профе-сії і ступінь відповідальності людини за прийняті рішення, а також медичні, соціальні, екологічні та економічні наслідки її помилкових дій. Друга – якість психофізіологічних функцій, яка враховує осо-бливості зміни професійно важливих характеристик за певний час і відхилення їх рівня від зафіксованого. Третя – період, що пройшов після відпочинку, який впливає на функціональний стан людини. Четверта – річна періодична зміна функціонального стану людини, в чому важливу роль відіграє зміна фаз біоритмів. При неврахуван-ні цих складових у діяльності людини в будь-якій сфері виникають травми, нещасні випадки, причини яких треба вивчати з метою їх запобігання.

Питання

Охарактеризуйте значення психіки людини у прояві ризику.

Яке значення компетентності фа у запобіганні ризику?

Які професійно-психологічні характеристика запобігають проявам ризику?

Охарактеризуйте складові ризику.

Що таке людський фактор?

Що таке компетентність, її значення в безпеці?

Розділ 3. Небезпечні становища. Ризик – оцінка небезпеки