Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.2. Оцінка ступеню ризику діяльності людини : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

3.2. Оцінка ступеню ризику діяльності людини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Ступінь ризику можна визначити за допомогою коефіцієнта не-щасних випадків (НВ) на тисячу людей: НВ=(Н/Л)×103, де Н – кіль-кість нещасних випадків, Л – кількість відпрацьованих людино-годин у році. Професор Русак О.Н. – президент Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності визначає ризик як коефіцієнт його частоти. Ступінь ризику має дуже багато форм, видів і різновидів. Це коефіцієнт частоти смертельного та інвалідно-го травматизму, коефіцієнт частоти важкого травматизму.

Важливим є питомий коефіцієнт частоти ризику (Кр), рівний відношенню кількості нещасних випадків (Н) до загального числа людей (Р): Кр=Н/Р. Цей коефіцієнт дозволяє порівняти небезпеку різноманітних видів робіт у межах певної системи (організації, га-лузі природи).

Ризик і безпека тісно пов’язані залежністю «Безпека–Якість– Надійність» (Б–Я–Н). Це ключове поняття, яке характеризує стан безпеки будь-якої ситеми. Ці складові тісно пов’язані і тому важко визначити, яке з них є первинним. Всі вони важливі. І якщо раніше ці поняття розглядалися незалежно одне від іншого, то зараз їх роз-глядають у взаємозв'язку як важливі принципи безпеки.

Принцип перший – системний або комплексний підхід до ме-неджменту безпеки праці та якості соціально-виробничих проце-сів: створення цілісної системи для рішення цільових задач най-більш ефективним способом, організація взаємозв'язку і взаємодії суб'єктів і об'єктів управління, розподіл ролей і обов'язків персона-лу, безупинне удосконалення системи на основі оцінки фактичного стану з наступним коригуванням дій.

Принцип другий – людський фактор – загальна і головна ланка системи безпеки, якості і надійності – це людина, її керуюча, орга-нізуюча і виконавча роль. Персонал підприємства, компанії – най-вища цінність і тому участь працівників всіх категорій є необхідною умовою ефективного функціонування системи.

Тому третій принцип – управлінський – залучення людей до процесу управління та адекватне використання їх здібностей і по-тенціалу стосовно задач, цілей, інтересам суспільства. Це виража-ється розумінням людьми важливості їх рольової участі у вирішенні проблем, відповідальності за ці проблеми і можливі шляхи їх вирі-шення.

Розділ 3. Небезпечні становища. Ризик – оцінка небезпеки

Основне завдання безпеки – формування у людини ідеології, адекватної до вимог новітньої системи менеджменту, до числа клю-чових факторів якої відносяться безпека, якість, надійність. На це повинні бути спрямовані всі форми психологічного впливу, профе-сійного навчання, тренінгу, пропаганди безпечної діяльності.

Світова практика свідчить, що компанії, які прийняли і реалізу-ють такий підхід в системах менеджменту досягають особливо висо-ких показників ефективності, зменшують показники травматизму, професійних захворювань, підвищують результативність праці.

Питання.

Як визначають ступінь ризику?

Які принципи складають основи мало ризикованої діяльності?

В чому полягає позитивний успіх праці?

Як визначити коефіцієнт частоту ризик?у

Як пов’язана формула «Б–Я–Н» з проявами ризиків?