Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.7. Кількісна оцінка безпеки : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

2.7. Кількісна оцінка безпеки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Оцінці підлягають конкретні причини надзвичайних ситуацій, аварій, захворювань і травм для подальшого їх усунення. Кількіс-на оцінка безпеки викладена в Державному національному реєстрі нормативних актів про безпечну працю (ДНАОП) щодо об'єктів, компонентів і елементів середовища.

Елементи безпеки регламентуються граничними значеннями «не більше – не менше» або разовими «дозволено – заборонено». У ви-значених межах безпека може приймати значення: для комфортного (К) +/– 50% і безпечного (Б) – 100% встановленого регламенту. В різних умовах діяльності комфортна умова переходить у несприят-ливий (Н), далі – загрозливий (З), шкідливий (Ш) і небезпечний (НБ) стан зі значеннями відповідно +/–(25, 50, 75) і більше відсо-тків відхилення від гранично встановленого регламенту.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Елементи безпеки є складовою частиною окремих компонентів, підрозділів навколишнього середовища (природного, виробничого). Виходячи з цього, рівень стану безпеки j-го компонента визначаєть-ся формулою: Kj=(Kc1+Kc2+Kc3+…+Kcn)/Nl, де Kj – критерій рівня j-го компонента виробничо-господарського об'єкта; N – кількість елементів безпеки певного компонента; j – номер аналізуємого ком-понента j-го об’єкта (j = 1, 2, 3…n). Після цього необхідно визначити коефіцієнт безпеки (КБ) даного об’єкта виробничо-господарської або певної одиниці його підрозділу: КБ=(Kj1+Kj2+Kj3+…+Kjn)/Nk, де КБ – коефіцієнт безпеки j-го об’єкта виробничо-господарської оди-ниці; Nk – кількість компонентів в об’єкті; j – порядок розглянутого об’єкта (j = 1, 2, 3…n).

Оцінивши рівень відповідності безпеки об’єктів підрозділу (цеху), визначимо його значення в цілому: Kбi= (Kl1+Kl2+Kl3+…+Kln)/Ni, де Kбi – комплексний показник безпеки певного (I-го) об’єкта); Ni – кіль-кість об’єктів у системі; h – номер розглянутого елемента системи (h = 1, 2, 3…n). За отриманими результатами оцінюємо рівень відповідності вимогам безпеки за формулою: Кб=(Kб1+Kб2+Kб3+…+Kбn)/Nh, де Кб – комплексний показник безпеки певної системи, наприклад підприєм-ства, біосфери; Kб – найменування підрозділів досліджуваної системи; Nh – кількість підрозділів у системі. Відповідно показник рівня безпе-ки в галузі (Кбг) можна визначити так: Кб.г=(Kбп1+Kбп2+Kбп3+…+Kбпn)/ Nп, де Nп – кількість елементів у галузі. Наведені критерії можуть бути різнозначними, тобто Ki, Kj, Ki, Kп, ≤ 1. При К=1 можливість аварійних ситуацій, захворювань і травм дорівнює нулю.

Питання

Який документ висвітлює питання кількісної оцінки безпеки?

За яких умов комфортність переходить в загрозливий, шкід-ливий і небезпечний стан?

Як охарактеризувати коефіцієнт безпеки певного об’єкта, його структурної одиниці?

За яких умов виникнення аварійних ситуацій, захворювань, травм дорівнює нулю?