Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_26dab621f76c4a608397c9059f695da9, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Ергономіка та безпека людини : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

2.4. Ергономіка та безпека людини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Порівняно нещодавно з’явилися та інтенсивно розвиваються нові на-укові напрямки вивчення діяльності людини – наука про безпеку праці, ер-гономіка, які вивчають проблеми взаємного пристосування людини і техні-ки. При цьому перевагу потрібно надавати людині. Такий принцип одержав назву антропоцентризма (людина в центрі), в якому важливими є умови праці. У трудовому процесі людина вступає у взаємодію з предметами, зна-ряддями праці, іншими людьми. На робітників впливають різноманітні па-раметри виробничої обстановки, в якій відбувається трудовий процес.

Важливою проблемою у системі «Людина-Машина» (Л–М) є розподіл функцій між людиною-оператором і технічним засобом – машиною та класифікація їх функцій. Стрункої класифікації систе-ми «Л–М» ще не побудовано, але виділяють 5 основних класів сис-тем, де людина виступає в різних іпостасях.

Перший – людина безпосередньо є елементом технологічного процесу – наприклад оператор автоматизованих ліній.

Другий – є оператором–спостерігачем або контролером (диспет-чери на будь-якому виробництві, оператор радіолокаційної станції).

Третій – робітник виконує функції оператора-маніпулятора, ке-руючи роботами, машинами-підсилювачами м’язової енергії людини.

Четвертий – оператори-дослідники, наприклад дешифрувальник.

П’ятий клас – оператори-керівники, які приймають відповідаль-ні рішення (менеджери, керівники виробництва). В кожному класі проявляються характерні для нього небезпеки і використовуються характерні засоби, методи їх запобігання.

Важливими є санітарно-гігієнічні елементи виробничого середо-вища, які складають першу групу факторів: освітленість (природна і штучна), мікроклімат (температура і відносна вологість, природний газовий склад повітря, швидкість руху повітряного потоку), шкід-ливі домішки (аерозолі, пил, пари і гази), випромінювання (інфра-червоне, ультрафіолетове, електромагнітне, іонізуюче), механічні коливання (вібрація, шум, ультразвук, інфразвук), біологічні фак-тори – мікроорганізми (бактерії, віруси, риккетсії, спірохети, гриб-ки, найпростіші) і макроорганізми (отруйні рослини і тварини).

Друга група факторів – соціально-психічні елементи: згуртова-ність колективу, взаємозамінність, характер міжгрупових відносин у колективі, сімейно-побутові умови, економічна обстановка в сус-пільстві та політична атмосфера в державі.

Розділ 2. Основні поняття про безпеку життєдіяльності людини та суспільства

Третя група поєднує сукупність естететичних факторів вироб-ничого середовища і природного пейзажу.

Четверту групу складають фактори праці, що істотно вплива-ють на психофізіологічний стан робітника-оператора: фізичне на-вантаження та робоча поза, травмонебезпечність і нервово-психічне навантаження, режим праці і відпочинку (внутрішньозмінний, до-бовий тижневий та річний). Відповідно до проведених досліджень, помилки в системі «людина-середовище-техніка» відбуваються з вини оператора приблизно у 80% випадків.

Найбільш вираженою причиною помилкових дій оператора є нервово-психічні розлади, які є наслідком навантаження та напру-женості праці і залежать від інтенсивності роботи мозку з отримання, аналізу інформації та прийняття рішення. Вони характеризується наступними параметрами: увага (число об'єктів, за якими необхід-но спостерігати одночасно), час зосередженої уваги та активних дій, напруженість аналізаторів слуху та зору, інтелектуальна та емоцій-на напруженість, монотонність.

Зазначені фактори можуть викликати розумову перенапругу, яка спричиняє прояви синдрому нервового виснаження. Він харак-теризується розладами психічної працездатності при повній інте-лектуальній схоронності (зниження психічного тонусу – інтенції, порушення активної уваги, специфічні зміни асоціативної діяльнос-ті), емоційні порушення, що розвиваються на фоні зміненого само-почуття – пригніченість, безпричинне нездужання, що сполучається з дратівливістю, занепокоєнням, соматичні та вегетативні дисфунк-ції, що сприяють порушенню функціонування органів і систем орга-нізму людини-оператора.

Тривала розумова перенапруга може привести до розвитку при-кордонних психічних розладів. Для зняття нервово-психічної на-пруженості і відновлення функціонального стану центральної нер-вової системи можуть бути використані деякі методи суггестивної психотерапії: пряме навіювання в стані гіпнотичного сну, непряме навіювання, самонавіювання за методом Куе, аутогенне тренування, різні види естетотерапії, наприклад у кімнатах психічного розванта-ження.

Для поліпшення умов праці, підвищення її результативності використовують методи сучасного науково-технічного прогресу (НТП), які вносять принципові нововведення у всі сфери матері-ального виробництва. В більшості галузей промисловості НТП су-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

проводжується поліпшенням умов праці, ліквідацією на багатьох виробництвах важкої фізичної праці, широким впровадженням нових ефективних засобів забезпечення безпеки. Відбувається зна-чний розвиток науково-дослідних конструкторських робіт. Але іно-ді неграмотне впровадження методів НТП, відсутність раціонально-го управління приводять в ряді випадків до погіршення умов праці. Зростання кількості одночасно керованих об'єктів спричиняє збіль-шення обсягу інформації, значно ускладнює аналіз і оцінку вироб-ничої обстановки, призводить до підвищення нервово-психічних навантажень на людину–оператора.

Відоме положення про те, що механізація, автоматизація трудо-вих процесів полегшує фізичну вагу праці, має потребу в деякому уточненні. Безумовно, якщо оцінювати тяжкість праці тільки енер-говитратами, то праця людини, яка обслуговує сучасні машини, складні технічні комплекси, конвейєрні лінії, різні види транспорту, можна вважати легкою. Але високомеханізована праця відбувається в умовах обмеженої рухливості – гіподинамії. Це зв'язано з тривалою м'язовою статичною напругою, що викликає підвищену стомлюва-ність м'язової діяльності. Праця людини в умовах надмірної нерво-вої напруги і тривалого статичного навантаження з обмеженою рух-ливістю, призводить до виникнення неврозів, нервово-психічних і серцево-судинних захворювань. Збільшення потужностей і швид-костей роботи устаткування, заміна традиційних технологічних процесів новими (електрофізичними, електрохімічними, ультраз-вуковими, лазернними) призводять до зростання впливу на працю-ючих таких несприятливих факторів, як шум, вібрація, ультразвук. Великого економічного значення набуває також зниження втрат робочого часу через травматизм, професійні та виробничо обумов-лені захворювання. Таким чином, НОП впливає на умови праці. Це комплекс чинників, які впливають на ефективність будь-якого ви-робництва, працездатність і здоров’я людини. Але єдие визначення цього поняття в літературі відсутнє.

Умови праці – сукупність факторів середовища, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. Для цілеспря-мованої діяльності з поліпшення умов праці необхідно знати фак-тори, що впливають на їх формування. Відповідно до класифікації, розробленої НДІ праці, ці фактори утворюють три групи: соціально-економічні, технічні та організаційні і природно-антропогенні. Дію та прояв вказаних факторів визначають небезпечні та шкідливі фак-Розділ 2. Основні поняття про безпеку життєдіяльності людини та суспільства

тори. Небезпечний фактор при певних умовах веде до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я. Якщо небезпечний фактор призводить до захворювання, зниження працездатності, то його вважають шкідливим (ГОСТ 12.0.002-80). Державний стан-дарт ГОСТ 12.0.003–74 «ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація» систематизує елементи умов праці. Їх під-розділяють на чотири групи: фізичні, хімічні біологічні і психофізі-ологічні.

До фізичних небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносяться: машини та механізми, що рухаються, рухливі частини виробничого устаткування, що пересуваються, вироби (матеріали, заготовки), конструкції, підвищена запиленість, загазованість пові-тря робочої зони, підвищена чи знижена температура поверхонь об-ладнання та матеріалів; підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвукових коливань, підвищений чи знижений барометричний тиск або його різка зміна; підвищені або знижені вологість, рухли-вість, іонізація повітря; підвищений рівень іонізуючих випроміню-вань; відсутність або недостатність світла у робочій зоні; підвищена яскравість світла; знижена контрастність; підвищена пульсація світ-лового потоку; підвищені рівні ультрафіолетової та інфрачервоної радіації; гострі краї та задирки, шорсткість на поверхні заготовок, інструментів, устаткування; розташування робочого місця на зна-чній висоті щодо землі (підлоги); невагомість.

Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори – речови-ни, які за характером впливу на організм людини підрозділяються на токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, тератогенні, негативно впливають на всі функції організму, перед усім на репродуктивну. За шляхами проникнення в організм люди-ни їх поділяють на проникаючі через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкірні покриви та слизуваті оболонки.

До біологічних небезпечних і шкідливих факторів віднесені па-тогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, риккетсії, спірохети, гриби, найпростіші) і продукти їхньої життєдіяльності, а також макроогра-нізми (рослини і тварини). Психофізиологічні – нервово-психічні перевантаження: розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження.

Кожна складова з вказаних груп безпосередньо впливає на жит-тя та здоров’я людини. Відомо більше 40 визначень поняття умов праці, але виділяють шість основних його параметрів.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Комфортні умови забезпечують оптимальний рівень діяльності, безпечні – допускають певний ризик прояву несприятливих факторів.

Несприятливі умови затруднюють процес праці і можуть нега-тивно позначитися на здоров’ї людини.

Загрозливі – вимагають певних зусиль у подоланні дії негатив-них факторів. Шкідливі умови праці є основою втрати працездатнос-ті та певних функцій організму.

Небезпечні сприяють прояву шокового стану, професійних за-хворювань, травм. Деякі вчені під умовами праці розуміють вироб-ниче середовище (обстановку), де здійснюється діяльність людини, інші – всі чинники, які впливають на людину, як під час роботи, так і поза неї, треті – тільки ті впливи, які відчуває людина безпосеред-ньо на робочому місці.

Виробниче середовище – це не просто сума матеріально-речовинних і санітарно-гігієнічних умов, в яких здійснюється праця людини, а значно більш складне соціальне середовище, яке склада-ється не тільки з речовинних елементів технічного і природного ха-рактеру, а є результатом впливу продуктивних сил і відношень, які впливають на психофізілогічний стан робітника. Однією з характе-ристик виробничого середовища є тяжкість праці.

Питання

Як пов’язані безпека праці та ергономіка?

Що таке антропоцентризмюдину.

Від чого залежать умови праці, які їх параметри?Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_26dab621f76c4a608397c9059f695da9, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0