Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Ергономічні принципи безпеки : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

2.3. Ергономічні принципи безпеки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Важливою проблемою ергономіки є сумісність людини з машинами, механізмами. Тому основне завдання ергономіки – вивчення зв’язків між елементами системи «Л-М-С», розробка методів сумісності основного її компонента – людини з іншими – середовищами та машинами, технікою.

Виділяють п’ять принципів сумісностей – інформаційна, біофізич-на, енергетична, просторово-антропометрична, техніко-естетична, за-безпечення виконання яких гарантує успішне функціонування всієї системи – «Л–М–С». Завдання ергономіки – забезпечити створення такої інформаційної моделі, яка б відбивала всі характеристики ма-шини, потрібні в даний момент і в той же час дозволяла б оператору безпомилково приймати і переробляти інформацію, не перевантажу-ючи його увагу і пам’ять. Інакше кажучи, інформаційна модель пови-нна відповідати психофізіологічним можливостям людини.

Інформаційна сумісність вимагає певної кількості знань у людини-оператора про умови праці, її технологічні характеристики, особливості. Важливими тут є різні позначки, знаки, які сприяють безпечній роботі. Низький рівень інформативності завжди сприяє виникненню небезпек, надзвичайних ситуацій. Знання – це сила.

Біофізична сумісність вимагає створення такого навколишнього середовища, яке б забезпечило точність рухів для досягнення певної швидкості праці, прийнятну працездатність і нормальний, безпеч-ний фізіологічний стан людини-оператора.

Енергетична сумісність вимагає узгодження оптимальних фі-зичних можливостей оператора при управлінні механізмами, маши-нами з їх технічними параметрами. Витрати енергії людини повинні Розділ 2. Основні поняття про безпеку життєдіяльності людини та суспільства

бути мінімальними для отримання необхідного, безпечного резуль-тату. При цьому необхідно враховувати потужність машини, швид-кість та достатню точність рухів людини.

Просторово-антропометрична сумісність вимагає урахування від-повідності розмірів тіла людини до розмірів машини, можливості огля-ду зовнішнього простору, зручності пози оператора в процесі роботи.

Техніко-естетична сумісність полягає в забезпеченні морально-го, естетичного задоволення людини від спілкування з машиною, від процесу праці. Праця, в будь-якій сфері діяльності, повинна прино-сити задоволеність, а не втомлюваність та виснаженість, погіршення здоров’я, каліцтво, передчасне старіння, смерть. Технічна естетика використовує досягнення теорії і практики художнього конструю-вання, покликана втілити найкращі умови праці, побуту і відпочин-ку людей у створюваному ними предметному світі.

Все це спрямовано на створення найоптимальніших умов праці та їх поліпшення. Охорона здоров’я людини в трудовому процесі в будь-якій сфері діяльності покликана усунути або зменшити впливи небез-печних і шкідливих чинників виробничого середовища на працівника.

Отже, основне завдання ергономіки – забезпечення ефективної взаємодії людини і техніки, щоб перейти від техніки безпеки до без-печної техніки, яку ми використовуємо як у виробничій, так і побу-товій сферах. Це один з основних напрямків ергономіки.

Цьому слугують проектування та виготовлення роботів і маніпулято-рів, для яких характерні велика сталість в роботі, забезпечення найбільшої ефективності праці та найменшої стомлюваності працівника-оператора.

В даний час достатньо повно розроблені і затверджені у вигляді державних стандартів (ДСТУ, ГОСТи), державних національних актів охорони праці (ДНАОП), міжнародних (ISO) нормативів з обмеження шкідливих і небезпечних фізичних і хімічних чинників виробничого середовища, під яким слід розуміти не тільки промис-лове, сільськогосподарське, а й будь-яке інше – природне, побутове, соціальне.

Питання

Охарактеризуйте основне завдання ергономіки та її прин-ципи безпеки.

Що таке сумісність елементів в ергономічній системі?

Скільки видів сумісностей людини з машиною Ви знаете?

Охарактеризуйте основні завдання та напрямки ергономіки.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства