Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Додаток 1 Практичні роботи

Практична робота №1

Тема: Загальна структура, принципи безпеки життєдіяльності людини.

Мета: з’ясувати основні методи, принципи безпеки життєдіяль-ності людини

Обладнання: посібник, таблиці, графічний матеріал

Хід роботи

Завдання 1. Охарактеризувати у вигляді схеми структуру не-безпек у різних сферах діяльності людини

Сфери діяльності людини                (Вказати всі сфери, наприклад – ви-

робнича, побутова, інші)

Галузі певної сфери          (Наприклад, виробнича складається

з науково-навчальної – підготовка

кадрів, промислової, сільськогоспо-

дарської; у природній – атмосфера,

гідросфера, літосфера та їх підгалу-

зі – шари).

Підгалузі діяльності           (Наприклад, для атмосфери вказати

основні її шари (тропосфера, стра-

тосфера, озоносфера) і небезпеки,

які в кожній з них формуються)

Джерела небезпеки           (Вказати для всіх підгалузей осно-

вні джерела небезпек, їх причини) Засоби запобігання небезпекам (Індивідуальні, масові)

Завдання2. Охарактеризувати чотири основних принципи БЖД за схемою:

 

№ групи

Назва групи Принципів

Основні складові даної групи

Приклади застосування в певному виді діяльності

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Завдання 3. Характеристика небезпечних факторів за схемою (див. табл.2–5 додатку):

 

Групи факторів

Основні характеристи-ки ГДК, ГДР

Їх джерела

Дія на людину

Методи захисту-від небезпеки

 

 

 

 

 

Завдання 4. Охарактеризувати п’ять основних категорій тяжко-сті праці за схемою:

 

Категорія тяж-кості праці

Її характеристи-ки за ГДК, ГДР

Найпоширені не-безпечні фактори

Приклади професій

 

 

 

 

Примітка. Для характеристики небезпечних факторів, які характерні для певної професії оберіть дані з відповідних таблиць Додатку 2 (табл. 1 2, 3, 4).

Практична робота №2

Тема: Людина, як ергономічний елемент системи.

Мета: з’ясувати функції найбільш важливих фізіологічних сис-тем захисту людини від небезпечних факторів

Обладнання: посібник, таблиці, графічний матеріал, мікроско-пічні препарати тканин, мікроскоп.

Хід роботи

Завдання 1. Охарактеризувати структурні рівні організму лю-

дини за схемою:

Апарати

Органи  (вказати небезпечні фактори, які на них негативно

впливають)

Тканини               (вказати 5 основних видів)

Клітини (основні структурні елементи, їх функції)

Атомно-молекулярний рівень

(Макро-, мікро-, ультрамікроелементи, найбільш важливі біологічно-активні молекули, навести приклади)

Додатки

Завдання 2. Охарактеризувати будову, властивості нервової системи людини за схемою:

Нервова система

(з чого складається, основні функції)

Центральна нервова система        Периферійна нервова система

(ЦНС)    (ПНС)

Їх підрозділи

(дати коротку характеристику, вказавши небезпечні, шкідливі фактори)

Головний мозок Вегетативна         Соматична

Симпатична та парасимпатична

Спинний мозок

(Вказати шкідливі, небезпечні фактори для вказаних структур)

Завдання 3. Розглянути під мікроскопом фіксовані препарати клі-тин: нервових, м’язів, крові, з’ясувавши відміни у їх будові та функціях та визначити найпоширені небезпечні та шкідливі для них фактори.

Завдання 4. Основні функції вищої нервової діяльності людини охарактеризувати за схемою:

ВНД Воля Темперамент Емоції Пам’ять. Мислення: Увага

(Вказати шкідливі, небезпечні фактори, що можуть порушити їх функції і охарактеризувати їх значення в забезпеченні безпеки людини)

Завдання 5. З’ясувати види та значення аналізаторів, небезпеч-ні для них фактори.

 

Аналізатор, його значення

Будова

Коркове представництво

Небезпечні Фактори

 

 

 

 

Завдання 6. Охарактеризувати основні властивості фізіологіч-них систем захисту людини від небезпечних факторів за схемою:

 

Система

Основні фізіологічні характеристики

Небезпечні, шкідливі фактори

Можливі хвороби

Нервова

 

 

 

Імунна

 

 

 

Кров

 

 

 

Ендокринна

 

 

 

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Практична робота №3

Тема: Основні психічні якості людини

Мета: З’ясувати основні психічні якості людини, які зумовлю-ють її безпеку в оточуючому середовищі: працездатність, швидкість та точність реакції, показник уважливості, темперамент. Дати собі характеристику, вказавши найбільш придатний вид професійної ді-яльності.

Обладнання: таблиця Анфімова (табл. 13 додатку 2), перелік пи-тань про основні психічні якості, які характеризують темперамент.

Хід роботи

1. Кожному студенту видати таблицю Анфімова – стандартна друкована таблиця з букв і дати чітку вказівку як з нею працювати. Дуже уважно продивляючись строчки таблиці, як при читанні кни-ги, виконати нижче вказані завдання, наприклад:

а)            на протязі 2 хвилин закреслювати певні дві букви, наприклад

«Х» та «І», або інші, знизу вверх косою лінією зліва направо, після

закінчення відмітити кінець роботи;

б)            знову на протязі 2 хвилин закреслювати ці ж букви «Х» та «І»

(або інші) , але не закреслювати «Х», коли перед нею знаходиться

буква «В» (або інша) і не закреслювати «І», коли перед нею, напри-

клад, буква «Е», або інша. На цьому етапі завдання треба заважати

студентам виконувати завдання за допомогою різних сигналів –

звукових, оптичних. Після закінчення роботи, про що сповіщає ви-

кладач, провести горизонтальну лінію.

Основна мета цих завдань – якомога більше продивитись зна-ків і зробити якомога менше помилок, проявити увагу, швидкість та точність роботи, після чого приступити до обробки отриманих ре-зультатів. Для отримання більш коректних результатів варто тепер помінятися таблицями – кожний перевіряє роботу сусіда.

Перевірка: уважно перелічити загальну кількість букв (Б) які були проглянуті за перші (Б1) і за другі дві хвилини (Б2) і, прогля-даючи букви, підрахувати кількість помилок (П) за перші (П1) і за другі дві хвилини (П2) і записати на полях. Після цього обробити отримані дані, щоб визначити рівень працездатності (Р), швидкості (Ш) та точності (Т) реакції, показника уваги (У). Для цього вико-ристовуємо формули: Р1=(Б+Б2)/Б1 – працездатність за перші дві хвилини і за другі дві хвилини: Р2=(Б1+Б2)/Б2 і відповідні шкали

Додатки

оцінки: Р=2–1,9 відмінна працездатність; Р=1,9–1,8 – добра; Р=1,7– 1,6 – задовільна і при Р=1,6 та менше – незадовільна. Порівняйте отримані значення і зробіть висновки Визначимо значення швидко-сті реакції та її зміну за перші і за другі дві хвилини: Ш1=Б1/120 та Ш2=Б2/120, де 120 – дві хвилини (120 сек.). Шкала оцінки: Ш=3 та більше – висока; 3–2,5 – середня; 2,5 і менше – низька. Порів-няйте отримані дані і зробіть висновки. Визначимо точність реакції: Т1=П1500/Б1 та Т2=П2/500. Оцінка результатів: Т менше 5 – висока; Т від 5 до 10 – середня і Т більше 10 – низька.

2. Видати кожному студенту перелік питань, або прочитати їх, не повторюючи, наступні характеристики, які утворюють 4 групи по 20 визначень і відповідають певній рисі темпераменту – холерик (Х), сангвінік (С), флегматик (Ф), меланхолік (М).

Риси холерика (Х): 1. Непосидючі, метушливі. 2. Невитримані, запальні. 3. Нетерплячі. 4. Різки та прямолінійні у відношеннях з людьми. 5. Вперті. 6. Рішучі та ініціативні. 7. Спритні у суперечці. 8. Працюєте уривчасто. 9. Схильні до ризику. 10. Незлопам’ятні і нео-бразливі. 11. Мова швидка, страсна із збивчими інтонаціями.12. Не-врівноважені, схильні до гарячковості. 13. Агресивний забіяка. 14. Не сприймаєте недоліків у будь кого. 15. Маєте виразну міміку. 16. Здатні швидко діяти та вирішувати. 17. Весь час прагнете до нового. 18. Ваші рухи різкі, поривчасті.19. Наполегливі у досягненні мети. 20. Схильні до різких змін у настрої.

Друга група питань, характерних для сангвініка: 21. Завжди весе-лий та життєрадісний. 22. Енергійні та ділові. 23. Часто не закінчує-те почате діло до кінця. 24. Схильні переоцінювати себе. 25. Схильні швидко схоплювати все нове. 27. Нестійкі в інтересах та нахилах. 28. Легко пристосовуєтесь до різних обставин. 29. Із захопленням беретесь до кожного нового діла. 30. Швидко охолоджуєтесь, якщо діло для вас вже не цікаве. 31. Швидко беретесь за нову роботу і швидко переходите від одного діла до іншого. 32. Ви не схильні до одноманітності, буденності. 33. Ви чуйна, товариська людина, лег-ко товаришуєте з новими людьми. 34. Вам характерна витривалість, працездатність. 35. Ваша річ голосна, швидка, виразна з активною жестикуляцією та мімікою. 36. Вам характерні самовладання у не-сподіваній, складній обстановці. 37. Вам завжди характерний ба-дьорий настрій. 38. Швидко і засинаєте і просинаєтесь. 39. Часто не зібрані, поспішаєте у рішеннях. 40. Схильні відволікатись, ковзати при вирішенні питань.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Третя група, яка характеризує флегматика (Ф): 41. Спокійні та хо-лоднокровні. 42. Послідовні та грунтовні у діях. 43. Обережні, розсудли-ві. 44. Здатні очікувати. 45. Мовчазні, не бовтун. 46. Вам властива спо-кійна, рівномірна мова, без виразних емоцій, жестикуляцій та міміки. 47. Стримані та терплячі. 48. Завжди доводите почате діло до кінця. 49. Не розтрачуєте сил даремно. 50. Суворо дотримуєтесь відпрацьованого ритму життя, системи у роботі. 51. Легко стримуєтесь. 52. Мало сприй-нятливі як до схвалення, так і до догани. 53. Незлобиві, поблажливі до висловів на вашу адресу. 54. Постійні у своїх інтересах та відношеннях. 55. Повільно включаєтесь у роботу і повільно переходите від однієї до ін-шої справи. 56. Ви однакові у відношеннях з усіма. 57. Вам сподобається акуратність та порядок у всьому. 58. Важко пристосовуєтеся до нових обставин. 59. Інертні, малорухливі. 60. Вам властива витримка.

Четверта група – меланхоліки (М): 61. Соромливі. 62. Губитесь у новій обстановці. 63. Вам важко встановлювати нові контакти з новими людьми. 64. Не вірите у своїх сили. 65. Легко переносите самітність. 66. Відчуваєте пригніченість та розгубленість при не-вдачі. 67. Схильні уходити у себе. 68. Швидко стомлюєтеся. 69. Вам притаманна слабка, тиха мова, яка іноді сходить до шепотіння. 70. Мимоволі пристосовуєтесь до характера співбесідника. 71. Вразливі до сльозливості. 72. Надзвичайно сприйнятливі як до похвали, так і до догани. 73. Пред’являєте високі вимоги до себе і до інших. 74. Схильні до підозріливості. 75. Хворобливо чутливі і легко уразливі. 76. Надмірно образливі. 77. Потайні і нетовариські, ні з ким на діли-тесь своїми думками. 78. Малоактивні та несміливі. 79. Покірливо покірні. 80. Намагаєтесь викликати співчуття у оточуючих.

Кожен студент повинен швидко, без підбору поставити «Так», чи «Ні» біля кожного номера і за кількістю «Так» у кожній групі визначи-ти свій темперамент (Т) за формулою: Т= %»Так»Х+%»Так»С+%»Так »Ф+%»Так»М. За 100 % приймаємо 20. Та група питань, для якої най-більша кількість «так» характеризує домінуючий тип темпераменту.

3. На підставі отриманих результатів написати власну характе-ристику і обгрунтувати вид бажаної для вас професійної діяльності.

Практична робота № 4

Тема:. Визначення розряду роботи за коефіцієнтом освітленості Мета: оволодіти методом визначення коефіцієнта освітленості на робочому місці

Обладнання: люксметр, табл. № 7 з додатку.

Додатки

Загальні відомості.

Освітленість – побутова, виробнича активно впливає на стан здоров’я людини і коли вона відповідає певним нормам, то зменшує швидкість стомлення, підвищує працездатність, сприяє створенню безпечних умов праці, зменшенню захворюваності, травматизму, позитивно впливає на психічний стан людини.

Для кількісної оцінки освітлення важливою світлотехнічною характеристикою є освітленість (Е, лк) – це світлова енергія, яка припадає на одиницю площі: Е=d/s, где d – світловий потік (лм), s – площа на яку він припадає.

Практичне значення має коефіцієнт освітленості (КО), який є відносною величиною і визначається формулою: КО = Епр/Езв. 100%, де Епр – освітленість у приміщенні, Езв – освітленість зоніш-ня, природна. Існує емпіричне (встановлене практикою) правило: загальна площа вікон повинна складати не менше третини площі підлоги, щоб освітленість була достатньою для безпечного виконан-ня роботи.

Від значення КО залежить якість зорової роботи, про що свід-чить таблиця:

 

Характеристика зорової роботи

Найменший

розмір обє’кта

розрізнення,

мм

Розряд зорової роботи

Значення

КО при

природному

освітленні, %

Точність виконува

них робіт:

найвищої;

дуже високої;

високої;

середньої

малої;

грубої;

Робота з самосвітніми

виробами та матеріалами

в гарячих виробництвах

Загальне спостереження

за ходом технологічного

процесу

Менше 0,15 0,15–0,3 0,3–0,5 0,5–1,0 1,0–5,0

Більше 5,0

Перший

Другий

Третій

Четвертий

Пятий

Шостий

3,5-10 7,0-2,5 5,0-2,0 4,0-1,5 3,0-1,0 2,0-0,5

0,43

Точне  значення  освітленості  визначають  фотоелектричним люксметром Ю-16, або іншим приладом, який має три шкали вимі-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

рювання – 25, 100 и 500 лк. Для вимірювання великих рівнів освіт-леності фотоелемент закривають фільтром (спеціальне скло білого кольору), що зменшує освітленість у 100 разів, що відповідно збіль-шує можливість приладу вимірювати освітленість у 2500, 10000 та 50000 лк.

Якщо міряти освітленість штучну, то використовують поправо-чні коефіцієнти. Для природного світла – 0,8; для люмінесцентних ламп ЛБ – 1,15; ЛД – 0,88; для ламп ДРЛ – 1,0.

Порядок проведення експеримента. 1)Виміряти освітленість у приміщенні на відстані 1, 2, 3, 4 и 5 м від вікна. При цьому фотоеле-мент необхідно розташувати параллельно підлозі або поверхні землі на висоті 0,8 м. Одночасно треба виміряти зовнішню освітленість (Езв). Її можна виміряти на вікні, але показники треба збільшити у 2 рази, бо фотоелемент освітлюється тільки половиною небосхилу. При цьому вікно не повинно затінятися деревами, будівлями. 2) За формулою КО для кожної з п’яти точок підрахувати його значення. 3) За отриманими даними побудувати графік зміни КО у залежності від відстані до вікна. 4) В залежності від значення КО визначити вид і розряд зорової роботи, яку можна виконувати. Результати записа-ти у таблицю і зробити висновки:

Хід роботи

За допомогою люксметра визначити коефіцієнт природної освітленості (Е) на робочому місці. Для цього виміряти значення освітленості зовні (Езв) та у приміщенні (Епр) – на робочому місці. Охарактеризувати освітленість, встановивши який вид робіт можна виконувати. Всі дані занести у таблицю:

 

 

Точка заміру

Езв, лк

Е пр, лк

КО

Розряд роботи

Вид роботи

Розмір, об’єкта, мм

 

 

 

 

 

 

На підставі значень таблиці № 7 з додатку 2 та отриманих ре-зультатів охарактеризувати освітленість на робочому місці, вказав-ши розряд, підрозряд робіт (за розміром розрізнення об’єкта у мм), які можна виконувати, вказати точність роботи.


Додатки

Практична робота № 5

Тема: Визначення параметрів мікрокліматичних умов у навчально-виробничих приміщеннях

Мета: з’ясувати вимоги, які висувають до мікрокліматичних умов у навчально-виробничих приміщеннях та засоби визначення темпе-ратури, відносної вологості, швидкості руху повітря, барометрич-ного тиску, інтенсивності теплових випромінювань та освітленості на робочому місці. На основі порівняння результатів вимірювань, проведених розрахунків та санітарно-гігієнічних норм охарактери-зувати дане приміщення, при необхідності запропонувати заходи з поліпшення санітарно-гігієнічного стану та рекомендувати засо-би захисту від небезпечних факторів. Оволодіти основними мето-дами визначення фізичних параметрів виробничого приміщення, запам’ятати їх оптимальні значення для різних умов.

Обладнання: психрометр, барометр-анероїд, анемометр, термо-метр, секундомір, табл. 8 Додатку 2.

Хід роботи

Завдання 1. Визначити відносну вологість термометричним ме-тодом.

Користуючись значеннями «сухого» та «мокрого» термометрів за допомогою номограми встановити значення відносної вологості у приміщення і зробити висновки. 2. Виміряти швидкість повітря за допомогою анемометра. 3. Записати значення атмосферного тиску.

Отримані дані занести у таблицю:

 

 

№ за/п

Мікрокліматичні характеристики

Вологість, %

Температура, град. Ц

Швидкість вітру, м/с

Атмосферний тиск, мм рт. ст.

 

 

 

 

 

3робити загальний висновок про санітарно-гігієнічні характе-ристики приміщення. Виходячи із значень таблиці №8 з додатку 2 дати характеристику санітарно-гігієнічних умов на робочому місці.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Практична робота №6

Тема: Шкідливі домішки у повітрі

Мета: ознайомитися з сучасними методами експрес-контролю шкідливих домішок у повітрі виробничого приміщення, набути навички вимірювання концентрацій щкідливих речовин експрес-газоаналізатором, запам’ятати значення ГДК найбільш розповсю-джених шкідливих речовин у повітрі та їх дію на здоров’я людини.

Обладнання: експрес-газоаналізатор, газоаналізаторні трубки для контролю повітря на забрудненість газоподібними речовинами, табл. 1 з додатку 2.

Хід роботи

Завдання 1. За допомогою експрес-газоаналізатора, який є мо-дифікованим ручним насосом та спеціальних газоаналізаторних трубок визначити концентрацію 2–3 речовин у повітрі.

Для цього зламайте обидва кінці трубки і вставте її у насос, до-держуючись напрямку, вказаному на неї.

Зробіть 20 прокачок повітря через трубку і спостерігайте зміну кольору, який вказує на концентрацію газу. Запишіть значення (мг/ м3) концентрації газу в таблицю.

 

Речовини

Концентрація, мг/м3

Можливі джерела

Клас шкідливості

Значення ГДК

Чадний газ Оксиди азоту Оксиди сірки Інші

 

 

 

 

Завдання 2. Охарактеризуйте дію цих та інших, найбільш небез-печних речовин, на здоров’я людини, природні об’єкти за схемою:

 

Речовина

Основні екологічні характеристики

Дія на об’єкти

 

 

людину   природу    техногенні об’єкти

Зробіть висновки про методи знешкодження знайдених речо-вин, засоби безпеки: індивідуальної, колективної, застосування ме-тодів долікарняної допомоги.

Додатки

Практична робота № 7

Тема: Природний фон радіоактивних випромінювань.

Мета: дослідити рівень радіоактивного фону у приміщенні – ви-робничому, побутовому і поза приміщенням – у сквері, на бруків-ці, асфальті, а також окремих природних матеріалів – граніт, глина, пляжові піски, хлорид калію.

Обладнання: дозиметр типу «Сосна», «Белла» або інші, за до-помогою яких можна визначити наявність гама та бета випроміню-вань; набір екрануючих матеріалів однакової товщини з алюмінію, заліза, свинцю, скла, тканини.

Набір природних матеріалів, які містять радіоактивні речовини у незначній концентрації, наприклад хлорид калію (бета випровіню-вач), граніт, глина (містять сполуки торію,урану у незначній кіль-кості – гама випромінювачі), табл. №1 та №3 з додатку.

Хід роботи

Теоретична частина. Дозиметр складається з детектора – трубки Гейгера-Мюллера, всередині якої міститься газ, що іонізується під дією радіоактивних випромінювань. В результаті виникає електрич-ний струм, величина якого пропорційна інтенсивності опромінення. Цей струм підсилюється і вимірюється електронною схемою, звідки передається на табло або стрілочний прилад. Шкали сучасних до-зиметрів градуйовані у Зівертах (Зв), але існують і використовують і інші одиниці, наприклад Рентгени.

Тому перед виконанням роботи дайте відповіді на питання: основні види радіоактивних випромінювань, їх джерела походжен-ня, одиниці вимірювання, методи реєстрації, способи захисту люди-ни від їх дії.

Практична частина

Завдання 1. Ознайомитися з правилами користування прила-дом. Сучасні прилади мають можливість вимірювати значення су-марного випромінювання, яке складається з гама-, альфа- та бета випромінювань. Відомо, що найменш небезпечні альфа та бета ви-промінювання, які гальмуються повітрям, склом, папером, одягом. Включити прилад згідно з інструкцією, яка додається до нього, або вказівкам викладача і обрати діапазон, необхідний для вимірювання певного виду випромінювання.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства


Виміряти загальний радіоктивний фон випромінювання у при-міщенні та зовні, порівняти значення і зробити висновки. Виміряти бета - фон і отримані значення порівняти з попередніми. Зробити висновки.

Виміряти альфа, бета, гама фон від природних матеріалів - мі-нерали, гірські породи, хлорид калію. Детектор приладу - трубку Гейгера-Мюллера послідовно екранувати обраними матеріалами з відомою товщиною і визначити їх коефіцієнт ослаблення дії радіо-активних випромінювань за формулою: (Ао-АЕ)100%/Ао, де Ао -початковий радіоактивний фон, АЕ - радіоактивний фон з екраном. Всі отримані дані занести в таблицю:

|       Джерело випромінювання       |  Значення, мкЗв/год або (мкР/год)   |

Загальний природний

фон у приміщенні

Після

застосування

екрана (Б)

Загальний природний

До застосування екрана, (А)

фон поза приміщенням

Радіоактивний фон матеріалів:

граніт

глина

інші об’єкти

Охарактеризувати дію радіоактивних випромінювань на живі та неживі об’єкти, основні методи захисту людини від їх дії, зробити висновки про джерела випромінювань, ефективність різних методів захисту від їх дії на людину та інші об’єкти.

Завдання 2. Дослідити за допомогою дозиметра наявність або відсутність радіоактивного забруднення у продуктах харчування (рибні консерви океанічного походження, згущене молоко, коре-неплоди, деревина, водні рослини). Користуючись даними таблиць №1 та №3 зробити висновки про можливість накопичення радіону-клідів в організмі людини.

Практична робота №8

Тема: Здоров’я людини

Мета: виявити основні групи небезпечних факторів, які нега-тивно впливають на здоров’я людини.

Обладнання: фіксовані мікроскопічні препарати мікроорганіз-мів, мікроскоп, графічний матеріал, таблиці №№ 5, 9, 10, 12 додат-ку.

Додатки

Хід роботи

Завдання 1. Охарактеризувати біологічні фактори, які негатив-но впливають на здоров’я людини (див. табл. № 3,9 додатку 2)

 

Фактори

Основні їх характеристики

Хвороби

Симптоми хвороби

Методи захисту

Віруси

Риккетсії

Бактерії

 

 

 

 

Завдання 2. Розглянути під мікроскопом зовнішній вигляд різ-них мікроорганізмів, що викликають інфекційні хвороби, порівняти їх вигляд з графічним матеріалом, замалювати і охарактеризувати їх можливий вплив на здоров’я людини

Завдання 3. Основні методи долікарняної допомоги:

 

Групи травм, отруєнь

Причини виникнення

Основні ознаки

Методи долікарняної допомоги

 

 

 

 

Завдання 4. Вивчення впливу факторів середовища (хімічних, біологічних, фізичних, фізико-хімічних)на здоров’я людини

 

Джерела

небезпечних

факторів

Небезпечні

фактори цього

джерела

Характеристика фактору

Вплив на людину

Основні методи захисту

Завдання 5. Скласти перелік, за нижче наведеною схемою, найбільш вжи-ваних лікарських препаратів з домашньої аптечки, які можуть проявити небез-печні властивості при сумісному вживанні з іншими (див. табл. № 5 з додатку)

 

Назва препарату

Його дія на людину

З яким препаратом несумісний

Які небезпечні речовини можуть утворитися

 

 

 

 

Завдання 6. Охарактеризувати не менше пяти основних хвороб внутрішніх органів та заходи долікарняної допомоги за схемою (див. табл. 10 з додатку 2):

 

Захворювання

Основні ознаки

Засоби долікарняної допомоги

 

 

 

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Завдання 7. Дати характеристику найбільш можливих отруєнь і за-собів допомоги (див. табл. 12 з додатку) за нижче наведеною схемою:

 

Джерело отруєння

Ознаки отруєння

Засоби долікарняної допомоги

 

 

 

Практична робота №9

Тема: Надзвичайні ситуації

Мета: засвоїти знання про причини, наслідки НС та методи і за-соби їх одолання.

Обладнання: графічний матеріал

Хід роботи:

Завдання 1. Охарактеризуйте причини виникнення НС за схемою:

Причини виникнення надзвичайних станів (НС)

Антропогенні

Природні НС

НС

Їх наслідки

(Вказати можливі результати НС)

Методи, засоби подолання НС

(Визначити основні методи зменшення негативного прояву наслідків НС)

Завдання 2. Охарактеризуйте стадії розвитку НС та основні дії у них за схемою:

Стадії НС: (Охарактеризувати ознаки кожної)

Дії в НС: (Вказати їх результати)

Завдання 3. Складіть таблицю змісту сигналів попередження про НС та дії в кожній ситуації за схемою:

 

Зміст сигналу

Дії після отримання сигналу

 

 

Додатки

Завдання 4. За вказівками викладача проведіть оцінку радіаційної та хімічної обстановки у НС, користуючись відомими вам таблицями.

Завдання 5. Охарактеризуйте основні етапи організації та управління безпечною життєдіяльністю у надзвичайному стані

Практична робота №10

Тема: Законодавство України про безпечну діяльність людини.

Мета: Засвоїти основні положення про безпеку, зміст законів України, які гарантують безпечну життєдіяльність людини, охоро-няють цілісність природи.

Обладнання: збірник екологічного законодавства України

Хід роботи

Завдання1. Скласти схему за характером та напрямками дії за-конів, що стосуються охорони здоров’я, життя людини, вказавши в кожному з них назви:

Закони (за характером дії)

(Вказати напрями їх дії та назви законів – не менше п’яти для кожного напряму)

Закони за напрямком дії

↓             ↓             ↓

Антропоохоронні    Природоохоронні        Ресурсоохоронні

(Навести назви 2–3 законів та зміст 3–4 статей з кожного закону,

спрямованих на забезпечення безпеки людини).

Завдання 2. Складіть схему розслідування причин травматиз-му, нещасних випадків у виробництві, побуті.

Завдання 3. Наведіть структуру управління та нагляду за ста-ном безпечної життєдіяльності за схемою:

Основні елементи (перелічити)

Суб’єкти управління (вказати ієрархічність)

Система принципів (коротка характеристика)

Інформаційні процеси

Рівні управління персоналом

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Додаток 2.

Довідкові матеріали.

Таблиця 1.

Гранично допустимі концентрації (ГДК, мг/м3)) забруднювачів в атмосферному повітрі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Речовини

Г Д К, мг/м3

Максималь-на разова

Середньо-добова

Клас Не-безпечності

Азота диоксид

0,085

0,04

2,0

Азота оксид

0,6

0,06

3

Аміак

0,2

0,04

4

Ацетон

0,35

0,003

4

Бензол

1,5

0,1

2

Бензопирен

0,0

10~6

1

Бензин

5,0

1,5

4

Ванадію (5)оксид

0

0,002

1

Карбамід (сечовина)

0,2

4,0

4

Дифторхлорметан (фреон-22)

100,0

10,0

4

Диметиламін

0,005

0,005

2

Кіптява вугільна

0,015

0,05

3

Кислота оцетова

0,2

0,06

3

Кислота сірчана

0,3

0,1

2

Метилмеркаптан

9 10~6

-

2

Оксид вуглецю

5,0

3,0

4

Озон

0,16

0,003

1

Пеніцилін

0,05

0,0025

3

Пил неорганічний

0,5

0,15

3

Пил цукру

0,5

0,05

3

Пил крохмалю

0,5

0,05

3

Пил вапняку

0,5

0,15

3

Пил вапна негашеного

0,5

0,15

3

Свинець, його сполуки

0

3.104

1

Сірководень

0,03

0,05

2

Спирт етиловий

5,0

5,0

4

Спирт метиловий

1,0

0,5

3

Фенол

0,01

0,003

2

Формальдегід

0,035

0,003

2

Хлор

0,1

0,03

2

Додатки

Таблиця 2.

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (мг/л) у водних об’єктах та їх лімітуючі показники шкідливості (ЛПШ)

Водні об’єкти

 

 

№ з/п

Речовини

Господарсько-питного,

культурно-побутового

призначення

Рибогосподарського призначення

Л П Ш

Г Д К

Л П Ш

ГДК

1.

Анілін

Сан-токс.

0,1

Токсик.

0,0001

2.

Аміак

Заг-сан.

2

Тосик.

0,05

3.

Ацетон

Заг-сан.

 

Тосик.

0,05

4.

Білково-вітамінний концентрат

Сан-токс.

0,02

Тосик.

 

5.

Бензол

Сан-токс.

0,5

Тосик.

0,5

6.

Бензопирен

Сан-токс.

5.106

Тосик.

               

7.

Бензин

Сан-токс.

0,001

Тосик.

               

8.

ДДТ (дуст)

Сан-токс.

0,1

Тосик.

0

9.

Сполуки заліза

Органо-лептич.

0,5

               

10.

Карбофос

Органо-лептич.

 

 

0,05

11.

Керосин

Органо-лептич.

0,1

 

               

12.

Кислота олеїнова

Заг.-санітарні

0,5

               

               

13.

Сполуки міді

Органолептич.

1,0

               

0,01

14.

Нафта

Органолептич.

0,1

Рибогосп.

0,05

15.

Органічні речовини

Сан-токсичні

6,0

Токсик.

3,0

16.

Поверхнево-активні речовини

Сан.-токс.

0,5

Токсик.

0,5

17.

Сполуки ртуті

Заг.-сан.

0,05

Токсик.

18.

Сполуки свинцю

Заг.-сан.

0,1

Заг.-сан

19.

Сполуки стронцію

Заг.-сан.

2,0

Заг.-сан.

20.

Цианіди

Сан.-токс.

1,0

Токсик.

1,0

21.

Феноли

Органо-лептич

0,001

Рибогосп.

0,001

22.

Фреони

Сан.-токс

10,0

Рибогосп.

               

23.

Хлор активний

Заг.-сан

0

               

               

Примітка. ЛПШ – відображує приоритетність вимог до якості води; заг.-сан. – загально-санітарні; органо-лептич. – органо-лептичні; рибогосп. – рибогосподарські; сан.-токс. – санітарно-токсикологічні; токсик. – токсикологічні.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Таблиця 3.

Допустимі рівні забруднювачів хімічної і біологічної природи (мг/кг в харчових продуктах

 

Показники

 

Вироби М’ясні