ДОДАТКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Додаток 1 Практичні роботи

Практична робота №1

Тема: Загальна структура, принципи безпеки життєдіяльності людини.

Мета: з’ясувати основні методи, принципи безпеки життєдіяль-ності людини

Обладнання: посібник, таблиці, графічний матеріал

Хід роботи

Завдання 1. Охарактеризувати у вигляді схеми структуру не-безпек у різних сферах діяльності людини

Сфери діяльності людини                (Вказати всі сфери, наприклад – ви-

робнича, побутова, інші)

Галузі певної сфери          (Наприклад, виробнича складається

з науково-навчальної – підготовка

кадрів, промислової, сільськогоспо-

дарської; у природній – атмосфера,

гідросфера, літосфера та їх підгалу-

зі – шари).

Підгалузі діяльності           (Наприклад, для атмосфери вказати

основні її шари (тропосфера, стра-

тосфера, озоносфера) і небезпеки,

які в кожній з них формуються)

Джерела небезпеки           (Вказати для всіх підгалузей осно-

вні джерела небезпек, їх причини) Засоби запобігання небезпекам (Індивідуальні, масові)

Завдання2. Охарактеризувати чотири основних принципи БЖД за схемою:

 

№ групи

Назва групи Принципів

Основні складові даної групи

Приклади застосування в певному виді діяльності

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Завдання 3. Характеристика небезпечних факторів за схемою (див. табл.2–5 додатку):

 

Групи факторів

Основні характеристи-ки ГДК, ГДР

Їх джерела

Дія на людину

Методи захисту-від небезпеки

 

 

 

 

 

Завдання 4. Охарактеризувати п’ять основних категорій тяжко-сті праці за схемою:

 

Категорія тяж-кості праці

Її характеристи-ки за ГДК, ГДР

Найпоширені не-безпечні фактори

Приклади професій

 

 

 

 

Примітка. Для характеристики небезпечних факторів, які характерні для певної професії оберіть дані з відповідних таблиць Додатку 2 (табл. 1 2, 3, 4).

Практична робота №2

Тема: Людина, як ергономічний елемент системи.

Мета: з’ясувати функції найбільш важливих фізіологічних сис-тем захисту людини від небезпечних факторів

Обладнання: посібник, таблиці, графічний матеріал, мікроско-пічні препарати тканин, мікроскоп.

Хід роботи

Завдання 1. Охарактеризувати структурні рівні організму лю-

дини за схемою:

Апарати

Органи  (вказати небезпечні фактори, які на них негативно

впливають)

Тканини               (вказати 5 основних видів)

Клітини (основні структурні елементи, їх функції)

Атомно-молекулярний рівень

(Макро-, мікро-, ультрамікроелементи, найбільш важливі біологічно-активні молекули, навести приклади)

Додатки

Завдання 2. Охарактеризувати будову, властивості нервової системи людини за схемою:

Нервова система

(з чого складається, основні функції)

Центральна нервова система        Периферійна нервова система

(ЦНС)    (ПНС)

Їх підрозділи

(дати коротку характеристику, вказавши небезпечні, шкідливі фактори)

Головний мозок Вегетативна         Соматична

Симпатична та парасимпатична

Спинний мозок

(Вказати шкідливі, небезпечні фактори для вказаних структур)

Завдання 3. Розглянути під мікроскопом фіксовані препарати клі-тин: нервових, м’язів, крові, з’ясувавши відміни у їх будові та функціях та визначити найпоширені небезпечні та шкідливі для них фактори.

Завдання 4. Основні функції вищої нервової діяльності людини охарактеризувати за схемою:

ВНД Воля Темперамент Емоції Пам’ять. Мислення: Увага

(Вказати шкідливі, небезпечні фактори, що можуть порушити їх функції і охарактеризувати їх значення в забезпеченні безпеки людини)

Завдання 5. З’ясувати види та значення аналізаторів, небезпеч-ні для них фактори.

 

Аналізатор, його значення

Будова

Коркове представництво

Небезпечні Фактори

 

 

 

 

Завдання 6. Охарактеризувати основні властивості фізіологіч-них систем захисту людини від небезпечних факторів за схемою:

 

Система

Основні фізіологічні характеристики

Небезпечні, шкідливі фактори

Можливі хвороби

Нервова

 

 

 

Імунна

 

 

 

Кров

 

 

 

Ендокринна

 

 

 

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Практична робота №3

Тема: Основні психічні якості людини

Мета: З’ясувати основні психічні якості людини, які зумовлю-ють її безпеку в оточуючому середовищі: працездатність, швидкість та точність реакції, показник уважливості, темперамент. Дати собі характеристику, вказавши найбільш придатний вид професійної ді-яльності.

Обладнання: таблиця Анфімова (табл. 13 додатку 2), перелік пи-тань про основні психічні якості, які характеризують темперамент.

Хід роботи

1. Кожному студенту видати таблицю Анфімова – стандартна друкована таблиця з букв і дати чітку вказівку як з нею працювати. Дуже уважно продивляючись строчки таблиці, як при читанні кни-ги, виконати нижче вказані завдання, наприклад:

а)            на протязі 2 хвилин закреслювати певні дві букви, наприклад

«Х» та «І», або інші, знизу вверх косою лінією зліва направо, після

закінчення відмітити кінець роботи;

б)            знову на протязі 2 хвилин закреслювати ці ж букви «Х» та «І»

(або інші) , але не закреслювати «Х», коли перед нею знаходиться

буква «В» (або інша) і не закреслювати «І», коли перед нею, напри-

клад, буква «Е», або інша. На цьому етапі завдання треба заважати

студентам виконувати завдання за допомогою різних сигналів –

звукових, оптичних. Після закінчення роботи, про що сповіщає ви-

кладач, провести горизонтальну лінію.

Основна мета цих завдань – якомога більше продивитись зна-ків і зробити якомога менше помилок, проявити увагу, швидкість та точність роботи, після чого приступити до обробки отриманих ре-зультатів. Для отримання більш коректних результатів варто тепер помінятися таблицями – кожний перевіряє роботу сусіда.

Перевірка: уважно перелічити загальну кількість букв (Б) які були проглянуті за перші (Б1) і за другі дві хвилини (Б2) і, прогля-даючи букви, підрахувати кількість помилок (П) за перші (П1) і за другі дві хвилини (П2) і записати на полях. Після цього обробити отримані дані, щоб визначити рівень працездатності (Р), швидкості (Ш) та точності (Т) реакції, показника уваги (У). Для цього вико-ристовуємо формули: Р1=(Б+Б2)/Б1 – працездатність за перші дві хвилини і за другі дві хвилини: Р2=(Б1+Б2)/Б2 і відповідні шкали

Додатки

оцінки: Р=2–1,9 відмінна працездатність; Р=1,9–1,8 – добра; Р=1,7– 1,6 – задовільна і при Р=1,6 та менше – незадовільна. Порівняйте отримані значення і зробіть висновки Визначимо значення швидко-сті реакції та її зміну за перші і за другі дві хвилини: Ш1=Б1/120 та Ш2=Б2/120, де 120 – дві хвилини (120 сек.). Шкала оцінки: Ш=3 та більше – висока; 3–2,5 – середня; 2,5 і менше – низька. Порів-няйте отримані дані і зробіть висновки. Визначимо точність реакції: Т1=П1500/Б1 та Т2=П2/500. Оцінка результатів: Т менше 5 – висока; Т від 5 до 10 – середня і Т більше 10 – низька.

2. Видати кожному студенту перелік питань, або прочитати їх, не повторюючи, наступні характеристики, які утворюють 4 групи по 20 визначень і відповідають певній рисі темпераменту – холерик (Х), сангвінік (С), флегматик (Ф), меланхолік (М).

Риси холерика (Х): 1. Непосидючі, метушливі. 2. Невитримані, запальні. 3. Нетерплячі. 4. Різки та прямолінійні у відношеннях з людьми. 5. Вперті. 6. Рішучі та ініціативні. 7. Спритні у суперечці. 8. Працюєте уривчасто. 9. Схильні до ризику. 10. Незлопам’ятні і нео-бразливі. 11. Мова швидка, страсна із збивчими інтонаціями.12. Не-врівноважені, схильні до гарячковості. 13. Агресивний забіяка. 14. Не сприймаєте недоліків у будь кого. 15. Маєте виразну міміку. 16. Здатні швидко діяти та вирішувати. 17. Весь час прагнете до нового. 18. Ваші рухи різкі, поривчасті.19. Наполегливі у досягненні мети. 20. Схильні до різких змін у настрої.

Друга група питань, характерних для сангвініка: 21. Завжди весе-лий та життєрадісний. 22. Енергійні та ділові. 23. Часто не закінчує-те почате діло до кінця. 24. Схильні переоцінювати себе. 25. Схильні швидко схоплювати все нове. 27. Нестійкі в інтересах та нахилах. 28. Легко пристосовуєтесь до різних обставин. 29. Із захопленням беретесь до кожного нового діла. 30. Швидко охолоджуєтесь, якщо діло для вас вже не цікаве. 31. Швидко беретесь за нову роботу і швидко переходите від одного діла до іншого. 32. Ви не схильні до одноманітності, буденності. 33. Ви чуйна, товариська людина, лег-ко товаришуєте з новими людьми. 34. Вам характерна витривалість, працездатність. 35. Ваша річ голосна, швидка, виразна з активною жестикуляцією та мімікою. 36. Вам характерні самовладання у не-сподіваній, складній обстановці. 37. Вам завжди характерний ба-дьорий настрій. 38. Швидко і засинаєте і просинаєтесь. 39. Часто не зібрані, поспішаєте у рішеннях. 40. Схильні відволікатись, ковзати при вирішенні питань.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Третя група, яка характеризує флегматика (Ф): 41. Спокійні та хо-лоднокровні. 42. Послідовні та грунтовні у діях. 43. Обережні, розсудли-ві. 44. Здатні очікувати. 45. Мовчазні, не бовтун. 46. Вам властива спо-кійна, рівномірна мова, без виразних емоцій, жестикуляцій та міміки. 47. Стримані та терплячі. 48. Завжди доводите почате діло до кінця. 49. Не розтрачуєте сил даремно. 50. Суворо дотримуєтесь відпрацьованого ритму життя, системи у роботі. 51. Легко стримуєтесь. 52. Мало сприй-нятливі як до схвалення, так і до догани. 53. Незлобиві, поблажливі до висловів на вашу адресу. 54. Постійні у своїх інтересах та відношеннях. 55. Повільно включаєтесь у роботу і повільно переходите від однієї до ін-шої справи. 56. Ви однакові у відношеннях з усіма. 57. Вам сподобається акуратність та порядок у всьому. 58. Важко пристосовуєтеся до нових обставин. 59. Інертні, малорухливі. 60. Вам властива витримка.

Четверта група – меланхоліки (М): 61. Соромливі. 62. Губитесь у новій обстановці. 63. Вам важко встановлювати нові контакти з новими людьми. 64. Не вірите у своїх сили. 65. Легко переносите самітність. 66. Відчуваєте пригніченість та розгубленість при не-вдачі. 67. Схильні уходити у себе. 68. Швидко стомлюєтеся. 69. Вам притаманна слабка, тиха мова, яка іноді сходить до шепотіння. 70. Мимоволі пристосовуєтесь до характера співбесідника. 71. Вразливі до сльозливості. 72. Надзвичайно сприйнятливі як до похвали, так і до догани. 73. Пред’являєте високі вимоги до себе і до інших. 74. Схильні до підозріливості. 75. Хворобливо чутливі і легко уразливі. 76. Надмірно образливі. 77. Потайні і нетовариські, ні з ким на діли-тесь своїми думками. 78. Малоактивні та несміливі. 79. Покірливо покірні. 80. Намагаєтесь викликати співчуття у оточуючих.

Кожен студент повинен швидко, без підбору поставити «Так», чи «Ні» біля кожного номера і за кількістю «Так» у кожній групі визначи-ти свій темперамент (Т) за формулою: Т= %»Так»Х+%»Так»С+%»Так »Ф+%»Так»М. За 100 % приймаємо 20. Та група питань, для якої най-більша кількість «так» характеризує домінуючий тип темпераменту.

3. На підставі отриманих результатів написати власну характе-ристику і обгрунтувати вид бажаної для вас професійної діяльності.

Практична робота № 4

Тема:. Визначення розряду роботи за коефіцієнтом освітленості Мета: оволодіти методом визначення коефіцієнта освітленості на робочому місці

Обладнання: люксметр, табл. № 7 з додатку.

Додатки

Загальні відомості.

Освітленість – побутова, виробнича активно впливає на стан здоров’я людини і коли вона відповідає певним нормам, то зменшує швидкість стомлення, підвищує працездатність, сприяє створенню безпечних умов праці, зменшенню захворюваності, травматизму, позитивно впливає на психічний стан людини.

Для кількісної оцінки освітлення важливою світлотехнічною характеристикою є освітленість (Е, лк) – це світлова енергія, яка припадає на одиницю площі: Е=d/s, где d – світловий потік (лм), s – площа на яку він припадає.

Практичне значення має коефіцієнт освітленості (КО), який є відносною величиною і визначається формулою: КО = Епр/Езв. 100%, де Епр – освітленість у приміщенні, Езв – освітленість зоніш-ня, природна. Існує емпіричне (встановлене практикою) правило: загальна площа вікон повинна складати не менше третини площі підлоги, щоб освітленість була достатньою для безпечного виконан-ня роботи.

Від значення КО залежить якість зорової роботи, про що свід-чить таблиця:

 

Характеристика зорової роботи

Найменший

розмір обє’кта

розрізнення,

мм

Розряд зорової роботи

Значення

КО при

природному

освітленні, %

Точність виконува

них робіт:

найвищої;

дуже високої;

високої;

середньої

малої;

грубої;

Робота з самосвітніми

виробами та матеріалами

в гарячих виробництвах

Загальне спостереження

за ходом технологічного

процесу

Менше 0,15 0,15–0,3 0,3–0,5 0,5–1,0 1,0–5,0

Більше 5,0

Перший

Другий

Третій

Четвертий

Пятий

Шостий

3,5-10 7,0-2,5 5,0-2,0 4,0-1,5 3,0-1,0 2,0-0,5

0,43

Точне  значення  освітленості  визначають  фотоелектричним люксметром Ю-16, або іншим приладом, який має три шкали вимі-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

рювання – 25, 100 и 500 лк. Для вимірювання великих рівнів освіт-леності фотоелемент закривають фільтром (спеціальне скло білого кольору), що зменшує освітленість у 100 разів, що відповідно збіль-шує можливість приладу вимірювати освітленість у 2500, 10000 та 50000 лк.

Якщо міряти освітленість штучну, то використовують поправо-чні коефіцієнти. Для природного світла – 0,8; для люмінесцентних ламп ЛБ – 1,15; ЛД – 0,88; для ламп ДРЛ – 1,0.

Порядок проведення експеримента. 1)Виміряти освітленість у приміщенні на відстані 1, 2, 3, 4 и 5 м від вікна. При цьому фотоеле-мент необхідно розташувати параллельно підлозі або поверхні землі на висоті 0,8 м. Одночасно треба виміряти зовнішню освітленість (Езв). Її можна виміряти на вікні, але показники треба збільшити у 2 рази, бо фотоелемент освітлюється тільки половиною небосхилу. При цьому вікно не повинно затінятися деревами, будівлями. 2) За формулою КО для кожної з п’яти точок підрахувати його значення. 3) За отриманими даними побудувати графік зміни КО у залежності від відстані до вікна. 4) В залежності від значення КО визначити вид і розряд зорової роботи, яку можна виконувати. Результати записа-ти у таблицю і зробити висновки:

Хід роботи

За допомогою люксметра визначити коефіцієнт природної освітленості (Е) на робочому місці. Для цього виміряти значення освітленості зовні (Езв) та у приміщенні (Епр) – на робочому місці. Охарактеризувати освітленість, встановивши який вид робіт можна виконувати. Всі дані занести у таблицю:

 

 

Точка заміру

Езв, лк

Е пр, лк

КО

Розряд роботи

Вид роботи

Розмір, об’єкта, мм

 

 

 

 

 

 

На підставі значень таблиці № 7 з додатку 2 та отриманих ре-зультатів охарактеризувати освітленість на робочому місці, вказав-ши розряд, підрозряд робіт (за розміром розрізнення об’єкта у мм), які можна виконувати, вказати точність роботи.


Додатки

Практична робота № 5

Тема: Визначення параметрів мікрокліматичних умов у навчально-виробничих приміщеннях

Мета: з’ясувати вимоги, які висувають до мікрокліматичних умов у навчально-виробничих приміщеннях та засоби визначення темпе-ратури, відносної вологості, швидкості руху повітря, барометрич-ного тиску, інтенсивності теплових випромінювань та освітленості на робочому місці. На основі порівняння результатів вимірювань, проведених розрахунків та санітарно-гігієнічних норм охарактери-зувати дане приміщення, при необхідності запропонувати заходи з поліпшення санітарно-гігієнічного стану та рекомендувати засо-би захисту від небезпечних факторів. Оволодіти основними мето-дами визначення фізичних параметрів виробничого приміщення, запам’ятати їх оптимальні значення для різних умов.

Обладнання: психрометр, барометр-анероїд, анемометр, термо-метр, секундомір, табл. 8 Додатку 2.

Хід роботи

Завдання 1. Визначити відносну вологість термометричним ме-тодом.

Користуючись значеннями «сухого» та «мокрого» термометрів за допомогою номограми встановити значення відносної вологості у приміщення і зробити висновки. 2. Виміряти швидкість повітря за допомогою анемометра. 3. Записати значення атмосферного тиску.

Отримані дані занести у таблицю:

 

 

№ за/п

Мікрокліматичні характеристики

Вологість, %

Температура, град. Ц

Швидкість вітру, м/с

Атмосферний тиск, мм рт. ст.

 

 

 

 

 

3робити загальний висновок про санітарно-гігієнічні характе-ристики приміщення. Виходячи із значень таблиці №8 з додатку 2 дати характеристику санітарно-гігієнічних умов на робочому місці.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Практична робота №6

Тема: Шкідливі домішки у повітрі

Мета: ознайомитися з сучасними методами експрес-контролю шкідливих домішок у повітрі виробничого приміщення, набути навички вимірювання концентрацій щкідливих речовин експрес-газоаналізатором, запам’ятати значення ГДК найбільш розповсю-джених шкідливих речовин у повітрі та їх дію на здоров’я людини.

Обладнання: експрес-газоаналізатор, газоаналізаторні трубки для контролю повітря на забрудненість газоподібними речовинами, табл. 1 з додатку 2.

Хід роботи

Завдання 1. За допомогою експрес-газоаналізатора, який є мо-дифікованим ручним насосом та спеціальних газоаналізаторних трубок визначити концентрацію 2–3 речовин у повітрі.

Для цього зламайте обидва кінці трубки і вставте її у насос, до-держуючись напрямку, вказаному на неї.

Зробіть 20 прокачок повітря через трубку і спостерігайте зміну кольору, який вказує на концентрацію газу. Запишіть значення (мг/ м3) концентрації газу в таблицю.

 

Речовини

Концентрація, мг/м3

Можливі джерела

Клас шкідливості

Значення ГДК

Чадний газ Оксиди азоту Оксиди сірки Інші

 

 

 

 

Завдання 2. Охарактеризуйте дію цих та інших, найбільш небез-печних речовин, на здоров’я людини, природні об’єкти за схемою:

 

Речовина

Основні екологічні характеристики

Дія на об’єкти

 

 

людину   природу    техногенні об’єкти

Зробіть висновки про методи знешкодження знайдених речо-вин, засоби безпеки: індивідуальної, колективної, застосування ме-тодів долікарняної допомоги.

Додатки

Практична робота № 7

Тема: Природний фон радіоактивних випромінювань.

Мета: дослідити рівень радіоактивного фону у приміщенні – ви-робничому, побутовому і поза приміщенням – у сквері, на бруків-ці, асфальті, а також окремих природних матеріалів – граніт, глина, пляжові піски, хлорид калію.

Обладнання: дозиметр типу «Сосна», «Белла» або інші, за до-помогою яких можна визначити наявність гама та бета випроміню-вань; набір екрануючих матеріалів однакової товщини з алюмінію, заліза, свинцю, скла, тканини.

Набір природних матеріалів, які містять радіоактивні речовини у незначній концентрації, наприклад хлорид калію (бета випровіню-вач), граніт, глина (містять сполуки торію,урану у незначній кіль-кості – гама випромінювачі), табл. №1 та №3 з додатку.

Хід роботи

Теоретична частина. Дозиметр складається з детектора – трубки Гейгера-Мюллера, всередині якої міститься газ, що іонізується під дією радіоактивних випромінювань. В результаті виникає електрич-ний струм, величина якого пропорційна інтенсивності опромінення. Цей струм підсилюється і вимірюється електронною схемою, звідки передається на табло або стрілочний прилад. Шкали сучасних до-зиметрів градуйовані у Зівертах (Зв), але існують і використовують і інші одиниці, наприклад Рентгени.

Тому перед виконанням роботи дайте відповіді на питання: основні види радіоактивних випромінювань, їх джерела походжен-ня, одиниці вимірювання, методи реєстрації, способи захисту люди-ни від їх дії.

Практична частина

Завдання 1. Ознайомитися з правилами користування прила-дом. Сучасні прилади мають можливість вимірювати значення су-марного випромінювання, яке складається з гама-, альфа- та бета випромінювань. Відомо, що найменш небезпечні альфа та бета ви-промінювання, які гальмуються повітрям, склом, папером, одягом. Включити прилад згідно з інструкцією, яка додається до нього, або вказівкам викладача і обрати діапазон, необхідний для вимірювання певного виду випромінювання.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства


Виміряти загальний радіоктивний фон випромінювання у при-міщенні та зовні, порівняти значення і зробити висновки. Виміряти бета - фон і отримані значення порівняти з попередніми. Зробити висновки.

Виміряти альфа, бета, гама фон від природних матеріалів - мі-нерали, гірські породи, хлорид калію. Детектор приладу - трубку Гейгера-Мюллера послідовно екранувати обраними матеріалами з відомою товщиною і визначити їх коефіцієнт ослаблення дії радіо-активних випромінювань за формулою: (Ао-АЕ)100%/Ао, де Ао -початковий радіоактивний фон, АЕ - радіоактивний фон з екраном. Всі отримані дані занести в таблицю:

|       Джерело випромінювання       |  Значення, мкЗв/год або (мкР/год)   |

Загальний природний

фон у приміщенні

Після

застосування

екрана (Б)

Загальний природний

До застосування екрана, (А)

фон поза приміщенням

Радіоактивний фон матеріалів:

граніт

глина

інші об’єкти

Охарактеризувати дію радіоактивних випромінювань на живі та неживі об’єкти, основні методи захисту людини від їх дії, зробити висновки про джерела випромінювань, ефективність різних методів захисту від їх дії на людину та інші об’єкти.

Завдання 2. Дослідити за допомогою дозиметра наявність або відсутність радіоактивного забруднення у продуктах харчування (рибні консерви океанічного походження, згущене молоко, коре-неплоди, деревина, водні рослини). Користуючись даними таблиць №1 та №3 зробити висновки про можливість накопичення радіону-клідів в організмі людини.

Практична робота №8

Тема: Здоров’я людини

Мета: виявити основні групи небезпечних факторів, які нега-тивно впливають на здоров’я людини.

Обладнання: фіксовані мікроскопічні препарати мікроорганіз-мів, мікроскоп, графічний матеріал, таблиці №№ 5, 9, 10, 12 додат-ку.

Додатки

Хід роботи

Завдання 1. Охарактеризувати біологічні фактори, які негатив-но впливають на здоров’я людини (див. табл. № 3,9 додатку 2)

 

Фактори

Основні їх характеристики

Хвороби

Симптоми хвороби

Методи захисту

Віруси

Риккетсії

Бактерії

 

 

 

 

Завдання 2. Розглянути під мікроскопом зовнішній вигляд різ-них мікроорганізмів, що викликають інфекційні хвороби, порівняти їх вигляд з графічним матеріалом, замалювати і охарактеризувати їх можливий вплив на здоров’я людини

Завдання 3. Основні методи долікарняної допомоги:

 

Групи травм, отруєнь

Причини виникнення

Основні ознаки

Методи долікарняної допомоги

 

 

 

 

Завдання 4. Вивчення впливу факторів середовища (хімічних, біологічних, фізичних, фізико-хімічних)на здоров’я людини

 

Джерела

небезпечних

факторів

Небезпечні

фактори цього

джерела

Характеристика фактору

Вплив на людину

Основні методи захисту

Завдання 5. Скласти перелік, за нижче наведеною схемою, найбільш вжи-ваних лікарських препаратів з домашньої аптечки, які можуть проявити небез-печні властивості при сумісному вживанні з іншими (див. табл. № 5 з додатку)

 

Назва препарату

Його дія на людину

З яким препаратом несумісний

Які небезпечні речовини можуть утворитися

 

 

 

 

Завдання 6. Охарактеризувати не менше пяти основних хвороб внутрішніх органів та заходи долікарняної допомоги за схемою (див. табл. 10 з додатку 2):

 

Захворювання

Основні ознаки

Засоби долікарняної допомоги

 

 

 

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Завдання 7. Дати характеристику найбільш можливих отруєнь і за-собів допомоги (див. табл. 12 з додатку) за нижче наведеною схемою:

 

Джерело отруєння

Ознаки отруєння

Засоби долікарняної допомоги

 

 

 

Практична робота №9

Тема: Надзвичайні ситуації

Мета: засвоїти знання про причини, наслідки НС та методи і за-соби їх одолання.

Обладнання: графічний матеріал

Хід роботи:

Завдання 1. Охарактеризуйте причини виникнення НС за схемою:

Причини виникнення надзвичайних станів (НС)

Антропогенні

Природні НС

НС

Їх наслідки

(Вказати можливі результати НС)

Методи, засоби подолання НС

(Визначити основні методи зменшення негативного прояву наслідків НС)

Завдання 2. Охарактеризуйте стадії розвитку НС та основні дії у них за схемою:

Стадії НС: (Охарактеризувати ознаки кожної)

Дії в НС: (Вказати їх результати)

Завдання 3. Складіть таблицю змісту сигналів попередження про НС та дії в кожній ситуації за схемою:

 

Зміст сигналу

Дії після отримання сигналу

 

 

Додатки

Завдання 4. За вказівками викладача проведіть оцінку радіаційної та хімічної обстановки у НС, користуючись відомими вам таблицями.

Завдання 5. Охарактеризуйте основні етапи організації та управління безпечною життєдіяльністю у надзвичайному стані

Практична робота №10

Тема: Законодавство України про безпечну діяльність людини.

Мета: Засвоїти основні положення про безпеку, зміст законів України, які гарантують безпечну життєдіяльність людини, охоро-няють цілісність природи.

Обладнання: збірник екологічного законодавства України

Хід роботи

Завдання1. Скласти схему за характером та напрямками дії за-конів, що стосуються охорони здоров’я, життя людини, вказавши в кожному з них назви:

Закони (за характером дії)

(Вказати напрями їх дії та назви законів – не менше п’яти для кожного напряму)

Закони за напрямком дії

↓             ↓             ↓

Антропоохоронні    Природоохоронні        Ресурсоохоронні

(Навести назви 2–3 законів та зміст 3–4 статей з кожного закону,

спрямованих на забезпечення безпеки людини).

Завдання 2. Складіть схему розслідування причин травматиз-му, нещасних випадків у виробництві, побуті.

Завдання 3. Наведіть структуру управління та нагляду за ста-ном безпечної життєдіяльності за схемою:

Основні елементи (перелічити)

Суб’єкти управління (вказати ієрархічність)

Система принципів (коротка характеристика)

Інформаційні процеси

Рівні управління персоналом

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Додаток 2.

Довідкові матеріали.

Таблиця 1.

Гранично допустимі концентрації (ГДК, мг/м3)) забруднювачів в атмосферному повітрі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Речовини

Г Д К, мг/м3

Максималь-на разова

Середньо-добова

Клас Не-безпечності

Азота диоксид

0,085

0,04

2,0

Азота оксид

0,6

0,06

3

Аміак

0,2

0,04

4

Ацетон

0,35

0,003

4

Бензол

1,5

0,1

2

Бензопирен

0,0

10~6

1

Бензин

5,0

1,5

4

Ванадію (5)оксид

0

0,002

1

Карбамід (сечовина)

0,2

4,0

4

Дифторхлорметан (фреон-22)

100,0

10,0

4

Диметиламін

0,005

0,005

2

Кіптява вугільна

0,015

0,05

3

Кислота оцетова

0,2

0,06

3

Кислота сірчана

0,3

0,1

2

Метилмеркаптан

9 10~6

-

2

Оксид вуглецю

5,0

3,0

4

Озон

0,16

0,003

1

Пеніцилін

0,05

0,0025

3

Пил неорганічний

0,5

0,15

3

Пил цукру

0,5

0,05

3

Пил крохмалю

0,5

0,05

3

Пил вапняку

0,5

0,15

3

Пил вапна негашеного

0,5

0,15

3

Свинець, його сполуки

0

3.104

1

Сірководень

0,03

0,05

2

Спирт етиловий

5,0

5,0

4

Спирт метиловий

1,0

0,5

3

Фенол

0,01

0,003

2

Формальдегід

0,035

0,003

2

Хлор

0,1

0,03

2

Додатки

Таблиця 2.

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (мг/л) у водних об’єктах та їх лімітуючі показники шкідливості (ЛПШ)

Водні об’єкти

 

 

№ з/п

Речовини

Господарсько-питного,

культурно-побутового

призначення

Рибогосподарського призначення

Л П Ш

Г Д К

Л П Ш

ГДК

1.

Анілін

Сан-токс.

0,1

Токсик.

0,0001

2.

Аміак

Заг-сан.

2

Тосик.

0,05

3.

Ацетон

Заг-сан.

 

Тосик.

0,05

4.

Білково-вітамінний концентрат

Сан-токс.

0,02

Тосик.

 

5.

Бензол

Сан-токс.

0,5

Тосик.

0,5

6.

Бензопирен

Сан-токс.

5.106

Тосик.

               

7.

Бензин

Сан-токс.

0,001

Тосик.

               

8.

ДДТ (дуст)

Сан-токс.

0,1

Тосик.

0

9.

Сполуки заліза

Органо-лептич.

0,5

               

10.

Карбофос

Органо-лептич.

 

 

0,05

11.

Керосин

Органо-лептич.

0,1

 

               

12.

Кислота олеїнова

Заг.-санітарні

0,5

               

               

13.

Сполуки міді

Органолептич.

1,0

               

0,01

14.

Нафта

Органолептич.

0,1

Рибогосп.

0,05

15.

Органічні речовини

Сан-токсичні

6,0

Токсик.

3,0

16.

Поверхнево-активні речовини

Сан.-токс.

0,5

Токсик.

0,5

17.

Сполуки ртуті

Заг.-сан.

0,05

Токсик.

18.

Сполуки свинцю

Заг.-сан.

0,1

Заг.-сан

19.

Сполуки стронцію

Заг.-сан.

2,0

Заг.-сан.

20.

Цианіди

Сан.-токс.

1,0

Токсик.

1,0

21.

Феноли

Органо-лептич

0,001

Рибогосп.

0,001

22.

Фреони

Сан.-токс

10,0

Рибогосп.

               

23.

Хлор активний

Заг.-сан

0

               

               

Примітка. ЛПШ – відображує приоритетність вимог до якості води; заг.-сан. – загально-санітарні; органо-лептич. – органо-лептичні; рибогосп. – рибогосподарські; сан.-токс. – санітарно-токсикологічні; токсик. – токсикологічні.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Таблиця 3.

Допустимі рівні забруднювачів хімічної і біологічної природи (мг/кг в харчових продуктах

 

 

 

 

 

 

Показники

 

Вироби М’ясні

 

Масло тваринне

Цукор

Вино, пиво

Молочні

Хлібні

1.Токсичні

 

 

 

 

 

 

елементи:

 

 

 

 

 

 

свинець

0,30

0,50

0,30

0,1

1,00

0,3000

кадмій

0,20

0,05

0,05

0,03

0,05

0,0300

арсен

0,20

0,10

0,10

0,1

0,50

0,2000

ртуть

0,02

0,03

0,01

0,03

0,01

0,0005

мідь

4,0

5,0

5,0

0,50

1,00

5,0000

цинк

50,0

70,0

25,0

5,00

3,00

10,000

залізо

 

 

 

5,00

—-

15,0000

2. Мікотоксини:

 

 

 

 

 

 

афлатоксин В1

0

0,005

0,0050

0,0005

0

 

афлатоксин М1

0

 

 

 

 

 

3. Антибіотики

 

 

 

 

 

 

(од/г, не більше)

 

 

 

 

 

 

тетрацикліни,

0,01

0,01

 

0,01

 

 

пеніцилін,

0,01

0,01

 

0,01

 

 

стрептоміцин

0,50

 

 

0,50

 

 

4. Гормональні

 

 

 

 

 

 

препарати:

 

 

 

 

 

 

естрадіол–

0,0002

0,0005

 

0,0005

 

 

диетилстильб–

 

 

 

 

 

 

естрол,

0

0

0

 

 

 

тестостерон

0

0,015

 

 

 

 

5. Нітрозоаміни  0,002       0,003

Примітка. Вміст бордоської рідини, дихлоретану, карбофосу, метафосу, тіафосу, хлорофосу, піраму та ртутьмістячих пестицидів у продуктах харчування неприпус-тимий.

Додатки

Таблиця 4

Накопичення радіонуклідів органами людини

 

Радіо-нукліди

Тип радіо-активності

Період піврозпаду

Місця максималь-ного накопичення

Коефіцієнт адсорбції, %

Америцій 241

Альфа

500 років

Печінка

45

Барій 140

Бета

12,8 діб

Печінка

65

Плутоній

Альфа

22000 років

Кістки

60

Стронцій-89

Бета

53 доби

Кістки

65

Стронцій 90

Бета

29 років

65%

 

Теллур 127

Бета

90 діб

Кров

15

Цезій 137

Бета

33 роки

Мязи

45

Цирконій 95

Бета

65 діб

Кістки

45

Таблиця 5

Вміст радіонуклідів цезію-137 та 134, стронцію-90 в харчових продуктах та питній воді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Продукти харчування

Питома активність

Кі/кг; Кі/л      Бк/кг

 

Забрудненість цезієм-134 т а 137

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Вода питна

5-10~12

0,185

Молоко, кисломолочні продукти

1-10-9

37000

Молоко згущене та концентроване

5-109

185000

Мясо, птахи, риба, яйця, мясні та рибні продукти

1-10~9

3700000

Жири рослинні, тваринні

1-10~10

3700

Коренеплоди, овочі, ягоди, консерви овочеві

1-10~9

37000

Хліб, хлібопродукти, крупи, мука, цукор

1-10~9

37000

Лікарські рослини, чай

5-108

600000

Продукти дитячого харчування

5-1010

18500

 

Забруднені стронцієм 90

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Вода питна

5-1012

0,037

Молоко натурльне та молокопродукти

1-1010

3,7

Молоко сухе

5-10~9

3,7

Молоко згущене

5-1010

18,5

Коренеплоди, овочі, ягоди, консерви з них

1-1010

3,7

Хліб та хлібопродукти, крупи, цукор

1-1010

3,7

Продукти дитячого харчування

5 10-10

1,0

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Таблиця 6

Несумісні сполучення лікарських речовин

 

Назва препарату

Речовини, з

якими препарат

несумісний

Лікарська форма, з якою спостерігаєть-ся несумісність.

Зміни, які відбуваються

внаслідок

несумісного

сполучення

засобів

 

Хлорид заліза (3), йод, срібла нітрат. Солі       алкалоїдів, відвар        алтейно-го    кореня,    танін антипірин, кислота ацетилсаліцілова, кислота    лимонна, натрію    саліцилат, тимол, уретан хлор-гідрат

 

Розклад препа-рату, утворення осадку, який містить отруйні і сильнодіючі речовини

 

Розчин   йоду,   ні-трату срібла, танін кислота   ацетилса-ліцилова,      натрію саліцилат

 

Утворення осад-ку, який містить отруйні і сильно-діючі речовини

Антибіотіки

Сильні       кислоти, сполуки важких ме-талів, луги

Рідинні лікарн-ські форми. порошок

 

 

Натрія бензоат, на-трія саліцилат; луги і лугореагуючі ре-човини

 

Утворення осад-ку, який містить отруйні і сильно-діючі речовини

 

Луги і лугореагуючі речовини,   кофеїн-бензоат        натрію, натрію бензоат, на-трію гідрокарбонат, разом анестезин та кислота   ацетилса-ліциловая

 

Утворення осад-ку, який містить отруйні і сильно-діючі речовини, зволоження або утворення евтек-тичних сумішей

Додатки

Продовження табл. 6

 

Солі       алкалоїдів. Розчин         аміаку, гексаметилентетр-амін,    залізо    від-новлене,  солі  рту-ті,  свінцю,   срібла. Натрію тіосульфат, формальдегід, вода гіркоміндальна,  іх-тіол, кислота аскор-бінова,      скипідар, масла ефірні

 

Утворення осад-ку, який містить отруйні і сильно-діючі речовини Розпад препа-рату

Розпад препара-ту (можуть бути спалахи!)

 

Вітамін В12, йод, на-трію бензоат, натрію саліцилат,    натрію тіосульфат,   фоліє-вая кислота; барбі-турати,   карбонати, сульфаніламіди, гексаметилентетра-мін, заліза лактат, кальцію      гліцеро-фосфат, кофеїн, на-трію бензоат, спаз-молітин, еуфілін

 

Розпад препара-ту, зволоження або утворення евтектичних сумішей

 

Йодіди, карбонати, солі заліза, луги та лугореагуючі речо-вини,    амідопірин, анальгін,      антипі-рин,    гксаметилен-тетрамін, камфора, кофеїн, натрію салі-цилат, спазмолітин, тємісал

 

Розпад препа-рату,

зволоження або утворення евтек-тичних сумішей

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Продовження табл. 6

 

Солі алкалоїдів та інші органічні азо-томістячі     основи, іхтіол, солі металів (за     виключенням лужних). Каломель (ртуті       амідохло-рид),

 

Утворення осадку, який містить отруйні і сильнодіючі речовини. Розпад препарату

 

Окислювачі,    луги та лугореагуючі ре-чови-ни. Настоянка йоду, танін; солі важких металів

 

Розпад препа-рату, утворення осадку, який містить отруйні і сильнодіючі речовини

 

Солі       алкалоїдів, сильні кислоти, солі органічних    азото-містячих основ, солі важких металів

 

Утворення осад-ку, який містить отруйні і сильно-діючі речовини

 

Розчин  йоду,  солі важких металів, та-нін, глюкоза, кисло-та нікотинова, на-трію сульфат

 

Утворення осад-ку, який містить отруйні і сильно-діючі речовини

 

Адренанліну гідро-тартрат та гідрохло-рид,   дікаїн,   калію перманганат, ново-каїн,  перекис вод-ню, резоцин

 

Розпад препа-рату

Додатки

Таблиця 7

Діагностика найважливіших інфекційних захворюваннь

 

 

Шляхи пере-дачі інфекції

 

Найважливіші клінічні ознаки

Захворювання, з

якими потрібно

розрізняти

 

Як правило повітряно-крапельним шляхом, можливий аліментарний

 

Лихоманковий        пері-од до 10 днів, можлива нормальна температура. Кон’юктивіт,    можлива ангіна, збільшення ший-них лімфатичних вузлів.

Грип, парагри-позні зазахворю-вання, інфекцій-ний мононуклеоз

 

Через харчові продукти, в яких є спори збудника

 

Початок гострий. Тем-пература     нормальна. Різко  виражена  міас-тенія, ураження череп-номозкових нервів, ме-теоризм.

Харчові токсико-інфекції, енце-фаліт, дифтерія, отруєння метило-вим спиртом, атро-піном, грибами

 

В основному повітряно-крапельним шляхом,а також через предме-ти, якими користувався хворий

 

Початок гострий. Голо-вний біль, біль у м’язах, суглобах. Нерідко гіпе-ремія носоглотки, носа, горла,   трахеї.   Темпе-ратурна реакція різно-манітна.       Тривалість захворювання       дуже непостійна.    Незначні катаральні явища.

Сезонний катар верхніх дихаль-них шляхів, хро-нічні тонзилити, ангіни, бронхіти, туберкульоз ле-генів і плеври, лихоманка аде-новірусні, захво-рювання

 

Через харчові продукти, воду, предме-ти побуту, забрудненні фекаліями хворого; факторами рередачі ін-фекції можуть служити мухи, забруднені руки.

 

Початок     часто     го-стрий.    Схваткоподіб-ний біль живота. Стул бідний    зі    слизом    і кров’ю, можливий без-каловий, слизовий або кров’янисто-слизовий. Температура висока, в легких випадках – суб-фебрильна і навіть нор-мальна. Може не бути тенезмів і крові.

Виразковий неспеци-фічний коліт, амебіаз, ге-морагічні коліти при отруєнні різ-ними отрутами, харчові токсико-інфекції, інвази-нація кишечни-ка, поліпоз і рак товстої кишки.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Продовження табл. 7

 

Повітряно-крапельним шляхом

 

Початок гострий. Збіль-шення (спочатку з одно-го боку, а потім з другого) і різка хворобість коло-вухових слинних залоз, різкий біль в області шиї. Нагноєння залоз зустрі-чається рідко. Темпера-тура не характерна, зви-чайно субфебрильна

Вторинні паро-тити при інших інфекційних захворю-ваннях, ангинозно-бубонна форма туляремії, дифте-рія, туберкульоз лімфатичних вузлів

 

Через інфек-ційні руки, білизну, одяг

 

На ділянці шкіри, чер-вона,  гаряча   на  дотик, болюча   пляма.   Подалі вона розпливається, края різко обмежені. Регіонар-ні лімфатичні вузли мо-жуть бути збільшені, хво-робливі.  Лихоманка  не має визначального типу. Нерідко низька і навіть нормальна температура.

Флегмона, тромбо-флебіт, еритеми і дер-матити різного походження, си-бірка

 

Тільки парентераль-но – при забрудненні грунтом, пилом будь-яких ушкодженнь шкірових по-кровів, але го-ловним чином ран з великою зоною ушко-дження тканин, а також тяжких відморожень

 

Перші симптоми: важ-ко відкрити  рот,  жу-вати, ковтати; судомні посмикування м’язів в області рани. Пізніше – перекручення обличчя («сардонічний   сміх»), приступи загальних су-дом, іноді з зупинкою дихання.       Приступи провокуються дрібним дратуванням        (стук, яскраве  світло,  дотик до тіла), закінчується заливним потом

Істерія, епілепсія, отруєння стрих-ніном, енцефаліт, сказ, менінгіт, пухлина мозку

Додатки

Продовження табл. 7


 


Через воду, харчові продукти, предмети по-буту, забруд-нені фекалі-ями хворого; фактором передачі ін-фекції можуть служити мухи, брудні руки,


 

 


Початок часто рапто-вий, бурхливий з блю-вотою і проносом. Риси обличчя загостренні, шкіра цианозна, шор-сткувата. Судоми, па-діння пульсу. Темпе-ратура знижена. Іноді захворювання обмежу-ється симптомами лег-кого гастроентериту


Тяжкі     фор-

ми          амебіозу,

балантиді-озу, паратити,токсикоін-фекції, отруєння отруйними гри-бами та іншими отрутами


Таблиця 8

Невідкладна терапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

Захво-рювання та гострі стани

Прикмети

Лікувальні заходи

1. Серце та судини


 


Часто недовгочасна по-вна втрата притомності з падінням діяльності серця і послабленням дихальних рухів. Повна нерухомість, блідість шкіряних покровів, хо-лодний піт, пульс ледве промацується. Шкіряна чутливість послаблена.


Придати хворому горизонтальне по-ложення. Оббризкати лице холод-ною водою, розтерти шкіру скронь, дати вдихнути нашатирного спирту. Масаж живота.


 


 


Приступи стихаючих, давлячих болей в області серця, за грудиною з іра-диацією у лівий бік, іноді у правий.


Нітрогліцерин – 1% спиртовий розчин,1–2 краплі на язик. При не-можливості вживання такої форми нітрогліцерину дають його розчин у 3% ментоловому спирті у співвідно-шенні 1:10 по 2–5 крапель під язик.


Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Продовження табл. 8

 

Різке загострення гіперто-нічної  хвороби.  Гіперто-нічні кризи виникають го-стро і можуть закінчитися інсультом. Тому їх треба розглядати   як   передін-сультний стан. Різко під-вищується    артеріальний тиск. Пульс частий, збіль-шується венозний тиск.

Максимальний психологічний та фі-зичний спокій. Суворий постільний режим. Показано застосування про-носних засобів, особливо сольових – 30 г сульфату магнію розвести у 100 мл води і випити. Застосовують пре-парати гіпотензивної дії – 25% роз-чин сульфату магнію, або 0,5% роз-чин дібазолу, 2,4% рзчин еуфіліна.

2. Органи дихання


 


 


Хворий, як правило, зна-ходиться у змушеному (сидячому) положенні. Приступи задухи з важ-ким видихом.


У легких випадках достатньо по-класти кругові банки, зробити нож-ні та ручні гарячі ванни. У найбільш тяжких випадках: підшкірно 0,1 роз-чин адреналіну у дозі до 1 мл. Седа-тивні та антигістамінні препарати, малі дози барбітуратів.


3. Органи травлення. Живіт.

 

 

При   гострому   геморо-гічному   панкреонекрозі оперізувальний   біль   у верхній   частині   живо-та з іррадіацією у спину. Диспепсія (нудота, блю-вота   постійно).   Розви-ток гострого перитоніту. Температура може бути різноманітною.

Навіть при підозрі на гострий пан-креонекроз термінова госпіталізація у хірургічне відділення. У перші 2–3 доби повний голод. У подальшому –  харчування  легкозасвоюваними вуглеводами з обмеженою кількістю білку. Поряд з цим – ін’єкції атропі-ну, піпольфену, промедолу, інсулі-ну, хлорида кальцію. Паранефраль-на новокаїнова блокада.

4. Органи сечостатевої системи.

 

 

Кров рівномірно розподі-лена у всіх порціях сечі. Раптова поява болю в об-ласті нирки.

Постільний режим. Анальгетики: кодеїн (по 0,015 г три рази на день усередину), анальгін (по 0,5 г 3–4 рази на день усередину) промедол (2% розчин 1 мл під шкіру).

 

Біль у попереку, ірадию-юча униз, підсилюється при натисканні в області нирки

Грілка, спазмолітики: атропін (1 мл 0,1% розчину під шкіру), папаверин та знеболюючі.


Co

СЛ СЛ


 

 

Проривна виразка шлун-

ка та дванадцятипалої

кишки

Розлитий гній-ний перитоніт

Защемлена грижа

Гострий апендицит

 

W

S §

1

Різкий    біль    у    епіга-стральній області або під правим реберним краєм. Блідість,   холодний  піт, дихання      переривисте, часте,   поверхневе.   Жи-віт у диханні не приймає участі, втягнутий, епіга-стральна   область   різко напружена, хвороблива

Біль у животі постійний, сильний.       Неперервна блювота   харчами.   Гази виходять погано. Темпе-ратура  38-39,   частішає пульс. Швидко погіршу-ється загальний стан.

Раптовий різкий біль в області грижевого випи-нання. Гикавка, блювота. Затримка газів. Живіт в області грижевого випи-нання     тугоеластичний, різко хворобливий

Біль унизу живота спра-ва.     Нудота,     блювота шлунковим         вмістом. Підвищення   температу-ри до 37,5-38,5.  Пульс відповідає    температурі, частішає до  кінця пер-шої   доби.    Обмеження дихальних рухів  правої частини живота.

 

=

л'

X SS

я

SS

в н S S SS

Лід на живіт, не пити!

Протипоказані наркоти-

ки. Термінова госпіталі-

зація

Термінова госпі-

талізація. Проти-

показані клізми,

проносні

Протипоказані: спроби насиль-ного вправлен-ня, наркотики, грілка. Термінова госпіталізація

Спокій, лід на живіт.

Протипока-зані: нар-

котики, клізми, грілки.

Термінова госпіталізація.

a

о

Ш    о

S   о

к. я.

"! н'

1

п S

л

X SS

їя о = о S о -1 SS

Термінова операція

Термінова опе-рація

Термінова опе-рація.

При встановленні діагно-за госпіталізація. У ви-

падку появи інфільтрату

у черевній порожнині

спостереження.

В хірургічно-му таціонарі


X a

a

£' я

я

S3

їя о я о 2 о

я

S

■о' •<

■о

л'

Я S X U S3 X

a о ■о

S -

83

Я

я


й3

S JS


о й

н

и

д


Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Таблиця 10

Негайна допомога при гострих отруєннях

Речовина              Ознаки отруєння               Допомога

 

Алкоголь етиловий (етиловий спирт)

При вживанні всередину токсичних доз етилового алкоголю після загальнові-домих симптомів сп'яніння швидко розвивається ко-матозний   стан.   Холодна липка шкіра, почервонін-ня обличчя, зниження тем-ператури тіла, блювота з мимовільним  виділенням сечі і калу. Зіниці звужені, а при наростанні розладу дихання погіршується.

Промити рот, видалити слиз з порожнини глот-ки, бажано під аудитом прямої ларингоскопії. Для відновлення пору-шеного дихання: стрих-нін – 1 мл 0.1% розчину, кордіамін – 2 мл, кофеін-бенонат натрію у вену.

Амідопірин (пірамідон, аналь-гін, антипірин, бута-діон, реопірин)

При легкій формі отруєн-ня – шум у вухах, тошнота, блювота,   загальна   слаб-кість, падіння температури тіла, одишка, серцебиття. При важкому стані судо-ми ікроножних м'язів, со-нливість, марення, втрата свідомості   і   коматозний стан, для якого характерно розширення зіниць, гіпо-термія, ослаблення пульсу і   падіння   артеріального тиску, виникають набряки. Спостерігаються      явища токсичного  гепатиту,  ал-лергичні шкіряні висипан-ня і дерматіти.

Промивання шлунку через зонд. Випити 30 г сульфату магнію.

Додатки

Продовження табл. 10

Антифриз («гальмів-на рідина»). Суміш гліколей – етилен-гліколя, пропіленглі-коля і полігліколей. Токсична дія антифризу в осно-вному зв'язана з етиленгліколем, який утворює при розкладі в організмі щавлієву кислоту.

Після прийому антифризу всередину   спочатку   ви-являються явища легкого алкогольного      сп'яніння при гарному самопочутті. Згодом, через кілька го-дин (5-8), з'являються біль в  області  шлунку,  силь-на спрага, головний біль, блювота, пронос. Шкіряні покрови    сухі,    психомо-торне збудження, розши-рення зіниць, підвищення температури.        Одишка, збільшення частоти пуль-су. При важкому отруєнні настає втрата свідомості. Отруєні можуть загинути при  явищах  нарастаючої уремії через 2–3 тижні, або в ранньому періоді від ток-сичної енцефалопатії.

Промивання шлунку через зонд, всередину: 30 г сульфату магнію або натрію розвести у 0,5 склянки теплої води і    випити.    Етиловий алкоголь   всередину   з розрахунку 1 мл на 1 кг ваги хворого (у виді 30% розчину) на протязі 2 діб, що необхідно для зменшення   утворення в   організмі   щавлівої кислоти. Дієта з різким обмеженням   кількості білка або повністю без-білкова, в основному з вуглеводнів.

Ацетон, або пропа-нон – викликає опік слизових оболонок

Див.: алкоголь етиловий. Можливий           розвиток печінково-ниркової  недо-статності

Див.: алкоголь етило-вий

Бензин. Отруєння при вдиханні випарів і прийомі всередину

Видихуване   повітря   має запах бензину. Головний біль, запаморочення. Пси-хічне збудження, судоми, зупинка    дихання.    При прийомі всередину тошно-та, блювота, болі у животі. Збільшена частота пульсу, кров'яний тиск підвище-ний.

Свіже повітря, кисень, промивання шлунку з наступним икористан-ням 30 г сульфату маг-нію або натрію у вигля-ді розчину у 0,5 склянки теплої води, грілка на живіт. При збудженні – валеріана (10.0: 200.0) з бромідом натрію (6 г) – по 1 столовій ложці 3 рази на день.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Продовження табл. 10

Гриби отруйні. Найбільш отруйна бліда поганка, зовні схожа на їстивний шампіньон, і близь-кі до нього види. Менш небез-печні мухомо-ри. Отруєння настаєастають|що наступають * швид-ко, через3 години після вживання грибів, воно менш небезпечне, ніж що починаються з біль-шим запізненням через 6–24 години і пізніше.

Через 6-8 годин і пізніше після вживання отрути ви-никає блювота, інтенсивні болі у животі, пронос. На 2–3-й   день   з’являються симптоми   печіночної   та ниркової      недостатності, жовтуха, збільшення і бо-лісність  печінки,  анурез. Розвивається коматозний стан, для якого характер-ним є максимальне роз-ширення    зіниць,    падін-ня   артеріального   тиску. Смертність досягає 50%

Промивання шлунку через зонд, всередину 30 г сульфату магнію або натрію (розвести у 0,5 склянки теплої води і випити). Вітаміноте-рапія:

вітамін В-12 до 800 мкг за добу у м'яз, В-15 до 0,5 г всередину, глюта-мінова кислота до 3 г всередину, аскорбінова кислота 1 г за добу все-редину.

Кислоти мінераль-ні, сильні (сірчана, азотна, хлороводне-ва та інші)

 

З метою знеболення перед       промиванням шлунку підшкірно або у вену ввести морфін (1 мл 1% розчину) і атропін (2 мл 0.1% роз-чину у м’яз).

Клей «БФ». Основою клею БФ різних се-рій є фенольно-формальдегідна смола і полівініл-ацеталь, розчине-ний в етиловому спирті, ацетоні або хлороформі. Токсична дія за-лежить від складу клея, речовини-розчинника.

Див.: Алкоголь метиловий, етиловий, ацетон -

Див.: алкоголь метило-вий, етиловьій, ацетон.

Додатки

Продовження табл. 10

Ковбасне отруєння (ботулізм). Насту-пає після прийому їжі, отруєної специ-фічним мікробом ботулінус.

Інкубаціонний         період може   тривати   протягом 12–36  годин,  інколи  за-тримується до 8–10 днів. Порушення ковтання, го-лосу (до повної афоніі), дихання,  серцевої   діяль-ності, розлад рухів. Сильна м’язова слабість. Затримка сечі.

Промивання шлунку з наступним введенням послаблюючої солі (30 г сульфату магнію або натрію розвести в 0,5     склянки     теплої води) і касторової олії. Активоване       вугілля всередину для адсорбції токсина.

Сполуки міді (мід-ний купорос, спо-луки кольорових металів: цинк, хром, нікель та ін.)

Інтенсивна           тошнота, блювота, біль у шлунку, слабкість,    головокружін-ня, головний біль, тахи-кардія,   затруднення   ди-хання,    колапс,    судоми. Інколи виразний гемоліз крові, гемоглобінурія, го-стра    ниркова    недостат-ність – анурія, уремія.

Промивання        шлун-ку    розчином    жовтої кров’яної   солі  (в   ре-зультаті      утворюєтся нерозчинна сіль), після цього – сольове посла-блююче

(30 г сульфату магнію або натрію розвести у  0,5  склянки  теплої води). Унітіол – 10 мл 5%  розчину  по  5  мл кожні 3 години у м’яз.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Продовження табл. 10

Окис вуглецю (CO). Головні джерела отруєнь – продукти горіння, вихлопні гази дви-гунів внутрішнього згорання і чадний газ.

Після дії великих концен-трацій CO швидко насту-пає втрата свідомості, судо-ми, Зіниці разширюються, развивається різкий циа-ноз   слизистих   оболонок і шкіри обличчя. Смерть наступає на місці події в результаті зупинки дихан-ня  та  падіння  сердцевої діяльності вслідок тяжкої гіпоксиї. Головний біль у скронях, головокружіння, шум у вухах, біль у грудях, сухий   кашель,   сльозоте-чіння, тошнота, рвота. Ві-рогідні збудження з галю-цінаціями. Світло-червона забарвлення      шкіряного покрову та слізістих обо-лонок губ,

Винести постраждало-го

на свіже повітря. Вди-хання кисню протягом декількох   годин,    що особливо      ефективно під підвищеним тиском в барокамері. При   різкому   цианозі в першу годину після отруєння вжити аскор-бінова  кислота,  20-30 мл   5%   розчину   вну-трішньовенно з глюкозою.

Риба.

При отруєнні рибою характер-ний міоренальний (м’язовий) синдром.

Хвороба починається зне-нацька в період фізичного напруження (через 10-70 годин після вживання не-якісної риби) різкими бо-лями у м'язах ніг, рук, по-переку,   грудної   клітини, посилюється   при   рухах з-за різкої болі дихальних м'язів

Постільний режим, тепло, вітамінотера-пія,  глікокол,  перели-вання крові, гемодиаліз

Додатки

Продовження табл. 10

Сполуки свинцю (білило свин- цеве, свинець оцтовокис-лий та ін.)

Для  гострої  інтоксикаціі характерний  сірий  колір слизової   оболонки   ясен, металевий присмак у роті. Виникають     диспептичні розлади – поганий апетит, тошнота,  блювота,  печія, отрижка.  Характерною  є свинцева коліка, яка вияв-ляється різкими схватко-подібними болями в живо-ті, запорами, підвищенням артеріального тиску

Промивання шлунку через   зонд.   Тетацин-кальцій   (40   мл.   10% розчину) з 500 мл 5% розчину глюкози у вену крапельно.       Вводити протягом 3 днів з пере-рвою 5 днів. Курс лікування 2–3 ци-кли. Вітамін В-12 5% розчину під шкіру.

Серцеві гликози-ди (препарати на-перстянки, конвалії, строфан-ту, морської цибулі, ін.) Отруєння частіші

за все в результа-ті терапевтично-го передозування.

Нудота, блювота.

Промивання шлунку з активованим вугіллям і наступним вживанням сольового     послаблю-ючого, касторової олії. Атропін по 1 мл 0,I% розчину підшкірно 2–3 рази. Ефедрин 0.5-1 мл 5% розчину під шкіру.

Скипидар (терпен-тин)

Місцево діє різко, подраз-ливо, при вдиханні у вели-кій концентрації викликає важке    подразнення    ди-хальних шляхів. При при-йомі всередину виникають явища       гастроентереїту. Тошнота, блювота.

Промивання шлунку з вживанням активовіно-го вугілля і сольового послаблюючого – 30 г сульфату   магнію   або натрію розчинити в 0,5 склянці   теплої   води. Не приймати молока! Можна – яєчний білок як засіб, що заспокоює подразнення       слизо-вої оболонки. Ковтати лід. Вживання великої кількості рідини (ізото-нічні розчини хлориду натрію і глюкози)

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Таблиця 11

Таблиця Анфімова

Дата        Час ____ ПІБ       Курс    

Група ____ Вік    О котрій годині ліг спати вчора ?                  ,

прокинувся сьогодні ?____

Як швидко заснув?             Добре спав?      

С Х А В С Х Е В И Х Н А И С Н Х В Х В К С Н А И С Е Х В Х Е Н А И С Н Е В Х А К В И Х И В С Н А В С А В С Н А Е К Е А Х В К Е С В С Н А И С А И С Н А В Х Н В К Х И С Х В Х Е К В Х И В Х Е И С Н Е И Н А И Е Н К Х К И К Х Е К В К И С В Х И Х О К Х Н С К А И С В Е К В Х Н А И С Н Х Е К Х И С Н А К С К В Х К В Н А В С Н И С Н А И К А Е Х К И С Н А И К Х Е Х Е И С Н А Х К Е К Х В И С Н А И Х В И К Х С Н А И С В Н К Х В А И С Н А Х Е К Е Х С Н А К С В Е Е В Е А И С Н А С Н К И В К Х К Е К Н В И С Н К Х В Е Х С Н А И С К Е С И К Н А Е С Н К Х К В И Х К А К С А И С Н А Е Х К В Е Н В Х К Е А И С Н К А И К Н В Е В И К В Х А В Е И В И С Н А К А Х В Е И В Н А Х И Е Н А И К В И Е А К Е И В А К С В Е И К С Н А В А К Е С В Н К Е С Н К С В Х И Е С В Х К Н В В С К В Е В К Н И Е С А В И Е Х Е В Н А И Е Н Х Е И В К А И С Н А С Н А И С Х А К В Н Н А К С Х А И Е Н А С Н А И С В К Х Е В Е В Х К Х С Н Е И С Н А И С Н К В К Х В Е К Е В К В Н А И С Н А И С Н К Е В К Х А В С И А Х К А С Е С Н А И С Е С Х К В А И С Н А С А В К Х С Н Е И С Х И Х Е К В Н К В Е И А И Е Н Е К Х А В И Х Н В И Х К Х Е Х Н В И С Н В С А Е Х И С Н А И И К Е Х В И В Н А Е И С Н В И А Е В А Е Н Х В Х В И С Н А Е И Е К А И В Е К Е Х К Е И С Н Е С А Е И Х В К Е В Е И С Н А Е А И С Н К В Е Х И К Х Н К Е А И С Н А Е А К А Е К Х Е В С К Х Е К Х Н А И С Н К В Е В Е С Н А И С Е К Х Е К Н А И С Н И С Н Е И С Н В И Е Х К В Х Е И В Н А К И С Х А И Е В К Е В К И Е Х Е И С Н А И В Х В К С И С Н А И А И Е Н А К С Х К И В Х Н И К И С Н А И В Е С Н А К Н Е Х С С Н А И К В Е Х К В К Е С В К С Н Х И А С Н А К С Х К Х В Х Е А Е С К С Е А И К И С Н А И Е Х К Е Х К Е И Х Н В Х А К Е И С Н А И К Х В С Х Н В И Е Х А Е С В Е С Н А И С А К В С Н Х А Е С Х А И С Н А Е Н К И С Х К Е Х В Х В С К Н Е И Е Н А Е К Х Е К Н А И В К В К Х Е Х И С Н А И Х К А Х Е Н А И Е Н И К В К Е И С Н А И Е Х В К В И Е Х А И Е Х Е К В С Н Е И Е С В Н Е В И С Н А Е А Х Н Х К С Н А Х С И С Н А И Е И Н Е В И С Н А И В Е В Х С И С В А И Е В Х Е И Х С К Е И Е Х К И Е К Е В Х В А Е С Н А С Н К И С Х Е А Е Х К В Е Х Е А И С Н А С В А И С Е В Е К Е Х В Е К Х С Н К И С Е К А Е К С Н А И И Е Х С Е Х С Н А И С В Н Е К Х С Н А И А А В Е Н А Х И А К Х В Е И В Е А И К В А В И Х Н А Х К С В Х Е Х И В Х А И С Н А В Н С И Е А Х С Н А Н А Е С Н В К С Н Х А Е В И К А И К Н К Н А В С Н Е К В Х К С И А Е С В К Х Е К С Н А К С Х В Х К В С Н Х К С В Е Х К А С Н А И С К С Х К Е Н А И С Н Х А В К Е В Х К И Е И С Н А И Н Х А С Н Е Х К С Х Е В К Х Е И Х Н А И Х Е В Х Е Н В И Х Н К В Х Е К Н А И С Н Х А И В Е Н А И Х Н Х К В Х Е Н А И С Н В Е В Х А И С Н А Х К В Н В А И Е Н С Х В К Х Е А И С Н А В Х С В К А Х С Н А К И С Н К Е К Н С В А И С В А Е Х С Х В А И С Н А Е К Х Е К А И В Н А В Е К В Е А Е Н К А И С Х А И С Н Х И С В К В С Е К Х В Е К И С Н А И С Н А И С К В Е С В И С К А И К В К К Н В Х С К В Н А И Е Н И С Н А И Х А В К Н В Е Х В А Н К И Е Х Е В Х Е В Н А И С К А И А Н А К Х К В К Е В Е К В Н Х И С К А И С Н В Х А В Х В

Примітка. У кожній строчці 40 знаків, крім останньої.