Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Визначення поняття безпеки. Основні поняття та визна-чення безпеки життєдіяльності. Рівновага в системі «людина – життєве середовище». Безпека абсолютна та відносна. Жит-тєдіяльність – як процес існування та самореалізації індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей. Система «лю-дина – життєве середовище» та її компоненти. Аксіома про по-тенційну небезпеку діяльності людини. Об’єкти та цілі безпеки життєдіяльності в системі «людина – життєве середовище» різного рівня. Ергономічні принципи безпеки, сумісності людини з технікою та середовищем. Ергономіка та умови праці. Кате-горії тяжкості праці.

Теоретично безпеку людини, суспільства повинні гарантувати закони держави в різних сферах діяльності: в природній – природо-охоронне законодавство, у виробничій та соціальній – адміністра-тивне, господарське, карне та інші розділи права. Саме вони повинні регулювати відношення між людьми в суспільстві, їх відношення до природи, оточуючого середовища. Положення законодавства, будь-якого розділу права є теоретичними основами певного напрямку сучасних наук: фундаментальних (хімічні, біологічні, фізичні, мате-матичні), соціологічних (політика внутрішня, політика зовнішня) та гуманітарних (правознавство, культурологія, мистецтво). На-уковий аналіз чинників, що впливають на безпеку кожної окремої людини, всього суспільства складає основу курсу, його теоретичні засади, без яких не може бути практичних умінь, адекватних дій у певній ситуації.

Безпека – стан, при якому явища, процеси, об’єкти, не можуть завдати шкоди, несумісної із здоров’ям та життям людини, її бла-гополуччям. Безпечний стан не може виникнути сам по собі, як правило для цього потрібно витратити енергію, час та інформацію. Отже, це ентропійний процес, який потребує витрат матеріалів, а отже енергії для підтримання безпечних умов життєдіяльності. Без-пеку можна розглядати і як відсутність недопустимого негативного ризику, пов’язаного з можливістю завдати будь-якої шкоди, навіть

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

мінімальної. Стан, протилежний безпечному – небезпека. Згідно За-кону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» небезпека – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об’єкті. Безпека людини залежить від стану об’єктів, процесів, що оточують її. На об’єктах підвищенної небезпеки вико-ристовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин, організмів, які є реальною загрозою життю та здоров’ю людей, виникненням надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру.

Безпека життєдіяльності людини – комплексний стан, при якому вірогідність здійснення негативнhого ризику мінімальна в будь-яких умовах її діяльності. Отже, безпека пов’язана з визначенням ризику. Ризик – вірогідність виникнення події з певними небажаними наслідка-ми – травма, хвороба, смерть, аварія – руйнування об’єкта. Підвищення вірогідності проявлення ризику формує небезпеку, як протилежність безпеки. Безпека життєдіяльності людини стала особливо актуальною в наш час, коли могутність цивілізації стала порівняною з природною. У світі нараховується більше 500 млн інвалідів і кожний п’ятий – ре-зультат нещасного випадку у виробництві, побуті або в природі. В се-редньому протягом року на Землі травмується біля 20 млн, а гине 500 тис. людей. У США щорічно гине у виробничих умовах 14 тис. людей, отримують травми 2,3 млн, в тому числі у дорожньо-транспортних поді-ях гине більше 60 тисяч і понад 2 млн стають інвалідами. В Україні лише в побутових умовах гине в середньому 50000 людей за рік при щоріч-ному зростанні майже на 10%. Світова статистика свідчить, що 60–80% нещасних випадків це результат невміння передбачити, розпізнати при-ховану небезпеку, невміння оцінити ризик і узгоджувати його із своїми можливостями, які визначаються психо-фізіологічними властивостями організму та станом техніки.

З усіх найбільших промислових аварій 56% відбулися протягом останніх десятиліть, в тому числі третина з них в останні 15 років. Одночасно збільшилися руйнівні наслідки аварій. При аварії на АЕС в Уіндскнілі (Великобританія) в 1957 році загинуло 13 чоловік і радіоактивному зараженню піддалася територія площею в 500 тис. кв. км. В 1979 році при аварії на АЕС «Три Майл Айленд» у США (1979 р.) шкода склала 1 млрд доларів. При аварії на Чорнобиль-ській АЕС загинуло 30 людей, було евакуйовано 115 тис. чоловік, 17 млн людей потрапили в зону радіохімічного зараження.

Розділ 2. Основні поняття про безпеку життєдіяльності людини та суспільства

У хімічній, нафтопереробній промисловості щорічно відбува-ється біля 60 катастроф, в яких гинуть 100–150 людей і завдається шкода до 100 млн доларів. В грудні 1984 р. в Індії на заводі амери-канської компанії «Юніон карбайд» сталася аварія, в результаті якої загинуло 3750 людей, інвалідами стали 20000, а 200 тис. отримали різні захворювання.

Нехтування правилами безпеки, незнання основних принципів ергономіки завжди призводить до вкрай важких наслідків. Приклад цього – події в селі Новобогданівці Запорізької області, де влітку 2004 року вибухи на військових складах нанесли велику матеріаль-ну та психічну шкоду населенню. На людину постійно діють чинни-ки, які можуть негативно впливати на її фізіологічний та психічний стан і щоб забезпечити безпечні умови життя потрібно знати їх ме-ханізм дії, знати їх природу.

Питання

Що таке безпека, небезпека, які її ознаки?

Що таке безпека життєдіяльності людини, її стан?

Як безпека пов’язана з ризиком?