Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 10. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 10. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Декларація «Про незалежність України», Конституція України. Основні напрями законодавства України – антро-поохоронне: «Про основи охорони здоров’я в Україні», «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення», «Про еко-логічну експертизу», «Про відходи», «Про охорону праці», наці-ональна програма «Репродуктивне здоров’я»; природоохоронне законодавство – Закони України: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Водний кодекс України», «Земельний кодекс України», «Про охорону атмосферного повітря». «Про цивільну оборону», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпе-ку». Концепція організації роботи з профілактики невиробни-чого травматизму. Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996-2000 роки. Нормативні документи та основні їх вимоги щодо забез-печення безпеки життєдіяльності населення: норми, правила, інструкції.

Важливим розділом сучасного курсу безпеки життєдіяльності людини та суспільства є законодавство – екологічне, трудове пра-во, закони, які стоять на сторожі здоров’я, безпеки людини. Акту-альним у забезпеченні безпечної життєдіяльності є знання про явні, скриті або можливі небезпеки. Знання – це застосована у практиці інформація, зокрема юридична і згідно діючому законодавству гро-мадянин має право на її отримання.

Кінець ХХ ст. вніс дві головних зміни у правові норми, як кож-ної країни зокрема, так і в міжнародне право в цілому. Спочатку право людини, а слідом за цим і якість природного середовища були визнані як фундаментальні суспільні цінності, бо людина не може бути відокремлена від природи. Поступово було сформульовано по-няття права людини на безпечне природне середовище, чим було визначено коло її екологічних прав. В останні роки міжнародна сус-пільна свідомість остаточно затвердилася в необхідності визнання пріоритетності прав людини на здорове і гармонійне природне се-редовище.

Розділ 10. Правові та організаційні основи безпеки життєдіяльності

Право – це система загальнообов’язкових правил поводження, соціальних норм, встановлених суспільством або санкціонованих державою, що відбивають волю панівного класу або всього народу і спрямовані на врегулювання суспільних відносин. Для забезпечен-ня прав людини держава має примусовий апарат. Екологічне право – це система законодавчих та морально-етичних норм, які регулюють екологічні суспільні відносини і визначає найбільш ефективні шля-хи використання природних ресурсів, екологічну безпеку громадян і захист їхніх прав у цій сфері.

Існує суб’єктивне право – як оцінка можливого поводження громадянина або організації, що залежить від культури, моралі суспільства і спрямованого на досягнення певної цілі, пов’язаної із задоволенням інтересів, потреб (на жаль не завжди законних). До цього відносять екологічні права, зокрема право на безпечне для життя і здоров’я, стан природного середовища. Це одне з фундамен-тальних прав людини, закріплених у міжнародних правових актах, Конституції і законах України. Права людини, пов’язані з якістю оточуючого середовища, його екологічними характеристиками за-кріплюють міжнародні договори і конвенції. Це стверджує Загальна Декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 р. В 1966 р. прийнятий Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини. Проте, на жаль, прямо еколо-гічні права в цих та інших документах обумовлені не були. І тільки в 1972 р. вперше на міжнародному рівні було визнано право людини на «сприятливі умови життя в навколишньому середовищі, якість якого дозволяє вести гідне і процвітаюче життя». Це було закріпле-но в першій статті Декларації Стокгольмскої конференції ООН із проблем навколишнього середовища.

Згодом право людини на сприятливе навколишнє середовище, в тій або іншій мірі, було підтверджено багатьма міжнародними пра-вовими актами: Заключний акт Наради з питань безпеки і співро-бітництва в Європі (1975 р.), Конвенція про заборону військового та іншого впливу на природне середовище (1976 р.), Конвенція про транскордонне забруднення повітряного басейну (1979 р.), Резолю-ція Генеральної Асамблеї ООН «Про історичну відповідальність держав за збереження природи Землі для теперішнього і майбутніх поколінь» (1981 р.), Конвенція про морське право (1982 р.), Конвен-ція про оцінку впливів на навколишнє середовище у трансгранич-ному аспекті (1991 р.). Ці та інші документи підвели світове спів-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

товариство лише у 1992 р. до закріплення основного принципу про право кожної людини на безпечне для здоров’я і життя природне середовище. Україна, як суб’єкт міжнародного права дотримує еко-логічні права громадян. Тепер ці принципи закріплені в конститу-ціях багатьох країн, в тому числі українській, забезпечуючі основні життєві права людини – право на безпечне життя, здоров'я, працю. Основними елементами такого конституційного права стали: одер-жання інформації екологічного змісту, внесення пропозицій у про-цесі проведення екологічної експертизи, право на ініціативу судово-го процесу, пов’язаного з екологічними порушеннями, право брати участь у процесі розробки екологічних рішень.

На підставі цього можна виділити найбільш важливі види інфор-мації, що підлягають запиту з боку окремого громадянина, організа-ції: про викиди шкідливих речовин у повітряний і водний басейни, про накопичення відходів і їхню переробку, використання питних і непитних вод, про шумо-вібраційне забруднення, стан виробництва і використання енергії, ліцензування і транспортування небезпеч-них, радіоактивних речовин і об’єктів, застосування пестицидів, ін-вентаризація токсичних відходів і багато інших питань.

Питання

Яке значення права, зокрема екологічного, в забезпеченні безпеки людини?

Які міжнародні документи гарантують право людини на безпечне життя ?

Яке значення достовірної інформації в безпеці людини?