Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.6. Алкоголізм : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

7.6. Алкоголізм


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Він починається з побутового пияцтва, яке веде до алкоголіз-му, бо людина починає звертатися до алкоголю заради полегшення стресу (“симптоматичне пияцтво”) і часто початкові стадії залеж-ності залишаються не поміченими (“запущене пияцтво”). Особливо воно небезпечне для молодих людей, які споживають алкогольні на-пої або за дуже шкідливою “традицією” – на свята, щоб здаватися незалежнішими, дорослішими, або “просто так”, за звичкою – це вже веде до алкоголізму.

езпека життєдіяльності людини та суспільства

Алкоголізм – хвороба, яка виникає з-за регулярного споживання вели-кої кількості алкоголю протягом довгого періоду часу. Це найбільш сер-йозна форма наркоманії у наш час, до якої належить від 1 до 5% населення більшості країн. Вивчення історії вживання алкоголю серед молоді багато в чому спирається на досвід подібних досліджень за кордоном, які напри-кінці Х1Х, початку ХХ ст. широко проводилися у Західній Європі, Північ-ній Америці і велися в самих різноманітних напрямках. Істотне місце се-ред досліджень цього періоду займали роботи, які показали поширеність і характер звичаїв, коли дітям давали спиртні напої для ніби то «зміцнення здоров»я», «апетиту», «поліпшення росту», «полегшення прорізування зубів», «зігрівання», «угамування голоду», «заспокоєння».

На початку ХХ ст. існувала тверда впевненість у зміцнювальній дії алкоголю, в результаті чого відбувалася пряма алкоголізація дитини. Серед досліджень впливу алкоголю на дитячий організм виділяється робота І.В. Сажина «Вплив алкоголю на нервову систему й особливос-ті організму, що розвивається», яка була видана ще у 1902 р. В роботі переконливо доведено, що вже невеличкі дози алкоголю згубно впли-вають на мозок, що формується, і особливо людини, яка росте.

Сучасний період вивчення ранньої алкоголізації відзначений численними спробами більш глибоко розкрити причини зловжи-вання спиртними напоями. З’ясовано, що алкогольне поводження матері істотно впливає на алкоголізацію насамперед дочок. Алко-гольна поведінка батька обумовлює вплив на сина. Виділяють де-кілька типів співвідношень між алкогольною культурою, мікросо-ціальним середовищем і індивідом у відношенні до алкоголізації: «абстинентна культура» – заперечує пияцтво, «амбівалентна куль-тура» – суперечливе ставлення, «ліберальна культура» – допускає помірне вживання алкоголю, але проти одвертого пияцтва, «патоло-гічна культура» – припускає будь-які прояви пияцтва. Відповідно до оцінок, дві третини алкоголіків складають чоловіки. Досліджен-ня випадків алкоголізму показують, що він найчастіше є частиною загальної картини депресивного захворювання людини.

Стадії алкоголізму – їх п’ять. Перша – ранній алкоголізм, який відзначається появою провалів у пам’яті. Алкоголізація підростаю-чого покоління більшістю дослідників розглядається як істотний ін-дикатор неблагополуччя мікросоціального середовища. До ранньої алкоголізації відноситься знайомство з оп’яняючими дозами алко-голю у віці до 16 років. Ознаки раннього (підліткового) алкоголізму з’являються у віці до 18 років.

Розділ 7. Соціально-політичні небезпеки

Вживання пива у великих кількостях, в чому зацікавлені вироб-ники, шкідливо діє на над нирки. Це призводить до змін у психіці, зменшення га нівелювання сексуальної активності.

Хлопчики частіше дівчат вживають спиртні напої, причому із зрос-танням міцності ця різниця стає істотнішою. Серед міських школярів поширене споживання переважно слабких алкогольних напоїв – пива, вина. У сільській місцевості більше вживають міцні спиртні напої. За останні 100 років, незалежно від рівня вжитку і зловживання спиртни-ми напоями, показники поширення власне алкоголізму серед молоді зберігаються на достатньо стабільному рівні, який не перевищує 5% хворих до 20 років і 8–10% хворих до 25 років. Цей факт має принци-пове значення, тому що свідчить про динаміку виникнення і розвиток ранніх форм алкоголізму. Пияцтво нишком і гостра потреба в першій чарці вказують на залежність, яка буде зростати.

Наступною, другою стадією є базовий алкоголізм – питущий не може зупинитися, поки не досягне стадії отруєння. Він підбадьорює себе самооправданнями і пихатими обіцянками, але усі його обіцянки і наміри залишаються не виконаними. Він починає уникати сім’ї і дру-зів, нехтує їжею, колишніми інтересами, роботою і грошима. Наступає фізичне погіршення здоров’я. Зменшується стійкість до алкоголю.

Третя стадія – хронічний алкоголізм, який характеризується по-дальшим моральним розпадом, ірраціональним мисленням, неясни-ми страхами, фантазіями і психопатичним поводженням. Фізична шкода наростає. Цієї стадії людина може досягти за 5–25 років. Як правило самостійно людина не може вийти з цієї стадії, бо вже де-градована кора мозку, втрачена сила волі та критичний аналіз влас-них дій – потрібна допомога у вигляді лікування.

Четверта стадія – лікування, яке звичайно проводиться за спеціаль-ними програмами для алкоголіків. Психологічно у алкоголіка відроджу-ється бажання одержати поміч і він починає мислити більш раціонально. В ідеалі в нього виникає надія, моральна відповідальність, зовнішні ін-тереси, самоповага і задоволеність стримуванням від алкоголю.

П’ята – кінцева стадія алкоголізму наступає, якщо алкоголік відмов-ляється від лікування або зривається знову після лікування. Незворотні психічні і фізичні порушення звичайно закінчуються смертю. Коли цього ще не сталося, то великі негативні зміни в організмі обов’язково вже на-ступили у вигляді погіршення роботи багатьох внутрішніх органів. Вони проявляються від’ємними фізіологічними ефектами у різних органах.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Кров. Алкоголь гнітить продукцію тромбоцитів, а також білих і чер-воних кров’яних клітин. Результатом є недокрів’я, інфекції, кровотечі.

Мозок. Алкоголь уповільнює циркуляцію крові в судинах моз-ку, приводячи до постійного кисневого голодання його клітин, в результаті чого наступає ослаблення пам’яті, відбувається повіль-на психічна деградація. У судинах розвиваються ранні склеротич-ні зміни, і зростає ризик крововиливу у мозок. Алкоголь руйнує зв’язки між нервовими клітинами мозку, виробляючи в них потребу в алкоголі. Руйнація клітин мозку і дегенерація нервової системи, часом призводять до пневмонії, серцевої і ниркової недостатності або органічного психозу. Біла гарячка – стан, що супроводжується крайнім порушенням психічних процесів, божевіллям, занепокоєн-ням, лихоманкою, трясінням, швидким і нерегулярним пульсом і галюцинаціями, що часто виникають при прийомі великої кількості алкоголю після декількох днів помірності.

Серце. Зловживання алкоголем викликає підвищення рівня хо-лестерину в крові, стійку гіпертонію і дистрофію міокарда. Серцево-судинна недостатність ставить хворого на край могили.

Алкогольна міопатія – дегенерація м’язів в результаті алкого-лізму. Причини цього – не використання м’язів, погана дієта, алко-гольна поразка нервової системи. При алкогольній кардіоміопатії уражається серцевий м’яз.

Кишечник. Постійний вплив алкоголю на стінку тонкого кишеч-ника призводить до зміни структури клітин, і вони втрачають спро-можність повноцінно всмоктувати живильні речовини і мінеральні компоненти, що закінчується виснаженням організму алкоголіка.

Печінка. З огляду на те, що 95% всього алкоголю, що надходить в організм, знешко джується у печінці, ясно, що цей орган страждає від алкоголю більше всього. Виникає запальний процес – гепатит, а потім і рубцеве переродження– цироз. Така печінка не може викону-вати свою функцію по знешкодженню токсичних продуктів обміну, виробляти білки крові та інші важливі функції. Це призводить до неминучої смерті хворого.

Цироз – хвороба підступна: вона повільно підкрадається до лю-дини, а потім б’є і відразу на смерть. Десять процентів хронічних алкоголіків страждають цирозом печінки, і 75% таких людей, що страждають цирозом печінки, – алкоголіки або були їми. Поки ци-роз не розів’ється в достатньому ступені, симптомів майже немає, потім людина починає скаржитися на загальне погіршення здоров’я,

Розділ 7. Соціально-політичні небезпеки

втрату апетиту, нудоту, блювоту і проблеми з травленням. Причи-ною захворювання є токсичний вплив алкоголю.

Підшлункова залоза. Хворі, що страждають алкоголізмом, у 10 разів більше схильні до занедужання діабетом, чим непитущі, бо ал-коголь руйнує підшлункову залозу – орган, що продукує інсулін, і впливає на обмін речовин.

Шкіра. Питуща людина майже завжди виглядає старше свого віку. Його шкіра втрачає свою еластичність і старіє завчасно.

Шлунок. Алкоголь придушує продукцію муцина – слизова речо-вина, яка виконує захисну функцію стосовно внутрішньої оболонки шлунка і її пошкодження призводить до виникнення виразкової хво-роби. Навіть одиничне вживання невеличких доз спиртних напоїв супроводжується у підлітків вираженими проявами інтоксикації

Хвороби, пов’язані з неправильним харчуванням і вітамінною недостатністю, типу цинги, пелагри і бери-бери, що викликаються зневагою до їжі заради пияцтва. З-за цього спостерігається постій-не запалення шлунка, а пізніше кишечника з підвищенним ризиком виразки. Лікарі з Данії довели, що 65% хворих на рак шлунку або стравоходу – алкоголіки.

За даними американських дослідників частота раку порожнини рота, глотки, гортані та стравоходу у чоловіків, які вживають 150 мл горілки щоденно зростає у 10 разів. Тепер відомо, що алкоголь має канцерогенну дію і казкою є те що він «виводить радіацію» з орга-нізму. Але перед усім він руйнує нервову систему, сприяє втраті в особі людських рис, перетворює її у бродягу,

Статева система. Уражаються статтєві залози, репродуктивні органи – яєчки у чоловіків, яєчники – у жінок. Погіршується якість сперматозоїдів – знижується їх рухливість та кількість, розвиваєть-ся імпотенція, що робить запліднення неможливим. У жінок – дис-трофія єячників, зменшується вірогідність запліднення.

Питання

Що таке пияцтво, алкоголізм?

Охарактеризуйте дію алкоголю на функції органів, систем людини.

В чому соціальна небезпека алкоголізму?

Як змінюються внутрішні органи в алкоголіка?

Які хвороби формуються у алкоголіка?

Охарактеризуйте стадії алкоголізму та їх ознаки.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства