Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2.1 Поняття методу економічного аналізу і його характерні риси : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.2.1 Поняття методу економічного аналізу і його характерні риси


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Під методом науки прийнято розуміти засоби досліджен-ня предмета цієї науки.

Всі економічні процеси і явища економічний аналіз роз-глядає в постійному розвитку й зміні, тобто в діалектиці. Та-кий підхід дозволяє виділити таку характерну рису методу економічного аналізу, як необхідність постійних порівнянь. Так, практичні результати порівнюються з результатами ми-нулих років, результатами інших підприємств, плановими значеннями й ін.

Ще однією характерною рисою методу економічного аналізу є необхідність вивчення внутрішніх протиріч, пози-тивних і негативних сторін кожного явища й процесу. Напри-клад, зростання величини рівня годинної оплати праці на підприємстві позитивна тенденція для працівників, але нега-тивний фактор при аналізі фонду заробітної плати.

Економічний аналіз вивчає діяльність підприємства не ізольовано, а з урахуванням всіх взаємозв'язків. Це є методо-логічною характеристикою методу економічного аналізу.

Таким чином, установлюються причинно-наслідкові зв'язки. Економічний аналіз дозволяє давати їм кількісну оцінку, тобто вимірювати вплив факторів на аналізований ре-зультуючий показник діяльності підприємства. Вищевикладе-не забезпечується широким застосуванням індукції й дедукції у взаємозв'язку. Індукція припускає дослідження від частко-вого до загального, від фактів до узагальнень, від причин до результатів. Наприклад, від вивчення виконання плану за ок-ремими показниками (продуктивність праці, собівартість про-дукції, прибуток) переходять до загальної оцінки діяльності підприємства в цілому.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Дедукція припускає дослідження від загального до часткового, від узагальнення до фактів, від результатів до при-чин. Наприклад, при аналізі загальних витрат на випуск про-дукції в першу чергу досліджується виконання плану за собівартістю товарної продукції, а потім детально вивчається формування витрат, досліджується вплив різних факторів на рівень окремих витрат.

При цьому кожний процес й явище розглядаються як сис-тема багатьох елементів, пов'язаних між собою. Таким чином, системність при вивченні об'єктів аналізу виступає ще однією характерною рисою методу економічного аналізу.

Для методу також характерне використання системи по-казників оцінки, що дозволяє провести комплексне системне дослідження причинно-наслідкових зв'язків економічних про-цесів у ході діяльності підприємства.

Вищесказане обумовлює формування поняття методу еко-номічного аналізу.

Під методом економічного аналізу розуміють системне комплексне вивчення, вимір й узагальнення впливу окремих факторів на результати діяльності підприємства шляхом ви-користання спеціальних прийомів, підходів, способів вивчен-ня господарських процесів на основі показників плану, обліку, звітності й інших джерел інформації з метою розробки на-прямків підвищення ефективності діяльності підприємства.

Економічний аналіз має справу з різними видами еко-номічних моделей, характерною рисою яких є те, що цільо-вою функцією в них виступає узагальнюючий (результую-чий) показник, а аргументами — фактори, що впливають на цей результуючий показник. Наприклад, на узагальнюючий показник обсяг випуску можуть впливати наступні фактори: число робітників, кількість робочих днів у році, тривалість робочого дня й середньо-годинна продуктивність одного робітника.

Узагальнимо характерні риси методу економічного аналізу.

 1.        Використання системи економічних показників, за допомогою якої дається кількісна оцінка окремих сторін господарської діяльності підприємства. Як правило, кожне економічне явище описується не одним, а комплексом еко-номічних показників. Від того, наскільки повно й точно відображають сутність досліджуваних явищ, залежать ре-зультати аналізу. Наприклад, використання праці на підприємстві вивчається за допомогою показників продук-тивності праці, чисельності персоналу, середньої заробітної плати.

2.         Розкриваються причини зміни цих показників за пев-ний період

3.         Система показників вивчається в їхньому взаємозв'яз-ку, взаємозалежності, взаємообумовленості. Вивчення взаємо-зв'язку вимагає виявлення співпідпорядкованості показників, виділення узагальнюючого показника й факторів, що на нього впливають. Той самий показник у різних ситуаціях може ви-конувати роль як факторного, так і результуючого показника, залежно від цілей й об'єкта дослідження. Наприклад, продук-тивність праці — показник, що відображає результати інвесту-вання у виробництво; у свою чергу продуктивність праці є чинником зростання обсягу випуску.

4.         Проводиться кількісний вимір впливу факторів на уза-гальнюючий показник.