Додаток Б


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Алгоритм розрахунку основних показників фінансового стану підприємства

 

Найменування показника    Порядок розрахунку  Рекомендоване

значення і тенденції зміни

1          2          3

Показники фінансової стабільності

1 Власні оборотні кошти      Ст. 380 (ф.№1) - ст. 080 (ф.№1)      >0, збільшення

2 Робочий (оборотний капітал)      Ст. 380 (ф.№1) + стор. 480 (ф.№1) - ст. 080 (ф.№1)         >0, збільшення

3 Коефіцієнт маневреності власних коштів           cm. 380 ф.№\ - cm. 080 ф. №\ аи.380 ф.№\  0,2 - 0,4, збільшення

4 Індекс постійного активу  cm. 080 ф.№\ cm. 380 ф.№\   <0, зменшення

5 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами   cm.380 ф.№1 -cm.080 ф. №1 cm. 260 ф.№1 >0,1, збільшення

6 Коефіцієнт забезпеченості обороту власними оборотними коштами cm. 380 ф.№\ - cm. 080 ф. ЛМ cm. 035 ф.№2   >0,1, збільшення

7 Коефіцієнт автономії         cm. 380 ф.№\ cm. 640 ф.№\   >0,5, збільшення

8 Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів          cm. 640 ф. ЛС»1-сда.380 ф.ЛС»1    <1, зменшення

 

            сда. 380 ф.№\

 

9 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів       cm. 480 ф.№\  0,4

 

            cm. 380 ф.ЛС»1 + сда. 480 ф.ЛС»1 

 

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3

10 Коефіцієнт

фінансової

незалежності

капіталізованих

джерел           ст. 380 ф.¹1     0,6

 

            ст. 380 ф.¹1 + ст. 480 ф.¹1    

 

Показники ліквідності й платоспроможності

1 Коефіцієнт

абсолютної

ліквідності      ст. 220 ф.¹1 + ст. 230 ф. ¹1 + ст. 240 ф.¹1    0,2 - 0,3

 

            ст. 620 ф.¹1    

 

2 Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності       ст.260-ст.250-^ст.(100-140)ф.¹1 ст. 620 ф.¹1         0,7 - 1

3 Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності        ст. 260 ф.¹1 ст. 620 ф.¹1        1,5 - 2,5

4 Коефіцієнт Бівера   ст. 220 ф.¹2 + ст.260 ф.¹2 ст. 640 ф.¹1 - ст. 380 ф.¹1          0,2 -0,4

Показники ділової активності

1 Коефіцієнт загальної оборотності активів          ст. 035 ф.¹2     Збіль-шення

 

            гр.3 ст. 280 ф.¹1 + гр.4 ст. 280 ф.¹1) /2       

 

2 Коефіцієнт оборотності запасів    ст . 040 ф.¹2    Збіль-шення

 

            (Хсс тт ..100 гр .3 + гр .4 ф .¹1)/2    

 

3 Строк обороту запасів       Тривалість періода

ОЗ       Скоро-чення

4 Коефіцієнт оборотності загальної суми дебіторської заборгованості  ст. 035 ф.¹2     Збіль-шення

 

            (( т .16 гр.3 + гр.4ф.¹1)+(Ус т. гр.3 + гр.4 ф.¹1)) / 2

ст.150

 

5 Строк обороту загальної суми дебіторської заборгованості     Тривалість періода ОДЗ       Скоро-чення

Додатки

 

1          2          3

6 Коефіцієнт оборот-ності дебіторської за-боргованості за то-варними операціями   ст. 035 ф.¹2     Збільшення

 

            ( ^гр.З + гр.4 ф.¹\)/2

ст.150

 

7 Строк обороту де-біторської заборгова-ності за товарними операціями       Тривалість періода

ОДЗ    Скорочення

8 Коефіцієнт оборотності загальної суми кредиторської заборгованості           ст. 035 ф.¹2     Збільшення

 

            (( А гр-3 + гр.4 ф.¹\)

ст.520

 

9 Строк обороту загальної суми кредиторської заборгованості  Тривалість періода    Скорочення

10 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за то-варними операціями            ст. 035 ф.¹2            Збільшення

 

            ( X гр-З + гр.4 ф.¹\) 12

ст.520

 

11 Строк обороту кредиторської забор-гованості за товарни-ми операціями" Тривалість періода ОКЗ            Скорочення

12 Тривалість операційного циклу Срок оборота Срок оборота

+ дебіторської запасів

заборгованості          Скорочення

13 Тривалість фінансового циклу   Срок оборота Тривалість

– кредиторської операційного цикла

заборгованості          Скорочення

Показники рентабельності

Рентабельність сукупних активів    ст.ПО ф.¹2 ст. 280 ф.¹\          >о,

збільшення

Рентабельність власного капіталу  ст. 220 ф.¹2 ст. 380 ф.¹\         >о,

збільшення

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3

Валова

рентабельність

продажів        cm. 050 ф.№2 cm. 035 ф.№2 >o,

збільшення

Операційна

рентабельність

продажів        cm. 100 ф.№2 cm. 035 ф.№2 >o,

збільшення

Чиста рентабельність продажів      cm. 220 ф.№2 cm. 035 ф.№2 >o,

збільшення

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков, В.А. Панков, А.А. Герасимов, В.В. Ровенська

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

І ДІАГНОСТИКА

CТАНУ СУЧАСНОГО

ПІДПРИЄМСТВА

Видання 2-ге перероблене та доповнене

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редкації

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 03.03.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 25.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006