Додатки Додаток A Фінансова звітність підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

Баланс на 1.01.20_1 р.

(за попередній період)

 

Форма N1 код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка       На качан долі На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи:                                 

залишкова вартість   010                  37,2

первісна вартість      011                  37,2

Знос    012                  0

Незавершене будівництво   020      816,4   1013,9

Основні засоби:                               

залишкова вартість   030      65874  66166,7

первісна вартість      031      109765            110088,8

Знос    032      43891  43922,1

Довгострокові фінансові інвестиції:                                  

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        040                 

інші фінансові інвестиції       045                 

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                 

Відстрочені податкові активи         060                 

Інші необоротні активи        070      62        59

Гудвіл при консолідації        075                 

Усього за розділом І 080      66752,4           67276,8

ІІ. Оборотні активи                         

Запаси:                                  

виробничі запаси      100      15142  15615,8

тварини на вирощуванні та відгодівлі       110                 

незавершене виробництво  120      1442,6 1464,9

готова продукція       130      8105    7688

товари            140      147      242,3

Векселі одержані       150      93        84,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                        

чиста реалізаційна вартість 160      7421,3 7362

первісна вартість      161      7421,3 7362

резерв сумнівних боргів       162                 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                              

з бюджетом   170      1365    1072,2

за виданими авансами         180                 

Додатки

 

1          2          3          4

з нарахованих доходів          190                 

із внутрішніх розрахунків     200                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      17        8

Поточні фінансові інвестиції           220                 

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

у національній валюті          230      5233    7503,2

в іноземній валюті    240      124      116,7

Інші оборотні активи            250      0          0

Усього за розділом ІI            260      39089,9           41157,8

ІІІ. Витрати майбутніх періодів       270                 

БАЛАНС        280      105842,3         108434,6

 

Пасив Код рядка       На качан долі На кінець звітного періоду

1          2          3          4

І. Власний капітал                           

Статутний капітал    300      458      458

Пайовий капітал       310                 

Додатковий вкладений капітал      320                 

Інший додатковий капітал   330      81751,1           82195,2

Резервний капітал    340      450      515

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      17122  19439,1

Неоплачений капітал           360                 

Вилучений капітал   370                 

Накопичена курсова різниця           375                 

Усього за розділом І 380      99781,1           102607,3

Частка меншості        385                 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів                            

Забезпечення виплат персоналу    400      37        238

Інші забезпечення     410                 

            415                 

            416                 

Цільове фінансування          420      6,9       34,3

Усього за розділом ІI            430      43,9     272,3

ІІІ. Довгострокові зобов'язання                             

Інші довгострокові фінансові зобов'язання            450                 

Відстрочені податкові зобов'язання           460                 

Інші довгострокові зобов'язання     470                 

Усього за розділом ІII           480                  150

ІV. Поточні зобов'язання                            

Короткострокові кредити банків    500                 

Додатки

 

1          2          3          4

Поточна заборгованість за

довгостроковими

зобов'язаннями         510                 

Векселі видані           520      314      287,5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      226,3   206

Поточні зобов'язання за розрахунками:                            

з одержаних авансів 540                 

з бюджетом   550                 

з позабюджетних платежів  560                 

зі страхування           570      407      381,5

з оплати праці           580      736,1   711

з учасниками 590      1385    1408

із внутрішніх розрахунків     600                 

Інші поточні зобов'язання    610      2948,9 2411

Усього за розділом ІV          620      6017,3 5405

V. Доходи майбутніх періодів         630                 

БАЛАНС        640      105842,3         108434,6

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

Баланс на 1.01.20_2 р.

(за звітний період)

 

Форма N1 код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка       На качан долі На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи:                                 

залишкова вартість   010      37,2     148,2

первісна вартість      Oil       37,2     148,2

Знос    012      0          0

Незавершене будівництво   020      1013,9 1696,7

Основні засоби:                               

залишкова вартість   030      66166,7           66401,7

первісна вартість      031      110088,8         113622,2

Знос    032      43922,1           47220,5

Довгострокові фінансові інвестиції:                                  

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        040                 

інші фінансові інвестиції       045                 

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                 

Відстрочені податкові активи         060                 

Інші необоротні активи        070      59        87

Гудвіл при консолідації        075                 

Усього за розділом І 080      67276,8           68333,6

ІІ. Оборотні активи                         

Запаси:                                  

Додатки

 

1          2          3          4

виробничі запаси      100      15615,8           14190,2

тварини на вирощуванні та відгодівлі       110                 

незавершене виробництво  120      1464,9 1693,9

готова продукція       130      7688    10678,5

товари            140      242,3   203,8

Векселі одержані       150      84,7     119,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                        

чиста реалізаційна вартість 160      7362    7941

первісна вартість      161      7362    7941

резерв сумнівних боргів       162                 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                              

з бюджетом   170      1072,2 3054,6

за виданими авансами         180                 

з нарахованих доходів          190                 

із внутрішніх розрахунків     200                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      8          14

Поточні фінансові інвестиції           220                 

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

у національній валюті          230      7503,2 6312,7

в іноземній валюті    240      116,7   307,9

Інші оборотні активи            250      0          304,7

Усього за розділом ІI            260      41157,8           44821

ІІІ. Витрати майбутніх періодів       270                 

БАЛАНС        280      108434,6         113154,6

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

Пасив Код рядка       звітного періоду        На кінець звітного періоду

1          2          3          4

І. Власний капітал                           

Статутний капітал    300      458      458

Пайовий капітал       310                 

Додатковий вкладений капітал      320                 

Інший додатковий капітал   330      82195,2           80763,2

Резервний капітал    340      515      515

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      19439,1           21772,2

Неоплачений капітал           360                 

Вилучений капітал   370                 

Накопичена курсова різниця           375                 

Усього за розділом І 380      102607,3         103508,4

Частка меншості        385                 

ІІ. Забезпечення наступних виплат і платежів                            

Забезпечення виплат персоналу    400      238      275

Інші забезпечення     410                 

            415                 

            416                 

Цільове фінансування          420      34,3     41,2

Усього за розділом ІІ            430      272,3   316,2

ІІІ. Довгострокові зобов'язання                             

Додатки

 

1          2          3          4

Довгострокові кредити банків        440      150      150

Інші довгострокові фінансові зобов'язання            450                 

Відстрочені податкові зобов'язання           460                 

Інші довгострокові зобов'язання     470                 

Усього за розділом ІІІ           480      150      150

ІV. Поточні зобов'язання                            

Короткострокові кредити банків    500                 

Поточна заборгованість за

довгостроковими

зобов'язаннями         510                 

Векселі видані           520      287,5   518,5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      206      124,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:                            

з одержаних авансів 540                 

з бюджетом   550                  1235

з позабюджетних платежів  560                 

зі страхування           570      381,5   419,9

з оплати праці           580      711      791,3

з учасниками 590      1408    1866,8

із внутрішніх розрахунків     600                 

Інші поточні зобов'язання    610      2411    4224

Усього за розділом ІV          620      5405    9180

V. Доходи майбутніх періодів         630                 

БАЛАНС        640      108434,6         113154,6

 

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Додаток до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3

Звіт про фінансові результати за 20_2 р.

(за звітний період)

І. Фінансові результати

 

Найменування показника    Код рядка       На качан долі На кінець звітного періоду

1          2          3          4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)      010      92544,1           96456,9

Податок на додану вартість 015      15362  16012

Акцизний збір           020                 

            025                 

Інші вирахування з доходу   030                 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            035      77182,1           80444,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       040      55481,4           56448,6

Валовий:                               

прибуток        050      21700,7           23996,3

збиток 055                 

Інші операційні доходи        060      31650,1           35304,8

Адміністративні витрати     070      12544  10523

Витрати на збут        080      1262,7 1295,4

Інші операційні витрати      090      34492,4           37542,9

Фінансові результати від операційної діяльності:                        

прибуток        100      5051,7 9939,8

збиток 105                 

Дохід від участі в капіталі     110                 

Інші фінансові доходи          120      1101,1 1627,9

384

 

Додатки

 

1          2          3          4

Інші доходи    130      3955,7 3061,2

Фінансові витрати    140      39        33

Втрати від участі в капіталі  150                 

Інші витрати  160      3746,7 5945,3

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                               

прибуток        170      6322,8 8650,6

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      2693,4 4897,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:                           

прибуток        190      3629.4 3753.3

збиток 195                 

Надзвичайні:                        

доходи            200                 

витрати          205                 

Податки з надзвичайного прибутку           210                 

Частки меншості       215                 

Чистий:                                 

прибуток        220      3629.4 3753.3

збиток 225                 

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

ІІ. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника    Код рядка       За звітний період      За попередній період

1          2          3          4

Матеріальні затрати  230      47297.5           52506.8

Витрати на оплату праці     240      16119.3           14002.7

Відрахування на соціальні заходи   250      5964.1 5366.5

Амортизація  260      3733.4 3604.9

Інші операційні витрати      270      2401.6 2381.5

Разом  280      75515.9           77862.4

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

Найменування показника    Код рядка       За звітний період      За попередній період

1          2          3          4

Середньорічна кількість простих акцій      300      35527000        35527000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій        310      35527000        35527000

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)     320      0. 10216          0. 10565

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)    330      0. 10216          0. 10565

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)     340      0. 03700          0. 02900

Додатки

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Звіт про рух грошових коштів

 

Форма N3 код за ДКУД 1801004

Стаття            Код     За звітний період      За попередній період

 

           

            Надходжен ня           Видаток          Надходжен ня           Видаток

1          2          3          4          5          6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності                                                

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування  010                                        

Коригування на:                                                     

амортизацію необоротних активів 020                  X                     X

збільшення

(зменшення)

забезпечень   030                                        

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040                                        

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності   050                                        

Витрати на сплату відсотків            060                  X                     X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах  070                                        

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4          5          6

Зменшення (збільшення):                                                   

оборотних активів    080                                        

витрат майбутніх періодів   090                                        

Зменшення (збільшення):                                                   

поточних зобов'язань           100                                        

доходів майбутніх періодів  110                                        

Грошові кошти від

операційної

діяльності       120                                        

Сплачені:                                                     

відсотки         130      X                     X        

податки на прибуток            140      X                     X        

Чистий рух коштів до надзвичайних подій           150                                        

Рух коштів від

надзвичайних

подій   160                                        

Чистий рух коштів від операційної діяльності       170                                        

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності                                                        

Реалізація:                                                    

фінансових інвестицій         180                  X                     X

необоротних активів            190                  X                     X

майнових комплексів           200                  X                     X

Додатки

 

1          2          3          4          5          6

Отримані:                                                     

відсотки         210                  X                     X

дивіденди      220                  X                     X

Інші надходження     230                  X                     X

Придбання:                                                  

фінансових інвестицій         240      X                     X        

необоротних активів            250      X                     X        

майнових комплексів           260      X                     X        

Інші платежі   270      X                     X        

Чистий рух коштів до надзвичайних подій           280                                        

Рух коштів від

надзвичайних

подій   290                                        

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності    300                                        

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                                                

Надходження власного капіталу     310                  X                     X

Отримані позики      320                  X                     X

Інші надходження     330                  X                     X

Погашення позик      340      X         0.0       X        

Сплачені дивіденди  350      X                     X        

Інші платежі   360      X                     X        

Чистий рух коштів до надзвичайних подій           370                                        

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4          5          6

Рух коштів від

надзвичайних

подій   380                                        

Чистий рух коштів від фінансової діяльності         390                                        

Чистий рух коштів за звітний період          400                                        

Залишок коштів на початок року    410                  X                     X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів            420                                        

Залишок коштів на кінець року       430                  X                     X

Додатки

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Звіт про власний капітал

 

Форма N4 код за ДКУД 1801004

                                                                                                                     

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Залишок на

початок року  010                                                                                                   

Коригува ння:                                                                                                                    

Зміна

облікової

політики         020                                                                                                   

Виправле

ння

помилок         030                                                                                                   

Інші зміни      040                                                                                                   

Скоригов

аний

залишок

на

початок

року    050                                                                                                   

Переоцінк а активів:                                                                                                          

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Дооцінка основних засобів  060                                                                                                   

Уцінка

основних

засобів            070                                                                                                   

Дооцінка недовершено го будівництва     080                                                                                                   

Уцінка недовершено го будівництва         090                                                                                                   

Дооцінка нематеріальн их активів  100                                                                                                   

Уцінка нематеріальн их активів      110                                                                                                   

            120                                                                                                   

Чистий прибуток (збиток) за звітний період        130                                                                                                   

Розподіл прибутку:                                                                                                            

Виплати

власникам

(дивіденди)    140                                                                                                   

Спрямування прибутку до статутного капіталу    150                                                                                                   

Додатки

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Відрахування до резервного капіталу         160                                                                                                   

            170                                                                                                   

Внески учасників:                                                                                                              

Внески до капіталу   180                                                                                                   

Погашення заборгованос ті з капіталу        190                                                                                                   

            200                                                                                                   

Вилучення капіталу:                                                                                                          

Викуп акцій (часток) 210                                                                                                   

Перепродаж викуплених акцій (часток)    220                                                                                                   

Анулювання викуплених акцій (часток)    230                                                                                                   

Вилучення частки в капіталі           240                                                                                                   

Зменшення номінальної вартості акцій      250                                                                                                   

Інші зміни в капіталі:                                                                                                         

Списання невідшкодова них збитків         260                                                                                                   

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Безкоштовно

отримані

активи            270                                                                                                   

Разом змін у капіталі 290                                                                                                   

Залишок на кінець року        300                                                                                                   

Додатки