Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

1.         Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-XIV (з пізнішими змінами й доповненнями) //Спец. додаток „Нова бухгал-терія” до тижневика „Дебет-Кредит”. — 2000. — №1.

2.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс” від 31.03.1999 № 87 (з пізнішими змінами і доповненнями) //Спец. додаток „Нова бухгалтерія” до тижневика „Дебет-Кредит”. — 2000. — №1.

3.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати” від 31.03.1999 № 87 (з пізнішими змінами і доповненнями) //Спец. додаток „Нова бухгал-терія” до тижневика „Дебет-Кредит”. — 2000. — №1.

4.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів” від 31.03.1999 № 87 (з пізнішими змінами і доповненнями) //Спец. додаток „Нова бухгал-терія” до тижневика „Дебет-Кредит”. — 2000. — №1.

5.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал” від 31.03.1999 № 87 (з пізнішими змінами і доповненнями) //Спец. додаток „Нова бухгалтерія” до тижневика „Дебет-Кредит”. — 2000. — №1.

6.         Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства/ Під ред. П.П.Табурчака, В.М.Тумина й М.С.Саприкина. — Ростов н/Д: Фенікс, 2002.-352с.

7.         Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства/ Під ред. Н.П.Любушина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-471с.

8.         Аналіз господарської діяльності в промисловості/ Н.А.Ру-сак, В.И.Стражев, О.Ф.Мигун й ін. — Мн.:Вищ.шк., 1999.-398с.

9.         Аналіз господарської діяльності підприємства/ Під. ред. Л.П.Ермолович. — Мінськ: Інтерпресервіс, 2001. — 576с.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

10.       Ананькина Е. А. Контроллінг як інструмент управління підприємством /Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина, О. В. Дерипаска, Л. Е. Долгов; Під ред. Н. Г. Данилочкиной. — М.: Юнити: Аговдит, 1998. — 297 с.

11.       Баканів М. И., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу.

—        М.: Фінанси й статистика, 2002. — 416 с.

12.       Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю-ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.

13.       Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе-ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.

14.       Барнгольц С.Б. Методологія економічного аналізу діяль-ності господарюючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статисти-ка, 2003.-240с.

15.       Басовский Л.Е. Теорія економічного аналізу. — М.:ІНФРА-М, 2001.-222с.

16.       Бланк И.А. Управління прибутком. — К.: Ніка-Центр, 1998.

—        544 с.

17.       Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка- Центр, 1999. — 528 с.

18.       Болюх М.А., Горбаток М.І. Збірник завдань з курсу “Еко-номічний аналіз”. — К.:КНЕУ, 2002.-232с.

19.       Бороненкова С.А. Управлінський аналіз. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-384с.

20.       Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевський, Н. В. Герасимчук. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 448 с.

21.       Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літаратури, 2004. — 196 с.

22.       Економічний аналіз/ За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП “Рута”, 2003.-680с.

23.       Економічний аналіз/ За ред.М.Г.Чумаченка. — К.:КНЕУ, 2001.-540с.

Література

24.       Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. — К.: Знання-Прес, 2002. — 190с.

25.       Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 176 с.

26.       Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз. — К.: МАУП, 2000.-152с.

27.       Ковальов А.И. Аналіз фінансового стану підприємства. — М.: Центр економіки й маркетингу, 2001.-256с.

28.       Ковальов О.Н., Волкова О.Н. Аналіз господарської діяль-ності підприємства. — М.: ПРОЮЛ М.П.Захаров, 2001.-424с.

29.       Методичний посібник до навчального курсу “Економіко-фінансовий  аналіз  діяльності            промислового підприємства”/ Т.Д.Костенко, В.А.Панков, В.С.Рижиков. — Краматорськ: ДДМА, 2000.-84с.

30.       Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних за-вдань і тестів за даними П(С)БО). — К.:КНЕУ, 2001,-236с.

31.       Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. — Київ: Центр навчальної літаратири, 2003. — 412 с.

32.       Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для сту-дентів вищих навчальних закладів економічних спеціаль-ностей/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ПП “Рута”, 2003. — 496с.

33.       Прикіна Л.В. Економічний аналіз підприємства. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-407с.

34.       Пястолов С.М. Економічний аналіз діяльності підприємств. — М.: Академічний Проект, 2002.-573с.

35.       Романова Л.Е. Аналіз господарської діяльності: Короткий курс лекцій. — М.: Юрайт, 2003.-220с.

36.       Рижиков В.С., Панков В.А., Ровенська В.В. та ін. Економіка підприємства. — К.: Видавничий Дім „слово”, 2004. — 272 с.

37.       Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. — М.: ИНФРА-М, 2002.-336с.

38.       Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. — Мн.: Нове знання, 2002. — 704 с.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

39.       Селезньова Н.Н., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 479 с.

40.       Сивкова А.И., Фрадкина Е.К. Практикум з аналізу фінансо-во-господарської діяльності для студентів економічних і торгово-економічних коледжів і вузів. Тести, завдання, ділові ігри, ситуації. — Ростов н/Д: з “Фенікс”, 2001.-448с.

41.       Стратегія й тактика антикризового управління фірмою / Під заг. ред. А. П. Градова й Б. И. Кузина. — Спб.: Спеціаль-на література, 1996. — 510 с.

42.       Теорія економічного аналізу/ Під ред. Н.П.Любушина. — М.: Юристъ, 2002.-480с.

43.       Фінансовий менеджмент. Теорія й практика: Підручник / Під ред. Е. С. Стоянової. — 3-є вид., перероб. і доп. — М.: Перспектива, 1999. — 574 з.

44.       Чучалов Е.А., Бессонов Н.Н. Прийоми економічного аналізу. — М.: Фінанси й статистика, 1988. — 76с.

45.       Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагнос-тики фінансово-економічної діяльності підприємства. — К.:КНЕУ, 2002.-192с.

46.       Економічний аналіз/ Під ред. Л.Г.Гіляровській. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-610с.