Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.7.2 Аналіз якості й збалансованості грошових потоків як факторів платоспроможності підприємства : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.2.7.2 Аналіз якості й збалансованості грошових потоків як факторів платоспроможності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Якість управління фінансами можна оцінити на основі аналізу співвідношення грошових потоків від різних видів діяльності.

Якість управління підприємством можна оцінити як добру, якщо за результатами звітного періоду спостерігається пози-тивний чистий рух грошових коштів (різниця між надходжен-нями й виплатами) від операційної діяльності й негативний — у результаті інвестиційної й фінансової діяльності. Це означає, що операційна діяльність підприємства забезпечує достатню кількість грошових коштів для забезпечення виплат у резуль-таті цього виду діяльності, крім того, грошові кошти, отримані від операційної діяльності, використовуються для інвес-тиційних потреб підприємства й для здійснення платежів у ре-зультаті фінансової діяльності (погашення кредитів, виплата дивідендів й ін.). При цьому бажано мати позитивне значення чистого руху коштів у результаті всіх видів діяльності за період.

При нормальній якості управління чистий рух грошових коштів від операційної й фінансової діяльності має позитивне

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

значення, а від інвестиційної — негативне. У цьому випадку підприємство здійснює інвестиції за рахунок коштів, отрима-них від операційної діяльності, і притягнутих кредитів або до-даткових вкладень власників. У такій ситуації бажано мати позитивний чистий рух грошових коштів за період.

Стан підприємства можна оцінити як кризовий, якщо рух коштів у результаті операційної діяльності має негативне зна-чення. Інакше кажучи, підприємство фінансує виплати, пов'язані з операційною діяльністю, за рахунок надходжень від інвестиційної й фінансової діяльності, тобто за рахунок за-лучення кредитів, емісії акцій, надходжень від реалізації ос-новних засобів й інших необоротних активів і т.п. Така струк-тура грошових потоків припустима тільки для знову створе-них підприємств.

Крім значень і співвідношення чистих грошових потоків у цілому й по видах діяльності, для оцінки якості грошових потоків варто проаналізувати структуру надходжень і відтоків грошових коштів, зокрема, необхідно звернути особливу увагу на зміну су-ми й питомої ваги грошових надходжень від реалізації продукції.

Велике значення для підтримки платоспроможності підприємства має збалансованість позитивних і негативних грошових потоків по сумі й часу виникнення. Для оцінки зба-лансованості грошових потоків використовуються два взаємо-залежних показники: коефіцієнт ефективності грошових по-токів і коефіцієнт ліквідності грошових потоків, які розрахо-вуються як у цілому по підприємству, так й окремо по видах діяльності.

Коефіцієнт ефективності грошових потоків визначається за формулою

Ке.г.п. =         ,          (3.80)

де ЧГП — чистий грошовий потік;

НГП — негативний грошовий потік (відтік коштів).

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Економічний зміст цього показника аналогічно показникам рентабельності. Відмінність полягає в тому, що рентабельність служить оцінкою ефективності діяльності підприємства на ос-нові співвідношення доходів і витрат, визначених методом на-рахування, при цьому прибуток використовується як абсолют-ний показник результатів діяльності, а розглянутий показник дозволяє оцінити співвідношення надходжень і виплат грошо-вих коштів за період, при цьому абсолютним показником ре-зультативності є чистий грошовий потік. Позитивне значення коефіцієнта ефективності грошових потоків означає, що Надхо-дження грошових коштів у звітному періоді перевищили відто-ки, тобто підприємство має позитивний чистий грошовий потік.

Збалансованість грошових потоків також оцінюється за допомогою коефіцієнта ліквідності грошових потоків

111

К г, г, т, =       ,          (3.81)

J1 .1 .11.         т ш і

til

де ПГП — позитивний грошовий потік (надходження грошових коштів). Між коефіцієнтами ефективності й ліквідності грошових потоків існує наступний взаємозв'язок

Кег.п. = Клг п. — 1  (3.82)

Найбільш повний аналіз якості й збалансованості грошо-вих потоків підприємства можливий при використанні звіту про рух грошових коштів, складеного прямим методом, тому що він дозволяє відстежити всі надходження й виплати коштів за період. Що стосується непрямого методу, його аналітична цінність полягає в тому, що він дає можливість більш наочно виявити фактори, що вплинули на зміну залишку грошових коштів (тобто визначити джерела й напрямки використання грошових коштів). Оцінка якості грошових потоків може бути виконана тільки на основі аналізу співвідношень чистих гро-шових потоків у розрізі окремих видів діяльності.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства