Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

1 На зміну валового прибутку впливають фактори:

а)         обсяг реалізації продукції;

б)         фінансова структура капіталу;

в)         структура реалізованої продукції;

г)         оборотність активів;

д)         зміна цін на реалізовану продукцію;

е)         зміна собівартості реалізованої продукції.

2 Підприємство виробляє і реалізує два види виробів, дані про які наведені в таблиці:

 

Показник        Виріб А          Виріб Б

Ціна одиниці продукції, грн.           120      145

Собівартість одиниці продукції, грн.          97        129

Як зміниться валовий прибуток, якщо питома вага виро-бу А в загальному обсязі реалізованої продукції виросте:

а)         не зміниться;

б)         скоротиться;

в)         виросте?

3          Як вплине на валовий прибуток підприємства

збільшення витрат на збут:

а)         позитивно;

б)         не вплине;

в)         негативно?

4          На зміну яких показників прибутку вплине скорочення

фінансових витрат:

а) валовий прибуток;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

б)         прибуток від операційної діяльності;

в)         прибуток від звичайної діяльності до оподатковування;

г)         прибуток від звичайної діяльності;

д)         чистий прибуток?

5          Вплив якого фактору на зміну суми валового прибутку

буде однаково при використанні традиційної методики

аналізу й системи «директ-костінг»:

а)         зміна фізичного обсягу реалізації;

б)         зміна цін на реалізовану продукцію;

в)         зміна структури реалізованої продукції;

г)         всі відповіді помилкові?

6          Рентабельність являє собою:

а)         абсолютний показник фінансового результату;

б)         відносний показник прибутковості підприємства або

продукції;

в)         здатність підприємства погасити короткострокові зо-

бов'язання.

7          Рентабельність власного капіталу характеризує:

а)         ефективність використання майна підприємства;

б)         ефективність використання довгострокових джерел

коштів;

в)         ефективність витрат на виробництво;

г)         ефективність операційної діяльності підприємства;

д)         всі відповіді помилкові.

8          Рентабельність сукупних активів характеризує:

а)         ефективність використання майна підприємства;

б)         ефективність використання довгострокових джерел

коштів;

в)         загальну величину доходів акціонерів;

г)         ефективність витрат на виробництво.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

9          Джерелами інформації для розрахунку рентабельності

сукупних активів є:

а)         звіт про рух грошових коштів;

б)         баланс підприємства;

в)         звіт про фінансові результати;

г)         звіт про власний капітал.

10        Рентабельність продажів можна розрахувати за даними:

а)         балансу підприємства;

б)         звіту про рух грошових коштів;

в)         звіту про фінансові результати;

г)         всі відповіді невірні.

11        Джерелом інформації для розрахунку рентабельності

власного капіталу не є:

а)         звіт про рух грошових коштів;

б)         баланс підприємства;

в)         звіт про фінансові результати.

12        Інформації зі звіту про фінансові результати досить для

розрахунку показників:

а)         рентабельність власного капіталу;

б)         рентабельність продажів;

в)         рентабельність сукупних активів;

г)         рентабельність інвестованого капіталу;

д)         рентабельність продукції.

13        Найбільш важливим показником для інвесторів є:

а)         рентабельність продажів;

б)         рентабельність власного капіталу;

в)         рентабельність сукупних активів;

г)         рентабельність виробничих фондів.

14        Як вплине на показники рентабельності продажів

збільшення адміністративних витрат:

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

а)         не вплине;

б)         всі показники скоротяться;

в)         валова рентабельність продажів залишиться на ко-

лишньому рівні, скоротяться операційна й чиста рента-

бельність;

г)         чиста рентабельність продажів залишиться на колиш-

ньому рівні, скоротиться операційна й валова рента-

бельність?

15        Як вплине на операційну рентабельність продажів

збільшення доходів від участі в капіталі:

а)         не вплине;

б)         позитивно;

в)         негативно?

16        Негативно впливають на рентабельність активів фактори:

а)         прискорення оборотності активів;

б)         уповільнення оборотності активів;

в)         зростання частки позикових коштів;

г)         зростання частки власних коштів;

д)         зростання рентабельності продажів;

е)         зниження рентабельності продажів.

17        Позитивно впливають на рентабельність власного

капіталу фактори:

а)         прискорення оборотності активів;

б)         уповільнення оборотності активів;

в)         зростання частки позикових коштів;

г)         зростання частки власних коштів;

д)         зростання рентабельності продажів;

е)         зниження рентабельності продажів.

18        Як вплине зростання частки позикових коштів на рен-

табельність сукупних активів:

а) не вплине;

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

б)         позитивно;

в)         негативно?

19 Відомі наступні дані: виторг від реалізації — 150 тис.

грн; валюта балансу — 75 тис. грн; рентабельність продажів дорівнює 7 %. Рентабельність активів складе:

а)         7 %;

б)         28 %;

в)         14 %;

г)         всі відповіді помилкові.

20 Показники трьох підприємств наведені в таблиці:

 

Підприємство            Рентабельність продажів, %            Коефіцієнт

оборотності

сукупних активів

А         5 %      1,5

В         7 %      1

С         6 %      2,1

Яке з них має найбільш високий рівень рентабельності су-купних активів?

а)         підприємство А;

б)         підприємство В;

в)         підприємство З?

21        Чому буде дорівнює коефіцієнт оборотності сукупних

активів, якщо рентабельність сукупних активів становить 14

%, а рентабельність продажів дорівнює 7 %:

а)         0,5;

б)         2;

в)         1,5;

г)         3?

22        Відомі наступні дані: рентабельність сукупних активів

становить 15 %, рентабельність продажів дорівнює 5%, виторг

від реалізації продукції — 180 тис. грн. Вартість сукупних ак-

тивів підприємства складе:

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

а)         100 тис. грн;

б)         60 тис. грн;

в)         120 тис. грн;

г)         140 тис. грн.

23 Три підприємства мають однаковий рівень рентабель-ності продажів, оборотності активів й оподаткування прибут-ку. При цьому частка власних коштів у підприємства А = 70 %, у підприємства В = 75 %, у підприємства З = 80 %. Яке з підприємств буде мати найбільш високий рівень рентабель-ності власного капіталу:

а)         підприємство А;

б)         підприємство В;

в)         підприємство З?

24 Вплив яких факторів на суму валового прибутку можна визначити на основі даних форми №2:

а)         зміна питомих змінних витрат;

б)         зміни в структурі реалізованої продукції;

в)         зміна фізичного обсягу реалізованої продукції;

г)         зміна витрат на 1 грн. реалізованої продукції;

д)         всі відповіді вірні;

е)         всі відповіді помилкові.