Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.6.2 Оцінка рентабельності діяльності підприємства : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.2.6.2 Оцінка рентабельності діяльності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

На короткострокову й довгострокову ліквідність або пла-тоспроможність підприємства впливає його здатність генеру-вати прибуток. У цьому зв'язку розглядаємо такий аспект діяльності підприємства як рентабельність. Це і якісний і кількісний показник ефективності діяльності різних підприємств.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Як правило, при розрахунку рентабельності беруть відно-шення прибутку до таких показників

 

рівень продажів власний капітал

активи

 

фактори, що визначають рівень рентабельності діяльності підприємства

 

Але тому що у звіті про фінансові результати існує цілий ряд показників прибутку, то зрозуміло, що коло показників рентабельності може бути розширений і за цей рахунок, на-приклад, якщо ми хочемо виконати діагностику складових власного капіталу або інших складових капіталу підприємства. Аналогічно можна оцінювати рентабельність складових активів підприємства; рівень продажів за окремими позиціями номенклатури реалізації продукції й т.п. Зростання показників рентабельності діагностується, за інших рівних умов, як позитивна тенденція.

Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:

1)         показники, що характеризують рентабельність (окупність) витрат виробництва й інвестиційних проектів;

2)         показники, що характеризують рентабельність про-дажів;

3)         показники, що характеризують прибутковість капіталу і його складових.

Рентабельність можна розраховувати на основі валового прибутку, прибутки від операційної діяльності, прибутку від звичайної діяльності до оподатковування й чистого прибутку. Вибір використованих показників рентабельності, а відповідно, і використовані показники фінансових результатів визначається цілями діагностики.

До основних показників рентабельності, які використову-ються у ході аналізу фінансового стану підприємства, є:

1 Рентабельність сукупних активів (рентабельність сукуп-ного капіталу або економічна рентабельність) характеризує

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

рівень прибутку, генерована всіма активами підприємства, що перебувають у його використанні за балансом. Даний показ-ник розраховується за формулою

Прибуток від звичайноїдіяльностідо оподаткування

Р zz      . (3.60)

А         Валюта баланса

Зменшення рівня рентабельності активів може свідчити про спадаючий попит на продукцію підприємства й про пере-нагромадження активів.

2          Рентабельність власного капіталу (фінансова рента-

бельність) характеризує рівень прибутковості власного

капіталу, вкладеного в дане підприємство, тому найбільший

інтерес представляє для наявних і потенційних власників й

акціонерів й є одним з основних показників інвестиційної

привабливості підприємства, тому що його рівень показує

верхню межу дивідендних виплат.

Чистийприбуток

Р =      .           (3.61)

Власнийкапітал

3          Рентабельність продажів (комерційна рентабельність)

показує, наскільки ефективно й прибутково підприємство ве-

де свою операційну (виробничо-комерційну) діяльність і роз-

раховується відношенням суми прибутку до виторгу від ре-

алізації продукції. Залежно від використованого в розрахун-

ках показника прибутку виділяють валову, операційну й чис-

ту рентабельність продажів.

Валова рентабельність продажів показує ефективність ви-робничої діяльності й цінової політики підприємства.

Показник операційної рентабельності характеризує здатність підприємства генерувати прибуток від діяльності до відрахування витрат, що не має відносин до операційної ефек-тивності.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Чиста рентабельність продажів характеризує ефек-тивність всіх видів діяльності підприємства: операційної, інве-стиційної й фінансової. Цей показник відображає повний вплив структури капіталу й фінансування підприємства на його рентабельність.

Економічний зміст, аналогічний показнику рентабель-ності продажів, широко використовується у вітчизняній прак-тиці показник рентабельності продукції, що являє собою відношення прибутку до собівартості реалізованої продукції.

Виконаємо аналіз системи показників рентабельності для аналізованого підприємства (див. таблицю 3.18).

Таблиця 3.18 — Показники рентабельності підприємства

 

Показник, %

 

Базисний період

 

Звітний період

 

Відхи-лення

 

 

6322,8

8650

108434,6

3629,4

3753,3

103508,4

102607,3

23996,3

80444,9

9939,81

80444,9

3753,3

80444,9

Рентабельність

сукупних

активів

Рентабельність

власного

капіталу

Валова

рентабельність

продажів

Операційна

рентабельність

продажів

Чиста

рентабельність

продажів

 

Х100% = 7,98%

X100% = 3,66%

X100% = 29,83%

X100% = 12,36%

X100% = 4,67%

 

113154,6

Х100% = 5,59%

21700,7

X100% = 3,51%

77182,1

X100% = 28,12%

5051,71 100% 6,55%

3629,4 77182,1

X100% = 4,7%

 

-2,39

-0,15

-1,71

-5,81

0,03

 

У звітному періоді спостерігається погіршення всіх ос-новних показників рентабельності підприємства, за винят-ком чистої рентабельності продажів, що свідчить про зни-ження ефективності його діяльності й викликано, в основ-Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

ному, скороченням фінансових результатів. Підприємство має низький рівень рентабельності сукупних активів і власного капіталу. Крім зниження прибутку, погіршення рентабельності сукупних активів обумовлено збільшенням валюти балансу внаслідок затоварення готовою про-дукцією й зростанням суми дебіторської заборгованості. Зниження рентабельності власного капіталу викликано як негативним фактором (скорочення чистого прибутку), так і зростанням суми власного капіталу, що веде до посилення фінансової автономії підприємства й тому є позитивною тенденцією. Рівень рентабельності власного капіталу свідчить про низьку інвестиційну привабливість аналізова-ного підприємства, тому що він значно нижче прибутко-вості по інших варіантах капіталовкладень (наприклад, по банківських депозитах).

Рівень валової рентабельності продажів скоротився на 1,71%, що пояснюється погіршенням ситуації на ринку й зни-женням цін, на яке змушене було піти підприємство з метою стимулювання збуту. Скорочення валового прибутку й інших доходів від операційної діяльності, а також ріст адміністратив-них витрат призвели до практично дворазового зниження опе-раційної рентабельності продажів. Незначне зростання чистої рентабельності продажів викликане збільшенням прибутку від інвестиційної й фінансової діяльності й зниженням рівня оподаткування прибутку. Однак збільшення цього показника в цьому випадку не можна вважати повністю позитивним яви-щем: по-перше, він відбувається на фоні зниження виторгу від реалізації продукції, по-друге, знижується прибутковість опе-раційної діяльності, що є основним для промислового підприємства видом діяльності.

Для оцінки впливу факторів на рівень рентабельності найбільш широко використовується факторна модель, розроб-лена фірмою Du Pont, що дозволяє визначити вплив зміни рентабельності продажів й оборотності активів на рівень рен-табельності сукупних активів. Факторна модель має вигляд:

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

RUA-— =       = Коб-КОЬ,   (o.bz;

A A В

де П — прибуток від звичайної діяльності до оподатковування;

В — виторг від реалізації продукції;

A — сукупні активи;

К0б — коефіцієнт оборотності сукупних активів;

ROS — рентабельність продажів.

На основі розглянутої моделі аналітиками фірми Du Pont також була розроблена факторна схема рентабельності влас-ного капіталу. 3 її допомогою встановлюється взаємозв'язок між рентабельністю власного капіталу, рентабельністю про-дажів, оборотністю сукупних активів і структурою фінансо-вих ресурсів.

У вітчизняних умовах фінансовий і податковий облік ве-дуться роздільно. Тому прибуток від звичайної діяльності до оподатковування, який наведений у звіті про фінансові результати, не є базою для визначення суми податку на прибу-ток. Відповідно, на величину чистого прибутку, а отже, і рен-табельності власного капіталу, крім трьох перерахованих ви-ще факторів, впливає рівень оподаткування прибутку.

Факторна модель рентабельності власного капіталу має вигляд

ROE = = Дчп • МК • Коб • ROS ,    (3.63)

ВК

де П — чистий прибуток; ВК — власний капітал; Дчп — частка чистого прибутку в загальній сумі прибутку

від звичайної діяльності до оподатковування; МК — мультиплікатор капіталу (відношення сукупних ак-

тивів до суми власного капіталу); К0б — коефіцієнт оборотності сукупних активів;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

ROS — рентабельність продажів, розрахована через прибу-ток від звичайної діяльності до оподатковування.

Факторний аналіз може бути виконаний способом абсо-лютних різниць.

Вплив зміни частки чистого прибутку розраховується за формулою

AROE = АДШ • МС баз • К^^ • ROS6a3 . (3.64)

Вплив зміни мультиплікатора капіталу визначається за формулою

AROE = ДЧПзв -АМК-Коббаз -ROS6a3 . (3.65)

Вплив зміни оборотності активів розраховується за фор-мулою

AROE = ДЧПзв ■ МКотч ■ АКоб ■ R0S6a3 . (3.66)

Вплив зміни рентабельності продажів визначається за формулою

AROE = ДЧПзв ■ МКотч ■ Коботч ■ AROS . (3.67)

Виконаємо факторний аналіз рентабельності власного капіталу розглянутого підприємства (див. таблицю 3.19)

Таблиця 3.19 — Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності власного капіталу

 

Показник        Базисний рік  Звітний рік     Відхилення

1          2          3          4

Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування, тис. грн.        8650,6 6322,8 -2327,8

Податок на прибуток, тис. грн.       4897,3 2693,4 -2203,9

342

 

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

 

1          2          3          4

Прибуток після сплати податків, тис. грн.            3753,3 3629,4 -123,9

Питома вага чистого прибутку у загальній сумі прибутку, %     0,43     0,57     0,14

Виторг від реалізації, тис. грн.        80444,9           77182,1           -3262,8

Сукупні активи, тис. грн.     108434,6         113154,6         4720

Власний капітал, тис. грн.   102607,3         103508,4         901,1

Рентабельність продажів до виплати податків, %           10,75   8,19     -2,56

Коефіцієнт оборотності сукупних активів 0,74     0,68     -0,06

Мультиплікатор капіталу     1,06     1,09     0,03

Рентабельність власного капіталу після виплати податків, %    3,66     3,51     -0,15

Визначимо вплив факторів на зміну рентабельності влас-ного капіталу:

зміна частки чистого прибутку

(ROE = 0,14*1,06 *0,74*10,75= 1,17% зміна мультиплікатора капіталу

(ROE = 0,57*0,03 *0,74*10,75= 0,14%

зміна оборотності активів

(ROE = 0,57*1,09 *(-0,06)*10,75= -0,4%

зміна рентабельності продажів

(ROE = 0,57*1,09 *0,68*(-2,56) = -1,08%

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Балансова перевірка:

1,17 + 0,14 + (-0,4) + (-1,08) = -0,17 (-0,15%.

Зниження рентабельності власного капіталу викликано вповільненням оборотності активів і зниженням рентабельності продажів, що, як вже відзначалося, пов'язане з погіршенням кон'юнктури ринку. Ці негативні наслідки в деякій мірі були пом'якшені поліпшенням якості управління податковими плате-жами, що дозволило істотно знизити суму податку на прибуток, і більш широким використанням кредиторської заборгованості.

У ході аналізу необхідно прийняти в увагу рентабельність окремих видів продукції, і рентабельність виробів, найбільш представлених у номенклатурі продукції підприємства.

Відповідно до традиційної методики аналізу, рівень рента-бельності окремих видів продукції залежить від зміни се-редніх цін і собівартості одиниці реалізованої продукції.

Рентабельність продукції визначається за формулою

ВП К(Ц — С) ц — с

R =      =          =         .           (3.68)

С         К* С   С

де К — фізичний обсяг реалізованої продукції; Ц — ціна реалізації; С — собівартість одиниці продукції. Планова рентабельність продукції складе

Rnjl = Цпл ~ Спл .     (3.69)

Рентабельність продукції при фактичних цінах і незмінній собівартості розраховується за формулою

R .Ц*-С-         (3.70)

ут        si

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Фактична рентабельність продукції

R ЦФ~СФ .    (3.71)

Сф

Розрахунок впливу факторів виконується в такий спосіб :

—        зміни цін: RyM — Rпл.;

—        зміни собівартості: R^ — RyM

Для більш детального аналізу використовують систему «директ-костінг». У цьому випадку факторна модель рента-бельності продукції має вигляд

я_к(ц-у)-с       (372)

K*V + C

де К — фізичний обсяг реалізованої продукції; Ц — ціна реалізації; V — питомі змінні витрати; С — загальна сума постійних витрат.

Рентабельність продукції за планом

Km(4m -vm)-cm

R — —im v-^iD          ш >      ш .       (3.73)

кш *vm +сш

Рентабельність фактичного обсягу реалізованої продукції при незмінних цінах і витратах

= КФ(ЦШ-УШ)-СШ

Рентабельність фактичного обсягу реалізованої продукції при зміні цін і збереженні рівня змінних і постійних витрат

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

R MkzL)Z^L.  (3.75)

Рентабельність фактичного обсягу продукції при зміні цін і питомих змінних витрат, але збереженні рівня постійних ви-трат

= кф(Дф-Уф)-сш КФ*УФ+ спл

Фактична рентабельність продукції

Кф(Цф-Уф)-Сф

RA, -               (3.77)

ф          Кф*Уф+Сф

Розрахунок впливу факторів:

1)         фізичного обсягу реалізації (Rум.1 — Rпл);

2)         цін (Rум.2 — Rум.1);

3)         питомих змінних витрат (Rум.3 — Rум.2);

4)         постійних витрат (Rф — Rум.3).

Рентабельність, як вказувалося вище, має цілий ряд мо-дифікацій, але схема їхнього факторного аналізу аналогічна. Вона полягає у виведенні розрахункової формули, розрахунку кількісного впливу факторів за допомогою певного прийому економічного аналізу. Найбільше часто використовуються прийоми елімінування (ланцюгових підстановок або абсолют-них різниць). Саме ці прийоми дають можливість визначити вплив окремого фактору при нейтралізації впливу інших.

Аналізуючи рентабельність, можна дати оцінку ступеня ефективності використання основних виробничих фондів (Ф) і матеріальних (нормованих) оборотних коштів (ОК) підприємства, тобто мова йде про аналіз рентабельності ви-робничого капіталу. Розрахункова формула цього найбільш

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

узагальненого показника ефективності господарської діяль-ності має вигляд

R= П / (Ф + ОК) ×100,          (3.78)

де R — загальна або розрахункова рентабельність, %

П — прибуток, грн;

Розрахунок впливу факторів на рівень рентабельності за елементами наведеної формули трохи викривляє оцінку ефективності використання коштів. Адже збільшення суми основних виробничих фондів знижує рівень рентабельності. З іншого боку, впровадження досягнень НТП завжди підвищує величину ОПФ підприємства й виступає гарантом підвищен-ня ефективності виробництва, у тому числі й рентабельності. Саме тому формулу рентабельності необхідно деталізувати в такий спосіб:

П / (Ф + ОК) = (П / ОР) / (Ф / ОР + ОК / ОР) =

= (ОР — В) / ОР / (Ф / ОР + ОК / ОР) =

(3.79) = (1 — В / ОР) / (Ф / ОР + ОК / ОР) =

= [1 — (В / ОР+ М/ ОР + А / ОР)] / (Ф / ОР + ОК / ОР),

де ОР — обсяг реалізованої продукції, грн.;

С — собівартість реалізованої продукції, грн.; В — витрати на заробітну плату в собівартості реалізова-ної продукції, грн.; М — матеріальні витрати в собівартості реалізованої про-дукції, грн.; А — сума амортизації в собівартості реалізованої про-дукції, грн. У цьому виді формула ілюструє зв'язок рентабельності з наступними факторами-аргументами:

l зняття прибутку з кожної гривні реалізованої продукції (П/ОР), грн.;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

l фондоємність продукції (Ф/ОР), грн.;

l коефіцієнт закріплення оборотних коштів (ОК/ОР);

l витрати на гривню реалізованої продукції (В/ОР), грн.;

l зарплатоємність продукції (З/ОР);

l матеріалоємність продукції (М/ОР);

l частка амортизації на кожну гривню реалізованої про-дукції (А/ОР).

Поступово змінюючи плановий (базовий) рівень кожного фактору його звітним значенням, визначимо зміни рівня рен-табельності виробничого капіталу за рахунок зарпла-тоємності, матеріалоємності, фондоємності й капиталоємності (Ф / ОР + ОК / ОР) продукції, тобто відслідковуємо зміни під впливом факторів інтенсивності виробництва.