Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.6.1 Аналіз формування фінансових результатів : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.2.6.1 Аналіз формування фінансових результатів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати», розрахунок по-казника прибутку включає визначення наступних його скла-дових:

l чистого доходу (виторгу) від реалізації продукції (то-варів, послуг);

l валового прибутку (збитку);

l фінансового результату від операційної діяльності;

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

l фінансового результату від звичайної діяльності до опо-датковування;

l фінансового результату від звичайної діяльності;

l чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Оцінка фінансових результатів починається з аналізу ди-наміки й структури доходів і витрат, що дає можливість одер-жати найбільш загальне уявлення про фактори, які вплинули на їхнє формування. Далі необхідно проаналізувати динаміку показників прибутку підприємства. Аналіз проводиться мето-дом порівняння фактичних даних за звітний період зі звітни-ми даними за попередній період. Результати аналізу наведені в таблицях 3.14 — 3.16.

Таблиця 3.14 — Аналіз динаміки й структури доходів підприємства, тис. грн.

 

Показник        Базисний період       Звітний період          Зміни

 

            сума    пито-ма

вага, %           сума    пито-ма

вага, %           в абсо-лютних вели-чинах  темп

росту,

%         у ст-рукту-рі, %

Виторг від

реалізації

продукції        96456,9           70,69   92544,1           71,6     -3912,8           0,91     95,94

Інші операційні доходи        35304,8           25,87   31650,1           24,49   -3654,7           -1,38   89,65

Дохід від участі в капіталі     -          -          -          -          -          -          -

Інші фінансові доходи          1627,9 1,19     1101,1 0,85     -526,8 -0,34   67,64

Інші доходи від

звичайної

діяльності       3061,2 2,24     3955,7 3,06     894,5   0,82     129,22

Усього доходів          136451            99,99   129251            100      -7199,8                       94,72

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Дані таблиці показують, що найбільша питома вага як у базисному, так й у звітному році займають доходи, отримані в результаті операційної діяльності (відповідно 96,6 й 96,1%), з них виторг від реалізації продукції становить 70,7 й 71,6%. Далі відзначаємо значну суму й питому вагу інших доходів від операційної діяльності (наприклад, від реалізації значного об-сягу наднормативних виробничих запасів).

Інші види доходів (від інвестиційної й фінансової діяль-ності) займають незначну частину загальних доходів підприємства. Така структура доходів є нормальною для про-мислового підприємства, тому що саме операційна діяльність, насамперед, реалізація продукції, повинна бути основним джерелом доходів.

У звітному році спостерігалася негативна тенденція ско-рочення загальної суми доходів на 7199,8 тис. грн. Розглядаючи основні причини необхідно відзначити скорочення виторгу від реалізації продукції на 3912,8 тис. грн. у результаті зниження попиту на продукцію підприємства.

Аналіз показав, що знизилися інші операційні доходи (причинами можуть бути скорочення доходів від реалізації виробничих запасів, доходів від операційної оренди активів й ін.).

Сума фінансових доходів скоротилася на 526,8 тис. грн. (можливі причини: зменшення обсягу поточних фінансових інвестицій у звітному році або ж зниження прибутковості за ними.

Інші доходи від звичайної діяльності зросли на 894,5 тис. грн. Це могло бути результатом реалізації основних засобів або інших необоротних активів.

Як видно з таблиці, у витратах найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції. Її сума скоротилася на 967,2 тис. грн., однак це не можна вважати позитивною тен-денцією, тому що зниження собівартості реалізованої про-дукції викликано скороченням обсягу реалізації. Цією ж причиною обумовлене й скорочення витрат на збут.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Таблиця 3.15 — Аналіз динаміки й структури витрат підприємства, тис. грн.

 

Показник        Базисний період       Звітний період          Зміни

 

            сума    питома

вага,

%         сума    питома

вага,

%         в абсо-лютних вели-чинах  темп

росту,

%         у ст-рукту-рі, %

Податок на

додану

вартість          16012  12,07   15362  12,23   -650    0,16     95,94

Собівартість реалізованої продукції            56448,6           42,54   55481,4           44,17   -967,2 1,63     98,29

Адміністрат ивні витрати    10523  7,93     12544  9,99     2021    2,06     119,2 1

Витрати на збут        1295,4 0,98     1262,7 1,01     -32,7   0,03     97,48

Інші

операційні

витрати          37542,9           28,29   34492,4           27,46   -3050,5           -0,83   91,87

Фінансові витрати    33        0,02     39        0,03     6          0,01     118,1 8

Інші

витрати від звичайної діяльності    5945,3 4,48     3746,7 2,98     -2198,6           -1,5     63,02

Податок на прибуток           4897,3 3,69     2693,4 2,14     -2203,9           -1,55   55

Усього витрат і відрахувань            132698            100      125621,6         100,01 -7075,9                       94,67

Негативним моментом варто вважати збільшення суми й питомої ваги адміністративних витрат. Це може бути

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

наслідком підвищення оплати праці адміністративно-уп-равлінського персоналу підприємства.

Інші операційні витрати скоротилися на 3050,5 тис. грн., їхня питома вага в загальній сумі витрат залишається як і раніше високою. Так як скорочення інших операційних витрат супроводжувалося скороченням інших операційних доходів, то можна зробити висновок, що у звітному році обсяг реалізо-ваних виробничих запасів й інших оборотних активів змен-шився, відповідно, скоротилися доходи від їхньої реалізації й собівартість реалізованих запасів.

У звітному періоді зберігається незначна сума й питома вага фінансових витрат. Це пояснюється тим, що підприємство протягом року практично не використало кре-дитні ресурси.

Найбільшу частину відрахувань займає податок на додану вартість (відповідно 12,1 й 12,2%), у той час як частка податку на прибуток трохи скоротилася (з 3,7 до 2,14%).

Сума ПДВ скоротилася на 650 тис. грн., що пов'язано зі зниженням обсягу реалізації.

Скорочення суми податку на прибуток на 2203,9 тис. грн. викликано, з одного боку, скороченням господарського оборо-ту у звітному році й, відповідно, зменшенням бази оподатку-вання прибутку, а з іншого боку, свідчить про більш ефектив-не управління податковими платежами (темпи зниження по-датку на прибуток становлять 55%, а темпи зниження чистого прибутку — 96,7%).

Продовжимо діагностику фінансових результатів підприємства й проаналізуємо динаміку за показниками при-бутку (див. таблицю 3.16).

У звітному році спостерігається скорочення всіх показ-ників фінансових результатів підприємства. Валовий прибуток при цьому скоротився на 2295,6 тис. грн., причинами можуть бути скорочення фізичного обсягу реалізованої про-дукції й зниження цін. Крім того, скорочення обсягу реалізації призвело до збільшення питомих постійних витрат й,

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Таблиця 3.16 — Аналіз динаміки фінансових результатів підприємства, тис. грн.

 

Показник        Фактично       Відхилення

 

            базисний період        звітний період           тис. грн.         темп росту, %

Валовий прибуток (збиток) 23996,3           21700,7           -2295,6           90,43

Фінансовий результат від операційної діяльності            9939,8 5051,7 -4888,1           50,82

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатковування    8650,6 6322,8 -2327,8           73,09

Фінансовий результат від звичайної діяльності    3753,3 3629,4 -123,9 96,7

Чистий прибуток      3753,3 3629,4 -123,9 96,7

відповідно, собівартості одиниці реалізованої продукції, що також негативно відбилося на сумі валового прибутку (про це свідчать більш високі темпи скорочення виторгу в порівнянні з темпами скорочення собівартості реалізованої продукції). Більш детальний вплив факторів на зміну валового прибутку буде проаналізований нижче.

Найбільш високими темпами скорочення характери-зується прибуток від операційної діяльності. Крім зниження валового прибутку, на погіршення результатів від операційної діяльності вплинули наступні фактори: зростання адміністра-тивних витрат на 2021 тис. грн. і скорочення інших опе-раційних доходів на 3654,7 тис. грн., у той час як інші опе-раційні витрати скоротилися на 3050,5 тис. грн. У звітному році сума інших операційних витрат перевищила інші опе-Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

раційні доходи на 2842,3 тис. грн., що багато в чому пов'язане зі збитковою реалізацією наднормативних запасів товарома-теріальних цінностей.

Темпи скорочення прибутку від звичайної діяльності до оподатковування значно нижче темпів зниження прибутку від операційної діяльності. Це пояснюється позитивним впливом зростання доходів від фінансової діяльності. З огляду на наявність значних сум грошових коштів, можна припустити, що протягом звітного періоду підприємство здійснювало коротко-строкові фінансові інвестиції й інші операції на ринку цінних паперів, які дозволили одержати дохід у розмірі 1101,1 тис. грн.

Скорочення чистого прибутку значно менше в порівнянні з іншими показниками фінансових результатів (123,9 тис. грн. або 3,3%), що може бути обумовлено ефективним керуванням податко-вими платежами (знижуються сума податку на прибуток і рівень оподатковування, якщо в базисному році частка чистого прибутку в сумі прибутку від звичайної діяльності до оподатковування стано-вила 43%, то у звітному році цей показник зріс до 57%).

У ході аналізу основну увагу необхідно акцентувати на ва-ловому прибутку, як основною складовою фінансових резуль-татів підприємства.

У результаті впливу зовнішніх і внутрішніх факторів ва-ловий прибуток звітного періоду може відрізнятися від при-бутку за базисний період або плановий. У зв'язку із цим, у ході аналізу важливо всебічно вивчити фактори, що впливають, і визначити ступінь впливу кожного з них.

Методика проведення факторного аналізу валового при-бутку визначається цілями аналізу, а відповідно, і складом використаних інформаційних джерел. При проведенні внутрішнього (управлінського) аналізу залучається широке коло інформації про формування валового прибутку, зокрема, дані про фізичний обсяг реалізації за кожним видом продукції, цінах і собівартості одиниці реалізованої продукції, сумі змінних і постійних витрат. При цьому можуть використову-тися як звітні, так і планові дані.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Для зовнішнього аналізу використовується тільки офіційна бухгалтерська й статистична звітність. У цьому ви-падку базою для порівняння фактичних даних щодо валового прибутку є дані минулих звітних періодів.

Таким чином, внутрішній аналіз валового прибутку дозво-ляє оцінити вплив факторів більш детально, у той час як при зовнішньому аналізі, коли обсяг використаної інформації значно менше, можуть бути встановлені тільки основні факто-ри її зміни.

Традиційно виділяють наступні фактори, що впливають на зміну валового прибутку:

1)         зміна фізичного обсягу реалізованої продукції;

2)         зміна цін;

3)         зміна собівартості реалізованої продукції;

4)         зміна структури реалізованої продукції. У ході аналізу варто враховувати взаємозв'язок між цими

факторами. Так, у випадку високої цінової еластичності попи-ту на продукцію підприємства, рівень цін значно впливає на фізичний обсяг реалізації. У свою чергу, зміна обсягу реалізації й виробництва продукції впливає на її собівартість, оскільки при збільшенні обсягу реалізації продукції питомі постійні витрати скорочуються, відповідно, знижується й собівартість одиниці реалізованої продукції. Структура товар-ної продукції може давати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку, що пов'язане з різним рівнем рента-бельності окремих видів продукції. Якщо збільшиться частка більш рентабельних виробів в обсязі реалізації, то сума при-бутку зросте, і навпаки, при збільшенні питомої ваги низько-рентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.

Методичні положення зовнішнього аналізу валового при-бутку передбачають оцінку впливу таких факторів:

1)         обсяг реалізації продукції в натрульному вираженні;

2)         структура й асортименти реалізованої продукції;

3)         рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Процедура факторного аналізу валового прибутку вико-нується в наступному порядку:

1          Вплив зміни обсягу реалізації продукції визначається за

формулою:

АР1 = Р0 х (К2 -1),   (3.33)

де A Pi — вплив на прибуток зміни обсягу реалізації про-дукції; Р0 — прибуток базисного періоду;

К2 — коефіцієнт зміни собівартості реалізованої продукції, що визначається за формулою

К2 = —-,        (3.34)

S0

де S1 — собівартість реалізованої продукції звітного року; S0 — собівартість реалізованої продукції базисного року;

2          Вплив зміни структури й асортиментів реалізованої про-

дукції визначається за формулою

АР2 = Р0 x(^1 -К2),  (3.35)

де Д Р2 — вплив зміни структури й асортиментів реалізова-ної продукції; Кі — коефіцієнт зміни обсягу реалізації продукції, що виз-начається за формулою

К1 = 1 (3.36)

Q0

де Q1 - обсяг реалізації продукції за звітний рік; 60 — обсяг реалізації продукції за базисний рік.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

3 Вплив зміни рівня витрат на 1 грн. реалізованої про-дукції визначається за формулою

 

Л 7")    ҐЛ? ч у

АР3 = Q1 х

 

5*0 5*1

 

(3.37)

 

Виконаємо факторний аналіз валового прибутку аналізо-ваного умовного підприємства. Вихідна інформація для про-ведення аналізу наведена в таблиці 3.17.

Таблиця 3.17 — Вихідні дані для факторного аналізу вало-вого прибутку, тис. грн.

 

Показник        У базисному періоді У звітному періоді     Відхилення

1 Чистий виторг від реалізації продукції    80444,9           77182,1           -3262,8

2 Собівартість реалізованої продукції         56448,6           55481,4           -967,2

3 Валовий прибуток 23996,3           21700,7           -2295,6

З таблиці видно, що у звітному році відбулося скорочення валового прибутку продукції на 2295,6 тис. грн. Визначимо ступінь впливу факторів на цю зміну.

1 Зміна фізичного обсягу реалізації

 

55481,4

-1

-411,16 грн

Д/51 = 23996,3-

56448,6 2 Зміна структури й асортиментів реалізованої продукції

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

[80444,9 56448,6

 77182,1 55481,4 AP2 = 23996,3

 

-562,12 muc. грн.

 

3 Зміна рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції

AP3 - 77182,1-

 

^56448,6 55481,4 "* 80444,9 77182,1

-1322,32 muc. грн.

 

Баланс впливу факторів: -411,16 + (-562,12) + (-1322,32) = -2295,6 тис. грн.

Таким чином, негативний вплив на динаміку валового прибутку зробили всі аналізовані фактори. Спостерігається скорочення обсягу реалізованої продукції в натуральному ви-раженні, зростання витрат на 1 грн. реалізованої продукції й несприятливі зміни в структурі реалізації. Найбільш імовірною причиною скорочення фінансових результатів від реалізації продукції є погіршення кон'юнктури ринку, внаслідок чого відбулося зниження обсягу реалізації в нату-ральному вираженні, і підприємство було змушено знижувати ціни. Крім зниження цін, зростання витрат на 1 грн. реалізова-ної продукції викликане скороченням обсягу реалізації й, відповідно, збільшенням питомих умовно-постійних витрат і собівартості одиниці продукції. Негативний вплив структур-ного фактору свідчить про збільшення питомої ваги низько-рентабельних виробів в обсязі реалізованої продукції.

Більш точно оцінити вплив факторів на зміну валового прибутку дозволяє внутрішній (управлінський) аналіз. Тра-диційна методика аналізу дає можливість визначити вплив на-ступних факторів:

1)         обсяг реалізації в натуральному вираженні,

2)         рівень цін,

3)         собівартість продукції,

4)         структура реалізованої продукції.

Факторний аналіз може бути виконаний методом ланцю-гових підстановок у такий спосіб.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Планова сума валового прибутку визначається за форму-лою:

ВПпл = Впл — Спл = ΣКi пл. *Цi пл. — ΣКi пл. *Сi пл, (3.38)

де Впл — планова сума виторгу від реалізації продукції; Спл — планова собівартість реалізованої продукції; Кi пл — плановий обсяг реалізації по кожному виді про-дукції в натуральному вираженні; Цi пл., Сi пл. — планові ціна й собівартість одиниці реалізова-ної продукції кожного виду; Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу про-дукції за умови збереження планові структури, цін і собівар-тості реалізованої продукції:

ВПусл1 = ВПпл *Крп,          (3.39)

де Крп — коефіцієнт зміни обсягу реалізації продукції (відно-шення фактичного виторгу від реалізації продукції до планового). Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу про-дукції при незмінних цінах і собівартості складе

ВПум2 = Вум — Сум = ΣКi ф.*Цi пл. — ΣКi ф.*Сi пл, (3.40)

де Вум — виторг від реалізації фактичного обсягу продукції за плановими цінами; Сум — собівартість фактичного обсягу реалізованої про-дукції за умови планової собівартості одиниці про-дукції; Кi ф. — фактичний обсяг реалізації за кожним видом

продукції в натуральному вираженні. Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу про-дукції при зміні цін і збереженні планового рівня собівартості

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

ВПум3 = Вф — Сум = ΣКi ф.*Цi ф. — ΣКi ф.*Сi пл, (3.41)

де Цi ф. — планова ціна одиниці продукції кожного виду; Фактична сума валового прибутку

ВПф = Вф — Сф = ΣКi ф.*Цi ф. — ΣКi ф.*Сi ф, (3.42)

де Сi ф. — планова собівартість одиниці реалізованої про-дукції кожного виду. Вплив зміни факторів визначається в такий спосіб:

—        фізичного обсягу реалізації (ВПум.1 — ВПпл);

—        структури реалізованої продукції: (ВПум.2 — ВПусл.1)

—        цін: (ВПум.3 — ВПум.2);

—        собівартості: (ВПф — ВПум.3).

Практичний інтерес представляє методика аналізу при-бутку, що передбачає поділ витрат на змінні й постійні з виділенням категорії маржинального прибутку. Її використан-ня дозволяє оцінити залежність прибутку від невеликого кола провідних факторів. Такий підхід надає інформацію для уп-равління фінансовими результатами.

Традиційна методика аналізу валового прибутку засно-вана на припущенні, що всі фактори формування прибутку змінюються самі по собі, незалежно один від іншого. При-буток змінюється прямо-пропорційно обсягу реалізації, як-що реалізується рентабельна продукція. Якщо ж продукція нерентабельна, то прибуток змінюється зворотньо-про-порційно обсягу продажів. Однак тут не враховується взаємозв'язок обсягу реалізації продукції й собівартості реалізованої продукції. Так, при збільшенні обсягу ре-алізації собівартість одиниці продукції знижується (зрос-тає тільки сума змінних витрат, а сума постійних витрат, залишається, як правило, без змін). При скороченні обсягу реалізації продукції собівартість виробів зростає через те, що більша сума постійних витрат розподіляється на одини-цю продукції.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Для забезпечення системного підходу при вивченні фак-торів зміни прибутку й прогнозування її величини використо-вується маржинальний аналіз, в основі якого лежить маржи-нальний прибуток (прибуток у сумі з постійними витратами підприємства або ж різниця між виторгом від реалізації й за-гальною сумою змінних витрат).

Факторна модель валового прибутку в умовах багатоно-менклатурного виробництва має вигляд:

 

Ш = ВР*Ду-С =мп-с,

 

(3.43)

 

 

УДі

ВП =ВР*£

 

або

Ці-Vi ЦІ

 

 

с

 

(3.44)

 

 

мп

УДг

ЦІ

УІ

де

 

ВП — валовий прибуток;

ВР — виторг від реалізації продукції;

Ду — середня частка маржинального прибутку у виторзі;

С — загальна сума постійних витрат;

—        маржинальний прибуток;

—        питома вага кожного виду продукції в загальній сумі виторгу;

ціна виробу;

питомі змінні витрати. Аналіз здійснюється в наступній послідовності: 1. Визначається виторг від реалізації при різних умовах.

 

Показник        Умови розрахунку виторгу

 

            Обсяг продажів         Структура продажів  Ціни реалізац

ВРп^ЦКпд^ЦплО     План   План   План

ВРумі = ВРпл*Крп   Факт   План   План

ВРум2 = 2(Кфі*Цпл1)           Факт   Факт   План

ВРф = Е(Кфі*Цфі)      Факт   Факт   Факт

333

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

2.         Визначається структура реалізації продукції й частка маржинального прибутку у виторзі по кожному виробі при різних умовах (за планом, фактично й при фак-тичній ціні й плановому рівні змінних витрат)

3.         Розраховується середня частка маржинального прибут-ку у виторзі.

За планом:

Ду =УЬІШ*ЛІШ ,      (3.45)

100

де Ду i пл — планова частка маржинального прибутку у ви-торзі за кожним виробом; Дi пл — питома вага кожного виробу в загальному обсязі ре-

алізації за планом. Для фактичного обсягу реалізації при збереженні плано-вих цін і питомих змінних витрат:

# 1 = ад'-*Д", (3.46)

ум        100

де Дi ф — фактична питома вага кожного виробу в загальному обсязі реалізації. Для фактичного обсягу реалізації при фактичних струк-турі й цінах, але при планових питомих змінних витратах:

ДУум2=                     ,          (3.47)

де Ду i ум—частка маржинальной прибутку у виторзі за кожним виробом при фактичній ціні й плановому рівні змінних витрат. Фактично:

_тФ*дІФ, (3.48)

ф 100

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

де Ду i ф — фактична частка маржинального прибутку у ви-торзі по кожному виробі.

4.         Визначається сума маржинального прибутку:

За планом

МПпл = ВРпл*Дупл (3.49)

При фактичному обсязі реалізованої продукції, але збереженні планових структури, цін і змінних витрат

МПум1 = ВРум1*Дупл         (3.50)

При фактичному обсязі й структурі реалізованої про-дукції, але незмінних цінах і змінних витратах

МПум2 = ВРум2*Дуум1       (3.51)

При фактичному обсязі, структурі й цінах реалізованої продукції, але незмінних змінних витратах

МПум3 = ВРф*Дуум2           (3.52)

Фактична сума маржинального прибутку

(3.53)

МПф = ВРф*Дуф

5.         Розраховується сума валового прибутку:

За планом

ВПпл = МПпл — Спл.         (3.54)

Прибуток при фактичному обсязі реалізованої продукції, але збереженні планових структури, цін і витрат

ВПум1 = МПум1 — Спл.     (3.55)

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу про-дукції при незмінних цінах і витратах складе

ВПум2 = МПум2 — Спл.     (3.56)

Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу про-дукції при зміні цін і збереженні рівня змінних і постійних витрат

ВПум3 = МПум3 — Спл.     (3.57)

Валовий прибуток при всіх фактичних умовах, але при плановій сумі постійних витрат складе

ВПум4 = МПф — Спл.         (3.58)

Фактична сума валового прибутку

ВПф = МПф — Сф.   (3.59)

6. Вплив зміни факторів визначається в такий спосіб:

—        фізичного обсягу реалізації (ВПум.1 — ВПпл);

—        структури реалізованої продукції (ВПум.2 — ВПум.1);

—        цін (ВПум.3 — ВПум.2);

—        питомих змінних витрат (ВПум.4 — ВПум.3);

—        постійних витрат (ВПф — ВПум.4).