Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.5 Оцінка ділової активності підприємства : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.2.5 Оцінка ділової активності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Стабільність фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки обумовлена значною мірою його діловою активністю, що залежить від широти ринків збуту продукції, його ділової репутації (іміджу), ступеня виконання плану за основними показниками господарської діяльності, рівня ефек-тивності використання ресурсів (капіталу) і стабільності еко-номічного зростання.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і ди-наміки різноманітних коефіцієнтів оборотності, які в узагаль-неному виді являють собою відношення виторгу від реалізації продукції до середньої за період величині коштів або їхніх джерел. В окремих випадках показники оборотності можуть бути розраховані за станом на початок і кінець періоду оцінки.

Важливість показників оборотності пояснюється тим, що характеристики обороту переважно визначають рівень при-бутковості підприємства.

Основними показниками оцінки ділової активності підприємства є:

1.Коефіцієнт загальної оборотності активів (капіталу) (інша назва — коефіцієнт трансформації) — відображає швидкість обороту (у кількості оборотів за період) сукупного капіталу підприємства, тобто показує, скільки разів за аналізо-ваний період відбувається повний цикл виробництва й обіг, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів:

_ Чиста виручка від реалізації продукції

А_ Средньорічна вартість активів  ' (3.27)

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

2.Коефіцієнт оборотності запасів відображає число оборотів товарно-матеріальних запасів підприємства за аналізований період. Зниження даного показника свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію. У цілому, чим вище показник оборотності запасів, тим менше коштів пов'язано в цій найменш ліквідній статті оборотних ак-тивів,тим більш ліквідну структуру мають оборотні активи й тим стійкіше фінансове становище підприємства. Коефіцієнт оборотності запасів визначається за формулою

О Чиста виручка від реалізації продукції

Средньорічна вартість запасів . (3.28)

Більш точно коефіцієнт оборотності запасів можна оціни-ти відношенням собівартості реалізованої продукції до серед-нього за період величині запасів. Цей підхід є більш обґрунто-ваним, тому що використання виторгу від реалізації, що містить у собі закладену в ціну продукції прибуток, приводить до викривлення показників оборотності.

Оборотність матеріальних оборотних коштів у днях виз-начається відношенням тривалості аналізованого періоду до коефіцієнта оборотності.

3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (коефіцієнт оборотності по розрахунках). У процесі господарсь-кої діяльності підприємство дає товарний кредит для спожи-вачів своєї продукції, тобто існує розрив у часі між продажем то-вару й надходженням оплати за нього, у результаті чого виникає дебіторська заборгованість. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки разів за рік обернулися кошти, вкладені в розрахунки. Він визначається за формулою

Чиста виручка від реалізації продукції        (3 29)

Д.З. Средньорічна сума дебіторської заборгованості

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Як правило, чим вище цей показник, тим краще, тому що в підприємство швидше одержує оплату за рахунками. З іншого боку, надання покупцям товарного кредиту є одним з інстру-ментів стимулювання збуту, тому важливо знайти оптимальну тривалість кредитного періоду.

Використовуючи цей коефіцієнт, можна розрахувати більш наочний показник — період інкасації, тобто час, протя-гом якого дебіторська заборгованість обернеться в грошові кошти. Для цього необхідно розділити тривалість аналізова-ного періоду на коефіцієнт оборотності за розрахунками.

Показники оборотності дебіторської заборгованості ко-рисно порівнювати з оборотністю кредиторської заборгова-ності. Такий підхід дозволяє зіставити умови комерційного кредиту, наданого аналізованим підприємством своїм клієнтам з умовами кредитування, якими воно користується з боку постачальників. Для цього необхідно визначити ко-ефіцієнт оборотності й строк обороту дебіторської й креди-торської заборгованості за товарними операціями.

У ході економічної діагностики доцільно зіставляти фак-тичні строки погашення дебіторської заборгованості із три-валістю наданого покупцям періоду відстрочки платежу, що дозволить оцінити ефективність контролю за станом розра-хунків з дебіторами й зробити висновки про рівень їхньої кре-дитоспроможності.

4. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості - показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству. Зростання коефіцієнта означає збільшення швидкості оплати заборгованості підприємства, зниження — ріст покупок у кредит. Формула розрахунку ко-ефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості має ви-гляд

Чиста виручка від реалізації продукції К.З. ~ Средньорічна сума кредиторської заборгованості . (3.30)

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості та-кож можна оцінити відношенням собівартості реалізованої продукції до середньої за період сумі кредиторської заборгова-ності.

Період обороту кредиторської заборгованості визна-чається як частка від розподілу тривалості аналізованого періоду на коефіцієнт оборотності кредиторської заборгова-ності.

Ще однією додатковою характеристикою ділової актив-ності господарюючих суб'єктів є тривалість операційного й фінансового циклів.

5.         Операційний цикл — період часу між придбанням за-

пасів для здійснення діяльності й одержанням коштів від ре-

алізації виробленої з них продукції. Тривалість операційного

циклу розраховується як сума тривалості обороту запасів і

періоду інкасації (погашення) дебіторської заборгованості за

товарними операціями:

_ Термін обороту      Термін обороту

ТОЦ —           +          ГЛ 31

запасів            дебіторськ ої заборгован ості . ()

6.         Фінансовий цикл являє собою період, протягом якого

грошові кошти вилучені з обороту, тобто період між оплатою

кредиторської заборгованості й погашенням дебіторської.

Тривалість фінансового циклу визначається як різниця між

тривалістю операційного циклу й строком оборотності креди-

торської заборгованості за товарними операціями:

Тривалість     Термін обороту

операційного цикла ~ кредиторскої заборгованості . (3.32)

Логіка цього показника в наступному: запаси й дебіторська заборгованість викликають потребу в грошових коштах, а кре-

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

диторська заборгованість є джерелом покриття поточних фінансових потреб. Позитивне значення фінансового циклу характеризує тривалість періоду, протягом якого підприємство відчуває потребу в коштах для фінансування оборотних ак-тивів, яку необхідно заповнювати з різних власних і позикових джерел. Негативне значення тривалості фінансового циклу оз-начає наявність тимчасово вільних грошових коштів.

Підприємство завжди зацікавлене в скороченні тривалості операційного й фінансового циклів.

На наскрізному прикладі (за даними додатка А) вико-наємо діагностику ділової активності умовного підприємства. Результати представимо в таблиці 3.13.

Таблиця 3.13

 

Показники ділової активності підприємства

 

 

Показник

 

Базисний період

 

Звітний період

 

Відхи-лення

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

Коефіцієнт оборотності активів

 

30444,9

(105842,3 +108434,6)/ 2

 

0,75

 

77182,1

(108434,6 +113154,6)/ 2

 

 

-0,05

 

 

Коефіцієнт оборотності запасів

 

56448,6

(24836,6 + 25011)/2

 

= 2,26

 

55481,4

(25011 + 26766 ,4)/2

 

 2,14

 

-0,12

 

 

Строк обороту запасів, днів

 

360 2,26

 

= 159

 

360

2,14

 

= 168

 

9

 

 

Коефіцієнт оборотності загальної суми дебіторської заборгованості

80444,9

(8896,3 + 8526,9)/2

 9,23

77182,1

(8526,9 +11129,3)/2

 7,85

-1,38

 

Термін обороту загальної суми дебіторської заборгованості, днів

360

9,23

39

360

7,85

46

7

 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за товарними операціями

80444,9

(7514,3 + 7446 ,1)12

= 10,75

77182,1

(7446,7 +8060,7)/2

 9,95

-0,8

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

 

1          2          3          4

Термін обороту дебітор-ської заборгованості за товарними операціями, днів 360

            = 33

10,75   360 36 9,95     3

Коефіцієнт оборотності загальної суми кредиторської заборгованості  80444,9 =26,54 (3068,4 +2994)/2            77182,1           -7,12

 

           

            (2994 + 4956)/2         

 

Термін обороту загаль-ної суми кредиторської заборгованості, днів     360 = 14

26,54   360 =19

19,42   5

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за товарними операціями       80444,9           77182,1            -20

 

            (540,4 +493,5)/2         (493,5 +643)/2           

 

Термін обороту креди-торської заборгованості за товарними операція-ми, днів        360

            = 2

156      360

            = 3

136      1

Тривалість операційного циклу, днів         159 + 33 = 192           168 + 36 = 204           12

Тривалість фінансового циклу, днів           192 - 2 = 190  204 - 3 = 201  11

У звітному періоді відбулося вповільнення оборотності коштів підприємства, що викликано, насамперед, погіршен-ням ринкової кон'юнктури й, відповідно, зменшенням виторгу від реалізації продукції, а також зниженням ефективності уп-равління активами.

Термін обороту товароматеріальних запасів виріс на 9 днів через збільшення залишків готової продукції й незавершеного виробництва. Затоварення готовою продукцією багато в чому пояснюється зниженням попиту, але також можна відзначити стабільно високу вартість залишків готової продукції (так, за розглянуті періоди сума залишків готової продукції становила відповідно 9,6 й 13,8% річного обсягу реалізації). Така ситу-ація говорить про недостатньо ефективну організацію збуту.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Зростання незавершеного виробництва на фоні зниження обсягу реалізації продукції може бути пов'язане зі збільшен-ням тривалості виробничого циклу. Причиною тому можуть бути різні недоліки в організації виробництва.

Вартість виробничих запасів також залишається високою. Темпи її скорочення перевищили темпи скорочення виторгу від реалізації й у результаті відбулося деяке прискорення їхньої оборотності. Імовірно, дане підприємство віддає перева-гу здобуванню матеріалів великими партіями, щоб скориста-тися кількісними знижками, тобто «жертвує» оборотністю за-ради підвищення майбутніх фінансових результатів.

Тривалість обороту дебіторської заборгованості зросла. Це може бути пов'язане з тим, що підприємство в умовах погіршення кон'юнктури ринку було змушено трохи пом'як-шити умови розрахунків з покупцями й збільшити тривалість кредитного періоду.

Термін погашення кредиторської заборгованості збільшився й основною причиною було збільшення суми за-боргованості за розрахунками з бюджетом (у звітному році він склав 19 днів проти 14 днів у базовому). Однак швидкість по-гашення кредиторської заборгованості залишається високою й це говорить про збереження нормального рівня платоспро-можності підприємства. Що стосується оборотності креди-торської заборгованості за товарними операціями, можна ще раз відзначити, що підприємство практично не використовує надану постачальниками відстрочку платежуй віддає перевагу користуванню знижками за прискорення строків розрахунків.

Уповільнення оборотності запасів і дебіторської заборго-ваності призвело до збільшення тривалості операційного й фінансового циклів, що є негативною тенденцією й веде до збільшення потреби підприємства в оборотному капіталі.

Таким чином, у звітному році рівень ділової активності підприємства знизився. Основною причиною є погіршення його ринкових позицій (зниження обсягу продажів на 3262,8 тис. грн.).

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства