Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

1.         До внутрішніх джерел фінансових ресурсів не належать:

а)         прибуток;

б)         додаткова емісія акцій;

в)         довгострокові кредити й позики;

г)         амортизація;

д)         короткострокові кредити й позики.

2.         Чи вірне твердження: «Прибуток є єдиним внутрішнім

джерелом фінансових ресурсів»:

а)         вірно;

б)         невірно?

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

3.         Оборотний (робочий) капітал підприємства дорівнює

власним оборотним коштам, якщо:

а)         підприємство має довгострокові зобов'язання;

б)         підприємство не має довгострокових зобов'язань;

в)         підприємство не має короткострокових кредитів банку.

4.         Оборотний (робочий) капітал можна розрахувати за

формулами:

а)         Оборотні активи — Поточні зобов'язання;

б)         Власний капітал + Довгострокові зобов'язання — Нео-

боротні активи;

в)         Власні оборотні кошти + Довгострокові зобов'язання;

г)         всі відповіді вірні.

5.         Який з перерахованих показників не характеризує

структуру капіталу:

а)         коефіцієнт автономії;

б)         коефіцієнт маневреності;

в)         коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів;

г)         коефіцієнт фінансової залежності?

6.         Коефіцієнт автономії характеризує:

а)         частку майна виробничого призначення в сукупних ак-

тивах;

б)         частку власного капіталу у валюті балансу;

в)         ступінь мобільності власного капіталу.

7.         Коефіцієнт маневреності власних коштів характеризує:

а)         частку майна виробничого призначення в сукупних активах;

б)         частку власного капіталу у валюті балансу;

в)         ступінь мобільності власного капіталу;

г)         всі відповіді не вірні.

8.         Наявність власних оборотних коштів свідчить про наступне:

а) перевищення власного капіталу над необоротними активами;

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

б)         перевищення власного капіталу над позиковими коштами;

в)         перевищення необоротних активів над власним капіталом.

9.         Коефіцієнт автономії розраховується за формулою:

а)         Поточні активи / Короткострокові зобов'язання;

б)         Власні оборотні кошти / Власний капітал;

в)         Власний капітал / Валюта балансу;

г)         (Основні кошти + запаси) / Валюта балансу;

д)         Грошові активи / Короткострокові зобов'язання.

10.       Коефіцієнт маневреності власних коштів розрахо-

вується за формулою:

а)         Поточні активи / Короткострокові зобов'язання;

б)         Власні оборотні кошти / Власний капітал;

в)         Власний капітал / Валюта балансу;

г)         (Основні кошти + запаси) / Валюта балансу;

д)         Грошові активи / Короткострокові зобов'язання.

11.       За формулою Власний капітал/ Валюта балансу роз-

раховується:

а)         коефіцієнт поточної ліквідності;

б)         коефіцієнт абсолютної ліквідності;

в)         коефіцієнт вартості майна виробничого призначення;

г)         коефіцієнт маневреності власних коштів;

д)         всі відповіді не вірні.

12.       Якщо вартість сукупних активів виросте на 10 %, а сума

власного капіталу виросте на 15 %, значення коефіцієнта автономії:

а)         не зміниться;

б)         виросте;

в)         скоротиться.

13.       Відомі наступні дані: валюта балансу — 100 тис. грн,

оборотні активи — 40 тис. грн, коефіцієнт автономії — 0,8. Су-

ма власних оборотних коштів буде дорівнює:

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства а) 40 тис. грн; б) 20 тис. грн; в) 80 тис. грн; г) 50 тис. грн.

14.       Відомі наступні дані: валюта балансу — 100 тис. грн,

довгострокові зобов'язання — 10 тис. грн, коефіцієнт автономії

— 0,7, коефіцієнт поточної ліквідності — 2. Сума власних обо-

ротних коштів буде дорівнює:

а) 40 тис. грн; б) 20 тис. грн; в) 10 тис. грн; г) 50 тис. грн.

15.       Відомі наступні дані: валюта балансу — 100 тис. грн,

коефіцієнт автономії — 0,8, коефіцієнт маневреності власних

коштів — 0,25. Вартість необоротних активів складе:

а) 40 тис. грн; б) 20 тис. грн; в) 60 тис. грн; г) 50 тис. грн.

16.       Відомі наступні дані: валюта балансу — 100 тис. грн,

оборотні активи — 40 тис. грн, коефіцієнт автономії — 0,8. Ко-

ефіцієнт маневреності власних коштів складе:

а) 0,2; б) 0,25; в) 0,5; г) 0,8.

17.       Коефіцієнт співвідношення позикових і власних кош-

тів — 1, валюта балансу — 100 тис. грн, необоротні активи —

40 тис. грн. Сума власних оборотних коштів складе:

а) 50 тис. грн; б) 70 тис. грн; в) 10 тис. грн; г) 100 тис. грн.

18.       До ознак фінансової стабільності підприємства нале-

жать:

а)         перевищення вартості необоротних активів над сумою

власного капіталу;

б)         використання заборгованості по розрахунках з бюдже-

том як джерело фінансування запасів;

в)         перевищення власного капіталу над сумою позикових

коштів;

г)         фінансування запасів із власних оборотних коштів;

д)         перевищення суми власного капіталу над вартістю нео-

боротних активів;

е)         всі відповіді помилкові.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

19.       Відомі наступні дані з балансу підприємства: необоротні

активи — 200 тис. грн, оборотні активи — 100 тис. грн, власний

капітал — 180 тис. грн, позикові кошти — 120 тис. грн. Який вис-

новок можна зробити про фінансову стабільність підприємства:

а)         підприємство фінансово стійке за всіма критеріями;

б)         підприємство має задовільну структуру капіталу, але

відчуває недостачу власних оборотних коштів;

в)         підприємство має достатній обсяг власних оборотних

коштів, але структура капіталу незадовільна;

г)         всі відповіді помилкові?

20.       До економічно обґрунтованих джерел формування за-

пасів не належать:

а)         власні оборотні кошти;

б)         товарний кредит постачальників;

в)         заборгованість з оплати праці;

г)         заборгованість за розрахунками з бюджетом;

д)         короткострокові кредити банку.

21.       Як можна охарактеризувати фінансову стабільність

підприємства, якщо сума власних оборотних коштів переви-

щує вартість запасів:

а)         нормальна;

б)         нестійкий фінансовий стан;

в)         кризова;

г)         абсолютна?