Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

1.         Причинами зростання валюти балансу можуть бути:

а)         зростання обсягу виробництва й реалізації продукції;

б)         погіршення попиту на продукцію підприємства;

в)         зм'якшення умов розрахунків з дебіторами;

г)         збільшення тривалості виробничого циклу;

д)         всі відповіді вірні;

е)         всі відповіді помилкові.

2.         Як вплине на валюту балансу збільшення тривалості ви-

робничого циклу:

а)         валюта балансу не зміниться;

б)         валюта балансу виросте;

в)         валюта балансу скоротиться.

3.         Що відбудеться із сумою кредиторської заборгованості, як-

що постачальники збільшать період відстрочки платежу, а обсяг

придбаних виробничих запасів, залишиться на колишньому рівні:

а)         сума кредиторської заборгованості не зміниться;

б)         сума кредиторської заборгованості скоротиться;

в)         сума кредиторської заборгованості виросте.

4.         До яких із перерахованих галузей може належати

підприємство, що має наступну структуру активів: необоротні ак-

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

тиви — 60% (у т.ч. основні засоби 57%), запаси — 20%, дебіторсь-ка заборгованість — 17%, грошові кошти та їх еквіваленти — 3%:

а)         оптова торгівля;

б)         машинобудування;

в)         роздрібна торгівля.

5.         Як вплине на обсяг незавершеного виробництва

збільшення тривалості виробничого циклу, якщо обсяг випус-

ку продукції залишиться незмінним:

а)         не вплине;

б)         обсяг незавершеного виробництва виросте;

в)         обсяг незавершеного виробництва скоротиться?

6.         Два підприємства на початок року мають однакову

вартість основних засобів. Підприємство А використовує пря-

молінійний метод нарахування амортизації, а підприємство Б —

метод зменшення залишкової вартості. Залишкова вартість ос-

новних фондів якого з підприємств на кінець року буде нижче:

а)         підприємства А;

б)         підприємства Б?

7.         Як вплине на суму дебіторської заборгованості

збільшення тривалості кредитного періоду, якщо обсяг ре-

алізованої продукції залишиться незмінним:

а)         не вплине;

б)         сума дебіторської заборгованості скоротиться;

в)         сума дебіторської заборгованості виросте?

8.         До причин збільшення суми дебіторської заборгова-

ності належать:

а)         збільшення обсягу реалізації продукції;

б)         збільшення тривалості кредитного періоду;

в)         погіршення платоспроможності покупців;

г)         всі відповіді вірні;

д)         всі відповіді помилкові.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

9.         Протягом звітного року відбувається зростання цін на

основні матеріали. Як відіб'ється на вартості виробничих за-

пасів перехід підприємства з методу обліку запасів FIFO на

метод LIFO:

а)         вартість запасів не зміниться;

б)         вартість запасів виросте;

в)         вартість запасів скоротиться?

10.       Як вплине на вартість запасів, собівартість продукції й

прибуток підприємства використання методу FIFO замість

LIFO в умовах зростання цін на основні матеріали:

а)         всі показники зростуть;

б)         всі показники скоротяться;

в)         зростуть прибуток і вартість запасів, собівартість про-

дукції скоротиться;

г)         скоротяться прибуток і вартість запасів, собівартість

продукції зросте;

д)         зростуть прибуток і собівартість продукції, вартість за-

пасів скоротиться?