Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.2 Аналіз динаміки балансу підприємства і оцінка його структурних змін : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.2.2 Аналіз динаміки балансу підприємства і оцінка його структурних змін


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Деталізована оцінка фінансового стану підприємства по-чинається з аналізу балансу, що дає можливість оцінити на-явність, розміщення й джерела формування активів. Безпосе-редньо з балансу можна одержати ряд найважливіших харак-теристик фінансового стану підприємства. До них належать:

1)         загальна вартість майна підприємства;

2)         вартість іммобілізованих активів, тобто основних

коштів й інших необоротних активів;

3)         вартість оборотних (мобільних) коштів;

4)         вартість матеріальних оборотних коштів;

5)         величина дебіторської заборгованості у широкому

понятті (включаючи аванси, видані постачальникам і підряд-

никам);

6)         сума коштів у широкому понятті(включаючи цінні па-пери й короткострокові фінансові вкладення);

7)         сума власного капіталу;

8)         величина позикового капіталу;

9)         величина довгострокових кредитів і позик, призначе-них, як правило, для формування основних коштів й інших не-оборотних активів;

10)       величина короткострокових кредитів і позик, призна-

чених, як правило, для формування оборотних активів;

11)       величина кредиторської заборгованості.

Горизонтальний, або динамічний, аналіз цих показників

дозволяє встановити їхні абсолютні збільшення й темпи росту, що важливо для характеристики фінансового стану підприємства. Не менше значення для оцінки фінансового ста-ну має й вертикальний, структурний, аналіз активу й пасиву балансу, що дає найбільш загальне уявлення про якісні зміни в структурі коштів й їхніх джерел, а також про динаміку цих

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

змін. Необхідність і доцільність проведення вертикального аналізу пояснюються наступними причинами:

—        перехід до відносних показників дозволяє здійснювати міжгосподарські порівняння економічного потенціалу й результатів діяльності підприємств, які відрізняються ве-личиною використання ресурсів та іншими об'ємними показниками;

—        відносні показники в певній мірі згладжують негатив-ний вплив інфляційних процесів, які істотно можуть викривити абсолютні показники фінансової звітності й тим самим ускладнити їх зіставлення в динаміці.

У ході аналізу балансу підприємства необхідно відбити аб-солютні зміни в майні підприємства й джерелах його форму-вання, зробити висновки про поліпшення або погіршення структури активів і пасивів. Для проведення аналізу необхідно скласти стислий порівняльний аналітичний баланс шляхом агрегування деяких однорідних за складом елементів балансових статей. Можливі форми аналітичного угрупован-ня активів і пасивів наведені в таблицях 3.4 й 3.5. Необхідно відзначити, що спосіб угруповання балансових статей в аналітичному балансі вибирається індивідуально, залежно від значимості конкретної статті для підприємства.

При аналізі коштів підприємства (активів) необхідно звернути увагу на наступні моменти:

1)         Як змінилася вартість сукупних активів підприємства? При цьому скорочення майна може свідчити про скорочення господарського обороту, що може викликати неплатоспро-можність підприємства. Зростання майна підприємства може бути розцінене як позитивне явище, однак необхідно про-аналізувати стан й ефективність використання окремих скла-дових активів.

2)         Яке співвідношення необоротних й оборотних ак-тивів? Перевищення питомої ваги оборотних активів вказує про досить мобільну структуру активів, що сприяє прискорен-ню оборотності коштів підприємства.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

3)         Які зміни відбулися у вартості окремих складових нео-боротних активів? У ході аналізу необхідно виявити фактори, які вплинули на зміни, що відбулися. Так, зростання основних засобів може свідчити про розширення виробничого по-тенціалу підприємства й бути результатом введення в експлуа-тацію нових об'єктів з метою розширення виробництва. Вартість основних засобів також може зрости в результаті пе-реоцінки. Збільшення нематеріальних активів може свідчити про інноваційну спрямованість діяльності підприємства й інве-стування коштів в об'єкти інтелектуальної власності. На-явність довгострокових фінансових інвестицій указує на інвес-тиційну спрямованість вкладень підприємства. У ході аналізу довгострокових фінансових вкладень необхідно оцінити їхню ефективність і порівняти із прибутковістю альтернативних варіантів інвестицій, а також дати оцінку їхньої ліквідності. При оцінці динаміки незавершеного будівництва необхідно оцінити доцільність введення об'єктів в експлуатацію з погля-ду їхнього подальшого використання, а також можливість їхньої реалізації або передачі місцевим органам влади.

4)         Яка частка основних засобів у сукупних активах? Якщо частка основних засобів висока (перевищує 40 %), підприємство має “важку” структуру активів, що свідчить про значні накладні витрати й високу чутливість прибутку до змін виторгу.

5)         Які зміни відбулися в структурі оборотних активів? Структура з високою часткою заборгованості й низьким рівнем грошових коштів може свідчити про проблеми, які пов'язані з оплатою послуг підприємства, а також про пере-важно не грошовий характер розрахунків, і навпаки, структу-ра з низкою часткою заборгованості й високим рівнем грошових коштів може свідчити про благополучний стан розрахунків підприємства зі споживачами.

6)         Яка динаміка окремих статей оборотних активів? У ході аналізу оборотних активів особливу увагу необхідно звер-нути на зміну товарно-матеріальних запасів (виробничих за-пасів, незавершеного виробництва, готової продукції) і

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

дебіторської заборгованості по товарних операціях (розрахун-ки за товари, роботи, послуги й отримані векселі).

Причинами зростання товарно-матеріальних запасів мо-жуть бути:

l Збільшення обсягу виробництва й, відповідно, зростання потреби в основних матеріалах, збільшення незавершено-го виробництва й запасів готової продукції

l Придбання великої партії матеріалів із знижкою

l Прагнення захистити кошти від інфляції шляхом їхнього вкладення у виробничі запаси

l Неефективна організація матеріально-технічного поста-чання, а також незадовільний контроль за станом запасів і своєчасністю їхнього залучення в господарський оборот, що приводить до іммобілізації значної частини поточних активів у виробничих запасах

l Зміна методу обліку вартості запасів (наприклад, в умо-вах росту цін на матеріали використання методу FIFO замість методу LIFO приведе до зростання вартості за-пасів, тому що відпуск матеріалів у виробництво буде здійснюватися за більш низькими цінами, а залишки ма-теріалів на кінець періоду будуть оцінюватися за більш високими цінами)

l Збільшення тривалості виробничого циклу, що приво-дить до росту обсягу незавершеного виробництва

l Затоварення готовою продукцією через погіршення рин-кової кон'юнктури

Можливі причини зростання дебіторської заборгованості за товарними операціями:

l Збільшення обсягу реалізації

l Розширення продажів у кредит

l Погіршення платоспроможності покупців

Для остаточної оцінки змін, що відбулися, необхідно зпівставити темпи росту оборотних активів з темпами росту виторгу від реалізації й зробити висновок про зміну їхньої оборотності. Також необхідно проаналізувати стан запасів,

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

визначити їхню відповідність нормативу, а також виявити на-явність сумнівної дебіторської заборгованості.

У ході аналізу джерел формування майна підприємства (пасивів) потрібно визначити:

1)         Які кошти (власні або позикові) є основним джерелом формування сукупних активів підприємства? Як змінюється частка власного капіталу за аналізований період? При цьому збільшення частки власного капіталу розглядається як пози-тивне явище, що сприяє зміцненню фінансової стабільності підприємства.

2)         Як за аналізований період змінилася структура власно-го капіталу (оголошеного), на які складові доводилася найбільша питома вага?

3)         Які зобов'язання переважають у структурі позикового капіталу? Як змінилися довгострокові зобов'язання за аналізований період? Аналіз структури фінансових зо-бов'язань дозволяє оцінити ризик втрати фінансової стабільності підприємства. Перевага короткострокових дже-рел у структурі позикових коштів є негативним фактом, що характеризує погіршення структури балансу й підвищення ризику втрати фінансової стабільності. Перевага довгостро-кових джерел у структурі позикових коштів є позитивним фактом, що характеризує формування більш стабільної структури балансу й зменшення ризику втрати фінансової стабільності.

4)         Як змінилася сума кредиторської заборгованості? Зро-стання суми кредиторської заборгованості при збільшенні строку її погашення може свідчити про погіршення платос-проможності підприємства або про розширення комерційного кредиту з боку постачальників. Щоб зробити остаточний вис-новок, необхідно з'ясувати наявність простроченої креди-торської заборгованості.

Аналіз динаміки й структури активів виконаний у таб-лиці 3.4, динаміка й структура пасивів проаналізовані в таб-лиці 3.5.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Таблиця 3.4 — Аналіз динаміки й структури активів підприємства, тис. грн.

 

Показник        На початок року        На кінець року           Зміни

 

            сума    питома вага, %          сума    Питома вага, %         в

абсолют-них

величи-нах    темпи

росту,

%         у струк-турі, %

1 Необоротні активи            67276,8           62,04   68333,6           60,39   1056,8 101,57 -1,65

У т.ч.

основні

засоби 66166,7           61,02   66401,7           58,68   235      100,36 -2,34

2 Оборотні активи    41157,8           37,96   44821  39,61   3663,2 108,9   1,65

2.1 Запаси      25011  23,07   26766,4           23,65   1755,4 107,02 0,58

У т.ч.: -

виробничі

запаси 15615,8           14,4     14190,2           12,54   -1425,6           90,87   -1,86

- незавершене виробництво           1464,9 1,35     1693,9 1,5       229      115,63 0,15

- готова продукція    7688    7,09     10678,5           9,44     2990,5 138,9   2,35

2.2

Дебіторська заборгованіс ть            8526,9 7,86     11129,3           9,84     2602,4 130,52 1,98

У т.ч.: -

отримані

векселя           84,7     0,08     119,7   0,11     35        141,32 0,03

- за товари,

роботи,

послуги          7362    6,79     7941    7,02     579      107,86 0,23

2.3 Грошові активи   7619,9 7,03     6620,6 5,85     -999,3 86,89   -1,18

2.4 Інші

оборотні

активи            -          -          304,7   0,27     304,7   -          0,27

Баланс            108434,6         100      113155            100      4720    104,35

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Вартість сукупних активів підприємства виросла на 4720 тис. грн. у зв'язку зі збільшенням необоротних активів на 1056,8 тис. грн. й оборотних — на 3663,2 тис. грн. Відмічене зро-стання необоротних активів, особливо, основних засобів, потрібно оцінювати позитивно, тому що воно призведе до підвищення виробничого потенціалу підприємства. З іншого боку, збільшення суми оборотних активів й їхньої питомої ва-ги у валюті балансу в умовах скорочення виторгу від реалізації продукції варто оцінювати як негативне явище, що означає уповільнення оборотності коштів підприємства. Для форму-вання остаточної оцінки виконаємо подальші дослідження.

Співвідношення необоротних й оборотних активів прак-тично не змінилося: як і раніше переважають необоротні акти-ви, а найбільшу питому вагу в їхній структурі займають основні засоби. Тобто, підприємство має «важку» структуру активів і відносно високу силу впливу операційного важеля, а виходить, високу чутливість прибутку до зміни виторгу від ре-алізації продукції.

У складі оборотних активів спостерігається зростання су-ми й питомої ваги товароматеріальних запасів і дебіторської заборгованості, а також скорочення грошових активів. Загаль-на вартість товароматеріальних запасів виросла на 1755,4 тис. грн., при цьому відбулося збільшення залишків готової про-дукції на 2990,5 тис. грн., незавершеного виробництва — на 229 тис. грн. і скорочення вартості виробничих запасів на 1425,6 тис. грн. Тобто, спостерігається затоварення готовою про-дукцією, збільшення незавершеного виробництва, що свідчить про погіршення структури активів. Сформована ситуація мо-же бути пояснена рядом причин, зокрема, погіршенням кон'юнктури ринку, недостатнім рівнем конкурентноздатності продукції, неефективною маркетинговою політикою й т.п., що й обумовило відмічуване зниження обсягу продажів.

З таблиці бачимо, що підприємство для попереждення пе-ренагромадження виробничих запасів під кінець року знизило їхню величину на 9,13% (90,87 — 100).

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Збільшення суми дебіторської заборгованості також у значній мірі обумовлено зниженням попиту на реалізовану продукцію, у результаті чого підприємство змушене з метою стимулювання збуту надавати своїм клієнтам більш тривалий період відстрочки платежу.

Відзначені зміни в складі оборотних активів викличуть де-яке зниження ліквідності підприємства, тому що спос-терігається скорочення суми й питомої ваги абсолютно ліквідних активів (кошти та їх еквіваленти) і збільшення най-менш ліквідного елемента оборотних активів (товарома-теріальних запасів). У той же час, досить висока питома вага грошових коштів дозволяє зробити висновок про нормальну поточну платоспроможність аналізованого підприємства.

Таблиця 3.5 — Аналіз динаміки й структури джерел фінансових ресурсів підприємства, тис.грн.

 

Показник        На початок року        На кінець року           Зміни

 

            сума    питома вага, %          сума    питома вага, %          в

абсолю-тних

величи-нах    темпи

росту,

%         у

структурі,

%

1          2          3          4          5          6          7          8

1 Власний капітал     102607,3         94,63   103508            91,48   901,1   100,88 -3,15

У т.ч.:

статутний

капітал            458      0,42     458      0,4       -          100      -0,02

- додат-ковий вкладений капітал                                                                         

- інший додаткови й капітал           82195,2           75,8     80763,2           71,37   -1432  98,26   -4,43

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

 

1          2          3          4          5          6          7          8

- резервний капітал  515      0,47     515      0,46     -          100      -0,01

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток)            19439,1           17,93   21772,2           19,24   2333,1 112            1,31

2 Забезпечення майбутніх витрат і платежів        272,3   0,25     316,2   0,28     43,9     116,12 0,03

3Довгострокові зобов'язання          150      0,14     150      0,13     -          100      -0,01

4 Поточні зобов'язання        5405    4,98     9180    8,11     3775    169,84 3,13

4.1 Короткострокові кредити банків                                                                                

4.2 Кредиторська заборгованість    2994    2,76     4956    4,38     1962    165,53 1,62

У т.ч.:                                                                       

- векселя видані        287,5   0,27     518,5   0,46     231      180,35 0,19

- за товари, роботи, послуги           206      0,19     124,5   0,11     -81,5   60,44   -0,08

Баланс            108434,6         100      113155            100      4720    104,35

У структурі пасивів відбулися деякі зміни: незважаючи на зростання суми власного капіталу на 901,1 тис. грн., його пито-ма вага скоротилася на 3,15%, відповідно, на це ж значення зросла питома вага позикових джерел коштів. Однак фінансо-ва незалежність підприємства залишається на високому рівні, тому що власний капітал істотно перевищує позиковий (на кінець року його частка становить 91,5%). Позитивний вплив на ріст суми власного капіталу зробило збільшення нероз-поділеного прибутку на 2333,1, негативно вплинуло скорочен-ня іншого додаткового капіталу (можлива причина — уцінка основних коштів і незавершеного будівництва).

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Позиковий капітал представлений в основному поточними зобов'язаннями, що пов'язаний із труднощами залучення довго-строкових кредитів у сучасних умовах господарювання. У звітно-му році сума поточних зобов'язань зросла на 3775 тис. грн.: за ра-хунок зростання загальної суми кредиторської заборгованості збільшення склало 1962 тис. грн.; за рахунок росту інших поточ-них зобов'язань — 1813 тис. грн. Аналізуючи склад кредиторської заборгованості, відзначаємо, що сума кредиторської заборгова-ності по товарних операціях (векселя видані й розрахунки за то-вари, роботи, послуги) значно нижче в порівнянні з величиною дебіторської заборгованості. Це означає, що підприємство прак-тично не користується товарним кредитом постачальників, у той час як досить активно кредитує покупців. Найбільш імовірним поясненням сформованої ситуації є те, що аналізоване підприємство, маючи значні суми грошових активів, віддає перевагу знижками за прискорення строків розрахунків з поста-чальниками, що дозволяє компенсувати упущену вигоду від не-використання безкоштовного кредиту. Збільшення загальної су-ми кредиторської заборгованості на кінець звітного року викли-кано переважно ростом заборгованості по розрахунках з бюдже-том. Однак зростання кредиторської заборгованості й інших по-точних зобов'язань не говорить про погіршення платоспромож-ності підприємства й наявності простроченої заборгованості (підтвердженням тому є досить значна сума грошових активів й їх висока питома вага.

Таким чином, проведений аналіз балансу дозволяє зроби-ти висновок про досить стійкий фінансовий стан підприємства, хоча у звітному році внаслідок погіршення об-сягу реалізації відбулися деякі негативні зміни в структурі ак-тивів, а саме, збільшення запасів готової продукції й зростан-ня дебіторської заборгованості.