Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.2 Прикладна діагностика економіко-фінансового стану підприємства 3.2.1 Попередня оцінка динаміки фінансового стану : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.2 Прикладна діагностика економіко-фінансового стану підприємства 3.2.1 Попередня оцінка динаміки фінансового стану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

підприємства

Попередня оцінка динаміки фінансового стану госпо-дарського суб'єкта проводиться шляхом аналізу збалансова-ності темпів зміни чистого прибутку, виторгу від реалізації продукції, власного капіталу й сукупних активів (валюти ба-лансу). Оптимальним є наступне співвідношення

Тз. П > Т3. В > Т3. ВК > Т3. А,       (3.9)

де Тз. П — темпи зростання чистого прибутку;

Тз. В — темпи зростання виторгу від реалізації про-дукції;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Тз. ВК — темпи зростання власного капіталу;

Тз. А — темпи зростання сукупних активів.

Зіставлення темпів зростання прибутку з темпами зростання інших показників дозволяє охарактеризувати динаміку рента-бельності продажів, власного капіталу й активів. Аналіз співвідно-шення темпів росту виторгу, власного капіталу й сукупних ак-тивів дозволяє судити про зміну оборотності активів і капіталу підприємства. Порівняння темпів зростання власного капіталу й сукупних активів дає можливість зробити висновок про збільшен-ня або скорочення його питомої ваги у валюті балансу, тобто про зміцнення або ослаблення фінансової стабільності підприємства.

Виконання наведеного вище співвідношення означає, що у звітному періоді використання фінансових ресурсів було більш ефективним у порівнянні з попереднім періодом: спос-терігався ріст рентабельності активів і продажів, прискорення оборотності активів і капіталу, а також зростання фінансової незалежності підприємства.

Приклад такої оцінки виконаємо на базі фінансової звітності окремо взятого промислового підприємства (додаток А). Тут і далі всі прикладні ілюстрації діагностики будуть ви-конані на наскрізному прикладі з використанням єдиної інформаційної бази (додаток А).

Таким чином, представимо оцінку темпів зростання ви-торгу, прибутку, власного капіталу й сукупних активів у ви-гляді таблиці 3.3.

Умовимося, що інформація з базисного періоду — дані на початок року, відповідно, з звітного періоду — на кінець року.

Таблиця 3.3 — Оцінка темпів росту виторгу, прибутку, власного капіталу й сукупних активів

 

Показник, тис. грн.   Базисний період       Звітний період          Темп зростання, %

1          2          3          4

Чистий прибуток      3753,3 3629,4 96,7

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

 

1          2          3          4

Виторг від

реалізації

продукції        80444,9           77182,1           95,94

Власний капітал        102607,3         103508,4         100,88

Сукупні активи         108434,6         113154,6         104,35

У звітному періоді спостерігається погіршення фінансово-го стану підприємства, що, насамперед, виражається в скоро-ченні чистого прибутку й виторгу від реалізації продукції на фоні росту вартості сукупних активів. Це говорить про зни-ження рентабельності й уповільнення оборотності активів. Зростання рентабельності продажів, про яке свідчать більш високі темпи скорочення виторгу в порівнянні із чистим при-бутком, у сформованих умовах також не може бути оцінений позитивно, тому що він супроводжується скороченням обсягу реалізації й фінансових результатів.

Необхідно відзначити й більш високі темпи зростання вартості сукупних активів у порівнянні з темпами росту влас-ного капіталу, що призвело до погіршення фінансової стабільності (росте питома вага позикових коштів).

Таким чином, у ході попередньої оцінки зроблений висно-вок про несприятливі зміни, що відбулися у звітному періоді, фінансового стану підприємства. Якість фінансового стану в аналізованих періодах, ступінь і причини його зміни з'ясову-ються в ході подальшого деталізованого аналізу.