Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1.2 Основні категорії економічного аналізу : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.1.2 Основні категорії економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Понятійний апарат економічного аналізу включає спе-цифічні категорії: фактори, причини, резерви виробництва.

Фактори — це рушійні сили розвитку процесів й явищ, що відбуваються на підприємстві.

Причини — це умови здійснення окремих явищ, які більш глибоко, ніж фактори, розкривають зміни рівня ресурсів й їхнього складу, а також показників роботи, деталізуючи вплив факторів.

Резерви — це невикористані можливості підвищення ефективності виробництва за рахунок поліпшення викорис-тання ресурсів, внаслідок проведення певних заходів.

Фактори в економічному аналізі класифікуються в такий спосіб:

1. За економічним змістом — виробничо-економічні й соціально-економічні.

 2.        За ступенем впливу на результати роботи — основні й другорядні. До основних належать фактори, які найбільш помітно впливають на результат. Інші називаються другоряд-ними. Залежно від обставин той самий фактор може бути й ос-новним, і другорядним.

3.         За рівнем залучення резервів — інтенсивні й екстен-сивні. Екстенсивні фактори пов'язані з кількісним, а не якісним приростом результуючого показника. Передбачають досягнення результату за рахунок часу роботи. Інтенсивні — за рахунок зросту продуктивності.

4.         За внутрішнім змістом — кількісні і якісні. Кількісні фактори, по визначенню, можна виміряти (кількість робітників, устаткування, сировини). Але часто процес виміру або пошуку інформації буває ускладений, і тоді вплив окремих факторів характеризують якісно (більше — менше, краще — гірше). Крім того, до якісних належать комплексні фактори, що полягають в зіставленні одних економічних показників з іншими, наприклад, продуктивність праці, фондовіддача.

5.         За часом дії — постійні й тимчасові. Постійні фактори впливають на досліджуване явище безперервно протягом усьго досліджуваного періоду (звітного періоду, виробничого циклу, строку життя товару) Вплив же тимчасового фактору — разовий, нерегулярний.

6.         За рівнем деталізації — прості й складні. Фактори, які не розкладаються на складені елементи називають простими (од-ноелементними). Фактори, що складаються з декількох еле-ментів, називають складними (комплексними). Прикладом складного фактору є продуктивність праці, а простого — кількість робочих днів у звітному періоді.

7.         За рівнем охоплення — узагальнюючі (загальні) і спе-цифічні. Загальні фактори характерні для всіх галузей еко-номіки. Специфічними є ті, які діють в умовах окремої галузі або підприємства. Такий розподіл факторів дозволяє повніше врахувати особливості окремих підприємств і зробити більш точну оцінку їхньої діяльності.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

8.         За черговості дії — першого, другого, третього й наступ-ного рівнів підпорядкування. Так фактори прямої дії — це фактори першого рівня. Фактори, які визначають результую-чий показник побічно, за допомогою факторів першого рівня, називаються факторами другого рівня. Наприклад, зв'язок продуктивності праці й фондовіддачі.

9.         За характером дії — об'єктивні й суб'єктивні. Об'єктивні фактори не залежать від волі й бажань людей. Наприклад, стихійні лиха, несподівана зміна політичного режиму, зрос-тання цін на сировину у зв'язку з інфляційними процесами. Суб'єктивні фактори — залежать від рішень і дій окремих лю-дей й організацій. Наприклад, закупівля сировини в постачальників за більш високою ціною.

 

10.       За способом визначення впливу — прямі й розрахун-кові. Прикладом прямих факторів можуть бути чисельність працівників підрозділу, середньорічна вартість основних коштів. Прикладом розрахункових факторів виступають: про-дуктивність праці, фондовіддача, рентабельність.

11.       За об'єктами маркетингового середовища — демо-графічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні.

12.       В залежності від середовища функціонування підприємства — зовнішні й внутрішні. Внутрішніми назива-ють фактори, на які підприємство може впливати. Їм повинна приділятися найбільша увага. Однак зовнішні фактори (кон’юктура ринку, інфляційні процеси, умови постачань си-ровини, матеріалів, їхня якість, вартість), безумовно, відобра-жаються на результатах роботи підприємства. Їхнє досліджен-ня дозволяє точно визначити ступінь впливу внутрішніх фак-торів і забезпечити більш достовірний прогноз розвитку ви-робництва.

Резерви виробництва можна класифікувати в такий спосіб:

1. За місцем утворення — внутрівиробничі, галузеві, регіональні, національні. Місцями зосередження внутрівироб- ничих резервів є підприємство, цех, виробнича ділянка, брига-да, робоче місце.

2.         За простими моментами процесу праці — поліпшення використання трудових ресурсів, основних й оборотних коштів підприємства. Головним показником раціонального використання ресурсів виробництва є зменшення їхньої част-ки, що припадає на кожну гривню готової продукції, тобто зниження ресурсоємності продукції й відповідно зростання ресурсовіддачі.

3.         За способом впливу — явні й приховані. Явні — це нега-тивні відхилення й втрати, відображені у звітності. Приховані — виявлені через порівняння з іншими об'єктами.

4.         За строками використання — поточні й перспективні. Поточні — це резерви, які можуть бути реалізовані під час ро-ку (місяця, кварталу, півріччя). Перспективні — реалізуються в строк, що перевищує один рік.

5.         За характером впливу на результати діяльності розрізняють: резерви екстенсивного типу — це резерви, пов'язані з використанням у виробництві додаткових ре-сурсів (матеріальних, трудових); резерви інтенсивного ти-пу пов'язані з максимальним використанням наявного ви-робничого потенціалу. При цьому темпи зростання резуль-татів виробництва перевищують темпи зростання витрат на нього.

6.         За напрямками мобілізації резервів, що відбуваються на базі вдосконалення: якості продукції на стадії проектування й виготовлення, підготовки виробництва; технології вироб-ництва; техніки виробництва; організації виробництва й праці; організації управління.