Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

1.         Баланс підприємства являє собою:

а)         документ, що містить інформацію про прибутки й збит-

ки підприємства за певний період;

б)         документ, що містить інформацію про активи й джере-

ла коштів підприємства на певну дату;

в)         документ, що ілюструє надходження і відтік коштів.

2.         Виробничі запаси належать до:

а)         оборотних активів;

б)         короткострокових зобов'язань;

в)         необоротних активів;

г)         довгострокових зобов'язань.

3.         До оборотних активів належать:

а)         виробничі запаси;

б)         дебіторська заборгованість;

в)         нематеріальні активи;

г)         грошові кошти;

д)         довгострокові фінансові інвестиції;

е)         незавершене виробництво;

ж)        короткострокові фінансові інвестиції.

4.         Довгострокові фінансові вкладення належать до:

а)         довгострокових зобов'язань;

б)         необоротних активів;

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

в)         оборотних активів;

г)         власного капіталу.

5.         До необоротних активів не відносять:

а)         витрати майбутніх періодів;

б)         основні кошти;

в)         виробничі запаси;

г)         нематеріальні активи

д)         довгострокові фінансові інвестиції;

е)         незавершене виробництво;

ж)        незавершене будівництво.

6.         Відомі наступні дані з балансу підприємства: оборотні

активи — 100 тис. грн, власний капітал — 250 тис. грн, довгост-

рокові зобов'язання — 20 тис. грн, поточні зобов'язання — 30

тис. грн. Вартість необоротних активів складе:

а)         250 тис. грн;

б)         200 тис. грн;

в)         50 тис. грн;

г)         75 тис. грн.

7.         Відомі наступні дані з балансу підприємства: необоротні

активи — 200 тис. грн., оборотні активи — 100 тис. грн, власний

капітал — 250 тис. грн, довгострокові зобов'язання — 20 тис.

грн. Сума поточних зобов'язань складе:

а)         50 тис. грн.;

б)         10 тис. грн.;

в)         30 тис. грн.;

г)         25 тис. грн.

8.         При розрахунку валового прибутку не використову-

ються показники:

а)         собівартість реалізованої продукції;

б)         доходи від участі в капіталі;

в)         інші витрати від операційної діяльності;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

г)         фінансові витрати;

д)         чистий виторг від реалізації продукції.

9.         При розрахунку прибутку від операційної діяльності

використовуються показники:

а)         адміністративні витрати;

б)         чистий виторг від реалізації продукції;

в)         втрати від участі в капіталі;

г)         інші фінансові доходи;

д)         витрати на збут;

е)         інші доходи від звичайної діяльності;

ж)        собівартість реалізованої продукції.

10.       Доходи від реалізації виробничих запасів включаються

в наступний вид доходів:

а)         виторг від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

б)         фінансові доходи;

г) інші доходи від операційної діяльності.

11.       До витрат від операційної діяльності не належать:

а)         втрати від інвестування в дочірні, спільні й асоційовані

підприємства;

б)         визнані економічні санкції;

в)         витрати на збут;

г)         списання необоротних активів;

д)         собівартість реалізованих виробничих запасів;

е)         адміністративні витрати.

12.       До грошових потоків від операційної діяльності не належать:

а)         надходження коштів від реалізації продукції;

б)         виплата дивідендів;

в)         сплата штрафів і неустойок;

г)         надходження від реалізації основних фондів;

д)         виплата заробітної плати;

е)         одержання відсотків по депозитах.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

13.       Виплата заробітної плати належить до наступного:

а)         відтоку коштів у результаті операційної діяльності;

б)         відтоку коштів у результаті фінансової діяльності;

в)         відтоку коштів у результаті інвестиційної діяльності.

14.       У формі №5 «Примітки до річної фінансової звітності»

не міститься наступна інформація:

а)         сума забезпечення майбутніх витрат і платежів;

б)         угруповання кредиторської заборгованості по строках

виникнення;

в)         розшифровка доходів і витрат від інвестиційної діяльності;

г)         середньорічна кількість простих акцій;

д)         вартість введених в експлуатацію та вибулих основних

засобів;

е)         всі відповіді вірні;

ж)        всі відповіді помилкові.