Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1.5 Види показників, які використовуються у діагностиці : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.1.5 Види показників, які використовуються у діагностиці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Діяльність підприємства і його результати відображають-ся в економічних показниках, під якими розуміють кількісну і якісну оцінку досліджуваного явища, процесу, результату.

Економічна діагностика — це багатоступінчаста оцінка ре-зультатів діяльності підприємства на основі системи еко-номічних показників, взаємозалежних і доповнюючих один одного.

У загальному виді показники, які використовуються в економічній діагностиці, підрозділяють залежно від:

1)         особливостей оцінюваних явищ, операцій, процесів:

—        якісні;

—        кількісні.

2)         широти використання:

—        узагальнюючі;

—        спеціальні (часткові).

3)         технології освіти

—        первинні;

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

—        похідні;

—        аналітичні;

—        синтетичні. 4) способу розрахунку:

—        абсолютні;

—        відносні.

Характерним для діагностики підприємства за еко-номічними показниками є те, що вони інформують про:

—        джерела формування капіталу;

—        розміри й структуру основного й оборотного капіталу;

—        ефективність використання коштів підприємства;

—        фінансову стійкість й фактори її зміни;

—        симптоми нестабільності фінансового стану підприємства

й ключових індикаторів кризових явищ в економіці

підприємства.

Причинно-наслідкові зв'язки, на яких заснована еко-номічна діагностика, вивчаються на базі результуючих (уза-гальнюючих) і факторних (часткових) показників.

Результуючим або узагальнюючим вважається показник, якщо він є об'єктом аналізу й побудови факторної діагностич-ної моделі. Відповідно, показники що характеризують і показники, що формують, називаються факторними показни-ками або факторами-аргументами.

Сукупність правил і прийомів виконання окремої роботи називають її методикою. Будь-яка методика містить спеціальні прийоми обробки й напрямки використання показ-ників, тобто інструментарій.

В економічній діагностиці широко використовуються такі методи й прийоми роботи з економічними показниками як:

—        економіко-логічні (порівняння, деталізація, угрупован-ня, метод середніх і відносних величин балансовий ме-тод, елімінування й т.д.);

—        економіко-математичні (інтегральний, кореляційно-ре-гресійний, аналітико-графічний і т.п.);

—        евристичні й спеціальні.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства