3.1.2 Інформаційна база діагностики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Джерелом інформації для діагностики фінансового стану є фінансова звітність, примітки до фінансової звітності, стати-стична й оперативна звітність:

l Форма 1 — «Баланс підприємства»;

l Ф.2 — «Звіт про фінансові результати»;

l Ф.З — «Звіт про рух грошових коштів»;

l Ф.4 — Звіт про власний капітал»;

l Ф.5 — «Примітки до фінансової звітності»;

l Ф.1-ПВ — «Звіт з праці» за попередній та звітний періоди;

l Ф.1-П — «Звіт з продукції; економічні показники; вироб-ництво товарів народного споживання»

l Ф.І-Н — «Звіт організації про виконання науково-технічних робіт»;

l Ф.З-Н — «Показники наукової діяльності організації»;

l Ф.1-інновація — «Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства»;

l Ф.1-Б — «Звіт про дебіторську й кредиторську заборго-ваність»;

l Ф.11-0З — «Звіт про наявність і рух основних коштів, амортизації»;

l Ф.І — підприємництво — «Звіт про основні показники діяльності підприємства»;

l Ф.2-кб — «Звіт про введення в дію об'єктів капітального будівництва»;

l Ф.10-зез — «Звіт підприємства про іноземні інвестиції в Україну»;

l Ф.І3-зез — «Звіт підприємства про іноземні інвестиції з України в економіку країн світу»;

l Ф.5-зез, 9-зез — «Звіт про експорт (імпорт) товарів, по-слуг»;

l Таблиця основних показників фінансово-господарського стану;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

l Бізнес-план;

l Матеріали маркетингових досліджень;

l Висновки аудиторських перевірок;

l Інша інформація.

Основними інформаційними джерелами для оцінки фінансового стану підприємства є форми фінансової звітності, і, насамперед, «Баланс», «Звіт про фінансові результати» й «Звіт про рух грошових коштів».

Баланс являє собою документ, що містить інформацію про активи підприємства й джерелах їхнього формування (пасивах) на визначену дату. Активи підприємства відповідно до П(З)БО №2 визначаються як ресурси, кон-трольовані підприємством внаслідок минулих подій, вико-ристання яких, як очікується, забезпечить певні економічні вигоди в майбутньому. Тобто, актив балансу містить відо-мості про розміщення капіталу. Активи підприємства залеж-но від характеру й тривалості їхнього використання в про-цесі господарювання згруповані в три розділи: необоротні активи, оборотні активи й витрати майбутніх періодів. У па-сиві балансу приводиться сума джерел фінансових ресурсів підприємства, які групуються в п'ятьох розділах: власний капітал, забезпечення майбутніх витрат і платежів, довгост-рокові зобов'язання, поточні зобов'язання, доходи май-бутніх періодів. Розглянемо зміст розділів і статей балансу більш докладно.

Таблиця 3.1 — Зміст балансу підприємства

 

Найменування статті балансу         Зміст статті

1          2

Актив

І Необоротні активи Активи, строк використання яких перевищує 12 місяців з дати балансу, або тривалість нормального операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

 

1          2

Нематеріальні активи           Активи, що не мають матеріально-речовинної фор-ми, здатні приносити економічні вигоди протягом тривалого періоду часу. У цій статті відображається вартість об'єктів промислової й інтелектуальної власності, а також інших аналогічних майнових прав. Окремо приводиться первісна вартість, сума нарахованого зносу й залишкова вартість. У підсу-мок балансу включається залишкова вартість, тобто баланс складається за принципом «нетто».

Незавершене будівництво   Вартість незавершеного будівництва (включаючи встаткування до монтажу), що ведеться для влас-них потреб підприємства, а також сума авансових платежів для його фінансування.

Основні засоби         Вартість власних й отриманих на умовах фінансо-вого лізингу об'єктів основних коштів і цілісних майнових комплексів. Окремо приводиться первісна вартість, сума нарахованого зношування й залишкова вартість. У підсумок балансу вклю-чається залишкова вартість

Довгострокові фінансові інве-стиції           Фінансові вкладення, здійснювані на період понад один рік, а також фінансові вкладення, які не мо-жуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Окремо виділяються фінансові інвестиції, що врахо-вані методом участі капіталі (відповідно до цього ме-тоду балансова вартість інвестицій збільшується або зменшується відповідно збільшенню або зменшенню частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвес-тування) та інші фінансові інвестиції.

Довгострокова дебіторська за-боргованість          Заборгованість юридичних і фізичних осіб, строк по-гашення якої перевищує 12 місяців з дати балансу, що не виникає в ході нормального операційного циклу

Відстрочені по-даткові активи        Сума податку на прибуток, що підлягає відшкоду-ванню в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою й податковою базами оцінки

Інші необо-ротні активи      Вартість необоротних активів, які не можуть бути віднесені до попередніх статей.

Гудвіл при кон-солідації      Ділова репутація організації, величина, рівна різниці між ринковою ціною підприємства (вартістю його покупки) і вартістю його реальних активів на мо-мент придбання; цінність підприємства.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2

ІІ Оборотні активи   Кошти та їх еквіваленти, не обмежені у викорис-танні, а також інші активи, призначені для ре-алізації або споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу.

Виробничі за-паси    Вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів і комплек-туючих, палива, тари, запасних частин, будівель-них й інших матеріалів, призначених для спожи-вання в ході нормального операційного циклу

Незавершене виробництво Витрати на незавершене виробництво й незавер-шені роботи (послуги)

Готова про-дукція     Запаси готових виробів, що пройшли випробуван-ня, приймання, укомплектованих відповідно до умов договорів із замовниками та які відповідають стандартам й технічним умовам

Товари           Вартість товарів, придбаних підприємством з ме-тою подальшого продажу

Векселі отри-мані     Заборгованість покупців, замовників й інших дебіторів за відвантажену продукцію, виконані ро-боти й зроблені послуги, забезпечена векселями

Дебіторська за-боргованість за товари, роботи, послуги            Заборгованість покупців, замовників й інших дебіторів за відвантажену продукцію, виконані ро-боти й зроблені послуги, за винятком заборгова-ності, забезпеченої векселями. У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, що виз-начається як різниця між первісною вартістю й сумою резерву сумнівних боргів.

Дебіторська за-боргованість по розрахунках з бюджетом           Дебіторська заборгованість фінансових і податко-вих органів, а також сума переплати податків, зборів й інших обов'язкових платежів у бюджет

Дебіторська заборгованість за виданими авансами         Сума авансів, виплачених іншим підприємствам у рахунок майбутніх поставок продукції, виконання робіт, надання послуг

Дебіторська заборгованість за нараховани-ми доходами            Сума нарахованих дивідендів, відсотків, роялті в тому числі

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

 

1          2

Дебіторська за-боргованість за внутрішніми розрахунками        Заборгованість пов'язаних сторін (підприємств, відносини між якими дають можливість одній сто-роні контролювати діяльність іншої або впливати на прийняття рішень) і дебіторська заборгованість за внутрішньо-відомчими розрахунками

Інша дебіторсь-ка заборго-ваність  Всі інші види дебіторської заборгованості, які не можуть бути віднесені до перерахованих статей

Поточні фінан-сові інвестиції          Фінансові вкладення на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквіва-лентами коштів)

Кошти та їх еквіваленти       Кошти в касі, на розрахунковому й інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів.

Інші оборотні активи            Сума оборотних активів, які не можуть бути вклю-чені у розглянуті вище статті розділу «Оборотні активи»

ІІІ Витрати

майбутніх

періодів          Витрати, які мали місце в поточному або попередньо-му звітному періодах, але належать до наступних звітних періодів. Віднесення витрат майбутніх періодів до поточних активів пояснюється наступним: незважа-ючи на те, що ці витрати оплачені наперед, тобто зроб-лені заради одержання прибутку, очікуваного в май-бутньому, цілком імовірно, що частина прибутку може бути отримана протягом одного року або операційного циклу підприємства. Таким чином, витрати майбутніх періодів зберігають грошові кошти підприємства.

Пасив

І Власний капітал     Частина активів підприємства після відрахування всіх зобов'язань

Власний капітал        Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учас-ників) у капітал підприємства

Пайовий капітал       Передбачена установчими документами сума пайо-вих внесків членів товариств й інших підприємств

Додатковий

вкладений

капітал            Сума, на яку вартість реалізації випущених акціонерним товариством акцій перевищує їхню номінальну вартість

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2

Інший додатко-вий капітал Сума дооцінки необоротних активів, вартість безо-платно отриманих активів й інші види додаткового капіталу

Резервний капітал    Сума резервів, створених з нерозподіленого при-бутку згідно чинного законодавства або установ-чих документів

Нерозподіле-ний прибуток (непокритий збиток)            Сума реінвестованого у підприємство прибутку або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку приводиться в дужках і віднімається при розрахунку величини власного капіталу

Неоплачений капітал           Сума заборгованості власників (учасників) за внесками у статутний капітал. Сума неоплаченого капіталу вказується в дужках і віднімається при розрахунку величини власного капіталу

Витягнутий капітал  Фактична собівартість акцій власної емісії або паїв, викуплених господарським товариством в учасників. Ця сума віднімається при розрахунку суми власного капіталу.

II Забезпечення майбутніх витрат і платежів        Нараховані у звітному періоді суми майбутніх вит-рат і платежів (витрати на оплату відпусток, вико-нання гарантійних зобов'язань і т.п.), величина яких на дату складання балансу може бути визна-чена тільки на основі попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінан-сування й цільових надходжень, отриманих з бюд-жету й інших джерел

ІІІ Довгост-рокові зобов'я-зання    Зобов'язання, строк погашення яких перевищує 12 місяців з дати балансу або тривалість операційного циклу

Довгострокові кредити банків        Сума заборгованості підприємства перед банками за надані кредити, що не є поточним зобов'язанням

Інші довгостро-кові фінансові зобов'язання          Сума довгострокової заборгованості за притягну-тими позиковими коштами (крім банківських кре-дитів), на які нараховуються відсотки

Відстрочені по-даткові зо-бов'язання        Сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою й податковою базами оцінки

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

 

1          2

Інші довгост-рокові зо-бов'язання  Сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути віднесені в попередні статті розділу «Довгост-рокові зобов'язання»

IV Поточні зобов'язання      Зобов'язання, які будуть погашені протягом опе-раційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати балансу

Короткостро-кові кредити банків   Сума поточних зобов'язань перед банками за отри-мані від них кредити

Поточна забор-гованість по довгострокових зобов'язань           Сума довгострокових зобов'язань, що підлягає по-гашенню протягом 12 місяців з дати балансу

Векселі видані           Сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі постачальникам, підрядникам й іншим кре-диторам для забезпечення поставок (виконання робіт, надання послуг)

Кредиторська заборгованість за товари, ро-боти, послуги         Сума заборгованості постачальниками підрядни-кам за товароматеріальні цінності, виконані роботи й зроблені послуги (крім заборгованості, забезпе-ченої векселями)

Поточні зо-бов'язання по отриманих авансів       Сума авансів, отриманих у рахунок майбутніх по-ставок продукції, виконання робіт, надання послуг

Поточні зо-бов'язання за розрахунками з бюджетом       Заборгованість підприємства за всіма виданими платежами у бюджет, включаючи податки із працівників підприємства

Поточні зо-бов'язання з позабюджетних платежів          Заборгованість з платежів у позабюджетні фонди, передбаченим чинним законодавством

Поточні зо-бов'язання зі страхування        Заборгованість з відрахувань у пенсійний фонд, на соціальне страхування, страхування майна підприємства й індивідуальне страхування працівників

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2

Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками      Заборгованість підприємства учасникам (заснов-никам), пов'язана з розподілом прибутку (виплата дивідендів у тому числі) і формуванням статутно-го капіталу

Поточні зобов'язання з внутрішніх розрахунків    Заборгованість підприємства пов'язаним сторонам і кредиторська заборгованість з внутрішньо-відомчих розрахунків

Інші поточні зобов'язання    Сума зобов'язань, які не можуть бути віднесені у попередні статті розділу «Поточні зобов'язання»

V Доходи май-бутніх періодів         Доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, але які відносяться до майбутніх звітних періодів

Форма №2 “Звіт про фінансові результати” містить інфор-мацію про доходи, витрати, прибутки й збитки підприємства за звітний період. Ця форма звітності дає можливість окремо визначати фінансовий результат від операційної й іншої діяльності підприємства (фінансової й інвестиційної), що ста-новить фінансовий результат від звичайної діяльності до опо-датковування. Окремо виділені надзвичайні доходи й витрати, що дає можливість оцінити результати звичайної діяльності підприємства.

У таблиці 3.2 розглянемо більш докладно зміст статей пер-шого розділу форми №2 «Фінансові результати» і порядок визначення фінансових результатів.

Таблиця 3.2 — Зміст форми №2 «Звіт про фінансові результати»

 

Найменування статті звіту   Зміст статті

1          2

Доход (виторг)

від реалізації

продукції (товарів,

робіт, послуг) Загальна сума доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг без відрахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

 

1          2

Податок на додану вартість Сума податку на додану вартість, що включена до складу виторгу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Акцизний збір           Сума акцизного збору, що включена до складу виторгу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші

утримання з

доходу            Знижки, повернення товару й інші суми, що підлягають відрахуванню з доходу від реалізації продукції

Чистий виторг від реалізації

продукції

(товарів, робіт,

послуг)           Виторг від реалізації продукції за винятком непрямих податків й інших утримань із доходу

Собівартість

реалізованої

продукції        Сума виробничої собівартості, нерозподіленої частини постійних загально-виробничих витрат і наднормативних виробничих витрат

Валовий прибуток    Різниця між чистим виторгом від реалізації продукції й собівартістю реалізованої продукції

Адміністратив ні витрати    Витрати, пов'язані з управлінням й обслуговуванням підприємства

Витрати на збут        Витрати, пов'язані зі збутом продукції: на утримання підрозділів, що займаються збутом, рекламою, доставкою продукції споживачам й ін.

Інші

операційні

витрати          Собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги й втрати від знецінювання запасів; збитки від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення майбутніх операційних витрат, а також всі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включають у собівартість продукції, адміністративних витрат і витрат на збут).

Інші

операційні

доходи            Суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виторгу) від реалізації продукції:дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім поточних фінансових інвестицій) і ін.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2

Фінансовий

результат від

операційної

діяльності       Алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), інших операційних доходів, адміністративних витрат, витрат на збут й інших операційних витрат.

Прибуток від участі в капіталі         Дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

Інші фінансові доходи          Дивіденди, відсотки й інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, облік яких ведеться методом участі в капіталі).

Інші доходи    Дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від не операційних курсових різниць й інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Фінансові витрати    Витрати на відсотки й інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу

Втрати від участі в капіталі  Збиток, нанесений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі

Інші витрати  Собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства

Фінансовий результат від

звичайної

діяльності до

оподатковування      Алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових й інших доходів (прибутків), фінансових й інших витрат (збитків).

Податок на

прибуток від

звичайної

діяльності       Сума податку на прибуток від звичайної діяльності, визначена відповідно до П(З)БО №17 "Податок на прибуток"

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

 

1          2

Фінансовий

результат від

звичайної

діяльності       Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподатковування й сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподатковування й сумі податків на прибуток.

Надзвичайні витрати           Невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи витрати на попередження виникнення втрат від стихійних лих і техногенних аварій, збитки від інших подій й операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Надзвичайні прибутки         Суми страхового відшкодування й покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутку від інших подій й операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Податки з

надзвичайного

прибутку        Сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій

Чистий прибуток (збиток)   Алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності й надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку й податків з надзвичайного прибутку.

У другому розділі звіту про фінансові результати «Еле-менти операційних витрат» приводиться сума операційних витрат підприємства за звітний і йому попередній періоди за економічними елементами.

Третій розділ звіту про фінансові результати запов-нюється акціонерними товариствами, прості акції яких вільно обертаються на фондових біржах, і містять розрахунок показ-ників прибутковості акцій: чистий прибуток на одну просту акцію, скоректований чистий прибуток на одну просту акцію, дивіденди на одну просту акцію.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Наступним з найбільш використовуваних звітів є — звіт про рух грошових коштів. Це інформаційно-насичений доку-мент, що містить інформацію про надходження і відтік коштів підприємства, за звітний рік і попередній йому рік.

Приплив або надходження коштів виникає, коли інка-сується дебіторська заборгованість, тобто оплачуються че-ки підприємства, за відвантажену, але ще неоплачену про-дукцію. Коли підприємство саме оплачує товари й послуги постачальників сировини, матеріалів, енергії, відбувається відтік коштів, мова йде про погашення кредиторської забор-гованості.

У ході економічної діагностики важливо розібратися з факторами, які викликають подібні пересування грошових коштів підприємства за результатами його операційної, інвес-тиційної, фінансової діяльності.

Грошові потоки групуються за трьома найважливішими сферами діяльності:

1)грошові потоки від операційної діяльності. Головним джерелом коштів від основної діяльності є кошти, отримані від покупців і замовників. Напрямки витрачання грошових коштів: виплата грошей постачальникам сировини й матеріалів, випла-та заробітної плати, сплата податків, штрафів і т.д.

2)         грошові потоки від інвестиційної діяльності. У цій сфері зосереджені грошові потоки від придбання й продажу основних коштів, нематеріальних активів, цінних паперів й інших довгострокових фінансових вкладень, надходження відсотків, дивідендів й інших доходів від фінансових вкла-день й ін.;

3)         грошові потоки від фінансової діяльності. Джерела-ми коштів тут виступають: надходження від емісії акцій, от-римані кредити, позитивні курсові різниці. Використову-ються кошти на погашення кредитів і позик, виплату дивідендів і т.п.

Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» складається непрямим методом на основі даних звіту про

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

фінансові результати й баланс підприємства (на основі корек-тування суми чистого прибутку).

Розділ ІІ «Рух коштів у результаті інвестиційної діяль-ності» і розділ ІІІ «Рух коштів у результаті фінансової діяль-ності» складаються прямим методом, (тобто відображаються реально надходженні й оплачені в результаті цих видів діяльності суми грошових коштів).

Форма №4 «Звіт про власний капітал» містить інфор-мацію про джерела формування й напрямки використання елементів власного капіталу. Зокрема, приводяться резуль-тати корегування внаслідок зміни облікової політики й ви-правлення помилок, результати переоцінки активів, на-прямки розподілу прибутку, суми внесків учасників і витяг-нутого капіталу.

У формі №5 «Примітки до фінансової звітності» містить-ся деталізація інформації з деяких статей балансу й звіту про фінансові результати. Зокрема, наводяться наступні дані:

l склад і динаміка нематеріальних активів, основних засобів, капітальних інвестицій, фінансових вкладень і за-безпечень майбутніх витрат і платежів за звітний період,

l сума коштів і товароматеріальних запасів на кінець звітного періоду й результати переоцінки запасів,

l угруповання дебіторської заборгованості за строками ви-никнення,

l розшифровка інших доходів і витрат від операційної діяльності, а також доходів і витрат від інвестиційної й фінансової діяльності,

l сума нестач і втрат від псування цінностей.

Наведені основні бухгалтерські звіти не є незалежними один від одного. Вони тісно пов'язані між собою, і утворюють єдину систему звітності підприємства. Розглянуті разом во-ни дають повну інформаційну картину для оцінки фінансо-вого стану підприємства. На мал.1 показана схема зв'язку цих звітів.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

                        1          ^^        >                    

           

           

            Звіт про прибуток й збитки Z        

           

           

            Форма№1 Баланс на 1.01                Форма№1 Баланс на 31.12 

                        1          \^-^     >                    

           

           

            Рух грошей 1 

           

           

Рис. 3.1 — Схема зв'язку трьох основних бухгалтерських звітів

Отже, повний комплект основних звітів підприємства, які використовуються в економічній діагностиці, це:

—        баланс на початок і кінець року (періоду);

—        звіт про прибутки й збитки;

—        звіт про рух грошових коштів. Баланс дає поточну картину стану активів підприємства

на певний проміжок часу. Через цей період доводиться знову одержувати такі ж відомості, тому що в проміжку між двома звітами відбуваються зміни складових балансу. Інформація про зміни основних параметрів майна підприємства дозволяє аналізувати стан справ у ньому.

У звіті про фінансові результати показуються прибутки та збитки підприємства за проміжок часу між двома балансами. Показники цього звіту тісно пов'язані з інформацією балансу: не можна змінити значення показників одного документа, нічого не змінюючи в іншому.

Показники звіту про рух грошових коштів також залежать від інформації балансу й звіту за формою №2, тому що він пов'язує між собою їх головні розділи.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

Наведені фінансові звіти є інформаційно-коштовними для економічної діагностики документами, але їх аналітична цінність трохи знижується через те, що інформація представ-лена на дату складання, тобто має статичний характер. Для по-долання цього недоліку й трансформації інформації в ди-намічну необхідно складати проміжні звіти через певні інтер-вали часу: місяць, квартал, рік.