Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства 3.1 Основні положення теорії діагностики економіко-фінансового стану 3.1.1 Поняття, значимість і використання результатів економічної діагностики : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства 3.1 Основні положення теорії діагностики економіко-фінансового стану 3.1.1 Поняття, значимість і використання результатів економічної діагностики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Фінансовий стан підприємства є комплексним поняттям, що залежить від багатьох факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність і розміщення коштів, ре-альні й потенційні фінансові можливості. Його можна предста-вити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансо-вими ресурсами й ступінь раціональності їхнього розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності й своєчас-ного здійснення розрахунків за своїми обов'язками.

Фінансовий стан залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів. До основних зовнішніх факторів можна віднести економічні умови господарювання, кон'юнктуру ринку, еко-номічну, фінансово-кредитну й податкову політику держави. До внутрішніх факторів належать склад і структура продукції і рівень її конкурентноздатності, розмір витрат, ефективність організації процесів виробництва, постачання й збуту, стан і структура майна й фінансових ресурсів, кваліфікація уп-равлінського персоналу й ін.

Основною цільовою настановою діагностики фінансового стану є його оцінка й виявлення резервів його стабілізації й поліпшення. Засоби реалізації даної установки є організація раціональної фінансово-економічної політики.

Існує широке коло користувачів результатів економічної діагностики, тому цілі її проведення для кожної із цих груп бу-Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

дуть відрізнятися. Виділяють внутрішніх і зовнішніх користу-вачів фінансової інформації.

До внутрішніх користувачів належать керівництво підприємства, що за даними звітності оцінює ефективність діяльності підприємства й рівень стабільності його фінансово-го стану у звітному періоді, розробляє прогнозні форми фінан-сової звітності й здійснює на їхній основі попередні розрахун-ки економіко-фінансових показників для планових періодів.

Зовнішніх користувачів можна розділити на дві групи. До першої групи належать суб'єкти, безпосередньо зацікавлені в діяльності підприємства, а саме:

—        існуючі й потенційні інвестори;

—        кредитори;

—        постачальники;

—        клієнти;

—        державні установи;

—        працівники підприємства. Існуючих і потенційних інвесторів, насамперед, цікавить

інвестиційна привабливість підприємства, що характери-зується рівнем прибутковості підприємства й ризику вкладень коштів у нього (тобто ліквідністю, фінансовою стабільністю й стабільністю його функціонування).

Для кредиторів становить інтерес інформація про кредито-спроможність підприємства, що є однією з характеристик його фінансового стану. Така інформація необхідна для ухвалення рішення про надання кредиту й умови кредитування (тобто ця характеристика визначається ліквідністю, платоспроможністю, фінансовою незалежністю й прибутковістю підприємства).

Постачальників насамперед цікавить здатність під-приємства вчасно здійснювати розрахунки за відвантажену продукцію (сировину, матеріали, устаткування, послуги й т.п.).

Клієнтів як потенційних покупців цікавить стабільність діяльності підприємства, тобто його здатність виконувати до-говірні зобов'язання (тобто рівень й якість фінансової стабільності).

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Державні установи здійснюють контроль надходжень коштів у бюджети різних рівнів і в позабюджетні фонди, тому їх цікавить інформація про здатність підприємства вчасно й у повному обсязі сплачувати податки й інші обов'язкові пла-тежі, (тобто рівень ліквідності й поточної платоспроможності підприємства).

Працівників підприємства, у першу чергу, цікавить інфор-мація про своєчасне виконання зобов'язань по заробітній платі й перспективах своєї роботи на даному підприємстві, (тобто платоспроможності й стабільності функціонування підприємства).

Другу групу зовнішніх користувачів результатів еко-номічної діагностики складають аудиторські фірми, фінансові консультанти, законодавчі органи, юристи, преса, профспілки, органи статистики. Вони хоча й не мають прямої зацікав-леності в діяльності підприємства і його фінансовому стані, але використовують інформацію з метою захисту інтересів першої групи користувачів.

Виконання економічної діагностики господарюючих суб'єктів припускає аналіз й оцінку результатів підприємства в рамках його операційної, інвестиційної й фінансової діяль-ності. При цьому основний акцент робиться на оцінці ефек-тивності використання всіх економічних факторів вироб-ництва, а саме, засобів виробництва, предметів праці, живої праці, фінансових й інформаційних ресурсів. Тобто, коло по-казників, які використовуються для економічної діагностики, досить широке.

У перших розділах даного посібника досить докладно роз-глянуті питання аналізу й оцінки показників діяльності підприємства, які традиційно використовуються в еко-номічному аналізі, тому в другому розділі акцент зроблений на економічній оцінці фінансового стану підприємства або діагностиці його «фінансового здоров'я».

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства