Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.6.3 Ціноутворення за системою "директ-костінг" : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.6.3 Ціноутворення за системою "директ-костінг"


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Основою методу «директ — костінг» є чіткий поділ витрат на постійні й змінні. Змінні витрати повністю включаються в ціну продукції, при цьому вони розглядаються як нижня границя ціни, або, як мінімальна ціна, нижче якої виробництво продукту неможливо. Постійні витрати вважаються витрата-ми періоду, не розподіляються між виробами й прямо відносяться на результат, тобто покриваються за рахунок при-бутку. Як наслідок цього, загальні витрати швидше відносяться на результат при «директ — костінгу», ніж при ме-тоді «витрати плюс», причому залишки готової продукції оцінюються тільки за змінними витратами.

Основні переваги «директ — костінга» можуть бути зве-дені до наступного:

—        метод дозволяє контролювати ефективність внутрішньо-го управління шляхом аналізу динаміки змінних витрат і порівняння їх з відповідними нормативами.

—        «директ — костінг» — ефективний метод поточного ре-гулювання постійних і змінних витрат, цін і порога рен-табельності («точки беззбитковості»).

Метод «директ — костінг» має ряд недоліків. Завжди є ри-зик у вигляді «провокаційної» ціни з боку конкурентів, у ре-зультаті чого відбувається зниження прибутковості, а потім уже дуже важко домогтися того рівня прибутковості ринку,

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

що передбачався раніше, тому що споживач дуже швидко зви-кає до низьких цін.

Для обґрунтування прийняття замовлення зі зниженою нормою прибутку підприємство може помітити, як воно себе покарало при наступному веденні справ з тим же покупцем. Адже яким би логічним не був цей метод, покупець одержує у свої руки дуже сильну зброю — ціну, яку буде дуже легко ви-користати в наступних переговорах, коли може збільшитися попит на цю продукцію й фірма може працювати з більш висо-кими цінами. Якщо продавець відмовиться продавати за більш низькою ціною, то покупець просто викреслить його із числа своїх постачальників у майбутньому, що на руку буде тільки конкурентові.

Маючи інформацію про ціну й собівартість, отриману роз-рахунком за витратним методом; про собівартість, отриману за методом «директ — костінга»; напівмаржі всіх рівнів і за-гальній плановій сумі постійних витрат відповідальним керівникам легше ухвалити рішення щодо ціни контракту.

Використання методу директ-костінг ґрунтується на рин-кових дослідженнях попиту та пропозиції, розрахунку елас-тичності. Розглянемо показники таблиці 2.58.

Таблиця 2.58 — Маркетингові дослідження з виробу

 

Вид ринку      Заявлено до

покупки,

шт.      Фактично

реалізовано,

шт.      Відсоток виконання заявки, %        Фактична

ціна

реалізації,

грн. /шт.

Місцевий ринок        75        64        85,3     14357

Регіональ-ний ринок            45        28        62,2     14450

Ринок

усередині

страти 33        9          27,3     14993

Усього            153      101      66        14600

Аналіз таблиці 2.58 показав, що 34% заявок на виріб вия-вилися не виконаними внаслідок високої ціни виробу. Прий-мемо середню ціну реалізації виробу на ринку в підприємств-конкурентів — 14200 грн.

Для нарощування обсягу виробництва доцільно застосу-вання системи директ-костінг. Зниження ціни на виріб до рівня цін конкурента дозволить окупити всі змінні витрати й частину (або все) умовно-постійних витрат. Здійснимо розра-хунок у таблиці 2.59.

Таблиця 2.59 — Розрахунок змінних й умовно-постійних витрат за методом «директ-костінг», тис.грн.

 

Укрупнені показники собівартості Величина витрат      У тому числі

 

           

            Змінні витрати          Постійні витрати

1. Матеріальні витрати (усього)      6308    6308   

2. Основна заробітна плата основних виробничих робітників  1196    1196   

3. Додаткова заробітна плата          119      119     

4. Відрахування на соціальні потреби        494      494     

5. Загальвиробничі витрати            1841    380      1461

6. Адміністративні витрати 1372                1372

7. Витрати на збут    637                  637

Разом операційні витрати   11967  8497    3470

Таким чином, у складі собівартості виробу 11967 грн.: 8497 грн. (або 71%) займають змінні витрати й інші 3470 (або 29%) — умовно-постійні. Приймемо теоретично ціну конку-рента 14200 грн. і розрахуємо маржинальний й операційний дохід підприємства від реалізації 153 шт. заявлених виробів.

Виторг від реалізації:

ВР = 153 • 14,2 = 2172,6 тис.грн.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Сума змінних витрат на цей обсяг реалізації складе: Ззм = 153 • 8,497 = 1300 тис.грн.

Маржинальний прибуток підприємства:

МП = 2172,6 - 1300=872,6 тис.грн.

Фактична сума постійних витрат буде рівною при реалізації 101 штуки виробів (величина фактичної реалізації): Зпост = 101 • 3,47 = 350,47 тис.грн

Ця сума постійних витрат не зміниться при збільшенні об-сягу реалізації до 153 шт. Одержуємо величину операційного прибутку:

Попер = МП - Зпост = 872,6-350,47=522,13 тис. грн.

Таким чином, підприємство покриє всі умовно-постійні витрати й дістане прибуток у розмірі 522,13 тис.грн., якщо прийме ціну ринку 14,2 тис.грн. за виріб і виконає ринкове за-мовлення 153 шт.

Для порівняння розрахуємо фактичний розмір прибутку, отриманий підприємством як різницю між ціною реалізації на кожному ринку й собівартістю виробів.

Пфакт = (64 • 14357+28 • 14450+9 • 14993) - 101 • 11967= = 249,7 тис.грн.

Зробимо висновки: Застосування методу «директ-костінг» в умовах ринку сприяє збільшенню нарощування об-сягів виробництва й підвищенню розміру прибутку, що одержує підприємство.

Розрахунки показали, що фактична величина прибутку, от-риманого підприємством від реалізації 101 шт. виробів за дифе-ренційованими цінами (залежно від виду ринку) склала 249,7 тис.грн. Можлива величина прибутку мола б скласти 522,13 тис.грн. (тобто на 209% вище), якби підприємство знизило ціну до 14,2 тис.грн. і збільшило випуск продукції до 153 шт.