Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 1. Основи теорії економічного аналізу 1.1 Предмет, об'єкт і завдання економічного аналізу 1.1.1 Зміст, предмет, завдання економічного аналізу : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Розділ 1. Основи теорії економічного аналізу 1.1 Предмет, об'єкт і завдання економічного аналізу 1.1.1 Зміст, предмет, завдання економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Аналіз (від грецького analisis) означає розчленовування, поділ досліджуваного об'єкта на частини, окремі елементи. Проведення аналізу явища або предмета означає його роз-поділ на складові частини. Метою такого розподілу є дослідження сутності предмета (явища) і виявлення ролі складових частин у досліджуваному предметі (явищі).

Наприклад, при вивченні динаміки випуску продукції розглядаються темпи його зросту не тільки в цілому по підприємству, але й по його виробничих підрозділах, а також у різні відрізки часу (квартал, півріччя, рік), тобто показники динаміки співвідносяться за місцем й часом. Це дозволяє одержати більш повне уявлення про діяльність підприємства.

Аналіз, як правило, передбачає використання ще й такого підходу до досліджуваних предметів й явищ, як синтез.

Синтез (від грецького sinthesis) — з'єднання раніше розділених частин досліджуваного об'єкта в єдине ціле. Так, після виявлення факторів, що впливають на обсяг випуску продукції, дають комплексну оцінку виконання плану й визна-чають резерви збільшення випуску продукції.

Таким чином, під аналізом прийнято розуміти засоби вив-чення предметів й явищ навколишнього світу, засновані на розподілі цілого на складові частини, і дослідження їх у взаємозв'язку й взаємозалежності шляхом синтезу.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Економічний аналіз — це наука, що вивчає економічні явища й процеси, що відбуваються на підприємстві, дає їм об'єктивну оцінку й виявляє резерви для поліпшення вироб-ничої й фінансово-економічної діяльності підприємства.

Зміст економічного аналізу діяльності підприємства виз-начається функціями, які він виконує в системі прикладних економічних наук.

Центральна функція економічного аналізу на підприємстві — це пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду й досяг-нень науки й практики.

Наступна важлива функція економічного аналізу — це на-укове обґрунтування планів підприємства, як поточних, так і перспективних.

Оцінка (порівняння) результатів діяльності підприємства з виконання планів, рівня економіки, використання наявних можливостей також належить до функцій економічного аналізу.

Ще однією функцією аналізу є контроль за виконанням планів й управлінських рішень, за ощадливою витратою ре-сурсів.

Завершальною функцією економічного аналізу є розробка заходів щодо використання резервів, виявлених у ході аналізу.

Перераховані функції економічного аналізу дозволяють визначити його як науку, що являє собою систему спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням тенденцій розвитку госпо-дарюючого суб'єкта, з науковим обґрунтуванням плану й уп-равлінських рішень, контролем за їхнім виконанням, оцінкою досягнутих результатів, пошуком резервів росту ефективності виробництва й розробкою заходів щодо їхнього використання.

Економічний аналіз, за своїм визначенням, має справу з господарськими процесами, які містять у собі виробництво й реалізацію продукції, використання основних й оборотних коштів, формування й розподіл прибутку.

 Під предметом економічного аналізу розуміють госпо-дарські процеси підприємства, соціально-економічну ефек-тивність і його фінансові результати, обумовлені дією суб'єктивних й об'єктивних факторів, відбитих у системі еко-номічної інформації.

В умовах промислових підприємств до об'єктів аналізу відносять:

—        виробництво й реалізацію продукції;

—        собівартість продукції;

—        використання всіх видів ресурсів підприємства;

—        фінансові результати діяльності підприємства;

—        фінансовий стан підприємства й ін.

Суб'єктами економічного аналізу виступають користувачі еко-номічної інформації підприємства як безпосередньо, так й опосе-редковано зацікавлені в його діяльності: власники, менеджери, працівники, ділові партнери, державні податкові органи, кредитори.

Ціль економічного аналізу — сприяти виконанню планів підприємства та його підрозділів, подальшому розвитку й поліпшенню господарської діяльності через пошук резервів і завдяки оптимальності управлінських рішень.

Головне завдання економічного аналізу полягає в прогно-зуванні очікуваних результатів господарської діяльності.

Основні завдання економічного аналізу:

—        оцінка динаміки основних економічних показників підприємства — обсягу виробництва й реалізації про-дукції, чисельності персоналу й продуктивності праці, матеріалоємності продукції, витрат на гривню товарної продукції, прибутку й рентабельності;

—        виявлення впливу аналізованих факторів на результу-ючі показники;

—        пошук і визначення величини виробничих резервів підвищення ефективності виробництва;

—        відпрацьовування конкретних заходів щодо викорис-тання виявлених резервів і здійснення контролю за їхнім виконанням;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

—        узагальнення результатів аналізу для прийняття раціональних управлінських рішень;

—        оцінка реальності, напруженості й оптимальності планів й обґрунтування норм використовуваних ресурсів;

—        виявлення забезпеченості підприємства матеріальними, трудовими й фінансовими ресурсами;

—        оцінка дієздатності поточного контролю на всіх вироб-ничих ділянках;

—        вивчення новацій і сприяння їхньому поширенню;

—        дослідження конкурентноздатності підприємства й кон’юктури ринку.

Таким чином, економічний аналіз у цілому можна пред-ставити як спосіб системного й комплексного вивчення, виміру й узагальнення впливу окремих факторів на стан і ди-наміку розвитку економічного суб'єкта, здійснюваних шляхом спеціального вивчення облікових і планових показників, звітності й інших джерел інформації.