Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5.5 Аналіз прямих матеріальних витрат : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.5.5 Аналіз прямих матеріальних витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Найбільша питома вага в собівартості промислової про-дукції займають витрати на сировину й матеріали.

На прямі матеріальні витрати на виробництво продукції впливають наступні фактори:

обсяг випуску продукції (VBПзаг);

структура продукції (УДi);

рівень матеріальних витрат на одиницю продукції

(УМВi).

Модель аналізу прямих матеріальних витрат виглядає наступним чином:

п

№ =^ШІзаг-УДгУ^і.  (2.77)

і

Питомі матеріальні витрати на окремі вироби (УМВi) у свою чергу залежать від кількості (маси) витрачених ма-теріалів на одиницю продукції (Нi) — фактор «норм», і серед-ньої ціни одиниці матеріалів (Цмi) — фактор «цін», тобто:

У^ І=НІ-ЦМ , (2.78)

де Нi — норма витрати матеріалу на один виріб, кг; Цмi — ціна 1 кг матеріалу, грн.

Розглянемо приклад аналізу матеріальних витрат з вико-ристанням двох факторів «норм» й «цін».

Необхідно проаналізувати матеріальні витрати на виріб "А", програма випуску якого становить 25000 шт.

Перший етап деталізації відхилення. При загальній пере-

витраті матеріалів 5,5 грн на 1 виріб, найбільша перевитрата

допущена за латунню — 8грн, а також за іншими матеріалами

- 2 грн. Це і є резерви зниження матеріальних витрат на 1

виріб. Їхня сума: 8+2=10 грн.

Другий етап деталізації відхилення. Виконаємо фактор-ний аналіз за основними видами матеріалів.

Таблиця 2.47 - Вихідні дані для аналізу матеріальних витрат на виробництво виробу "А"

 

Мате-ріали     За планом      Фактично       Відхи-лення

суми матері-альних витрат,

грн.

 

            норма

витрат,

кг         ціна 1 кг, грн. сума, грн        норма

витрат,

кг         ціна 1 кг, грн. сума, грн       

 

1. Лиття         3          1,5       4,5       2          2          4          -0,5

2. Прокат чорних металів    16        2,5       40        18        2          36        -4

3. Латунь листова     12        3          26        11        4          44        8

4. Інші ма-теріали                             16                               18        2

Разом                         96,5                            102      5,5

Лиття.

Фактор «норм».

АУМВ н =(НФ -Нп)-Цп =(2-3)-1,5 = -1,5 грн. — економія ма-теріалу. Позитивний вплив фактору «норм».

Фактор «цін»

АУШ ц = Нф -(Цф-Цп) = 2 -(2-1,5) = 1 грн — перевитрата ма-теріалу. Негативний вплив фактору «цін».

Загальне відхилення матеріальних витрат для даного виду матеріалу:

-1,5+1= — 0,5 грн.

Прокат чорних металів. Фактор «норм».

АУМВ н =(Нф-Нп)-Цп =(18-16)-2,5 = 5 грн. — перевитрата матеріалу. Негативний вплив фактору «норм». Фактор «цін»

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

АУМВ ц =Нф -(Цф -Цп) = 18■ (2-2,5) = -9 грн — економія ма-теріалу. Позитивний вплив фактору «цін».

Загальне відхилення матеріальних витрат для даного виду матеріалу:

5-9= — 4 грн.

Латунь

Фактор «норм».

АУМВ н =(Нф -Нп)-Цп =(11-12)-3 = -3 грн. — економія ма-теріалу. Позитивний вплив фактору «норм».

Фактор «цін»

АУМВ ц =Нф -(Цф -Цп) = 11 -(4-3) = 11 грн        перевитрата

матеріалу. Негативний вплив фактору «цін».

Загальне відхилення матеріальних витрат для даного виду матеріалу:

-3+11= 8 грн.

Загальний резерв економії становить: 1+5+11+2=19 грн, тоді як на першому етапі деталізації показників виявлений ре-зерв тільки 10 грн.

Таким чином, за програмою випуску виробів «А» маємо пе-ревитрату матеріальних витрат у розмірі 5,5•25000=137500 грн.

Аналіз загальної суми матеріальних витрат може бути ви-конаний трохи в іншому виді (таблиці 2.48).

Таблиця 2.48 — Аналіз загальної суми матеріальних

витрат

 

Елементи витрат      Сума, тис. грн.          Структура витрат, %

 

            план    факт    +,-       план    факт    +,-

Допоміжні матеріали            2095    3088    993      24,35   23,19   -1,16

Паливо           442      796      354      5,14     5,98     0,84

Електроенергія          2859    4020    1161    33,23   30,19   -3,04

Послуги виробничого характеру    3207    5411    2204    37,28   40,64   3,36

Усього матеріальні витрати 8603    13315  4712    100      100      -

Як видно з таблиці 2.48 матеріальні витрати істотно зрос-ли в порівнянні із запланованою величиною. Це може бути викликано непередбаченим зростанням обсягу виробництва.

Аналіз матеріальних витрат на один виріб наведений у таблиці 2.49.

Таблиця 2.49 — Матеріальні витрати на випуск одного виробу

 

Показник        План   Факт   Відхи-лення

від плану, т. грн.

 

            норма вит-рат, кг      ціна 1т, грн    сума, тис. грн            норма

витра

т, кг     ціна 1т, грн    сума, тис. грн           

 

Лист δ6 Ст.3 Відпущено у виробництво   1100    908      998,8   1240    850      1054    +55,2

Відходи: - зворотні    150      180      27        245      180      44,1     +17,1

- безповоротні           50        -          -          60        -          -          -

Витрата на виріб       900      -          971,8   935      -          1009,9 +38,1

Куточок 40x40 x4 Ст. 3        64        964      61,7     64        954      61        -0,7

Коло 60 Ст. 20        10        1217    12,2     10        1217    12,2     -

Дріт 06           16        1356    21,7     16        1356    21,7     -

Разом                         1067,4                        1104,8 +37,4

Розрахуємо вплив факторів на зміну суми матеріальних витрат на виробництво одиниці продукції (таблиця 2.50).

Таким чином, у цілому маємо перевитрату матеріалу — Лист δ6 Ст.3 у розмірі 55,2 тис.грн. Перевитрата матеріалу — Лист δ6 Ст.3 викликаний збільшенням норми витрати ма-теріалу на 140 кг, що обумовило збільшення матеріальних ви-трат на 31,7 тис.грн. Позитивний вплив на матеріальні витра-ти зробило зниження цін на матеріал — Лист δ6 Ст.3 і відшко-дування витрат за рахунок зворотних відходів.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Таблиця 2.50 — Розрахунок впливу факторів на зміну суми матеріальних витрат на виробництво одиниці продукції

 

Фактор           Розрахунок впливу   Розмір впливу, тис. грн.

Збільшення витрати (фактор

"норм")

Лист δ6 Ст.3  (935-900)-908            +31,78

Зниження ціни (фактор "цін") Лист δ6 Ст. 3         (850-908)-1240          -71,92

Збільшення зворотних відходів       (245-150)•(908-180)  +69,16

Збільшення безповоротних відходів           (60-50) -908   +9,08

Разом              +38,1

Ефективність використання матеріальних витрат у сис-темі аналізу собівартості продукції оцінюється показником матеріалоємності.

Матеріальні витрати на виробництво товарної продукції включають вартість сировини й матеріалів, напівфабрикатів власного виробництва, витрат на термообробку й ін. При вира-хуванні матеріалоємності продукції у вартісному вираженні включаються також витрати на паливо, електроенергію на ви-робничі потреби.

Матеріалоємність продукції визначається відношенням вартості витрачених на виробництво матеріальних ресурсів до обсягу виробленої продукції.

У таблиці 2.51 представлений аналіз матеріальних витрат на виробництво продукції.

З таблиці 2.51 видно, що фактична матеріалоємність про-дукції знижується, це свідчить про економію матеріальних ре-сурсів на виробництво продукції.

До основних методів зниження матеріальних витрат мож-на віднести:

Таблиця 2.51 — Аналіз матеріальних витрат на виробництво продукції

 

Показники     План   Факт   Абсолютне відхилення        Темп росту, %

1. Товарна продукція цеху, тис. грн.          39770,0           40067,0           +297,0 100,7

2. Матеріальні витрати, тис. грн.    22151,8           19763,1           -2388,7           89,2

3. Загальні витрати цеху на виробництво товарної продукції, тис. грн.           33994,0           31646,8           -2347,2 93,1

4. Частка матеріальних витрат у загальних витратах цеху          0,652   0,624   -0,028 95,7

5. Матеріалоємність продукції (п. 2:п. 1)    0,557   0,493   -0,064 88,5

6. Матеріаловіддача продукції (п. 1:п. 2)    1,795   2,027   +0,232 112,9

а)         зменшення норм витрати металу (звичайно коефіцієнт

співвідношення чорної ваги до чистої становить 1,6 — 2,1. Ско-

рочення цього показника буде сприяти прямої економії металу;

б)         раціональне використання відходів, недопущення без-

поворотних втрат металу, повторне застосування стружки й

відходів у мартенівському виробництві зменшує статтю вит-

рат «Матеріальні витрати»;

в)         застосування оптимальних режимів термообробки, спо-

лучення первинної й вторинної термообробок з найменшими

витратами без зміни експлуатаційних властивостей продукції.