Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.5.4 Аналіз витрат на гривню товарної продукції : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.5.4 Аналіз витрат на гривню товарної продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Основним узагальнюючим показником, що характеризує собівартість і рівень рентабельності продукції, є витрати на од-ну гривню товарної продукції. Саме цей показник дозволяє простежити динаміку зміни собівартості за ряд років діяль-ності підприємства. Цей аналіз впливає на виявлення й оцінку резервів зниження поточних витрат підприємства.

Показник рівня витрат на гривню товарної продукції (BjrpH) обчислюється шляхом ділення загальної суми витрат на виробництво товарної продукції (В) на її обсяг (ТП):

п

V N -Св

ВігРн=В/ТП або ^\грн~~ї     '           (Abb;

2_jN ■ ЦБ і де N — кількість виробів кожного виду в натуральних показ-никах, шт.; Вв або Св — витрати або собівартість окремих видів ви-

робів, грн.; Цв — ціна одного виробу. п — число найменувань виробів.

На цей синтетичний показник впливає безліч факторів, пов’язаних з формуванням, як чисельника, так і знаменника.

Безпосередній вплив на зміну рівня витрат на гривню то-варної продукції несуть чотири фактори, які перебувають із ними в прямому функціональному зв’язку, або фактори пер-шого порядку зв’язку із цим результативним показником:

a)         структура асортименту товарної продукції, тобто співвідношення окремих видів продукції в загальному її обсязі;

b)         рівень собівартості окремих видів продукції;

c)         рівень цін на спожиті сировину й матеріали, а також та-рифи на електроенергію й вантажні перевезення;

d) рівень оптових цін підприємства на продукцію, яка ви-пускається.

Для визначення впливу кожного з перерахованих фак-торів на зміну рівня витрат на гривню товарної продукції в порівнянні із планом використовується спосіб ланцюгових підстановок.

Порядок підстановок в аналізі витрат на гривню товарної продукції:

1. Планові витрати на гривню товарної продукції:

 

X ^ -\тП s-i

в

д

2JN С

Ігрн - „            .           (2.67)

в

2. За планом, перерахованому на фактичний обсяг й асортимент продукції:

^ьрн = ~         .           (2.68)

 в

3. Фактично в цінах, прийнятих у плані, з урахуванням зміни цін на сировину, матеріали й тарифи:

В^рн =            .           (2.69)

і де зцс — зміна цін на сировину, матеріал, тарифи, грн.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Знак ± показує, що до фактичної собівартості треба дода-ти суму здешевлення або відняти суму подорожчання витрат внаслідок зміни цін на сировину й матеріали або ж тарифи на електроенергію й вантажні перевезення.

4. Фактично в оптових цінах на продукцію, прийнятих у плані:

 

 5

JM3

 

5. Фактичні витрати на гривню товарної продукції:

п Xл ~\тФ ґ~іф

в

Т)Ф                 1

1грн ~~          .           (2.71)

Xл ~\тФ ттФ

2J-^I 'ЦВ

2J Jy - с

У процесі аналізу витрат на гривню товарної продукції спочатку визначається загальна величина відхилення фактич-ного рівня витрат на гривню товарної продукції від планового:

£#ФС* ^NnCB

 

А51 =В*-ВП 1

1грн    1грн    1грн    „          „          . (2.72)

 

Потім розраховується розмір впливу окремих факторів.

Вплив зміни структури випущеної продукції (Д#1^ ) виз-начається шляхом вирахування з показника витрат на гривню товарної продукції, розрахованого при плановій собівартості

одиниці продукції (Св ), плановій ціні одиниці продукції (Ц" ) і фактичній структурі продукції (Nф), показника витрат на гривню продукції, розрахованого при плановій собівартості одиниці продукції (С" ), плановій ціні одиниці продукції (Ц" ) і плановій структурі продукції (Nп):

ІХО\грн-~п    п          (2.73)

і           і

У цих двох показниках різна тільки кількість виробів: у першому — фактичне, а в другому — планове. Але тому що в чисельнику й знаменнику береться та сама кількість виробів, то ця кількість (або обсяг) не впливає на різницю дробів, впливає тільки один фактор — зміна питомої ваги виробів у за-гальному випуску продукції.

Вплив другого фактору, тобто зміна рівня собівартості ок-ремих видів продукції (Л#ьрт ), визначається шляхом вираху-вання показника витрат на гривню товарної продукції, розра-хованого при плановій собівартості одиниці продукції й пла-нових цін на матеріальні витрати ( Св ), планових цінах на про-дукцію (Ц") і фактичній структурі продукції (Nф), з показни-ка витрат на гривню продукції, розрахованого при фактичній собівартості одиниці продукції й планових цін на матеріальні витрати (Cf±3VA ), планових цінах на продукцію (Ц" ) і фак-тичній структурі продукції (Nф):

&ВХгрн =-^—п        \                       (2.74)

і           і

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

У чисельнику й знаменнику двох величин однакова кількість і структура продукції, ціни на матеріальні витрати й продукцію, різна тільки собівартість одиниці продукції. У зменшуваному фактична собівартість одиниці продукції ско-ректована, тобто збільшена або зменшена на суму впливу зміни цін на матеріали (±зцм ).

Вплив третього фактору, тобто зміна цін (тарифів) на ма-теріальні витрати ( АВ^ ), можна розрахувати аналогічним ме-тодом. При цьому варто врахувати, що в порівнюваних вели-чинах витрат на гривню продукції беруться різні ціни на ма-теріали:

 

Ф f-іФ+зцм

^л^фс* £#*с

 

Ф П

в

'ЛШ

1грн

ДД

 

Y,N*Lf" Y.NTl

 

(2.75)

 

У першій дробі фактична собівартість виробу узята з фак-тичними цінами на матеріали, а в другій вона приведена до планових цін на матеріали.

Вплив четвертого фактору, тобто зміна цін на продукцію, (шз1грн ) обчислюється подібним чином, тільки в порівнюваних показниках витрат на гривню продукції беруться різні ціни на продукцію:

 

>*

ц

Ф П В

1грн

ДД

 

 

^л^фс* £#*с

 

Xл ~\тФ ттФ  X л ~\тФ тт

 

(2.76)

 

Розглянемо приклад аналізу витрат на гривню товарної продукції (у прикладі використовується рівень витрат за таб-лицею 2.44)

Таблиця 2.44 — Вихідні дані для аналізу витрат на гривню товарної продукції

 

Показник        Сума, тис. грн.

За планом      60575,4

Фактично за цінами плану  60480,6

Фактично за фактичними цінами   60860,4

Зробимо необхідні розрахунки: За планом: ТПпл = ^(УВПІШ ■ Ціпл) = 2800-9650 + 1020-14550 + + 810-11000 + 772- 12700 = 60575,4 тис. грн.

Фактично за цінами плану: ТПум1 = ї(УВПіф ■ Ціпл) = 2816-9650 + 940-14550 + + 750-11000 + 896-12700 = 60480,6 тис. грн.

Фактично за фактичними цінами:

ТПФ = И(УВПіф ■ Ціф) = 2816-9800 + 940-14600 + + 750-11000 + 896-12600=60860,4 тис. грн.

Розрахунки впливу факторів на зміну суми витрат на гривню товарної продукції.

План:

54044/60575,4 = 89,22 коп.

Умова 1:

56142/60480,6 = 92,83 коп.

Умова 2:

54010/60480,6 = 89,3 коп.

Умова 3:

54231,5/60480,6 = 89,64 коп.

Факт:

55165,5/60860,4 = 90,64 коп.

Результати розрахунку впливу факторів (структура про-дукції, рівень питомих змінних витрат, сума постійних витрат,

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

відпускні ціни на продукцію) на зміну суми витрат на гривню товарної продукції представимо в таблиці 2.45.

Аналітичні розрахунки показують, що відбулося збільшення витрат на гривню товарної продукції на 1,42 коп. Це збільшення відбулося на 3,61 коп. за рахунок зміни струк-тури продукції, на 0,34 коп. за рахунок підвищення постійних витрат і на 1 коп. за рахунок підвищення оптових цін на про-дукцію.

Зменшилися витрати на гривню товарної продукції на 3,53 коп. за рахунок зниження рівня питомих змінних витрат.

Таблиця 2.45 — Факторний аналіз зміни суми витрат на гривню товарної продукції

 

Витрати на гривню

товарної

продукції,

коп.     Сума, коп.      Фактори зміни витрат на гривню товарної продукції

 

           

            структура вироб-ництва      рівень пи-томих змін-них витрат   сума

постійних

витрат            відпускні

ціни на

продукцію

План   89,22   3,61                           

Умова 1          92,83  

            -3,53              

Умова 2          89,3                

            0,34    

Умова 3          89,64                         

            1,0

Факт   90,64                                     

 

Вихідні дані для аналізу витрат на гривню товарної про-дукції можуть бути представлені в трохи іншому виді (табли-ця 2.46).

З таблиці виходить, що підприємство скоротило витрати на гривню товарної продукції на 0,5 коп. (80,7-81,2), що є по-зитивною тенденцією в діяльності підприємства.

Проаналізуємо вплив різних факторів на це відхилення.

Вплив структурних зрушень у складі продукції:

78,74-81,2= — 2,46 коп. — позитивний вплив.

Таблиця 2.46 — Аналіз витрат на гривню товарної продукції

 

Показник        Витрати підприємства

на виробництво й реалізацію

продукції, грн.           Товарна продукція у відпускних цінах підп-риємства, грн.        Витрати на

гривню

товарної

продукції, коп.

1. За планом на плановий випуск товарної продукції     77952  96000  81,2

2. За планом, перера-хованому на фак-тичний асортимент й обсяг виробниц-тва продукції           79372            100800            78,74

3. Фактично в цінах, прийнятих у плані    80640  100800            80,00

4. Фактично в цінах на продукцію, прийнятих у плані з урахуванням зміни цін на сировину й матеріали 82723            100800            82,06

5. Фактично у діючих цінах 84168  104300            80,70

Вплив зміни собівартості окремих видів продукції: 80-78,74=1,26 коп. — негативний вплив. Вплив зміни цін на сировину й матеріали: 82,06-80=2,06 коп. — негативний вплив. Вплив зміни оптових цін підприємства на продукцію: 80,7-82,06= — 1,36 коп. — негативний вплив. Такий аналіз дозволяє виявити найбільш діючі резерви зниження рівня витрат на 1 грн. товарної продукції.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства