Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.5.3 Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.5.3 Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Планування й облік витрат по калькуляційних статтях доз-воляє визначити собівартість одиниці окремих видів продукції, узагальнити витрати за місцем їх виникнення (ділянка, цех, бри-гада), простежити зв’язок витрат з технологічним процесом.

Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції проводиться шляхом порівняння фактичних витрат з даними плану й даними попередніх періодів.

У процесі аналізу визначаються відхилення фактичних витрат від запланованих з кожної калькуляційної статті, дається їхня оцінка, виявляються резерви й напрямки знижен-ня собівартості окремих видів продукції.

Цей аналіз дає можливість поглиблено перевірити зміни фактичної собівартості в порівнянні із плановою собівартістю, визначити рентабельність виробів, визначити шляхи знижен-ня витрат на виробництво й реалізацію продукції за рахунок внутрішніх резервів підприємства.

Для аналізу використовують калькуляції виробів, які підприємство включає в річний звіт.

Розглянемо приклад аналізу собівартості виробу «А» (таб-лиця 2.43), звітний річний випуск цього виробу дорівнює 14864 одиниць.

Аналіз калькуляції собівартості конкретного виду про-дукції представлений у таблиці 2.43.

Таблиця 2.43 — Аналіз собівартості виробу за статтями

калькуляції

 

Статті калькуляції      Собівартість одиниці продукції, грн.          Відхилення

фактичної

собівартості від

планової

 

            Пла-нова        Фактична      

 

           

            За

звітний

рік       За попе-редній

рік       На

одиницю

продукції,

грн.     На фак-тичний

випуск, т.грн.

1          2          3          4          5          6

Сировина й матеріали         36,12   34,39   38,40   -1,73   -25,7

Зворотні відходи (віднімаються)     1,05     1,28     1,17     +0,23   +3,4

Покупні вироби, напівфабрикати й послуги інших підприємств           222,07 225,03 231,95 +2,96   +44

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4          5          6

Паливо й енергія на технологічні цілі        2,00     2,00     2,00     -          -

Заробітна плата основних виробничих робітників          21,64   20,65   22,92   -0,99   -14,7

Додаткова заробітна плата основних ви-робничих робітників  2,20     1,77     2,75     -0,43   -6,4

Відрахування на соціальні заходи   8,94     8,41     9,63     -0,53   -7,9

Загально-виробничі витрати          75,7     77,3     80,2     +1,6     +23,8

Втрати від браку       -          0,04     0,03     +0,04   +0,6

Інші виробничі витрати       1,7       1,35     1,98     -0,35   -5,2

Разом виробнича собівартість        369,32 369,66 388,69 +0,34   +5,1

Аналіз почнемо з визначення виконання плану за виробничою собівартістю виробу. Планове зниження собівар-тості виробу «А» становило 19,37 грн. (369,32-388,69), або 5% до собівартості попереднього року (19,37х100:388,69). Фак-тично собівартість знижена на 19,03 грн. (369,66-388,69), або на 4,9% (19,03х100:388,69).

У порівнянні із планом фактична собівартість виробу зросла на 0,34 грн. (369,66-369,32), або 0,09 % (0,34х100:369,32). Додаткові витрати в перерахунку на річний випуск виробів — 5,05 тис.грн.

Додаткові витрати склалися за рахунок таких статей як «Покупні вироби, напівфабрикати й послуги інших підприємств» — 2,96 грн. (225,03-222,07), «Загально-вироб-ничі витрати» — 1,6 грн. (77,3-75,7).

У увагу вимагають особливої увагу вимагають зворотні відходи й втрати від браку. За планом зворотні відходи на кожний виріб повинні були скласти 1,05 грн., (зниження

проти попереднього року на 12 коп.). Фактично вони скла-ли 1,28 грн. Таким чином, фактична собівартість виробу в порівнянні із планом знизилася за рахунок поліпшення ви-користання відходів у виробництві — на 23 коп. Збитки від браку зросли в порівнянні з попереднім роком на 1 коп. (0,04-0,03).

Необхідно ретельно аналізувати не тільки ті статті витрат, за якими спостерігаються значні перевитрати, але й всі інші, відхилення за якими незначне або отримана економія. Адже саме за цими статтями підприємство може мати резерви зни-ження собівартості виробу.

Аналіз статей витрат за калькуляцією виробу дозволяє з’ясувати, за рахунок чого відбулося зниження собівар-тості. Так, по виробу «А» мало місце зниження витрат за статтями «Сировина й матеріали» — 1,73 грн. (34,39-36,12), або на 25,7 тис. грн. (1,73×14864) на весь випуск; «Основна заробітна плата виробничих робітників» — 0,99 грн. (20,65-21,64), або 14,7 тис. грн. (0,99(14864) на весь випуск й др.

Взагалі аналіз за статтями калькуляції окремих виробів дозволяє з’ясувати реальні причини виникнення перевитрат і виявити резерви зниження собівартості.

Проводячи аналіз собівартості виробів, необхідно оціню-вати й структуру, або питому вагу окремих статей у загальній сумі витрат (тобто проводити вертикальний аналіз).

Такий підхід виявляє найбільш результативні шляхи зни-ження рівня собівартості.

Що стосується собівартості виробу «А», то резервами її зниження можуть бути більш раціональне використання по-купних виробів, напівфабрикатів, накладних витрат (загаль-но-виробничих), скорочення збитків від незапланованого бра-ку й ін. Мобілізація виявлених резервів дозволила б знизити витрати й на 1 грн. товарної продукції, а це дуже результатив-ний напрямок зниження витрат на виробництво всього обсягу продукції підприємства.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства