Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5.2 Аналіз витрат на виробництво : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.5.2 Аналіз витрат на виробництво


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Аналіз витрат на виробництво припускає вивчення витрат на виробництво всієї товарної продукції в розрізі економічних елементів. Елементи витрат — це однорідні за економічним змістом витрати.

Аналіз витрат за економічними елементами припускає:

l вивчення складу елементів витрат, питомої ваги кожного елемента витрат;

l виявлення динаміки й напрямку зміни окремих еле-ментів витрат;

l оцінку виконання плану за сумою загальних витрат;

l виявити причини економії або перевитрати за кожною статтею витрат;

l установити резерви зниження собівартості.

До резервів належать: зниження норм витрат сировини й матеріалів; економія за рахунок заміни окремих ма-теріалів більш економічними; зниження відходів вироб-ництва й браку; підвищення рівня продуктивності праці; ре-жим економії й т.п.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Звітність підприємства містить планову й фактичну собівартість фактично виготовленої продукції, тобто пред-ставлена планова й фактична собівартість того самого (фак-тичного) обсягу виробництва. Таким чином, виявлені відхи-лення ілюструє зміна самих витрат незалежно від структурних зрушень у випуску продукції.

Аналіз витрат за економічними елементами здійснюється в цілому по підприємству, цеху, ділянкам шляхом порівняння планової суми з фактичною, або фактичною (звітною) сумою з аналогічними показниками попередніх періодів. Визна-чається планова й фактична структура витрат на вироб-ництво, знаходять відхилення в абсолютному й відносному вираженні.

Аналіз витрат за економічними елементами представле-ний у таблиці 2.40.

Як видно з таблиці 2.40, фактичні витрати вище планових на 1447 тис. грн., або на 2,6%. Перевитрата відбулася за такими

Таблиця 2.40 — Кошторис витрат на виробництво продукції

 

Елементи витрат      Звітний рік, тис. грн.            Структура, %

 

            План   Факт   Абсо-

лютне

відхи-

лення, ±         План   Факт   Абсо-

лютне

відхи-

лення, ±

1          2          3          4          5          6          7

Матеріальні витрати 28929  28805  -124    51,9     50,4     -1,5

Витрати на оплату праці     6720    7953    +1233  12,1     14        1,9

Відрахування на соціальні заходи   2520    2668    +148    4,5       4,7       0,2

Амортизація основних засобів        4620    5113    +493    8,3       8,9       0,6

Інші витрати  12893  12590  -303    23,2     22        -1,2

 

1          2          3          4          5          6          7

Разом витрати на виробництво     55682  57129  +1447  100,0   100,0   -

У тому числі:                                                           

- змінні витрати        22620  23115  495      40,7     40,5     -0,2

- постійні витрати    33062  34014  952      59,3     59,5     0,2

статтями: заробітна плата й відрахування на соціальні заходи й амортизація основних коштів. По матеріальних витратах й іншим витратам спостерігається економія. Збільшилася сума як змінних, так і постійних витрат. Змінилася й структура ви-трат: зменшилася частка матеріальних витрат, інших витрат, а частка зарплати, відрахувань від зарплати й амортизація збільшилися.

У процесі подальшого аналізу виконується факторний аналіз загальної суми витрат на виробництво. Загальна сума витрат може змінюватися під дією різних зовнішніх і внутрішніх факторів, а саме: обсягу випуску продукції, її структури, рівня змінних витрат на одиницю продукції; суми постійних витрат підприємства. Аналіз загальної суми витрат здійснюється з обов’язковим обліком коефіцієнта виконання плану з виробництва продукції.

Для аналізу загальної суми витрат на виробництво вико-ристовується наступна факторна модель:

Ззаг=И(VBПзаг •УДі •Ві) +А,          (2.65)

де Ззаг — загальна сума витрат;

VBПзаг — обсяг випуску продукції в цілому за підприємством;

УДі — структура випуску продукції;

Ві — сума змінних витрат на одиницю продукції;

А — сума постійних витрат на весь випуск продукції.

Методика розрахунку впливу цих факторів на загальну суму витрат наведена в таблиці 2.41.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Факторний аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції представлений у таблиці 2.42.

Таблиця 2.41- Методика факторного аналізу загальної

суми витрат

 

Витрати         Фактори зміни витрат

 

            Обсяг випуску продук-ції     Струк-тура про-дукції          Змін. вит-рати           Пос-тійні вит-рати

За планом на плановий випуск

продукції

2(VBПзаг пл •УДіпл • Віпл) +Апл  План   План   План   План

За планом, перерахованому на фактичний обсяг виробництва продукції при збереженні планової структури            Факт   План   План   План

За плановим рівнем на фактичний

випуск продукції при фактичній її

структурі

2(VBПзаг пл • УДіпл • Віпл) • Ктп +Апл   Факт   План   План   План

По плановому рівні на фактичний

випуск продукції при фактичній її

структурі

2(VBПзаг ф • УДіф • Віпл) +Апл     Факт   Факт   План   План

Фактичні при плановому рівні

постійних витрат

2(VBПзаг ф • УДіф • Віф) +Апл       Факт   Факт   Факт   План

Фактично

2(VBПзаг ф • УДіф • Віф) +Аф         Факт   Факт   Факт   Факт

Таблиця 2.42 - Факторний аналіз загальної суми витрат на виробництво продукцй

 

Витрати         Сума, тис. грн.          Фактори зміни витрат, тис. грн.

 

           

            Обсяг

випуску

продукції        Структура продукції  Змінні витрати          Постійні витрати

За планом на плановий випуск      54044                                    

За планом, пере-рахованому на фактичний обсяг виробництва про-дукції при збере-женні планової структури            56142  2098                          

По плановому рівні на фактич-ний випуск продукції при фактичній її структурі         54010              -2132             

Фактично при плановому рівні постійних витрат           54213,5                                  203,5  

Фактично       55165,5                                              952

1.         За планом на плановий випуск продукції:

Впл=Х(УВПмг пл -Віпл)+Апл=(2800 ■ 3304+1020 ■ 5098+810 ■

■ 3827+772 ■ 4444) + 33062000 = 54044 тис. грн.

2.         За планом, перерахованому на фактичний обсяг вироб-

ництва продукції при збереженні планової структури:

Вум1 = Х(УВПмг пл ■ Віпл) ■ Ктп+Аш = (2800 ■ 3304 + 1020 ■

■ 5098 + 810 ■ 3827 + 772 ■ 4444) -1,1 +33062000 =

=56142 тис. грн.

Економгчний аналіз і діагностша стану сучасного підприємства

3.         По плановому рівні на фактичний випуск продукції при

фактичній її структурі:

Вум2 = Х(УВПмг ф ■ Віпл)+Апл = (2816 ■ 3304 + 940 ■ 5098 + 750 ■

■          3827 + 896 ■ 4444) + 33062000 = 54010 тис. грн.

4.         Фактичні витрати при плановому рівні постійних вит-

рат:

Вум3 = Х(УВПмг ф ■ Віф) + АШ = (2816 ■ 3300 + 940 ■ 5200 + 750 ■

■          3800 + 896 ■ 4599) + 33062000= 54213,5 тис. грн.

5.         Фактичні витрати:

Вф = Х(УВПзаг ф ■ Віф)+Аф = (2816 ■ 3300 + 940 ■ 5200 + 750 ■

■          3800 + 896 ■ 4599) + 34014000=55165,5 тис. грн.

3 таблиці 2.43 видно, що сума витрат у зв’язку зі зміною обсягу виробництва збільшилася на 2098 тис.грн. За рахунок зміни структури вироблення продукції, сума витрат зменши-лася на 2132 тис. грн. У зв’язку з підвищенням рівня питомих змінних витрат перевитрата загальної суми витрат на вироб-ництво продукції склала 203,5 тис. грн. Постійні витрати зрос-ли в порівнянні із планом на 952 тис. грн., що також стало однією із причин збільшення загальної суми витрат.

Таким чином, загальна сума витрат перевищує план на 1121,5 тис. грн. або на 2,1 %.