Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5 Аналіз витрат на виробництво й собівартість продукції 2.5.1 Поняття, завдання й джерела інформації аналізу витрат на виробництво й собівартість продукції : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.5 Аналіз витрат на виробництво й собівартість продукції 2.5.1 Поняття, завдання й джерела інформації аналізу витрат на виробництво й собівартість продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Витрати — це сукупність виражених у грошовій формі видатків підприємства, пов’язаних з виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт й їхньою реалізацією.

Відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку, витратами звітного періоду називається зменшення економічної вигоди внаслідок вибуття активів, або збіль-шення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу, за умови, що ці витрати можуть бути вірогідно оцінені.

Розкриємо класифікацію витрат підприємства за видами господарської діяльності (відповідно до Національних стан-дартів бухгалтерського обліку — Стандарт 16 «Витрати»).

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Витрати, пов’язані зі звичайною діяльністю, — це всі види витрат підприємства при його функціонуванні у звичайних умовах.

Витрати, пов’язані з надзвичайною діяльністю, виникають у надзвичайних умовах: ліквідація наслідків стихійних лих, техногенних аварій, катастроф, пожеж або витрати на заходи для їхнього попередження.

Звичайна діяльність охоплює наступні види витрат:

1.         Операційні витрати — це витрати підприємства, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції.

2.         Фінансові витрати — це витрати, пов’язані з викорис-танням кредитів, з фінансовою орендою й залученням позико-вого капіталу.

3.         Витрати від участі в капіталі — це витрати, пов’язані зі збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.

4.         Інші витрати — це витрати, що виникають під час зви-чайної діяльності, але не пов’язані з виробництвом і ре-алізацією продукції. До інших витрат належать:

l собівартість реалізованих фінансових інвестицій;

l собівартість реалізованих необоротних активів;

l витрати на ліквідацію необоротних активів;

l витрати від уцінки необоротних активів;

l витрати від неопераційних курсових різниць.

Операційні витрати підприємства складаються з:

l витрат, пов’язаних з виробництвом, які становлять ви-робничу собівартість реалізованої продукції;

l адміністративних витрат;

l витрат на збут;

l інших операційних витрат.

Витрати, пов’язані з виробничою діяльністю складаються із прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і загально-виробничих витрат.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини, основних матеріалів, що утворюють основу

виготовленої продукції, покупних напівфабрикатів і комплек-туючих виробів, допоміжних й інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються: за-робітна плата й інші виплати працівникам, зайнятим у вироб-ництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші ви-робничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема, відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація й т.п.

Під загально-виробничими розуміють витрати з обслугову-вання виробництва й управління роботою цехів й інших підроз-ділів основного й допоміжного виробництва. До них належать: l витрати на управління виробництвом (оплата праці апа-рата управління цехами, ділянками; витрати на соціальне й медичне страхування апарата управління; витрати на службові відрядження персоналу цехів й ін.); l амортизація основних засобів загально-виробничого при-значення;

l витрати на утримання, експлуатацію й ремонт, страху-вання, операційну оренду основних засобів, інших необо-ротних активів загально-виробничого призначення; l витрати на вдосконалення технології й організації вироб-ництва;

l витрати на освітлення , висвітлення, водопостачання, во-довідвід та інші витрати на утримання виробничих приміщень;

l витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата загально-виробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування працівників уп-равління виробництвом, витрати на здійснення техно-логічного контролю за виробничими процесами і якістю продукції, робіт, послуг);

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

l витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону на-вколишнього середовища.

У свою чергу загально-виробничі витрати підрозділяють-ся на постійні й змінні.

До змінних загально-виробничих витрат належать витра-ти на обслуговування й управління виробництвом, які зміню-ються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу виробництва. Такі витрати наприкінці місяця списуються на виробничу собівартість.

До постійних загально-виробничих витрат належать вит-рати на обслуговування й управління виробництвом, які зали-шаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обся-гу виробничої діяльності. Такі витрати розподіляються між витратами на виробництво й собівартістю реалізованої про-дукції (робіт, послуг) відповідно до методики, наведеної в до-датку до Положення (Стандарту) 16. Стандарт передбачає віднесення до складу витрат звітного періоду постійних на-кладних загально-виробничих витрат, виходячи з нормальної виробничої потужності. Різниця між фактичною сумою постійних загально-виробничих витрат й їхньою сумою, обчисленої враховуючи нормальну виробничу потужність, підлягає віднесенню на собівартість реалізованої продукції.

Адміністративні витрати враховують загальногоспо-дарські витрати, пов’язані з управлінням й обслуговуванням підприємства в цілому. До них належать:

l загально-корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі й інші витрати);

l витрати на службові відрядження й зміст апарата уп-равління підприємством й іншим загальногосподарським персоналом;

l витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ре-монт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона);

l винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна й т.п.);

l витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, те-лекс й ін.);

l амортизація нематеріальних активів загальногосподарсь-кого призначення;

l витрати на врегулювання спорів в судових органах;

l податки, збори й інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів й обов’язкових платежів, що включають у виробничу собівартість про-дукції);

l плата за розрахунково-касове обслуговування й інші по-слуги банків;

l інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на збут включають наступні витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) готової продукції, товарів, робіт, послуг:

l витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

l витрати на ремонт тари;

l оплата праці й комісійні винагороди продавцям, торго-вельним агентам і працівникам підрозділів, що забезпечу-ють збут;

l витрати на рекламу й дослідження ринку (маркетинг);

l витрати на передпродажну підготовку товарів;

l витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом продукції;

l витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов’язаних зі збу-том продукції, товарів, робіт, послуг (операційна орен-да, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

l витрати на транспортування, перевалку й страхування го-тової продукції, транспортно-експедиційні й інші послу-ги, пов’язані із транспортуванням продукції відповідно до умов договору;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

l витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслугову-вання;

l інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До інших операційних витрат належать:

l витрати на дослідження й розробки;

l собівартість реалізованої іноземної валюти (перерахова-ної за курсом НБУ на день реалізації, включаючи витра-ти, пов’язані з реалізацією);

l собівартість реалізованих виробничих запасів (за обліковою вартістю, включаючи витрати пов’язані з їхньою реалізацією);

l списана сума безнадійної дебіторської заборгованості;

l створення резерву сумнівних боргів;

l втрати від операційної курсової різниці;

l втрати від знецінювання запасів;

l недостачі й втрати від псування цінностей;

l визнані штрафи, пені, неустойки;

l витрати на виплату матеріальної допомоги, на зміст об’єктів соціально-культурного призначення;

l інші витрати операційної діяльності.

Крім поняття витрат на виробництво виділяють поняття собівартості продукції — це синтетичний показник, що харак-теризує виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на підготовку до виробництва й виробництво продукції (робіт, послуг).

Витрати підприємства групуються за економічними еле-ментами — це витрати на весь обсяг виготовленої продукції за певний період, і за статтями калькуляції — це собівартість ви-готовлення одиниці продукції.

Угруповання витрат за економічними елементами припу-скає виділення наступних елементів витрат:

l матеріальні витрати;

l витрати на оплату праці;

l відрахування на соціальні потреби;

l амортизація основних засобів:

l інші витрати.

Розкриємо зміст елементів витрат.

Матеріальні витрати. До них належать витрати на сирови-ну, матеріали, напівфабрикати, тару, комплектуючі вироби, паливо, енергію всіх видів та інші матеріальні витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Витрати на оплату праці. До складу цього елемента вклю-чається загальна сума заробітної плати всього виробничого персоналу з надбавками й доплатами, премії, матеріальна до-помога й інші витрати на оплату праці на підприємстві.

Відрахування на соціальні заходи. До них належать:

l відрахування на пенсійне забезпечення;

l відрахування у Фонд соціального страхування на випа-док непрацездатності;

l страхові внески на випадок безробіття;

l відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;

l відрахування на інші соціальні заходи.

Амортизація. До складу цього елемента включаються су-ми нарахованої амортизації основних засобів і нематеріальних активів.

Інші операційні витрати. До складу цього елемента вклю-чаються витрати операційної діяльності, які не ввійшли до складу попередніх елементів, а саме: витрати на відрядження, витрати із страхування майна, винагороди за винахідництво, раціоналізацію, оплату робіт із сертифікації продукції, оплата послуг зв’язку, обчислювальних центрів, охорони, орендна плата.

Угруповання витрат за калькуляційними статтями собівартості передбачає наступну номенклатуру статей:

1)         сировина й матеріали;

2)         зворотні відходи;

3)         закуповні напівфабрикати й комплектуючі вироби;

4)         паливо й енергія на технологічні цілі;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

5)         основна заробітна плата виробничих робітників;

6)         додаткова заробітна плата;

7)         відрахування на соціальні заходи;

8)         загально-виробничі витрати;

9)         витрати внаслідок технічно неминучого браку;

10)       інші виробничі витрати.

Вищенаведений понятійний апарат використовується при

виконанні аналізу витрат на виробництво й собівартості про-дукції.

Задачі аналізу витрат і собівартості полягають у наступно-му:

l дати загальну оцінку виконання плану за собівартістю в цілому по підприємству й за окремими видами продукції;

l провести аналіз витрат з метою оцінки досягнутих ре-зультатів;

l перевірити обґрунтованість прийнятих управлінських рішень щодо собівартості;

l вивчити причини відхилення фактичних витрат від пла-нових у розрізі статей собівартості, а також за окремими видами і групами продукції;

l виконати аналіз витрат з метою управління беззбит-ковістю виробництва;

l управляти витратами за місцями формування й центрами відповідальності;

l проводити оперативний аналіз відхилень у витратах на виробництво за нормативним методом;

l виявити резерви зниження собівартості й витрат;

l розробляти відповідні заходи щодо мобілізації внутріви-робничих резервів і використання їх у виробництві.

З перерахованих вище завдань випливають напрямки аналізу собівартості й витрат:

l аналіз витрат на виробництво;

l аналіз калькуляції собівартості одиниці продукції;

l аналіз витрат на гривню товарної продукції;

l аналіз прямих матеріальних витрат;

l аналіз прямих трудових витрат;

l аналіз комплексних статей витрат.

Джерелами інформації аналізу собівартості продукції й витрат на виробництво є:

l планова собівартість продукції;

l аналітичні розрахунки, норми й нормативи використання ресурсів;

l звітність підприємства: «Звіт про фінансові результати», «Звіт з праці»;

l дані оперативного обліку: первинні документи, відомості, зведення, реєстри відпущених матеріалів на вироб-ництво, табелі про нарахування заробітної плати, норми витрат матеріалів, технологічна документація, паспортні дані.