Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Вступ : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Вступ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Сучасні умови господарювання формують високі вимоги до оцінки фінансово-економічної діяльності суб'єктів ринку. Особлива увага приділяється підприємству як первинній і провідній ланці економіки держави, оскільки саме тут створю-ються конкретні економічні блага, які стають першоосновою національного багатства.

Узагальнення досвіду діяльності українських підприємств свідчить про досить велику кількість низько ефективних, еко-номічно недоцільних бізнес-проектів різних рівнів. Безумов-но, така ситуація формується під впливом ряду факторів, се-ред яких провідне місце займає економічна нестабільність зовнішнього середовища господарювання. Але немаловажну роль відіграють і внутрішні фактори, а саме рівень й якість ефективності функціонування підприємств.

Комплексна аналітична оцінка результативності госпо-дарської діяльності підприємства можлива тільки на основі якомога більш повного подання про стан його господарського механізму, ефективності його функціонування й управління. Таким чином, оцінка є результатом порівняння рівня прибут-ковості й показників поточної діяльності.

Буть-який вид підприємницької діяльності повинен бути забезпечений певними економічними ресурсами (активами, фінансами, трудовими ресурсами, інформацією в тому числі). Тривалий комерційний успіх визначається ефективним роз-поділом цих ресурсів, тобто ефективність функціонування підприємства залежить від того, наскільки відповідають уп-равлінські рішення стану ринкового середовища, власного по-тенціалу й успішності його використання.

Базою для обґрунтування й зважування управлінських рішень у рамках комерційного, інноваційного, інвестиційного,

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

виробничого, фінансового й іншого видів діяльності сучасних підприємств виступає економічний аналіз і діагностика. Під нею варто розуміти комплексну аналітичну оцінку всіх сфер діяльності підприємства з позицій досягнення максимально можливого економічного результату за рахунок оптимального й ефективного використання обмежених економічних ре-сурсів.

Економічний аналіз і діагностика озброюють фахівця ме-тодичними підходами до оцінки результативності господарсь-кої діяльності й визначенню рівня і якості реального еко-номіко-фінансового стану підприємства в цілому або окремих його аспектах.

Виконання економічної діагностики стану підприємства базується на обробці інформації бухгалтерської й поточної звітності. Первинна інформація агрегується й спрощується, будуються аналітичні таблиці, розраховуються аналітичні ко-ефіцієнти, якими керуються всі учасники бізнесу. Вони обу-мовлені фінансовими зв'язками підприємства й визначають оптимальні співвідношення розподілу капіталу підприємства, основні резерви підвищення ефективності використання ос-новного й оборотного капіталу, найбільш обґрунтовані джере-ла фінансування.

У підсумку, на базі результатів аналізу, розробляються ре-комендації з удосконалення господарського механізму підприємства, стабілізації або поліпшенні його фінансового стану.