Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.5 Аналіз використання основних коштів, устаткування й площі : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.3.5 Аналіз використання основних коштів, устаткування й площі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Для узагальнюючої характеристики ефективності викори-стання основних коштів у першу чергу використовується по-казник фондовіддачі.

Фондовіддача показує величину вартості виготовленої про-дукції, що доводиться на 1 гривню вартості основних коштів (може визначатися за товарною, валовою або реалізованою про-дукцією). Фондовіддача визначається як відношення обсягу ви-робленої продукції до середньорічної вартості основних коштів.

 О

Фв =   ,          (2.42)

ср.г

де О обсяг виробництва продукції у вартісному вира-женні, грн/рік; Фсрг — середньорічна вартість основних коштів, грн.

Зростання фондовіддачі вказує на підвищення ефективності використання основних коштів й є позитивною тенденцією в діяль-ності підприємства. Для підвищення фондовіддачі необхідно наро-щувати обсяги виробництва продукції за рахунок більш інтенсив-ного використання основних коштів і знижувати середньорічну вартість цих коштів за рахунок ліквідації зношених, мало продук-тивних і не використовуваних у виробництві основних коштів.

Розглянемо приклад аналізу фондовіддачі за вихідними даними таблиці 2.33.

Таблиця 2.33 — Вихідні дані для аналізу фондовіддачі

 

Показник        Базисний рік  Звітний рік     Відхилення

 

           

           

            Абсолютне, грн        Відносне, %

1          2          3          4          5

Обсяг виробництва продукції, тис. грн.    1244    1340,2 96,2     7,7

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4          5

Середньорічна вартість основних коштів, тис. грн.         340      350      10        2,9

Фондовіддача, грн.   3,66     3,83     0,17     4,6

Виявимо вплив окремих факторів на показник фон-довіддачі методом повних ланцюгових підстановок.

 

Ф Б 1244

340

1340,2 340

1340,2

           

350

 =         = 3,66 грн.

ФоУсп1 =

ФО

 

= 3,94 грн. 3,83 грн.

 

Зміна фондовіддачі під дією факторів:

АФо 0 = 3,94 - 3,66 = 0,28 грн. — позитивний вплив. У зв’язку зі зростанням обсягу виробництва продукції на 96,2 тис.грн. фондовіддача зросла на 0,28 грн.

АФоФ = 3,83 - 3,94 =-0,11 грн.      негативний вплив. У

зв’язку зі зростанням середньорічної вартості основних коштів на 10 тис.грн. фондовіддача знизилася на 0,11 грн.

Балансова перевірка: АФо = 3,83 - 3,66 = 0,28 - 0,11 = 0,17 грн. — розрахунок виконаний вірно.

З метою більш глибокого аналізу ефективності викорис-тання основних коштів показник фондовіддачі можна розра-хувати за активною частиною основних коштів, до якої нале-жить в значній мірі технологічне устаткування.

o

Фоакт _          ,           (2.43)

Фср.ракт

де Фср.р. акт. — середньорічна вартість активної частини основ-них коштів.

У формулі (2.43) чисельник — обсяг виробництва — мож-на виразити через число одиниць устаткування, бюджет часу роботи одиниці устаткування й годинну продуктивність оди-ниці устаткування. Тоді формула перетвориться у такий спосіб:

г j уст т-т уст т-т уст

_Ч       • Ь       • 11

Фоакт -           Ф         ,           (2.44)

ср.г акт

де Чуст — число одиниць устаткування, шт.;

Буст — бюджет (річний фонд) часу роботи одиниці устат-

кування, година.; Пуст — годинна продуктивність (виробіток) одиниці устат-

кування, грн/година.

Бюджет (річний фонд) час роботи одиниці устаткування у свою чергу можна представити у вигляді добутку кількості відпрацьованих днів у році (Д), коефіцієнта змінності (Кзм) і середньої тривалості робочої зміни (Т).

Середньорічну вартість активної частини основних коштів (технологічного устаткування) можна також предста-вити як добуток числа одиниць устаткування (Чуст) і серед-ньої вартості одиниці устаткування в порівнянних цінах (Цуст), після чого кінцева формула факторної моделі фон-довіддачі активної частини основних коштів буде мати вигляд:

г т уст тт тг т7 тт уст тт тг т7 тту

Ч •Д-Кш-1-П _Д-КШ-1-1Г

Фоакт-            уст       уст       ~          уст       , (2.45)

чуст -цуст      ~цу

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Для розрахунку впливу факторів на приріст фондовіддачі активної частини основних коштів використано спосіб повних ланцюгових підстановок. Схема підстановок виглядає в такий спосіб:

 

Дв'К    -ТБ-ПЇ

уст

E          Ж Б Б  Б

Ö

Фо«я =            ^т        ,          (2.46)

Á

 

Для визначення першого умовного показника фон-довіддачі необхідно замість базової взяти звітну середнь-орічну вартість (ціну) одиниці устаткування, що при однако-вих цінах може змінитися тільки за рахунок його структури:

ДБ'К-ТБ-ПГ

Ф^акт ~          -77^п  ,          (2.47)

Далі необхідно встановити, яка була б фондовіддача при структурі устаткування звітного періоду, що характеризує ціна одиниці устаткування, і кількість відпрацьованих днів у звітному періоді, але при базовій величині інших факторів:

До-к-ТБ-ПБт

оакт ~ ТТ^п   ,           (2.48)

Третій умовний показник фондовіддачі розраховується при структурі звітного періоду, кількості робочих днів звітно-го періоду днів, величині коефіцієнта змінності у звітному періоді й при базовому рівні інших факторів:

Дп -К • Гк • Пк

^оакт- ТТ^г    ,           (2.49)

Цо

При розрахунку четвертого умовного показника фон-довіддачі залишається на базовому рівні величина среднього-динної продуктивності:

 

о акт

 

ж О

До-К-Т0-ПГ

цг

 

(2.50)

 

 

O

ÔÎ

 

 

Дп -К • IV, • п

Цо

 

(2.51)

 

Виконаємо аналіз фондовіддачі активної частини основ-них коштів за наведеною методикою.

Таблиця 2.34 — Вихідні дані для аналізу фондовіддачі активної частини основних коштів

 

Показник        Умовна позначка      Базовий період          Звітний період          Відхилення

 

           

           

           

            ±          %

1          2          3          4          5          6

1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.        О         6270    6890    +620    +9,9

2. Середньорічна вартість основних коштів, тис. грн.     Фср.г  3280    3341    +61      +1,9

3. Середньорічна вартість активної частини основних коштів, тис. грн.          Фср.г. акт       1100    1130    +30            +2,7

4. Число одиниць устаткування, шт.          Чуст    20        21        +1        +5

5. Кількість робочих днів у році, дні           Д         226      225      -1        -0,4

6. Кількість відпрацьованих машино-годин всім устаткуванням, тис.  Тгод    67,69   65,72   -1,97   -2,9

7. Коефіцієнт змінності        Кзм     1,92     1,83     -0,09   -4,7

8. Тривалість робочої зміни, година           Т          7,8       7,6       -0,2     -2,5

163

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4          5          6

9. Годинна продуктив-ності одиниці встаткування, грн. /година (п. 1:п. 6)    Вуст    92,63   104,84 +12,21 +13,2

10. Середня вартість одиниці устатку-вання, грн. (п. 3:п. 4)      Цуст    55000  53800  -1200  -2,2

11. Фондовіддача активної частини основних коштів, грн. (п. 1:п. 3)   Фо акт            5,7       6,1       +0,4     +7

 

= 5,7 грн.

5,83 грн. = 5,8 грн.

5,53 грн.

5,39 грн. = 6,1 грн.

Використовуючи метод повних ланцюгових підстановок виконаємо поступову заміну даних базового періоду фактич-ними даними звітного періоду:

ÔÁ

226 • 1,92 • 7,8 • 92,63

           

ф)м1

55000 226-1,92-7,8-92,63

 

             z

ф?2

53800 225-1,92-7,8-92,63

           

53800

225-1,83-7,8-92,63

Qj        zz

О UKffl

             —

óì 4

Ô

53800 225-1,83-7,6-92,63

 

             -

53800

ф          —

225-1,83-7,6-104,84 53800

 

164

Розрахуємо вплив зміни факторних показників.

1)         зміна фондовіддачі у зв’язку зі зміною вартості одиниці

устаткування (структурний показник):

АФоатіЦ =5,83-5,7 = 0,13 грн. — позитивний вплив. Зни-ження середньої вартості одиниці устаткування на 1200 грн. викликає зростання фондовіддачі активної частини основних коштів на 0,13 грн.

2)         зміна фондовіддачі у зв’язку зі зміною числа робочих

днів у році:

Дф0 am, д = 5,8 - 5,83 = -0,03 грн. — негативний вплив. Зни-ження числа робочих днів у році на 1 день викликає зниження фондовіддачі активної частини основних коштів на 0,03 грн.

3)         зміна фондовіддачі у зв’язку зі зміною коефіцієнта

змінності роботи устаткування:

Дф0 am, кш = 5,53 - 5,8 = -0,27 грн. — негативний вплив. Зни-ження коефіцієнта змінності роботи устаткування на 0,09 вик-ликає зниження фондовіддачі активної частини основних коштів на 0,27 грн.

4)         зміна фондовіддачі у зв’язку зі зміною тривалості робо-

чої зміни:

Дфоя™ т =5,39- 5,53 = -0,14 грн. — негативний вплив. Зни-ження тривалості робочої зміни на 0,2 години викликає зни-ження фондовіддачі активної частини основних коштів на 0,14 грн.

5)         зміна фондовіддачі у зв’язку зі зміною годинної продук-

тивності одиниці устаткування:

^фоат,п'6 =6,1-5,39 = 0,71 грн. — позитивний вплив. Ріст годинної продуктивності одиниці устаткування на 12,21 грн. викликає зростання фондовіддачі активної частини основних коштів на 0,71 грн.

Баланс результатів: АФ0 ^ = 6,1 - 5,7 = 0,13 - 0,03 - 0,27 - 0,14 + + 0,71 = 0,4 грн. — розрахунок виконаний вірно.

Таким чином, у цілому фондовіддача активної частини ос-новних коштів збільшилися на 0,4 грн. — це позитивна тен-денція. Позитивно на величину фондовіддачі вплинули зни-

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

ження середньої вартості одиниці устаткування й зростання годинної продуктивності одиниці устаткування. Резерви рос-ту фондовіддачі активної частини основних коштів закладені в негативних факторах.

Ще одним показником, що характеризує ефективність ви-користання основних коштів, у тому випадку, якщо від підприємства залежить технологія виготовлення продукції, є фондоємність продукції.

Фондоємність вказує на величину вартості основних коштів, що треба для виробництва одиниці вартості виготов-леної продукції. Фондоємність — це величина, зворотна фон-довіддачі й визначається як відношення середньорічної вар-тості основних коштів до обсягу виробленої продукції.

Ф срг 1

Фе =    = Г ,    (2.52)

О Фо

Економічний зміст фондоємності відображає наступний приклад. Якщо технологія виготовлення продукції вимагає використання простого устаткування, що у процесі вироб-ництва виявилося задіяним іншими видами робіт, і тому про-дукцію виготовили на унікальному дорогому встаткуванні, то фондоємність даного виду продукції підвищується.

Зростання фондоємності продукції вказує на зниження ефективності використання основних коштів й є негативною тенденцією в діяльності підприємства.

Методика аналізу фондоємності аналогічна методиці аналізу фондовіддачі.

У процесі аналізу використання основних коштів окремо розглядають ефективність використання устаткування, як найбільш активної частини основних коштів. У деяких випад-ках активною частиною основних коштів може виступати ви-робнича площа, наприклад, при складанні виробів вручну, при формуванні ливарних форм у землю.

Ефективність використання устаткування характери-зується рядом показників.

1.         Коефіцієнт використання парку устаткування:

«ик JJ  (2.53)

де Пд — число (або потужність) діючого устаткування;

Пу — число (або потужність) установленого устаткування.

2.         Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування -

характеризує ефективність використання устаткування

за часом:

Кекст ~            ,          (2.54)

Fm

де Fф — фактичний фонд часу роботи одиниці устаткування за рік, годин; Fпл — плановий фонд часу роботи одиниці устаткування за рік, годин.

Фактичний фонд часу роботи менше планового у зв’язку з виникаючими втратами часу: надплановий ремонт устатку-вання, простої у зв’язку з поломками, відсутністю матеріалів, енергії, у зв’язку з очікуванням транспортних засобів.

3.         Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування -

характеризує ефективність використання устаткування

за продуктивністю:

В,

К-інт =~Z ,     (2.55)

Вш

де Вф — фактична продуктивність устаткування, шт/година; Впл — максимальна (або планова) продуктивність устатку-вання, шт/година.

             Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування мо-же також бути представлений як відношення фактично вироб-леної продукції до максимально можливого випуску.

4. Коефіцієнт інтегрального використання устаткування:

КішКг=К«ап-К«п ,    (2.56)

тобто добуток коефіцієнтів екстенсивного й інтенсивного ви-користання устаткування:

Розглянемо приклад аналізу використання устаткування.

Таблиця 2.35 — Аналізу використання устаткування

 

Показники     Базисний рік  Звітний рік     Абсолютне відхилення, ±

1. Средньогодинна продуктив-ність устаткування (Вф), шт       10        9          -1

2. Средньогодинна виробнича потужність устаткування (Впл), шт      12        12        -

3. Фактичний фонд часу роботи одиниці встаткування за рік (Fф), година     1400    1385    -15

4. Плановий фонд часу роботи одиниці встаткування за рік (Fпл), година.     2002    2002    -

5. Коефіцієнт екстенсивного використання встаткування (Кекс)          0,7       0,69     -0,01

6. Коефіцієнт інтенсивного використання встаткування (Кітн) 0,83     0,75     -0,08

7. Коефіцієнт інтегрального використання встаткування (Кінтег)         0,58     0,52     -0,06

Аналіз використання устаткування показав, що ко-ефіцієнт екстенсивного використання устаткування знизився

на 1% і склав 69%, тобто втрати робочого часу склали 100 -69=31%.

Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування зни-зився на 0,08. Це відбулося за рахунок зниження середнього-динної продуктивності одиниці устаткування.

Тому що у звітному році спостерігається зниження як ек-стенсивного, так й інтенсивного використання устаткування, то коефіцієнт інтегрального використання устаткування так само знизився, і склав 52%. Таким чином, загальні втрати склали у звітному році — 48%.

Коефіцієнт змінності роботи устаткування показує, скільки в середньому змін відпрацьовує одиниця устаткування при даному режимі роботи. Коефіцієнт змінності може бути розрахований двома способами:

_ Зх + З2 + З3

Кж=    (2.57)

Зо

де З1, З2, З3 — число одиниць устаткування, що працює відповідно в 1, 2 й 3 зміни. З0 — загальне число одиниць устаткування.

Мшно - години

ш         Зо F     ,           (2.58)

де Машино-години — загальне число машино-годин (станко-годи-ни), відпрацьованих всім устаткуванням за добу; Fзм — фонд часу роботи одиниці устаткування за одну

зміну; З0 — загальне число одиниць устаткування.

Підприємства повинні прагнути до збільшення ко-ефіцієнта змінності роботи устаткування, що веде до зростан-ня випуску продукції при тих же наявних фондах.

Коефіцієнт завантаження устаткування також характери-зує використання устаткування в часі. Установлюється він

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

для всього парку машин, що перебувають в основному вироб-ництві. Розраховується як відношення трудомісткості виго-товлення всіх виробів на даному виді устаткування до фонду часу його роботи. Таким чином, коефіцієнт завантаження устаткування на відміну від коефіцієнта змінності враховує дані про трудомісткість виробів. На практиці коефіцієнт за-вантаження звичайно приймають рівним величині ко-ефіцієнта змінності, зменшеної у два рази (при двозмінному режимі роботи) або в три рази (при трьохзмінному режимі).

Серед показників екстенсивного використання основних коштів велике значення мають і показник внутрізмінних про-стоїв устаткування.

Ефективність використання площі характеризується зніманням продукції з одиниці площі:

Сі^=77'           (2.59)

де О обсяг виробництва продукції у вартісному (натураль-ному) вираженні, грн. (шт); П — виробнича площа, м2.