Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2.4 Аналіз кваліфікаційного рівня кадрів : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.2.4 Аналіз кваліфікаційного рівня кадрів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Поряд з кількісною оцінкою забезпеченості підприємства трудовими ресурсами проводять вивчення якісного складу персоналу, що ілюструється загальноосвітнім і професійно-кваліфікаційним рівнем.

Для оцінки відповідності кваліфікації робітників рівню виконуваних робіт порівнюють середній тарифний розряд робіт і робітників.

Середній тарифний розряд робіт і робітників розрахову-

ють по формулах:      ^Ц

2^RPa6o4i -КРІ

Rpo6o4ux. = —          ~п       >          (2.8)

у1\Крі

де        - загальна кількість робітників на аналізованій

ділянці; Rробоч і — розряд і-го робітника;

Kpі — кількість робітників і-го розряду.

 

Rробіт

 

і          

п

 

(2.9)

 

де Bі — обсяг робіт і-го розряду, нормо-година; Rробіт і — розряд робіт;

^JBi — загальний обсяг робіт, нормо-година.

Вихідні дані для аналізу зведемо в таблицю 2.13.

Таблиця 2.13 - Вихідні дані для аналізу кваліфікаційного рівня робітників

 

Показники     Одиниці вимірювання         Розряди робіт і робітників    Усього

 

           

            2          3          4          5          6         

 

1. Види робіт: токарські        тис. нормо-годинника         82        94        10

4          46        28        354

2. Усього робітників чіл.      44        54        48        24        12        182

82-2+ 94-3 + 104-4+ 46-5+ 28-6

 =         = 3,56

R робіт            354

44-2 + 54-3 + 48-4 + 24-5 + 12-6 3 48

R робітників =           182                  '

За даними розрахунку маємо те, що середній розряд робітників трохи відстає від розряду складності робіт.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Аналіз рівня кваліфікації робітників можна виконувати в трохи іншому виді (таблиця 2.14)

Таблиця 2.14 — Загальний аналіз кваліфікації робітників

по цеху

 

Розряд робітників     Число робітників даного розряду, чіл.       Абсолютне відхилення

 

            план    факт   

 

2          26        27        +1

3          46        46        -

4          65        64        -1

5          44        45        +1

6          20        19        -1

Разом  201      201      -

Поряд з відповідністю загальної чисельності робітників за планом й у звіті спостерігається деяке відхилення їхнього чис-ла по окремих категоріях як в одну, так й в іншу сторону.

Визначимо середній розряд робітників за планом (Я™ ) і фактично (Rt):

 

R

т

робоч

ГіФ

Rpo6o4

 

 

2 • 26 + 3 • 46 + 4 • 65 + 5 • 44 + 6 • 20 201

2-27+ 3-46 +4-64 +5-45+ 6-19

           

201

 

 

3,93

3,92

 

й Ri^

показує, що середній рівень кваліфікації робітників знизився за рахунок прийому на робо-ту 1 чоловіка низької кваліфікації (2-го розряду) і вибуття 1 робітника 6-го розряду.

Відхилення фактичної величини середнього розряду робітників:

робоч

Порівняння і?

ДRробо =Rфробо~ -RMр обо =3,92-3,93 = -0,01.

Таким чином, бачимо фактичне відставання по величині середнього розряду робітників щодо планового показника на 0,01.

Далі в аналізі необхідно порівняти середній розряд робітників із середнім розрядом робіт по ділянці (цеху). При цьому середній розряд робітників повинен бути вище за середній розряд робіт.

Якщо у виробництві середній розряд робіт у розрізі край-нього портфеля замовлень R™Kбim =3,50, тоді відхилення серед-нього кваліфікаційного розряду робітників від середнього роз-ряду робіт складе:

Rробо.^ =Rфробош -R3р обL =3,92-3,50 = +0,42.

Отже, є досить відчутне перевищення по даному показни-ку, що з однієї сторони є ознакою щодо високого професійно-го рівня робітників, а з іншого боку — викликає перевитрату коштів на оплату праці у зв’язку з необхідністю проведення доплат за використання робітників на роботах з більш низь-ким розрядом складності.

Особливо варто виділити кваліфікаційний рівень основ-них робітників, тому що саме вони безпосередньо беруть участь у випуску товарної продукції цеху.

Аналіз якісного рівня робітників основного складу пред-ставлений у таблиці 2.15.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Таблиця 2.15 — Кваліфікаційний склад основних робочих

виробництва

 

Категорія робітників Чисель-ність, чол.     У тому числі по розрядах     Серед-ній розряд

 

           

            1          2          3          4          5          6         

 

1 Основні робочі відрядники          105                  10        28        46        20        1          3,75

1.1 Токарі       84                    8          25        34        16        1          3,73

1.2 Зуборізники         4                                             3          1                      4,25

1.3 Фрезерувальники           4                                             4                                 4,00

1.4 Шліфувальники   8                                 2          3          3                      4,13

1.5 Слюсарі    5                      2          1          2                                 3,00

2 Другі робітники      20                    13        7                                             2,35

3 Виробничі погодинники  4                                             3          1                      4,25

Усього основних робітників           129                  23        35        49        21        1          3,55

Середній розряд основних робітників становить 3,55. Найбільший розряд (4,25), а, отже, і вищий рівень про-фесійної майстерності спостерігається по зуборізникам і виробничим погодинникам. Це обумовлено в першу чергу високим ступенем точності й відповідальністю вироблених ними робіт, що вимагає відповідної кваліфікації працівни-ка. Для других робітників, ступінь відповідальності яких за якість виконуваних робіт значно нижче, середній кваліфікаційний розряд — 2,35. Таким чином, дотри-мується логічний розподіл кваліфікації працівників відповідно до рівня складності й відповідальності виробле-них ними робіт.

Крім того, велике число других робітників 20 чоловік створює надійний резерв для відтворення складу основних робітників-відрядників.