Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.5 Аналіз якості продукції : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.1.5 Аналіз якості продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Важливим показником діяльності підприємств є якість продукції. Для сучасних умов, у яких перебувають підприємства, характерно те, що з однієї сторони постійно зро-стають вимоги замовників до якості продукції, з іншого боку — украй повільно відбувається переоснащення підприємств су-часною технікою.

Якість продукції — це поняття, що характеризує її власти-вості й можливість відповідати вимогам споживача.

Оцінку якості проводять за наступними показниками:

—        узагальнюючі;

—        одиничні;

—        непрямі.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

До узагальнюючих показників належать:

—        питома вага нової продукції в загальному випуску;

—        питома вага сертифікованої продукції за світовими стандартами;

 

—        питома вага експорту продукції. До одиничних показників якості продукції належать:

—        корисність (зольність вугілля, жирність молока);

—        надійність (безвідмовність у роботі, довговічність);

—        технологічність (характеризує ефективність конструк-

торських і технологічних рішень у вигляді тру-

домісткості, енергоємності);

—        естетичні й ергономічні властивості продукції.

До непрямих показників якості належать:

—        гарантійний строк роботи, кількість і вартість га-рантійних (безкоштовних для споживачів) ремонтів розраховуючи на один виріб;

—        штрафи за неякісну продукцію;

—        наявність рекламації, їхня кількість і вартість;

—        обсяг і питома вага забракованої продукції;

—        збитки від браку, його відсоток.

У процесі аналізу якості вирішуються наступні завдання:

—        Оцінюється технічний рівень продукції шляхом співставлення техніко-економічних показників виробу із кращими вітчизняними й закордонними аналогами.

—        Аналізується структура випуску продукції по парамет-рах, що характеризує якість її виготовлення й поставки.

—        Виявляються фактори, що стримують зростання технічного рівня продукції.

—        Обґрунтовуються можливості підвищення якості про-дукції, скорочення браку й втрат.

При аналізі якості користуються наступними джерелами інформації:

—        дані про об’єкт: конструкція, технологія, устаткування,

матеріали, кваліфікація робітників, умови реалізації,

реклама;

-          патенти, нормативно-технічна документація на про-дукцію;

-          акти випробувань і лабораторного контролю;

-          дані ОТК, журнали й графіки бездефектної здачі про-дукції.

Для загальної оцінки виконання плану якості продукції використовують різні методи. Суть бального методу оцінки полягає у визначенні середньозваженого бала якості продукції шляхом порівняння фактичного й планового рівнів. Тут же розраховують відсоток виконання плану якості.

По продукції, якість якої оцінюється сортом або кондицією, розраховують питому вагу продукції кожного сорту (кондиції) у загальному обсязі виробництва, середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну виробу в порівняних цінах.

Для оцінки виконання плану сортності питому вагу кож-ного сорту в загальному обсязі продукції порівнюють із плано-вим або з даними попередніх періодів. Середній коефіцієнт сортності визначають відношенням продукції першого сорту до загального випуску або вартості продукції всіх сортів до можливої вартості продукції за ціною першого сорту.

Середньозважена ціна виробу (Цср) визначається в такий спосіб:

ТТ - і і (2.6)

ср Уа

де Ці — відпускна ціна виробу і-го сорту, грн;

qі — виробництво продукції кожного сорту за планом і звітом, шт.

Випуск продукції в перерахунку на вищий сорт визначають як добуток питомої ваги кожного сорту на пе-ревідний коефіцієнт (Кпер), що рівняється:

Кпер= Ці/ Ц1(вищ),   (2.7)

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

де Ц й — ціна продукції і-го сорту, грн;

Ці (вищ.) — ціна продукції першого (вищого) сорту, грн.

Розглянемо приклад аналізу сортності виробів (табл.2.8).

Таблиця 2.8 — Вихідні дані аналізу сортності продукції

 

Сорт   Ціна

виробу,

грн      Перевідний коефіцієнт посортовий коефіцієнт зниження ціни) Кпер   План   Факт

 

           

           

            Кіль-кість виробів, шт          Сума, грн       Кіль-кість виробів, шт          Сума, грн

1          20        1          800      16000  1020    20400

2          18        0,9 (18/20)      150      2700    120      2160

3          16        0,8 (16/20)      50        800      60        960

Разом                         1000    19500  1200    23520

Виконання плану по сортності можна визначити трьома основними способами.

1 спосіб — спосіб першосортних одиниць.

У способі першосортних одиниць перевідні (посортові) коефіцієнти множаться на відповідну кількість продукції й от-римані дані складають.

Плановий коефіцієнт сортності:

 

К

 

сорт

 

 

800-1 + 150-0,9+ 50-0,8 1000

 

 

0,975

 

 

Фактичний коефіцієнт сортності: 1020-1 + 120-0,9+ 60-0,8

К

факт

1200

 

 

0,98

 

Так як Кф>Кп (0,98(0,975), то план з сортності виконаний. Це позитивна тенденція в діяльності підприємства — фактич-на сортність продукції вища за планову.

2          спосіб — спосіб порівняння середньозважених цін.

Якщо фактична середньозважена ціна одного виробу

більше або дорівнює плановій, то план з сортності вважається

виконаним.

Планова ціна виробу (середня): 19500/1000=19,5 грн Фактична ціна виробу (середня): 23520/1200= 19,6 грн. Цф> Цп (19,6(19,5) — план з сортності виконаний.

3          спосіб — спосіб порівняння відсотків виконання плану у

вартісному й натуральному вираженні.

Відсоток виконання плану у вартісному вираженні: 23520/19500=120,6%

Відсоток виконання плану в натуральному вираженні: 1200/1000=120%.

Так як 120<120,6 то план з сортності виконаний.

Із всіх трьох способів найбільш універсальним є спосіб першосортних одиниць, тому що він виключає вплив змін асортименту продукції.

Вихідні дані при аналізі якості можуть бути задані трохи інакше (таблиця 2.9).

Таблиця 2.9 — Аналіз сортності продукції

 

Сорт   Від-пуск-на ціна ви-робу, грн.        Кпер   План   Звіт     Коефіцієнт сортності

 

           

           

            Ви-пуск про-дук-ції, шт       Пи-то-ма ва-га, %     Ви-пуск про-дук-ції, грн.     Ви-пуск про-дук-ції, шт            Пи-то-ма ва-га, %     Ви-пуск про-дук-ції, грн.     План   Звіт

Вищ.   1000    1          950      95        950000            1012    92        1012000          95        92

1          900      0,9       50        5          45000  66        6          59400  4,5       5,4

2          700      0,7       -          -          -          22        2          15400  -          1,4

Усього            -          -          1000    100      995000            1100    100      1086800          99,5     98,8

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Розрахуємо середній коефіцієнт сортності за планом і звітом.

Ксортш =(950-1 + 50-0,9)/1000 = 0,995. Ксортзв =(1012-1+66-0,9+22-0,7)/1100 = 0,988.

Тому що Ксортзв < Ксортпл (0,988<0,995), то план з сортності не виконаний.

Фактична середньозважена ціна виробу складе: Цсрф = (1012 ■ 1000 + 66 ■ 900 + 22 ■ 700)/(1012-66 + 22) =

= 988 грн.

Аналогічно планова ціна дорівнює: Цсрпл =(950 ■ 1000 + 50 ■ 900)/(950 + 50) = 995 грн.

Таким чином, план якості підприємство виконало на 99,3% (988•100/995).

Відзначимо, що загальний випуск продукції за рівнем якості знизився на 0,7% (98,8% — 99,5%), що в перерахунку на повний обсяг випуску означає: недоотримано приблизно 8 ви-робів (0,007•1100) на загальну суму 7904 грн. (8•988).

Таким чином, невиконання плану якості на 0,7% призвело до зниження середнього рівня сортності з 99,5% (план) до 98,8% (звіт) і недовипуску продукції на суму 7904 грн.

Побічно рівень якості продукції ілюструє рівень браку у випуску продукції.

Розглянемо приклад. Вартість кінцевої забракованої про-дукції рівняється 147 тис. грн., витрати на виправлення браку -8 тис. грн., випуск валової продукції — 9088 тис. грн. Не-обхідно розрахувати рівень (відсоток) браку й збитки від ньо-го, якщо рівень рентабельності продукції — 20%.

Розрахунок ведеться за формулою:

Кбр = (Вк.вр + Ви£р) -100 /вп,

де Вк бр, Вибр — витрати на кінцевий і виправлений брак, тис. грн.; ВП випуск валової продукції, тис. грн.

Таким чином,

Кбр = (147000 + 8000) •100 / 9088000= 1,7%

З урахуванням рівня рентабельності збитки підприємства по наведених умовах складуть:

(147000 + 8000)• 1,2 = 186000 грн.