Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.4 Аналіз ритмічності організації виробництва : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.1.4 Аналіз ритмічності організації виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Ритмічність — це рівномірне виробництво продукції, вико-нання робіт і випуск готової продукції за певні проміжки часу.

Ритмічність виробництва — це в першу чергу чітка, стійка й збалансована діяльність підприємства, що дає можливість рівномірно випускати продукцію й виконувати свої зо-бов’язання перед споживачами.

Оцінку рівня ритмічності проводять за допомогою ко-ефіцієнта ритмічності (Кr) за формулою:

п

2_j 03і

Kr = JV1,        (2.3)

г=1

де ОЗі — абсолютна величина звітного обсягу випуску про-дукції за окремі проміжки часу в межах плану, грн.; Опі — абсолютна величина обсягу виробництва за планом в окремі проміжки часу, грн.

Розглянемо приклад аналізу ритмічності виробництва (таблиця 2.6)

Таблиця 2.6 — Аналіз ритмічності

 

Робочі тижні  Об'єм випуску продукції, грн.         Відхи-лення від плану, %    Залікові суми обсягу

вироб-ництва, грн.   Недовико-нання плану, грн.

 

            План   Звіт    

           

           

 

            Сума   %         Сума   %        

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8

1          10365  15        8448    12        -3        8448    1917

2          11056  16        9856    14        -2        9856    1200

3          11056  16        10560  15        -1        10560  496

4          11747  17        11264  16        -1        11264  483

 

1          2          3          4          5          6          7          8

5          11747  17        14080  20        +3        11747  -

6          13129  19        16192  23        +4        13129  -

Усього            69100  100      70400  100      -          65004  4096

За даними таблиці

Кr = 65004 / 69100 = 0,9407 або 94,07%.

Рівень ритмічності 94,07% ілюструє, що саме стільки зроб-лено продукції при умовах ритмічної роботи. Для більш по-вної оцінки розрахуємо рівень аритмічності Кar за формулою:

Каr = Онедовик/ Оп,            (2.4)

де Онедовик — загальне недовиконання плану випуску про-дукції, грн; Оп — загальний плановий обсяг випуску продукції, грн.

У нашому прикладі коефіцієнт аритмічності рівняється:

Kar = 4096 / 69100 = 0,0593.

З іншого боку, рівень аритмічності дорівнює:

Кar = 1-0,9407 = 0,0593 або 5,93%.

Вихідні дані для аналізу ритмічності можуть бути задані в іншій формі (таблиця 2.7).

Таблиця 2.7 — Дані для аналізу ритмічності

 

Квартал          Випуск продукції, тис. грн.  Продукція, зарахована в плановий ритм, тис. грн.

 

            План   Факт  

 

1          2          3          4

I           280      240      240

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4

II         310      260      260

III        310      400      310

IV        340      480,3   340

Разом  1240    1380,3 1150

У плановий ритм зараховується менша із двох цифр „план-факт”

У процесі аналізу ритмічності розраховуються наступні показники.

Коефіцієнт ритмічності розраховується в такий спосіб:

Всього принято do розрахунку планового ритма

Кг =    (2.5)

Всього випуск продущїї за планом

Кr = 1150 / 1240 = 0,927 або 92,7%.

Коефіцієнт аритмічності рівняється:

Каr= 1 - 0,927 = 0,073.

Загальне недовиконання плану випуску продукції у зв’яз-ку з неритмічною роботою:

Онедовик = Оп • Каr = 1240 • 0,073 = 90,52 тис. грн

Вихідні дані для аналізу ритмічності можуть бути задані не в натуральному або вартісному вираженні, а у відсотках ви-конання плану в аналізованих періодах. У цьому випадку роз-рахунок виконується аналогічно.

Після визначення ступеня ритмічності роботи варто пе-рейти до вивчення основних факторів, які призвели до пору-шення ритмічності й розробити план заходів щодо ліквідації неритмічної роботи.

Порушення ритмічного випуску продукції украй негативно впливає на показники діяльності підприємства. Аритмічність приводить до зростання витрат внаслідок про-стоїв устаткування, його недозавантаження, збільшення ви-робничих запасів. Нерівність, обумовлена таким рівнем ор-ганізації виробництва, веде до збільшення браку.

Для розробки напрямків по усуненню аритмічної роботи, необхідно з’ясувати причини неритмічності. Це можливо здійснити проводячи фотографії робочого дня різних кате-горія персоналу. Узагальнення причин неритмічної роботи дозволяє виділити серед них наступні основні групи:

—        недопоставки сировини й матеріалів на робочі місця;

—        застаріле обладнання, вихід його з ладу;

—        недоліки в організації праці. У висновку зазначимо, що аналіз ритмічності доцільно

проводити в умовах серійного й масового виробництва. Для підприємств одиничного виробництва, які виготовляють ве-ликі вироби із тривалим виробничим циклом не завжди мож-ливо й доцільно забезпечити рівність обсягів виробництва в I, II, III, декади місяця.