Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1.3 Аналіз асортименту і структури випуску продукції : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.1.3 Аналіз асортименту і структури випуску продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Одним з важливих напрямків аналізу обсягу виробництва продукції є вивчення його в асортиментно-структурному розрізі.

Асортименти — це перелік найменувань продукції, що ви-пускає підприємство, із вказівкою її випуску з кожного виду.

Асортименти є однією з умов досягнення запланованого обсягу реалізації. При формуванні асортименту і структури

випуску продукції підприємство повинне враховувати, з одно-го боку, попит на даний вид продукції, а з іншого боку — найбільш ефективне використання трудових, сировинних, технічних, технологічних, фінансових й інших ресурсів, наяв-них у його розпорядженні.

При формуванні асортименту продукції враховують:

l поточні й перспективні потреби покупців;

l рівень конкурентноздатності, виробленої або планованої до випуску продукції;

l життєвий цикл виробу (вживання своєчасних заходів з впровадження нових, більш нових видів продукції й ви-лучення з виробничої програми морально застарілих ви-робів).

Для оцінки виконання плану по асортиментах розрахо-вується коефіцієнт асортиментності, що дорівнює відношен-ню загального фактичного випуску продукції, зарахованого у виконання плану виробництва по асортиментах до загального планового випуску продукції.

Продукція, виготовлена понад план або не передбачена планом, не зараховується у виконання плану по асортиментах. Тому показник виконання плану по асортиментах не може бу-ти більше 100%. Невиконання плану хоча б по одному об’єкті викликає невиконання плану в цілому по асортиментах.

Аналіз виконання плану по асортиментах проводиться в такий спосіб.

Таблиця 2.4 — Вихідні дані для аналізу асортименту

 

Виріб  Випуск продукції, тис. грн.  Продукція, зарахована у

виконання плану по

асортиментах, тис.грн.

(гр.2 рівняється із гр.1)

 

            План   Факт   Виконання плану, %           

 

А         1          2          3          4

1          80        100      125      80

2          200      120      60        120

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

А         1          2          3          4

3          50        60        120      50

4          400      400      100      400

5          150      190      126      150

6*        120      60        50        60

7          -          80        -          -

Разом  1000    1010    101      860

"6*" - новий вид продукції замість застарілого "7"

Розрахунок показників виконання плану асортименту здійснюється трьома способами.

Перший спосіб має назву «спосіб найменшого числа».

У продукцію, зараховану у виконання плану по асорти-ментах, приймається менша із двох цифр «план — факт» (гр.2 рівняється із гр.1).

Всього зароховано у виконання

(2.1)

100%

Kac=

плану по асортименту Всього по плану

Кас = 860/1000=0,86, тобто план по асортиментах викона-ний на 86%.

План по асортиментах не виконаний у зв’язку з не вико-нанням плану по виробах «2, 6» й у зв’язку з випуском за-старілого виробу «7».

Другий спосіб — «спосіб найменшого відсотка» передба-чає приймати як відсоток виконання плану по асортиментах найменший відсоток виконання плану серед всіх виробів. У нашому прикладі Кас = 0,5 або відсоток виконання плану по асортиментах — 50%.

Третій спосіб полягає у визначенні коефіцієнта номенкла-турності — це відношення числа позицій з повним виконан-ням плану до числа запланованих позицій.

4 Кн = = 0,66 або відсоток виконання плану по асорти-6

ментах 66,6%.

Таким чином, згідно розрахунків всіма способами, план по асортиментах істотно не виконаний. При аналізі варто приділити увагу розширенню й освоєнню асортименту. У на-шому прикладі планувалося обновити асортименти на 12% за рахунок виробу «6» (120/1000), однак фактично асортимент обновлений тільки на 6% (60/1010). Істотним недоліком є те, що підприємство продовжує випуск застарілої продукції «7», що не має попиту на ринку.

Причини невиконання плану по асортиментах можуть бу-ти як зовнішні, так і внутрішні.

До зовнішніх належать кон'юнктура ринку, зміна попиту на окремі види продукції, стан матеріально-технічного забезпечення, несвоєчасне запровадження в дію виробничих потужностей підприємства по незалежним від нього причинам.

Внутрішні причини пов’язані з недоліками в організації виробництва, незадовільним станом устаткування, його про-стоями, аваріями.

Слід зазначити, що не виконання асортиментного плану не завжди є показником поганої роботи підприємства. Більш того, фінансові результати можуть бути трохи вищі за умови невиконання асортиментного плану. Але невиконання плану асортименту завжди свідчить про недоліки в плануванні. Рин-кову ситуацію необхідно прогнозувати.

Таким чином, за інших рівних умов прибуток буде завжди вище, якщо асортиментний план виконується. Це обумовлено тим, що переналагодження устаткування й підготовка вироб-ництва досить капіталовитратні.

У висновку слід зазначити, що підприємство постійно по-винне піклуватися про відновлення асортименту реалізованої продукції. Не можна дозволити ринковому продукту за-старіти, оскільки споживач чекає новинок й якщо

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

підприємство їх не освоїть, то його місце на ринку займуть конкуренти.

Тому одне з найважливіших завдань підприємства поля-гає у відстеженні змін потреб, прогнозуванні й пробі нових ви-робів, постійне відновлення асортименту.

Збільшення обсягу виробництва (реалізації) по одним ви-дах і скорочення по інших видах продукції приводить до зміни її структури.

Структура — це співвідношення окремих видів продукції в загальному обсязі їхнього виробництва, виражене у відсотках.

Виконати план за структурою — значить зберегти у фак-тичному випуску продукції заплановані співвідношення окре-мих її видів.

Зміна структури продукції дуже впливає на всі економічні показники: обсяг випуску продукції, матеріалоємність, собі-вартість продукції, прибуток і рентабельність. Якщо збіль-шується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг усього випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки. Те ж відбувається з розміром прибутку при збільшенні питомої ва-ги високорентабельної продукції й відповідному зменшенні частки низькорентабельної продукції.

За вихідними даними попереднього прикладу проаналізуємо структуру випущеної продукції.

Таблиця 2.5 — Аналіз структури продукції

 

Вид про-дукції           Випуск

продукції,

тис.грн.          Структура

випущеної

продукції,

%         Фактичний

випуск при

плановій

структурі,

тис.грн

((підсумок

гр.2•гр.3)/

100)     Зарахо-вується у виконання плану за структу-рою, тис. грн. (гр.5 порівнює ся із гр.2)          Вплив структу-ри про-дукції на зміну обсягу, тис. грн. (гр.2-гр.5)

 

            План   Факт   План   Факт  

           

           

 

А         1          2          3          4          5          6          7

1          80        100      8          10        81        81        +19

 

А         1          2          3          4          5          6          7

2          200      120      20        12        202      120      -82

3          50        60        5          6          51        51        +9

4          400      400      40        39        404      400      -4

5          150      190      15        19        151      151      +39

6          120      60        12        6          121      60        -61

7          -          80        -          8          -          -          +80

Разом  1000    1010    100      100      1010    863     

%викон. плану по структурі —

(2.2) Всього зараховно на виконання плана по структурі

=                     х 100%

Всього по факту

% викон. плану за структурою = 863/1010=0,854=85,4%

Відсоток виконання плану за структурою можна було б знайти як суму менших із двох цифр «план-факт» граф 3 й 4:

8+12+5+39+15+6 = 85%.

Зміна структури виробництва відбулася під впливом змін цін на ринку, умов постачання сировини й ін.

У висновку зазначимо, що підприємство постійно повин-не піклуватися про відновлення асортименту реалізованої продукції. He можна дозволяти застарівати ринковому про-дукту, оскільки покупець постійно чекає від виробників нови-нок. Тому одне з найважливіших завдань підприємства полягає у відстеженні змін потреб, прогнозуванні й пробі нових виробів, постійному оновленні асортименту.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства