Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.2 Аналіз обсягу виробництва : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.1.2 Аналіз обсягу виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Аналіз обсягу виробництва продукції починається з вив-чення динаміки валової й товарної продукції, розрахунку темпів зростання й приросту виробництва (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 — Динаміка виробництва товарної продукції

 

Показники     П'ятирічний період

 

            1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік

1          2          3          4          5          6

1. Товарна продукція в по-рівнянних цінах, тис. грн.     90000  92400  95800  94100  100800

 

1          2          3          4          5          6

2. Відсоток до 1-го року (базисні темпи росту/ зниження),%     100      102,7   106,4   104,6   112,0

3. Відсоток до попереднього року (ланцюгові темпи росту/зниження),%        100      102,7   103,7   98,2     107,1

Для оцінки використовуємо наступні показники:

—        темп росту базисний;

—        темп росту ланцюговий.

Базисний темп росту розраховується як відношення останнього значення показника до його базисного значення. Вимірюють темп росту у відсотках.

Наприклад, для останнього року звітності базисний темп росту обсягу виробництва товарної продукції підприємства (Тб) дорівнює:

т . . =100800-100% = 112%

Б5-ирІК          90000

Темп зростання ланцюговий дорівнює відношенню остан-нього значення показника до його попереднього значення (у відсотках). Тобто в цьому випадку ланцюговий темп зростан-ня обсягу виробництва товарної продукції підприємства (Тл) дорівнює:

т . =100800.100% = 107,1%

Л5-"рік 94100

Середньорічний темп зростання розраховується як серед-ня геометрична зважена ланцюгових темпів зростання:

Т - п~1Т1 -Т2 -Т3-Т4-Т5

 

           

 

 

4 1,0-1,027.1,037-0,982-1,071 = 102,87%

 

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Темп росту буде дорівнювати:

Тпр= 102,87 — 100 = 2,87%.

Таким чином, за п’ять років обсяг виробництва товарної продукції підприємства збільшиться на 12%. При цьому середньорічний темп приросту дорівнює 2,87%.

При оцінці виконання річних планів за обсягом вироб-ництва продукції використовується метод порівняння. Порівнюються фактичні дані з даними плану й з фактичними даними попередніх періодів. У результаті аналізу визначається загальне відхилення фактичних даних від планових і від даних попередніх періодів в абсолютних і відносних величинах, виз-начається відсоток виконання плану за обсягом продукції.

Таблиця 2.2 — Аналіз виконання річних планів за обсягом виробництва товарної продукції підприємства

 

Показник        Звіт за мину-лий рік План поточ-ного року          Звіт поточ-ного року            Планові зміни            Фактичні зміни

 

           

           

           

            проти

минулого

року    від плану        від

минулого

року

 

           

           

           

            тис. грн.         %         тис. грн.         %         тис. грн.         %

Обсяг ви-робництва продукції, тис. грн.   1181    1240    1380,3 59        5          140,3   11,3     199,3   16,9

Дані граф 2,3,4          представлені з даних звітності

підприємства, інші графи розраховуються. гр.5=гр.З — гр.2=1240 — 1181=59 тис.грн. гр.6=(гр. 5:гр. 2)-100=(59:1181)-100=4,99 ~ 5 % гр.7=гр.4 — гр.3=1380,3 — 1240=140,3 тис.грн. гр.8=(гр.7:гр.3)-100=(140,3:1240)-100=11,3 %

гр.9=гр.4-гр.2=1380,3-1181=199,3 тис.грн. гр.10 =(гр.9:гр.2)•100=(199,3:1181)•100=16,9 %

У представленій таблиці простежуються наступні види порівнянь.

1.         Порівняння звітних показників із плановими. Порівняння даних звіту поточного року й плану поточного ро-ку свідчать про те, що план з випуску продукції виконаний на 111,3% (1380,3•100/1240). Відхилення звіту від плану складає 140,3 тис.грн. або 11,3% (111,3-100).

2.         Порівняння планових показників зі звітними показни-ками минулого року. Планом передбачене зростання обсягів виробництва в порівнянні з минулим роком на 59 тис.грн. або 5%, фактично досягнуть приросту на 199,3 тис.грн. або 16,9%.

Для зручності аналізу обсягу виробництва вихідні дані можна представляти наростаючим підсумком.

Таблиця 2.3 — Дані про виконання плану за обсягом випуску продукції, тис.грн.

 

Дата    Планове завдання     Фактичне виконання           Виконання наростаючим підсумком

 

           

           

            За планом      Фактично

1.03     32        25        32        25

2.03     32        26        64        51

3.03     32        28        96        79

6.03     32        33        128      112

7.03     32        32        160      144

8.03     32        34        192      178

9.03     32        35        224      213

10.03   32        36        256      249

Разом  256      249                 

На виконання плану за обсягом виробництва продукції впливає велика кількість факторів.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Розглянемо фактори, що впливають на обсяг виробництва:

1.         Число робітників (працюючих) і їхня продуктивність.

2.         Вартість устаткування (основних фондів) і фондовіддача.

3.         Виробнича площа й знімання продукції з 1м2 виробни-чої площі.

4.         Число робітників, річний фонд часу роботи одного робітника й середньогодинна продуктивність одного робітника.

5.         Число одиниць устаткування, річний фонд часу роботи одиниці устаткування, годинна продуктивність одиниці устаткування.

6.         Число робітників, кількість робочих днів у році, три-валість робочого дня, средньогодинна продуктивність одного робітника.

Розглянемо моделі аналізу впливу наведених факторів на обсяг виробництва, наприклад, за допомогою методу скороче-них ланцюгових підстановок.

1) Обсяг (О) = Число робітників (Ч) • Річна продуктив-ність робітника (В) Схема аналізу

ОБ =ЧБ-ВБ ,

ОО = ЧО • ВО ,

АО = ОО-ОБ .

Відхилення за рахунок факторів: за рахунок зміни чисельності

АОч = \ЧО - ЧБ )• ВБ ;

за рахунок зміни середньорічної продуктивності

AОВ = ЧО ■ \ВО - ВБ )• .

Баланс: АО = АОЧ + АОВ .

2)         Обсяг (О) = Вартість основних фондів (Ф) • Фон-

довіддача (ФО)

Схема аналізу:

ОБ = ФБ ■ Ф°Б ,

ОО =ФО-ФО,

АО = ОО-ОБ .

Відхилення за рахунок факторів: за рахунок зміни вартості фондів

АОф = \ФО -ФБ)• ФБ ;

за рахунок зміни фондовіддачі

АОФо =ФО-ФО-ФБ). Баланс: АО = АОф + АОф .

3)         Обсяг (О) = Виробнича площа (П) • Знімання про-

дукції з одиниці площі (С)

Схема аналізу

ОБ = ПБ • СБ ,

ОО = ПО ■ СО,

АО = ОО-ОБ .

Відхилення за рахунок факторів: за рахунок зміни виробничої площі:

            Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

АОП = (ПО - ПБ )• СБ

Б

l за рахунок зміни знімання продукції з одиниці виробни-чої площі

АОС = ПО ■ (СО -СБ).

Баланс: АО = АОП + АОС .

4) Обсяг (О)=Число робітників (Ч) • Річний фонд часу роботи одного робітника (ФРЧ) Середньогодинна продуктивність одного робітника (П)

Схема аналізу:

ОБ =ЧБ • ФРВБ • ПБ , ОО = ЧО- ФРВО • ПО,

АО = ОО-ОБ .

Відхилення за рахунок факторів: за рахунок зміни чисельності

АОЧ = (ЧО - ЧБ )■ ФРВБ ■ ПБ ;

за рахунок зміни фонду робочого часу: AОФРВ = ЧО ■ (ФРВО - ФРВБ )• ПБ ;

За рахунок зміни середньогодинної продуктивності праці (середньогодинна продуктивність) одного робітника:

АОП = ЧО • ФРВО • (ПО - ПБ) .

Баланс: АО = АОЧ + АОФРВ + АОП

5) Обсяг (О) = Число одиниць устаткування () • Бюджет часу роботи одиниці устаткування () • Годинна продук-тивність одиниці устаткування ( П°б )

Схема аналізу:

ОБ=ЧБо б.ББо б.ПБо б,

ОО = ЧО • Бо • ПО

АО = ОО-ОБ .

Відхилення за рахунок факторів: за рахунок зміни кількості устаткування

кЧЧ ОБ = \ЧО - ЧБо б У ББо б ■ ПБо б;

за рахунок зміни бюджету часу роботи одиниці устатку-вання

АО Б ОБ =ЧОо б •(БОо б -ББо б)-ПБо б;

за рахунок зміни годинної продуктивності одиниці устат-кування

Ь-О ОБ =ЧО • БО • (ПО -ПБ ) .

Баланс: АО = АО ОБ + АО ОБ + О ОБ .

6) Обсяг (О) = Число робітників (Ч) • Відпрацьовано днів 1-м робітником(Д) • Тривалість робочого дня (Т) • Средньогодинна продуктивність 1 робочого (П)

Схема аналізу:

ОБ =ЧБ • ДБ • ТБ • ПБ , ОО = ЧО- ДО • ТО • ПО ,

АО = ОО-ОБ

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Відхилення за рахунок факторів: за рахунок зміни числа робітників

АОЧ = \ЧО - ЧБ )• ДБ ■ ТБ ■ ПБ ;

за рахунок зміни відпрацьованих днів одним робітником (вплив денних втрат часу)

АОД = ЧО-(ДО- ДБУТБ• ПБ ;

за рахунок зміни тривалості робочого дня (внутрізмінні втрати)

АОТ = ЧО • ДО • (ТО —ТБ)- ПБ ;

за рахунок зміни средньогодинної продуктивності (середньогодинна продуктивності праці)

АОП = ЧО • ДО • ТО • (ПО - ПБ ) .

Баланс: АО = АОЧ + АОД + АОТ + АОП .

Таким чином, аналіз всіх цих груп факторів однаковий. Тільки треба стежити, щоб перемножені фактори за еко-номічним змістом дійсно давали обсяг виробництва. Крім того, необхідно правильно розрахувати значення цифрових факторів за вихідними даними.