Розділ 2. Управлінський аналіз 2.1 Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг 2.1.1 Значення й завдання аналізу виробництва продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Аналіз діяльності промислового підприємства починають із вивчення продукції.

Завданнями аналізу виробництва продукції є:

1.         Оцінка виконання плану й динаміки виробництва.

2.         Оцінка оптимальності й напруженості плану.

3.         Виявлення й визначення основних факторів, що впли-вають на обсяги виробництва.

4.         Розкриття взаємозв'язку й взаємообумовленості показників обсягу виробництва, реалізації, асортименту, якості продукції.

5.         Виявлення внутрішніх резервів підприємства зі збільшення випуску продукції.

6.         Розробка організаційно-технічних заходів щодо викори-стання виявлених резервів.

Обсяг виробництва може бути виражений у натуральному або умовно-натуральному й вартісному вимірниках. Узагаль-нюючі показники обсягу виробництва одержують за допомо-гою вартісної оцінки за фактично діючими відпускними ціна-ми підприємств (без ПДВ) або в цінах, прийнятих у плані.

Основним показником обсягу виробництва є товарна, ва-лова й реалізована продукція.

Товарна продукція — це економічний показник, що харак-теризує в грошовому вираженні обсяг виготовленої й готової до реалізації продукції. У її склад включається вартість всіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг про-Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

мислового характеру, призначених для продажу й реалізації різним споживачам. Вона виражається в порівнянних цінах, що діють у звітному році (періоді).

Валова продукція - це вартісний показник обсягу виробництва продукції, що характеризує підсумковий результат виробничої діяльності підприємства за певний період, що містить у собі всі складові товарної продукції й додатково залишки незавершеного виробництва.

Реалізована продукція - це товарна продукція, що відвантажена споживачеві й за неї перераховані гроші на розрахунковий рахунок підприємства-постачальника. Вона визначається як товарна продукція з урахуванням залишків готової нереалізованої продукції на складі підприємства на по-чаток і кінець звітного періоду. Вимірюють її в діючих відпу-скних (або договірних) цінах підприємства. Цей показник вважається одним з основних у діяльності підприємства.

Джерелами інформації для аналізу виробництва є статис-тична звітність з виробництва продукції, оперативні плани-графіки, планові матеріали відповідних відділів, бухгалтерські дані про випуск, відвантаження й реалізацію продукції, «Звіт про фінансові результати» (Форма №2), статистичний «Звіт про основні показники діяльності підприємства».